فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و پنجم شماره 4 (پیاپی 19، آذر و دی 1393)
 • سال چهل و پنجم شماره 4 (پیاپی 19، آذر و دی 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/13
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدعلی غلامی سفیدکوهی، علی کولاییان صفحات 369-378
  معادلات سنت ونانت از معادلات پایه ای در رشته های مختلف هیدرولیک، از جمله آبیاری سطحی است. در این تحقیق، با استفاده از روش تفاضل محدود و دو الگوی عددی لکس انتشاری (HD-LAX) و مک کورومک (HD-MAC)، مدل هیدرودینامیک کامل جریان در آبیاری نواری حل شد. به منظور ارزیابی این دو الگو، نتایج شبیه سازی با شش سری داده های اندازه گیری شده در شرایط متفاوت مقایسه شد. نمایه های ارزیابی نشان داد هر دو الگو از دقت مناسبی برای شبیه سازی فرایندهای مختلف جریان برخوردارند. نتایج نشان داد در یک نوار، با افزایش دبی ورودی، دقت پیش بینی هر دو الگو افزایش می یابد. افزایش طول و عرض و شیب نوار کاهش دقت پیش بینی هر دو الگوی عددی را به همراه خواهد داشت. یافته ها نشان می دهد الگوی HD-LAX با متوسط ضریب تبیین 9452/0 و 8366/0 به ترتیب در شبیه سازی مراحل پیش روی و پس روی و خطای نسبی 63/5- و 87/7 درصد در برآورد حجم آب نفوذیافته و رواناب نسبت به الگوی HD-MAC از دقت بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: حل عددی، لکس، مک کورمک، هیدرودینامیک کامل
 • علیرضا بادیه نشین، حمیده نوری، مجید وظیفه دوست صفحات 379-388
  به منظور برآورد عملکرد گیاهان در سطوح وسیع، از روش به روزرسانی مدل های رشد گیاه با داده های ماهواره ای استفاده می شود. هدف این تحقیق تعیین میزان بهبود برآورد عملکرد محصول در مدل شبیه سازی SWAP با استفاده از این روش بود. این تحقیق در سال زراعی 1390 1391 در سه سامانه آبیاری عقربه ای، واقع در شبکه آبیاری قزوین، تحت کشت گیاهان ذرت علوفه ای و چغندرقند، انجام شد. اجرای مدل SWAP در دو مرحله بدون به روزرسانی و با به روزرسانی با شاخص سطح برگ ماهواره ای انجام شد. برآورد عملکرد محصول چغندرقند و ذرت با مدل SWAP به روزرسانی شده به ترتیب 7/13 و 5/14 درصد در مقدار درصد خطا و 321/3 و 621/1 تن بر هکتار در مقدار RMSE بهبود یافت. نتایج به دست آمده نشان داد با به روزرسانی شاخص سطح برگ ماهواره ای می توان خطاهای داده های ورودی مدل و عدم قطعیت موجود در آن ها را به میزان زیادی کاهش داد و با دقت مطلوبی عملکرد را در سطح وسیع و با تفکیک مزرعه به مزرعه برآورد کرد.
  کلیدواژگان: ذرت علوفه ای، سنجش از دور، شاخص سطح برگ، چغندرقند، مدل SWAP
 • الهام رضایی، عباس خاشعی سیوکی، علی شهیدی صفحات 389-396
  این مطالعه روشی برای طراحی شبکه های پایش کمی آب زیر زمینی به منظور کاهش نقاط پایش مکانی اضافی ارائه می کند؛ چاه های اضافی، که اگر نمونه گیری نشوند، خطای تخمین سطح آب زیر زمینی آن ها قابل چشم پوشی است. این روش مبتنی بر روش ماشین بردار پشتیبان بر پایه تئوری یادگیری آماری است. در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات کمی 63 چاه مشاهداتی و پارامتر های هواشناسی (بارندگی و تبخیر) دشت رامهرمز، در دوره 7 ساله، عملکرد مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM) در طراحی شبکه برداشت چاه های مشاهداتی آب زیر زمینی بررسی شد. ترکیب های مختلف پارامتر های اثر گذار بر تراز سطح آب زیر زمینی با استفاده از مدل LS-SVM ارزیابی شد. ترکیب برتر مدل LS-SVM دربرگیرنده شاخص های عملکرد (3405/0MAE=و 9992/0= 2R) است. سپس، با استفاده از تابع تقریب بهینه، 42 عدد چاه مشاهداتی به منظور پایش مکانی مناسب در منطقه دشت رامهرمز مشخص شد.
  کلیدواژگان: تابع تقریب، دشت رامهرمز، مدل سازی آب زیر زمینی، نقاط پایش
 • پریسا سادات آشفته، امید بزرگ حداد صفحات 397-404
  توابع منطقی ریاضی در حوزه مدیریت منابع آب کاربرد فراوان دارد. در این تحقیق، از برنامه ریزی ژنتیک منطقی (LGP)، با ادغام این گونه توابع، برای استخراج قاعده جیره بندی مخزن در بازه های بهره برداری در شرایط پایه و تغییر اقلیم استفاده شد. بهترین مقادیر رهاسازی از مخزن در کل بازه بر اساس آب موجود استخراج می شود. تابع هدف به صورت کمینه کردن نسبت کمبود بلندمدت (LSR) است. نتایج استخراج قاعده جیره بندی در تامین تقاضا به وسیله LGP با نتایج برنامه ریزی ژنتیک متداول (TGP) برای شرایط پایه و تغییر اقلیم با استفاده از شاخص های کارایی مقایسه شدند. نتایج نشان دادند بر اساس LGP و در شرایط تغییر اقلیم نسبت به پایه شاخص های اطمینان پذیری کاهش (34%)، آسیب پذیری افزایش (37%)، و برگشت پذیری نیز کاهش (29%) خواهند یافت. همچنین بر اساس TGP و در وضعیت مشابه شاخص های اطمینان پذیری، آسیب پذیری، و برگشت پذیری به ترتیب کاهش (25%)، افزایش (15%)، و کاهش (14%) خواهند یافت.
