فهرست مطالب

 • پیاپی 21 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سپیده پورهاشم*، عبدالله افشار صفحات 1-9
  استفاده از شیشه های زیست فعال به عنوان پوشش بر ایمپلنت های فلزی، دو اثر مهم دارد: ایجاد یکپارچگی بین استخوان و ایمپلنت، محافظت از ایمپلنت فلزی در برابر خوردگی ناشی از سیالات بیولوژیکی و محافظت از بافت در برابر محصولات خوردگی فلز. در این تحقیق، ابتدا پوشش دو لایه شیشه زیست فعال 45S5- سیلیکا بر زیرلایه فولاد زنگ نزن L316 با روش سل- ژل ایجاد گردیده و سپس به بررسی رفتار خوردگی و زیست فعالی پوشش های حاصل در محلول شبیه سازی شده بدن پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان می دهد، پوشش هایی یکنواخت بر سطح زیرلایه ایجاد شده که مقاومت به خوردگی زیرلایه را افزایش می دهد. همچنین پوشش های حاصل زیست فعال هستند به گونه ای که پس از 30 روز غوطه وری در محلول شبیه سازی شده بدن، هیدروکسی آپاتیت بر سطح پوشش ها تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: شیشه زیست فعال، سیلیکا، پوشش دهی، فولاد زنگ نزن 316L، خوردگی
 • احمد شمس*، مرتضی شمعانیان، مهدی صالحی صفحات 11-19
  در این پژوهش آزمون هایی بمنظور ایجاد ترکیبات سیلیسایدی به عنوان پوشش محافظ با استفاده از روکش کاری جوشی مخلوط پودری-C Mo-Si به صورت تک مرحله ای، بر روی نیکل خالص انجام گردید. پیش از فرآیند روکش کاری، عملیات آسیاب کاری به منظور فعال نمودن مخلوط پودری انجام گرفته و در ادامه با تهیه الکترودهای مصرفی از مخلوط پودری و اعمال فرآیند جوشکاری قوسی تنگستن-گاز، لایه پوشش با ضخامتی در حدود 1 میلیمتر با مرز مشخص با زیرلایه، بر روی سطح نیکل ایجاد شد. ریزساختار مقطع عرضی نمونه ها به وسیله میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرارگرفت. جهت شناسایی نوع فازهای تشکیل شده از آزمون پراش پرتو ایکس استفاده گردید. فازیابی نمونه ها نشان داد که با افزودن 2 درصد وزنی گرافیت به مخلوط پودری، علاوه بر تشکیل فازهای Mo2Ni3Si و NiSiمقدار کمی فاز MoSi2 و فاز تقویت کننده SiC بوجود می آید. ارزیابی نتایج مربوط به آزمون سایش رفت و برگشتی نشان داد که با حضور 2 درصد وزنی گرافیت در مخلوط پودری و ایجاد فاز تقویت کننده کاربید سیلیسیم، مقاومت سایشی خوبی در برابر تغییر فرم پلاستیکی و کاهش وزن در حین فرآیند سایش بوجود می آید. بررسی تصاویر میکروسکوپ روبشی از سطح سایش یافته نشان می دهد که سایش چسبان، مکانیزم غالب در نمونه بدون گرافیت و سایش خراشان، مکانیزم غالب در نمونه حاوی فاز تقویت کننده SiC است. همچنین انجام آزمون سختی سنجی نشان داد که با اعمال روکش کاری جوشی مخلوط پودری، افزایش سختی لایه جوش تا HV0.2850 رخ می دهد.