  کلیدواژگان تغییر اقلیم؛ توابع چندشرطی؛ شاخص های کارایی؛ قاعده بهره برداری از مخزن
 • اسماء مقبلی مهنی دررودی، معصومه دلبری، نادر کوهی صفحات 405-412
  در این تحقیق اثر دو سامانه آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی بر عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس گل محمدی در سه سطح آبیاری (100، 70، و 40 درصد مقدار تبخیر تعرق پتانسیل) ارزیابی شد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کرت های خردشده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان در ایستگاه تحقیقاتی جوپار در سال های 1391 و 1392 اجرا شد. نتایج نشان داد عملکرد و کارایی مصرف آب آبیاری و بازده اسانس در دو نوع سامانه آبیاری تفاوت معنا دار ندارند. بالاترین میزان عملکرد با مقدار 93/2716 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار 100 درصد تبخیرتعرق پتانسیل و بالا ترین کارایی مصرف آب آبیاری مربوط به تیمار 40 درصد تبخیرتعرق پتانسیل، با میزان 14/2 کیلوگرم بر متر مکعب در هکتار بود. همچنین تیمار70 درصد تبخیرتعرق پتانسیل بالاترین بازده اسانس را داشت.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، بازده اسانس، کارایی مصرف آب، کم آبیاری، گل محمدی
 • محمد باقر صلاحی، محمد صدقی اصل، منصور پرویزی صفحات 413-422
  استفاده از مصالح درشت دانه سنگ ریزه ای در سازه های آبی، به دلیل خصوصیات ویژه آن ها، روز به روز رو به افزایش است، طوری که امروزه از این مصالح برای ساخت فیلتراسیون و حوضچه های آرامش و سدهای پاره سنگی استفاده می شود. به دلیل اهمیت جریان درون مصالح سنگ ریز، مطالعه خصوصیات این نوع جریان اهمیت خاصی دارد. به منظور بررسی رفتار جریان درون مصالح دانه ای دستگاه پرمئامتری با بارثابتی طراحی و ساخته شد. آزمایش هایی روی سه نمونه از ذرات سنگ ریزه ای با قطرهای متوسط 69/8، 08/13، و 617/16 میلی متر انجام و خصوصیات آن ها ارزیابی شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد رابطه بین سرعت و گرادیان هیدرولیکی غیر خطی است و از قانون دارسی تبعیت نمی کند. مشاهده می شود، با افزایش عدد رینولدز، فاکتور اصطکاکی کاهش می یابد و با افزایش گرادیان هیدرولیکی عدد رینولدز نیز افزایش پیدا می کند. این وضعیت حاکی از متلاطم بودن جریان در گرادیان های بالاست. همچنین ارزیابی نتایج این پژوهش به وسیله شاخص آماری و مقایسه آن با روابط Kadlec and Knight (1996) و Ergun (1952) نشان داد رابطه کادلیک و نایت خطای کمتری نسبت به رابطه ارگان دارد.
  کلیدواژگان: بار ثابت، خصوصیات جریان، دستگاه پرمئامتر، مصالح درشت دانه
 • سعید امامی فر، علی رحیمی خوب، علی اکبر نوروزی صفحات 423-433
  استفاده از داده های تصاویر ماهواره ای روشی موثر برای پهنه بندی دمای هواست. در این تحقیق مدل های شبکه عصبی و مدل درختی M5 برای تبدیل دمای سطح زمین در دو زمان روز و شب محصولات ماهواره ترا سنجنده مودیس برای استان خوزستان مقایسه شد. در کل 365 تصویر از محصولات دمای سطح زمین در سال 2007، که منطقه مورد مطالعه را پوشش می داد، استفاده شد. داده های متوسط دمای هوای روزانه از 29 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و کلیماتولوژی سال 2007 جمع آوری و به منزله داده های واقعی استفاده شدند. داده های ورودی مدل ها شامل دمای سطح زمین در دو زمان روز و شب و تابش بیرون زمینی بودند. نتایج نشان داد ضریب تعیین هر دو مدل بیش از 96/0 است. با این حال مدل شبکه عصبی با دقت بیشتری دمای هوا را برآورد می کند. جذر مربع میانگین خطا و ضریب تعیین مدل شبکه عصبی به ترتیب برابر 7/1 درجه سانتی گراد و 97/0 برآورد شد.
  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، دمای هوا، سنجنده مودیس، شبکه عصبی، مدل درختی M5
 • غزاله ضیایی، حسین بابازاده، فریبرز عباسی، فریدون کاوه صفحات 435-445
  اهمیت آب در کشاورزی در کنار رشد روز افزون جمعیت و ضرورت تامین غذای مورد نیاز، استفاده بهینه از منابع آب را ضرورت می بخشد. مدلAquaCrop، ارائه شده از سوی سازمان خواربار جهانی، از مدل های شبیه ساز رشد گیاهی است که سعی می کند با استفاده از کاهش تعداد داده ورودی سهولت کاربری این نرم افزار را افزایش دهد. در این مطالعه، علاوه بر واسنجی و صحت سنجی مدل AquaCrop برای گیاه ذرت در منطقه کرج، با استفاده از روش بیلان آب خاک، عملکرد مدل با مدل تخصصی گیاه ذرت (CERES-Maize) مقایسه شد. نتایج نشان داد عملکرد هر دو مدل مناسب است؛ طوری که شاخص توافق برای مدل AquaCrop در برآورد محتوای آب خاک بین 85 تا 94 درصد و برای مدل CERES-Maize بین 58 تا 64 درصد متغیر است. شاخص RMSE در برآورد عملکرد محصول برای مدل AquaCrop بین 20 تا 40 درصد و برای مدل CERES-Maize بین 20 تا 80 درصد بود. در نهایت مدل AquaCrop، با توجه به نتایج خروجی، برای استفاده کشاورزان و برنامه ریزان در سطح منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیلان آب خاک، عملکرد ذرت، AquaCrop، CERES، Maize
 • عباس ستوده نیا، محدثه جعفری، پیمان دانشکار آراسته صفحات 447-452
  زهکش روباز حایل شوره زار مرکزی قزوین به منظور جلوگیری یا کاهش خطر پیشروی شوری به زمین های حاصل خیز بالادست طراحی و ایجاد شده است. در این پژوهش نتیجه پایش عملکرد زهکش یادشده بررسی شد. برای پایش اثر این زهکش بر سطح ایستابی و کیفیت آب زیرزمینی کم عمق 99 چاهک در 9 مقطع عمود بر زهکش احداث شده است. هر ماه یک بار سطح آب چاهک ها قرائت و یک نمونه از آب آن تهیه شد. تجزیه شیمیایی نمونه ها در طول یک سال معرف تغییرات شیمیایی سفره آب زیرزمینی منطقه در اثر وجود این زهکش است. عملکرد زهکش در سال اول احداث، با خارج ساختن آبی با شوری بیش از 200 دسی زیمنس بر متر از منطقه، موثر ارزیابی شد. نتایج نشان داد با احداث زهکش حایل پیشروی آب شور به سمت بالادست تا حدودی متوقف شده است که علت را می توان افزایش شیب هیدرولیکی به دلیل ایجاد نزدیک به یک متر کاهش بار آبی به وسیله زهکش دانست. در سال نخست، پس از اجرای طرح، میانگین شوری آب زیر سطحی 13.6 درصد کاهش یافت. بدیهی است این تغییرات در همه زمینه ها یک اندازه نبوده است. عملکرد این زهکش در سال نخست پس از احداث مثبت ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: پایش، پیشروی شوری، تخلیه نمک، چاهک مشاهده ای
 • سعید زمانی، جواد بهمنش، کامران زینال زاده صفحات 453-461
  افزایش یکنواختی پخش آب در سیستم های آبیاری میکرو هدفی مهم در تحقیقات کاربردی است. به رغم پیشرفت زیاد در ساخت قطره چکان ها، برخی گزارش های تحقیقاتی به ناتوانی آن ها در یکنواختی پخش آب اشاره دارند. برای ایجاد یکنواختی پخش آب بیشتر در طراحی آبیاری میکرو، لازم است گسیلنده هایی با ضریب تغییرات ساخت کارخانه ای کم و توزیع یکنواختی آب بالا ساخته شود. در این پژوهش، عملکرد یک گسیلنده جدید، که گسیلنده کنترل کننده حجم آب نامیده شد، با عملکرد چهار قطره چکان متداول ارزیابی و مقایسه شد. نتایج نشان داد عملکرد و همه پارامترهای یکنواختی گسیلنده کنترل کننده حجم آب در همه فشارهای اعمالی مطلوب تر است. نتایج این تحقیق نشان داد بیشترین یکنواختی پخش در فشار اعمالی 5/1 بار در گسیلنده کنترل کننده حجم آب حاصل می شود و در بابلر در بهترین شرایط یکنواختی پخش 3/38 درصد است.
  کلیدواژگان: آب دهی، تغییر فشار، سیستم آبیاری میکرو، گسیلنده کنترل کننده حجم آب، یکنواختی پخش آب
 • لیلا اسماعیل نژاد، جواد سیدمحمدی، محمود شعبانپور، حسن رمضان پور صفحات 463-474
  ظرفیت تبادل کاتیونی و سطح ویژه از خصوصیات مهم خاک اند که اندازه گیری مستقیم آن ها مشکل، پرهزینه، و وقت گیر است. بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک در ارتباط با بسیاری از فرایندهای استاتیک و دینامیک خاک مثل انتقال آب و املاح، ظرفیت نگه داشت آب خاک، ذخیره و نگه داری گرمای خاک، و غیره مطالعه شده و به مثابه ابزاری مناسب برای تخمین ویژگی های مرتبط با بافت خاک معرفی شده است. در این تحقیق رابطه بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات با سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی برای 40 نمونه خاک، که 32 نمونه آن برای یافتن روابط تجربی و 8 نمونه آن برای آزمون روابط به دست آمده، از منطقه گیلوان با کلاس های بافتی شنی تا رسی، که دارای مواد مادری متفاوت بودند، ارزیابی شد. نتایج نشان داد مقادیر بعد فرکتالی برای نمونه های خاک مطالعه شده از 45/2 تا 99/2 متغیر است؛ که با ریزشدن بافت خاک مقدار آن زیاد می شود. روابط رگرسیونی به دست آمده بین بعد فرکتالی با سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی توانی بود که ارزش ضریب تبیین برای آن ها به ترتیب 87/0 و 80/0 و در سطح احتمال 1 درصد معنا دار بود. آزمون روابط به دست آمده بین بعد فرکتالی با درصد رس، سطح ویژه، و ظرفیت تبادل کاتیونی نشان داد بین مقادیر اندازه گیری و پیش بینی شده همبستگی معنا داری در سطح احتمال 1 درصد برقرار است. این پژوهش نشان داد بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات خاک می تواند شاخصی مفید در مطالعات مدل سازی و شبیه سازی برای تخمین سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی باشد.