  کلیدواژگان: مخلوط پودری Mo، Si، C، روکش کاری جوشی تک مرحله ای GTAW، رفتار سایشی
 • آرش فتاح الحسینی*، سید امید گشتی صفحات 21-31
  در این تحقیق رفتار الکتروشیمیایی تیتانیم خالص تجاری در محلول های 0/1، 1/0 و 3/0 مولار اسید سولفوریک بررسی شد. منحنی های پلاریزاسیون نشان دادند که تیتانیم خالص تجاری در محلول های 0/1، 0/ 1و 3/0 مولار اسید سولفوریک، رفتار رویین عالی را ارایه می دهد. نتایج آزمون های موت- شاتکی نشان داد که رفتار نیمه هادی لایه رویین تیتانیم خالص تجاری از نوع n-است. برای سه محلول، نتایج آزمون های موت- شاتکی نشان داد که در منطقه رویین دو شیب مثبت وجود دارد. همچنین این آزمون ها نشان دادند که چگالی دهنده ها در محدوده 1020 بر سانتی متر مکعب قرار دارد و با غلظت فزایش می یابند. بر اساس آزمون های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، آشکار شد که مقاومت پلاریزاسیون با افزایش غلظت کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: تیتانیم، لایه رویین، آزمون موت، شاتکی، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، اسید سولفوریک
 • محدثه تابش فر، مهدی صالحی، احمد منشی صفحات 33-45
  در این پژوهش به منظور معرفی پوشش های جدید و در عین حال با هزینه تولید کم در صنعت پاشش حرارتی، پوشش های فروکروم پرکربن (HCFeCr) و فروکروم کم کربن (LCFeCr) ایجاد و خواص میکروساختاری و نیز رفتار سایشی آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش های مذکور به روش پاشش حرارتی پلاسمایی بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی CK45 پاشش شدند. در این رابطه، ابتدا پوشش های فروکروم در نرخ های مختلف از جریان گاز آرگون پاشش دهی و با یکدیگر مقایسه شدند، همچنین پارامترهای بهینه پاشش برای آن ها به دست آمد. نتایج نشان داد که پوشش های فروکروم در کمترین نرخ جریان گاز آرگون خواص بهتری از خود نشان می دهند. نتایج بدست آمده نشان دهنده قابلیت ساخت و توسعه پوشش های مذکور به روش پاشش حرارتی است. سپس این پوشش ها از نظر ریز ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، فازهای تشکیل دهنده توسط پراش پرتو ایکس(XRD)، سختی توسط استفاده از روش فرورونده ویکرز مورد مطالعه قرار گرفتند. مکانیزم غالب سایشی در پوشش های HCFeCr، سایش چسبان به همراه ترک ریز در شدت های مختلف خراشان شناسایی شده است و در پوشش های LCFeCr مکانیزم ورقه ای شدن به عنوان مکانیزم غالب مشخص شده است.
 • حسن ساکیانی، سعید رستگاری*، منصور سلطانیه صفحات 47-55
  رشد بیش از حد اکسید سطحی با مقاومت الکتریکی بالا و پوسته شدن آن و مسمومیت کاتد به واسطه تبخیر کروم، مهم ترین موانع بر سر راه استفاده از اتصال دهنده فلزی در پیل سوختی اکسید جامد به حساب می آیند. این مشکلات منجر به کاهش طول عمر اتصال دهنده و تضعیف عملکرد پیل می شوند. برای رفع این مشکلات، پوشش دهی سطح اتصال دهنده بهترین روش به حساب می آید. اسپینل های بدون کروم موادی مناسب برای این منظور هستند که در میان آن ها اسپینل کبالت- منگنز، با داشتن هدایت الکتریکی خوب و بازدارندگی مناسب در برابر نفوذ کروم، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به منظور ایجاد پوششی محافظ/رسانا، دو لایه متوالی از کبالت و منگنز با استفاده از آبکاری پالسی بر روی فولاد زنگ نزن فریتی AISI-430 لایه نشانی شد. با انجام عملیات حرارتی در اتمسفر هوا در دمای °C800، به واسطه اکسید شدن لایه ها و نفوذ در هم کبالت و منگنز، پوشش اسپینل کبالت-منگنز بر روی سطح تشکیل شد. حضور ناچیز کروم (کمتر از at.%0/5) در لایه پوشش پس از 100 ساعت اکسیداسیون، نشان می دهد با اعمال این پوشش، از نفوذ کروم به سطح جلوگیری شده و پدیده تبخیر کروم به خوبی کنترل می شود. همچنین بر اساس نتایج پراش پرتو ایکس (XRD)، فازهای اسپینل FeCrCoO4وO4(CrCo)Mnدر فصل مشترک پوشش/زیرلایه تشکیل شده اند که هدایت الکتریکی بالاتری نسبت به کرومیا دارند.