  کلیدواژگان: بافت خاک، تخمین، توابع توانی، گیلوان
 • ابراهیم باباییان، مهدی همایی، علی اکبر نوروزی صفحات 475-490
  اندازه گیری مستقیم ویژگی های هیدرولیکی خاک معمولا هزینه بر و وقت گیر است. تلاش فراوانی صورت گرفته تا بتوان از طریق توابع انتقالی خاک (PTFs) و به کمک اطلاعات زودیافت به ویژگی های هیدرولیکی خاک دست یافت. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد پارامتریک و نقطه ای توابع انتقالی طیفی (STFs) و PTFها در برآورد پارامترهای مدل های منحنی رطوبتی ون گنوختن و بروکز کوری بود. همچنین، به منظور مقایسه کارایی متغیرهای طیفی و متغیرهای مبنایی خاک، عملکرد توابع انتقالی طیفی و توابع انتقالی خاک های منطقه نسبت به مهم ترین توابع انتقالی برخی خاک های جهان بررسی شد. بدین منظور، تعداد 174 نمونه خاک گرد آوری و منحنی های طیفی آن ها در گستره 350 تا 2500 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر زمینی اندازه گیری شد. برخی ویژگی های فیزیکی خاک همراه مقادیر رطوبت در پتانسیل های ماتریک معین اندازه گیری و به روش حداقل مربعات خطا و پارامترهای مدل های رطوبتی ون گنوختن و بروکز کوری محاسبه شد. با استفاده از روش رگرسیون مرحله ای چندگانه، توابع انتقالی خاک و توابع انتقالی طیفی پارامتریک و نقطه ای اشتقاق یافت. نتایج نشان داد STFs و PTFs خاک های منطقه در هر دو رویکرد نقطه ای و پارامتریک نسبت به PTFsهای دیگر مناطق جهان (متوسط RMSR برابر 100/0)، برای پیش بینی نگه داشت آب در خاک، دقت بیشتری (متوسط RMSR برابر 029/0) دارند. دقت برآورد رطوبت خاک توسط مدل ون گنوختن (متوسط RMSR برابر 034/0) نسبت به مدل بروکز کوری (متوسط RMSR برابر 041/0) بیشتر بود. به طور کلی، STF و PTFهای اشتقاق یافته دقت تقریبا برابری داشتند؛ با این تفاوت که در مکش های متوسط و زیاد STFها برآوردی بهتر ارائه کردند.
  کلیدواژگان: بازتاب طیفی خاک، توابع انتقالی خاک، توابع انتقالی طیفی
 • محمد ناصح، علی رئیسی استبرق، مهرداد مقدس صفحات 491-497
  امروزه استفاده از فرایند الکترواسمز در به حرکت درآوردن آب از محیط خاک یکی از روش های بسیار کارآمد به سازی خاک ریزدانه به شمار می رود. ایجاد میدان الکتریکی در محیط خاک به وسیله الکترودها موجب حرکت مولکول های آب و خروج آن ها از محیط متخلخل می شود. در این پژوهش، از سیستم جدید الکترواسمز با نام زهکش های الکتریکی عمودی به منظور به سازی یک خاک ریزدانه در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شد. بدین منظور، نمونه های خاک رسی در حالت اشباع تهیه و با قرارگیری در مدل فیزیکی طراحی شده آزمایش شد. نتایج نشان داد، در صورت استفاده از روش الکترواسمزی، خروج آب از خاک بیشتر و با سرعت بالاتر انجام می شود. همچنین، میزان خروج آب با افزایش اختلاف ولتاژ بین قطب های کاتد و آند در خاک افزایش می یابد. اندازه گیری هدایت الکتریکی و pH در طول نمونه خاک نیز نشان داد در حین فرایند الکترواسمز مقدار pH در قطب کاتد افزایش و در قطب آند کاهش می یابد و مقدار EC در هر دو قطب افزایش می یابد. همچنین ولتاژ اعمال شده در طول نمونه خاک از قطب آند به سمت قطب کاتد کاهش می یابد. بنابراین روش الکترواسمز می تواند جایگزین خوبی برای نشست خاک به جای استفاده از سربار روی خاک باشد.
  کلیدواژگان: به سازی خاک، تحکیم سریع، زهکش الکتریکی عمودی
 • احسان شریفی مقدم، سیدحمیدرضا صادقی، عبداواحد خالدی درویشان صفحات 499-508
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر کاربرد دو مقدار 5/4 و 8 لیتر بر متر مربع پسماند آلی و سازگار با محیط زیست ویناس بر زمان شروع، ضریب و حجم رواناب، هدررفت خاک، و غلظت رسوب در کرت های آزمایشی کوچک با شیب 20 درصد با استفاده از شبیه ساز باران با دو شدت 50 و 90 میلی متر بر ساعت و با تداوم 15 دقیقه روی خاک لومی-رسی-شنی انجام شد. نتایج نشان دهنده اثر معنا دار تیمار ویناس بر زمان شروع رواناب و غلظت رسوب (04/0>P)، حجم و ضریب رواناب، و هدررفت خاک (00/0P=) بود. همچنین نتایج نشان داد کاربرد سطح پایین ویناس به ترتیب باعث افزایش 151 و 154 درصد رواناب و هدررفت خاک در شدت 50 میلی متر بر ساعت و نیز موجب افزایش 64 و 200 درصد متغیرهای بررسی شده در شدت 90 میلی متر بر ساعت در مقایسه با تیمار شاهد است. سطح بالای ویناس، رواناب و هدررفت خاک را به ترتیب 79 و 30 درصد در شدت 50 میلی متر بر ساعت و نیز 60 و 58 درصد در شدت 90 میلی متر بر ساعت افزایش داد. با وجود این، تیمار 5/4 لیتر بر متر مربع ویناس در هر دو شدت و تیمار 8 لیتر بر متر مربع ویناس در شدت 90 میلی متر بر ساعت مقدار غلظت رسوب را افزایش و در شدت 50 میلی متر بر ساعت تیمار 8 لیتر بر متر مربع ویناس میزان غلظت رسوب را نسبت به تیمار شاهد کاهش داد. این در حالی است که میزان اثربخشی تیمار 8 لیتر بر متر مربع در کاهش رواناب و هدررفت خاک و غلظت رسوب بیش از تیمار 5/4 لیتر بر متر مربع بود. نتایج نشان داد افزودن پسماند آلی همیشه موجب جلوگیری از هدررفت خاک و بهبود ویژگی های فیزیکی خاک نخواهد شد. بنابراین استفاده از سطح بالاتر ویناس و افزایش ماندگاری آن قبل از وقوع بارش توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تولید رسوب، حفاظت خاک، شبیه سازی باران، فرسایش خاک
 • علیرضا شکوهی، سحر بهشتی صفحات 509-518
  تامین اطلاعات مورد نیاز برای مدل های فرسایش و رسوب از مشکلات عمده به کارگیری این مدل هاست. در این پژوهش مدلی ژئومورفولوژیکی معرفی می شود که بر مبنای تئوری قدرت جریان توسعه یافته و برای محاسبه پتانسیل فرسایش منجر به تولید رسوب ورودی به رودخانه ها از دو پارامتر شیب و مساحت ویژه زهکشی استفاده می کند. مدل مزبور فقط با تکیه بر نقشه ارتفاعی رقومی قادر به ناحیه بندی حوضه بر اساس حساسیت به فرسایش است. برای ارزیابی نتایج مدل ژئومورفولوژیکی از مدل MPSIAC و برای واسنجی مدل مزبور، به کمک آمار رسوب ثبت شده و به روش حد وسط دسته ها، آورد رسوبی حوضه تعیین شد. ناحیه بندی انجام شده توسط دو مدل تطابقی مناسب دارند. از میان عوامل نه گانه MPSIAC مجموع عوامل توپوگرافی و فرسایش سطحی بیشترین همبستگی را با مدل ژئومورفولوژیکی نشان می دهند. این امر بدان معنی است که نمی توان از مدل ژئومورفولوژیکی در مناطقی که فرسایش غالب در آن ها فرسایش خندقی و رودخانه ای است استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حساسیت به فرسایش، قدرت جریان، مدل ژئومورفولوژیکی، منحنی سنجه رسوب، MPSIAC
|
 • Mohammad Ali Gholami Sefidkouhi, Ali Koulaian Pages 369-378
  Saint-venant equations constitute some of the basic relations that play important roles in different hydraulic studies، including the ones in surface irrigation. Throughout the present study، full hydrodynamic model of the flow was solved using finite difference method and dispersive explicit Lax (HD-LAX) as well as MacCormack (HD-MAC) schemes. In order to evaluate these two schemes، output with six measured data series were compared under different conditions. The results revealed that within an irrigation border، the prediction accuracy in both schemes increased by increase in inflow. The simulation accuracy of both schemes decreased by increase in length، width and slope of the border. The findings indicate that HD-LAX scheme with respective 0. 9452 and 0. 8366 coefficients of determination within the advance and recession flow phases’ simulation، and with -5. 63 and 7. 87 percent of the relative error are of more accuracy (in infiltrated water volume and runoff estimation) as compared with HD-MAC scheme.
  Keywords: Numerical solution, Lax, MacCormack, Full Hydrodynamic
 • Alireza Badiehneshin, Hamideh Noory, Majid Vazifedoust Pages 379-388
  Updating the satellite data in crop growth models is a useful technique to estimate the crop yield on some large scale farms. Throughout the present study، the improvement of SWAP model simulation was investigated using this technique for crop yield estimation. The study was conducted during 2012 growing season at some three center- pivot farms، covered by fodder maize and sugar beet as the main crops in Qazvin Irrigation Network. SWAP model was run by two methods، namely through either non-updated or updated satellite Leaf Area Index (LAI) data. Results indicated that sugar beet and fodder maize yields estimated through updated SWAP model were improved by about 13. 7 and 14. 5 (%) in absolute percent error while they amounted to 3. 321 and 1. 621 (ton/ha) in RMSE. The obtained results indicated that the LAI assimilation technique (using satellite data) can greatly reduce errors related to model input parameters. It can reduce the uncertainty as well as estimate fairly accurately the crop yield in a large area and on any individual farm.