  کلیدواژگان: پیل سوختی اکسید جامد، اتصال دهنده، آبکاری پالسی، اکسیداسیون، اکسید اسپینل کبالت، منگنز
 • سلیمه کیمیاگر* صفحات 57-62
  در این تحقیق اثر افزایش آلایش نیتروژن در نانو لایه های TiO2 را روی خواص آبدوستی بررسی کردیم. نمونه ها به روش افشانه داغ تهیه شد. زمان باز پخت نمونه ها که نقش مهمی در ساختار نهایی نانو لایه ها دارد، 450 درجه سانتیگراد بود. مشاهده شد که خاصیت آبدوستی نمونه ها تحت نور فرابنفش، با افزایش درصد نیتروژن، افزایش می یابد. آبدوستی چهار نمونه آلاییده تهیه شده، نسبت به نمونه TiO2 خالص نیز بهتر بود. همچنین کاهش گاف انرژی که لازمه افزایش آبدوستی است و افزایش زبری و اندازه دانه در اثر افزایش نیتروژن نیز مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آبدوستی، اکسید تیتانیوم، نیتروژن، اسپری
 • لیلا فتح یونس*، مازیار آزادبه صفحات 63-76
  در مطالعه کنونی به مطالعه روشی متفاوت تحت عنوان فسفاته کاری دو مرحله ای و تاثیر آن بر ویژگی های پوشش فسفاته اعمالی پرداخته شد. نتایج نشان داد که به دام افتادن ذراتی از پوشش اولیه در نواحی انحلال یافته، به هنگام پوشش زدایی سطح توسط عملیات سنباده زنی، سبب افزایشمکان های مناسب جوانه زنی بلور های فسفاته می شود. در نتیجه بدون تغییر در ترکیب شیمیایی حمام فسفاته کاری، پوشش هایی ریز دانه و متراکم تر حاصل شد. همچنین در این مطالعه به دلیل محدودیت زمانی و هزینه نیروی انسانی فرآیند سنباده زنی در صنعت، به بررسی امکان جایگزینی روش دیگر پوشش زدایی توسط ماسه پاشی پرداخته شد. نتایج آزمون های خوردگی نظیر پاشش نمک، پلاریزاسیون و طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نیز نشان داد که پوشش متراکم و ریز دانه حاصله توسط عملیات فسفاته کاری دو مرحله ای در مقایسه با لایه اعمالی به روش مرسوم فسفاته کاری تک مرحله ای، خواص حفاظتی قابل توجهی را ارایه داد. با تشکیل پوششی ریز دانه و دارای تخلخل پایین به کمک روش فسفاته کاری دو مرحله ای، خواص حفاظتی بهبود چشمگیری یافت. از طرفی نتایج آزمون چسبندگی رنگ در دو حالت تر و خشک برای هر دو نوع رنگ هوا خشک (سیستم اپوکسی-پلی یورتان) و رنگ کوره ای (آلکید-ملامین (سری YS))، نیز نشان داد که با اعمال پوششی یکنواخت و متراکم تر با اندازه بلور های فسفاته کوچکتر، کیفیت چسبندگی بهبود می یابد.
  کلیدواژگان: پوشش فسفاته Zn، فسفاته کاری دو مرحله ای، سنباده زنی، فولاد ساده کربنی، پوشش ریز دانه و متراکم، مقاومت به خوردگی، چسبندگی رنگ
 • رضا ثابت داریانی*، محبوبه عبدالهی صفحات 77-85
  در این مقاله مرحله هسته بندی و رشد حجمی نانو ساختارهای نیکل لایه نشانی شده تحت زاویه مایل ̊75- ̊85 با استفاده از روش مونت کارلو جنبشی شبیه سازی شد. تاثیر دمای زیرلایه بر شکل، اندازه و نحوه توزیع ستون ها نیز بررسی گردید. با تعریف سد پتانسیل موضعی و انرژی حرارتی تصادفی، رشد نانوساختارهای نیکل در سه منطقه دمایی که در محدوده T/Tm<0.45 (که T دمای زیرلایه و T_m دمای ذوب ماده) قرار می گیرند، مورد بررسی قرار گرفت. نتائج امان نشان داد که در محدوده دمایی T/Tm<0.3 ساختارها بصورت ستونی نازک و سر ستون ها گنبدی شکل رشد می کنند. با افزایش دما، هنگامی که در محدوده 0.3
  کلیدواژگان: لایه نشانی مایل، رشد نانوساختارها، مدل منطقه ای ساختاری، دمای زیر لایه، اثر سایه اندازی، پخش سطحی
 • ابوالفضل ابراهیمی سرست، صالح اکبرزاده*، علیرضا واعظ پور صفحات 87-100
  بحث زبری سطح در قطعات مکانیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. اغلب از انحراف معیار زبری ها به عنوان تنها معیار مهم در تحلیل قطعات زبر در حال تماس یاد می شود در حالی که الگوی زبری سطح یا به عبارتی نحوه قرارگیری زبری ها نیز بر عملکرد قطعات در تماس اثر می گذارد. در این تحقیق، اثر روش های مختلف پرداخت سطح بر عملکرد چرخ دنده مارپیچ در رژیم روان کاری مخلوط بررسی شده است. برای تولید سطوح با زبری ها و الگوهای مختلف از یک برنامه کامپیوتری استفاده شده است. زبری سطح تولید شده سپس به عنوان یک ورودی در مدلی که عملکرد چرخ دنده مارپیچ تحت رژیم روانکاری مخلوط را به کمک روش تقسیم بار پیش بینی می نماید مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج پیش بینی ها نشان می دهد که الگوی زبری سطح عرضی در مقایسه با الگوی زبری سطح طولی و همسانگرد باعث می شود سهم بیشتری از بار توسط زبری ها تحمل شود و همچنین ضریب اصطکاک مقدار بیشتری داشته باشد. نتایج پیش بینی های این مدل با نتایج تجربی که قبلا در مورد اثر الگوی زبری سطح بر عملکرد یاتاقان های ژورنال انجام شده است سازگار هستند.
  کلیدواژگان: الگوی زبری سطح، روانکاری مخلوط، چرخ دنده مارپیچ، عملکرد تریبولوژیکی
 • نرگس بیگ محمدی، غضنفر میرجلیلی، محمدهادی ملکی صفحات 101-106
  لایه های نازک TiO2-SnO2 به روش های باریکه الکترون و سل-ژل(غوطه وری) روی زیر لایه شیشه ای لایه نشانی شدند. در روش باریکه الکترون، خلا 5-10 تور بود، در حالی که لایه نشانی به روش سل-ژل در اتمسفر انجام پذیرفت. سپس همه لایه ها، تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. ساختار بلوری توسط الگوی XRD در روش باریکه الکترونی در دمایC ̊400 و در روش سل-ژل در دمایC °500 تشکیل گردید. میانگین نانو ذرات در روش باریکه الکترونی 20 و در روش سل- ژل 33 نانومتر تخمین زده شد. خواص اپتیکی و مورفولوژی لایه ها، توسط طیف سنجی UV/Vis/NIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد بررسی قرار گرفت. طیف عبور و گاف انرژی نیز در هر دو روش محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: لایه نازک، باریکه الکترونی، سل، ژل، نانوذره، خواص ساختاری و اپتیکی
|
 • S. Pourhashem*, A. Afshar Pages 1-9
  Bioglass coatings on metallic implants have two important effects: intimate link between bone and implant، corrosion protection of metallic implants in body fluid and protection from tissues in front of corrosion products. In this research، first، 45S5 bioglass- silica double layer coatings were prepared on 316L stainless steel by sol-gel procedure and then corrosion and bioactivity behavior of coatings in simulated body fluid solution was evaluated. The results show that uniform coatings are prepared on substrates that increase the corrosion resistance of stainless steel substrates. Also، the obtained coatings are bioactive due to the formation of hydroxyapatite on them after 30 days of immersion in simulated body fluid solution.
  Keywords: bioglass, silica, coating, 316L stainless steel, corrosion
 • A. Shams*, M. Shamanian, M. Salehi Pages 11-19
  In this study the experiments was done in order to product silicide component as a protective coating with a mixture powder Mo-Si-C In situ cladding on the nickel surface. Before applying cladding، was ball-milling processes for activating mixture powder and then by the product using electrodes of powder mixtures by doing welding processes was formed coating with a thickness of 1mm by sharp boundary with substrate. The cross-section microstructure of specimens was studied by optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM). The specimens were characterized by X-ray Diffraction (XRD). Phase detecting specimens indicate that the addition of 2wt% graphite powder to the mixture formed Mo2Ni3Si، NiSi and small amount of MoSi2 phase and SiC reinforcement phase. Evaluation the results of the reciprocating wear tests showed that by addition 2% weight graphite in the mixed powder and formation SiC، the good resistance abrasion is done to change the plastic form and loss weight during the wear process. Also the hardness test showed that by the cladding of mixture powder increases hardness to 850 HV0. 2.