  Keywords: Fodder maize, Leaf Area Index, remote sensing, Sugar beet, SWAP model
 • Elham Rezaei, Abbas Khashei- Siuki, Ali Shahidi Pages 389-396
  The present study presents a methodology for the design of long-term groundwater head monitoring networks to reduce spatial redundancy in which the additional wells if not sampled، the error related to groundwater level estimation would be negligible. This method is based on Support Vector Machine، and founded upon the statistical learning theory. Throughout the study، some 63 quantitative data، observation wells as well as meteorological parameters (precipitation and evaporation) of Ramhormoz plain (in a 7-year period) were employed to evaluate the performance of Least Squares Support Vector Machine model (LS-SVM) in the groundwater observation well network design concept. Different combinations of parameters affecting the ground water level were assessed using the model LS-SVM. The optimal combination of LSSVM model with RBF Kernel function carries such performance parameters as R2=0. 9992، MAE=0. 3405. Then، using Function Approximation Optimum، a number of 42 observation wells were pinpointed to apply the appropriate spatial monitoring in the plain of RAMHORMOZ.
  Keywords: Monitoring points, Function approximation, RAMHORMOZ Plain, Groundwater modelling
 • Parisa-Sadat Ashofteh, Omid Bozorg Haddad Pages 397-404
  Mathematical multi-conditional functions are of many applications in the field of water resources management. Throughout the present Study، the Logical Genetic Programming (LGP) rule (along with an integration of these functions) is employed to derive reservoir hedging rule in the operating intervals of the baseline and climate change. The most appropriate values of release in the entire interval are extracted as based on the available water. The objective function is to minimize Long-term Shortage Ratio (LSR). The results obtained from the extraction of hedging rule in the supply of demand rationing rule by LGP are compared with the Traditional Genetic Programming (TGP) results for the baseline and climate change conditions using efficiency indices. The results show as based on the employed LGP approach and under conditions of climate change، relative to baseline indices، the reliability would decrease (34%)، vulnerability increase (37%) and while resiliency being decreased (29%). Also، based on TGP and in the same situation the indices of reliability، vulnerability and resiliency would respectively، decrease (25%)، increase (15%) and decrease (14%).
  Keywords: Multi, Conditional Function, Operating Rule of Reservoir, Efficiency Indices, Climate Change
 • Asma Moghbeli Mehni Dareroodi, Masoomeh Delbari, Nader Koohi Pages 405-412
  The effect of two irrigation systems (surface vs. subsurface drip irrigation) on yield، irrigation water use efficiency and percentage of essential oil in Rosa damascene under three levels of irrigating water (100، 70 and 40 % of potential evapotranspiration) has been investigated. The experiment was performed as a split plots design based on randomized complete blocks of three replications at the Research Center of Agriculture and Natural Resources، Kerman Province (Joopar Research Station) during 2012 to 2013. Results indicated that the yield، irrigation water use efficiency and percentage of the rose’s essential oil did not significantly differ for the two types of irrigation systems. The treatment 100% of potential evapotranspiration yielded the highest flower (2716. 93 kg/ha). The highest irrigation water use efficiency (2. 14 kg/(ha. m3)) was found for the 40% potential evapotranspiration treatment. Moreover، the highest percentage of the flower’s essential oil was recorded for the treatment of 70% potential evapotranspiration.
  Keywords: Deficit irrigation, Drip irrigation, Percentage of essential oil, Rosa damascene, Water use efficiency
 • Mohammad Bagher Salahi, Mohammad Sedghi-Asl, Mansoor Parvizi Pages 413-422
  Use of large grained gravel is increasing in hydraulic structures due to their specific features as regards filtration، canal covers، stilling basins، rockfill dams، etc. Flow behavior in high porosity media and as well in rockfill dams is very complex due to the existence of large pore size and consequently turbulence in the flow. Given the importance of flow within the rockfill materials، an investigation of the characteristics of this type of flow is indispensable. Considering the widespread use of large grained materials in civil projects، scrutinizing the flow properties in these materials and obtaining their hydraulic parameters is important as for non-Darcy flow studies. In order to study the flow behavior in grained materials، a constant-head permeameter was designed built. Experiments were carried out on three types of gravel grains with average diameters of 8. 69، 13. 08، and 16. 62 mm. During the course of experiments، the outlet discharge، upstream and downstream heads as well as a measurement of the pressure drop (difference between water levels in upstream and downstream tanks)، were recorded and their characteristics studied. The laboratory results indicate that the relationship between flow velocity and gradient is non-linear، following non-Darcy’s law. The evaluation of results using goodness of fit criteria and their comparison with Kadlec and Knight (1996) and as well Ergun (1952) relations show that the Kadlec and Knight (1996) relation is of a higher reliability than latter. Variation of Reynolds number versus friction factor shows that the more the diameter of materials، the lower the abrasion factor and the higher the Reynolds number. The friction factor in higher Reynolds numbers decreases so that it is independent of the grain diameter and of Reynolds'' number. The low pressure equations and relations obtained in this study can be used for calculation of water surface profile through dams and rock drains.
  Keywords: constant head, flow characteristics, prmeameter device, large, grained materials
 • Saeed Emamifar, Ali Rahimikhoob, Ali Akbar Noroozi Pages 423-433
  The use of satellite data in an estimation of air temperature (Ta) near the earth’s surface has turned into an effective way for a large area of high spatial and temporal resolution. Throughout the present study، Artificial Neural Network (ANN) as well as M5 model tree were employed to estimate Ta in Khuzestan Province (South West of Iran)، using satellite remotely sensed land surface temperature (Ts) data acquired through the MODIS-Terra sensor. The input variables for the models consisted of the daytime and nighttime MODIS Ts as well as extraterrestrial solar radiation. A total of 365 images of MOD11A1 Ts product for the year 2007، covering the area under study were collected from the Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC). The results indicated that coefficient of determination (R2) for both models exceeded 0. 96. However، ANN model estimations of air temperature were more accurate than RMSE with the respective R2 values of 1. 7 and 0. 97 oC.
  Keywords: Air temperature, Artificial neural network, Land surface temperature, MODIS sensor, M5 model tree
 • Ghazaleh Ziaii, Hossein Babazadeh, Fariborz Abbasi, Feridon Kaveh Pages 435-445
  Importance of fresh water in agriculture along with the essential demand of the growing population for food، indicates an extreme necessity of the optimum use of water. To this end، plant growth simulation models have been introduced in agricultural sciences to reach maximum yields in varying climates. Variations in the of developed models cause difficulties for the unprofessional users. The AquaCrop model، which is developed by FAO is one of the plant growth simulation models which tries to improve the facility of the model by reducing the number of input data. Throughout the present study، the AquaCrop model was calibrated and validated for maize in Karaj region by due attention to soil water balance. Moreover، the results were compared with CERES-Maize as a specific maize growth simulation model. The results indicated an appropriate function of both models in predicting yield and as well in soil water balance parameters. The figures 85-94 constituted the index of agreement for the AquaCrop model in soil water simulation as compared with the figures within 58-64 for CERES-Maize model. RMSE figures in yield simulation for the AquaCrop model stood within 40-20%، although for CERES-Maize they varied from 20 to 80%. Finally، and as regards the accuracy of the AquaCrop model، it is a recommendable one to farmers، and to planners in Karaj region.
  Keywords: AquaCrop, CERES, Maize, soil water balance, maize yield
 • Abbas Sotoodehnia, Mohadese Jafari, Peyman Daneshkar Arasteh Pages 447-452
  Qazvin salt marsh open interceptor drain has been designed and implemented to either prevent or reduce the risk of salinity expansion to its upstream fertile lands. This paper is intended to assess results of the data gathered from the monitoring system around the drain. To monitor the effect of the drain on water table level and on the shallow groundwater quality، 99 observation wells (in 9 sections perpendicular to the drain) were constructed. Water table levels were measured and samples taken on a monthly basis. Chemical analysis of the samples throughout the year showed chemical changes resulted from the existence of the drain. The drain performance was evaluated as positive since it resulted in a discharge of brine with a salinity of around 200 dS. m-1. The results showed that the construction of inceptor drain stopped movement of saline water towards fresh water aquifer to some extent by increasing the groundwater hydraulic gradient as due to a lowered water table of about one meter. The subsurface water salinity decreased to an extent of 13. 6 percent throughout the first year. Obviously the decrease was not observed as even in all the observation wells. The performance of the drain was finally evaluated as positive during the first year of its operation.
  Keywords: Salt discharge, Interceptor drain, Observation borehole, Monitoring
 • Saeid Zamani, Javad Behmanesh, Kamran Zeinalzade Pages 453-461
  Increasing water distribution uniformity in micro irrigation systems has been an important subject in applied researches. Despite considerable progress in emitters’ construction، some research reports refer to their incapability in water distribution uniformity. In order to achieve greater uniformity in micro irrigation، it is necessary to manufacture emitters with low variation in manufacturing coefficient vs. high water uniformity distribution. Throughout the present research the performance of new drippers، named Water Volume Controller (WVC) vs. four common emitters were assessed and compared. The results showed that the performance as well as all the uniformity parameters related to Water Volume Controller within all the applied pressures were desirable. The results finally indicated that the maximum emission uniformity in the Water Volume Controller drippers (at 1. 5 bar applied pressure) was obtained to be 96% whereas for bubbler emitters in the best conditions، the mentioned parameter was recorded 38. 3%.
  Keywords: Water distribution uniformity, Micro irrigation system, Water Volume Controller Emitter, Discharge, Pressure changing
 • Leila Esmaeelnejad, Javad Seyedmohammadi, Mahmood Shabanpour, Hasan Ramezanpour Pages 463-474
  Cation exchange capacity and specific surface area are among some of the important soil characteristics the direct measurement of which is laborious، costly and time consuming. Therefore، fractal dimension of particle size distribution has been widely studied in relation with many such dynamic and static processes as transmission of water and solutes، water holding capacity، heat storage and conductivity، etc.، and as a useful parameter، it has been proposed for property estimation as related to soil texture. Throughout the present research، the relationship between fractal dimensions of particle size distributions (Dm) vs. specific surface and cation exchange capacity for 40 soil samples (32 samples for finding the empirical functions and 8 for testing of the derived functions)، from Gilevan region، with textures ranging from sandy to clay and different parent materials were evaluated. The obtained results showed that the value of Dm of the soil samples ranged from 2. 45 to 2. 99; the finer the soil texture، the larger the fractal dimension Dm. The Dm-specific surface area and Dm-cation exchange capacity relationships were described by power functions (R2=0. 87 and 0. 80، (significant at probability level of 0. 01))، respectively. Testing of Dm-clay content، Dm-specific surface area and Dm-cation exchange capacity relationships showed significant correlation (probability level of 0. 01) for the measured vs. predicted data. The results indicated that Dm can be used as an integrating index for estimating the specific surface area as well as cation exchange capacity of soils from particle-size distribution، useful in modelings and simulations.
  Keywords: Soil texture, Estimation, Power functions, Gilevan
 • Ebrahim Babaeian, Mehdi Homaee, Ali Akbar Norouzi Pages 475-490
  Direct measurement of soil hydraulic properties is usually expensive and time consuming. Several attempets have been made to establish PedoTransfer Functions (PTFs)، that use readily available soil data، to provide soil hydraulic properties. The objective of the present study was to evaluate point and parametric Spectral Transfer Functions (STFs) as well as PTFs to estimate van Genuchten (vG) and Brooks-Corey (BC) parameters needed for predicting soil water characteristics’ curve. The derived STFs and PTFs were further evaluated with a number of available PTFs to find out if spectral variables can effectively improve the accuracy of soil water retention predictions. Consiquently، a number of 174 soil samples were collected and used to measure the spectral reflectance curves in visible، near-infrared and shortwave-infrared range، using a handheld spectroradiometer. Some physical soil properties and soil water contents at their specific matric potentials were recorded. Using a non-linear least square optimization method، the vG and BC parameters were then calculated. Stepwise multiple linear regression statistics was employed to derive point and parametric STFs and PTFs. The results indicated that the derived point and parametric STFs and PTFs are of higher accuracy (with mean RMSR of 0. 029 cm3 cm-3) in predicting soil water retention than the published PTFs (with mean RMSR of 0. 100 cm3 cm-3). Furtheremore، vG model was found to more accurately predict soil water content (mean RMSR of to 0. 034 cm3 cm-3) than BC model (mean RMSR of 0. 041 cm3 cm-3). The overall findings reveal that the derived STFs and PTFs provide almost similar results، but the STFs performance is somewhat more accurate at mid and high metric potentials.
  Keywords: Soil spectral reflectance, Spectral transfer function, peotransfer functions
 • Mohammad Naseh, Ali Raeesi Estabragh, Mehrdad Moghadas Pages 491-497
  Nowadays، application of Electro osmosis to remove water out of the soil is one of the most efficient methods of fine soil improvement. The electric field created by electrodes placed in the soil، cause water molecules move and get extracted from the porous media. In this research، an electro-osmosis system assembled as vertical drains was applied in a laboratory scale، for treatment and improvement of fine soil. For the purpose some saturated clay samples were prepared and placed in the designed physical model and tested. The results showed that using electro osmosis to withdraw water from the soil the quantity of water will be more and the extraction done more quickly. Also an increase in the difference of voltage between cathode and anode will increase the volume of water leaving the soil. Measurement of electrical conductivity (EC) and pH length wise in the soil showed that in electro osmotic process، pH will increase around the cathode and decrease at the anode. while EC being increased at either the cathode or anode. Also it was observed that the applied voltage to the soil sample decreases from anode to the cathode. Then it is concluded that the electro osmotic method can be a suitable alternative for soil settlement instead of surcharge being applied.
  Keywords: electrical vertical drain, rapid consolidation, soil improvement
 • Ehsan Sharifi Moghaddam, Seyed Hamidreza Sadeghi, Abdulvahed Khaledi Darvishan Pages 499-508
  The present research was planned to assess the effect of application of two doses of 4. 5 and 8 l m-2 of environmentally friendly industrial organic waste of Vinasse on runoff commencement time، runoff coefficient and volume، soil loss and sediment concentration within small experimental plots of 20% slope under rainfall simulation with intensities of 50 and 90 mm h-1 and 15 min duration on a sandy clay loam soil. The results indicated significant effects of the treatment on runoff commencement time and sediment concentration (P<0. 04)، runoff coefficient، runoff volume as well as soil loss (P= 0. 00). Also the results revealed that the lower doses of vinasse application resulted in increasing runoff and soil loss for about 151 and 154% at 50 mmh-1 and increasing the expressed variables for respectively about 64 and 200 % at 90 mmh-1 in comparison with those recorded for control. The application of higher doses of vinasse increased runoff and soil loss rates for the respective 79 and 30% at 50 mmh-1، and increased runoff and soil loss rates for 60 and 58% at 90 mmh-1، respectively. In addition، the application of Vinasse increased runoff volume and soil loss in either one of the rainfall intensities. In this situation، 4. 5 l m-2 of vinasse in either of the rainfall intensities and 8 l m-2 of vinasse in intensity of rainfall 90 mm h-1 increased sediment concentration، but 8 l m-2 of vinasse in the intensity of 50 mm h-1 of rainfall reduced it، the effects of 8 l m-2 treatment to reduce runoff، soil loss and sediment concentration were found out as more than those obtained for 4. 5 l m-2 treatment. These results show that the application of vinasse amendment does not always prevent soil loss; neither does it improve soil physical properties. Higher rates of application of vinasse، together with extending the persistency period before rainfall، are therefore suggested.
  Keywords: Rainfall Simulation, Soil Conservation, Soil Erosion, Sediment Yield
 • Alireza Shokoohi, Sahar Beheshti Pages 509-518
  Providing information for erosion and sediment yield simulation in watersheds is the major concern in employing the corresponding models. throughout this paper، a geomorphological model based upon stream power theory is introduced. In this model، for simulating the potential erosion leading to sediment load in rivers، two parameters namely: slope and specific catchment area are employed. The model which uses just a Digital Elevation Model (DEM) to provide the required information is capable of zoning watersheds as based on the susceptibility of landscape to erosion. This advantage makes the model an efficient and affordable tool for initial planning in soil conservation projects regarding their importance in dam and river engineering studies. The MPSIAC model is employed to evaluate the results of the geomorphological model، while the recorded sediment data in the study river was used to calibrate MPSIAC. While the performance of the two models was close، regression relationship between the nine factors of MPSIACmodel and geomorphological model showed that the factors of topography and surface erosion in MPSIAC constitute the most related parameters.
  Keywords: geomorphological model, stream power, MPSIAC, sediment rating curve, susceptibility to erosion