  Keywords: Mixed powder Mo, Si, C, In situ weld cladding GTAW, Wear behavior
 • A. Fattah-Alhosseini*, S. O. Gashti Pages 21-31
  In this study، the electrochemical behaviour of pure commercial Ti in 0. 1، 1. 0 and 3. 0M H2SO4 solutions has been examined. The polarization curves suggested that pure commercial Ti showed excellent passive behaviour in 0. 1، 1. 0 and 3. 0M H2SO4 solutions. Mott–Schottky analysis showed that passive films formed on pure commercial Ti، are n-type semiconductor. For three solutions، Mott–Schottky analysis showed two positive slopes in the passive region. Also، this analysis indicated that the donor densities (ND1 and ND2) are in the range 1020 cm-3 and increased with solution concentration. Based on the EIS analysis، it was shown that the polarization resistance decreases with solution concentration.
  Keywords: Ti, Passive film, Mott, Schottky analysis, Electrochemical impedance spectroscopy, Sulfuric acid
 • M. Tabeshfar, M. Salehi, A. Monshi Pages 33-45
  In this work، in order to introduce new with low cost supply coatings in thermal spray industry، high carbon ferrochromium and low carbon ferrochromium coatings were applied on plain carbon steel (CK45) by air plasma spray. Microstructural properties and wearbehaviour were investigated. Microstructure of coatings were analyzed by scanning electron microscope، their phases were recognized by X-ray Diffraction and also hardness was investigated by Vickers indenter method. The results indicated that the coatings with the lower argon gas flow rate had better properties due to longer thermal stability at high temperature. The dominant wear mechanism in HCFeCr was identified as adhesive wear with microcracking with different severity. It is found that delamination mechanism was the predominant wear mechanism for LCFeCr coating.
  Keywords: High Carbon Ferrochromium, Low Carbon Ferrochromium, Air Plasma Spray, Wear
 • H. Sakiani, S. Rastegari*, M. Soltanieh Pages 47-55
  Excessive growth of surface oxide scale with high electrical resistance accompanied by spallation and chromium poisoning of the cathode are the main disadvantages of using metallic interconnects in SOFCs. The mentioned limitations reduce the interconnect lifetime and the efficiency of SOFC. Deposition of a protective coating onto interconnect is the best method to overcome the problems. Chromium-free spinels are promising materials among which Co-Mn spinel has been given a great deal of attention due to good electrical conductivity and suitable diffusion barrier against chromium. In this research، a duplex layer of Co and Mn were deposited on AISI-430 ferritic stainless steel to produce a protective/conductive coating by pulse electroplating. Post heat treatment in air at 800°C lead to inter-diffusion of Co and Mn as well as oxidation. Consequently، Co-Mn spinel coating formed on the surface. After 100 hours of oxidation، negligible Cr content (less than 0. 5%at.) was detected in the coating. Hence، applying this coating can properly control the Cr-evaporation phenomenon by preventing chromium diffusion towards the surface. Moreover، According to the XRD results، FeCrCoO4 and Mn (CrCo) O4 spinels with higher electrical conductivity than chromia are formed at the coating/substrate interface.
  Keywords: solid oxide fuel cell, interconnect, pulse plating, cobalt, manganese spinel
 • S. Kimiagar* Pages 57-62
  Hydrophilicity of nitrogen-doped TiO2 nano thin films were studied. Samples were synthesized by spray pyrolysis method. Annealing temperature، which has an important role in nano thin films structure، was 450oC. It was seen by increasing of N، hydrophilicity of the samples under UV irradiation increased. Hydrophilicity of four samples was higher than pure TiO2. Due to increasing of N band gap decreasing and increasing of roughness and grain size were observed.
  Keywords: Hydrophilicity, Titanium oxide, Nitrogen, spray
 • L. Fath Yunes*, M. Azadbeh Pages 63-76
  In this study, a different method which is based on dissolution of substrate i.e. the early stage of phosphating and its effect on the characterization of formed layer in the second step of phosphating was investigated. This method that called two steps phosphating has obvious influence on the formation of dense and very fine crystalline zinc phosphate coating on the plain carbon steel. Dissolution of base metal during initial phosphating and entrapping the small particles of the initial phosphate coating, during removing of phosphate layer with grinding, increases the number of nucleation sites on the surface. Considering time consuming and cost constraints of grinding in industry, in this paper the possibility of using sand blasting operating as a substitution method for removing initial coating was studied. On the other hand, according to the results of corrosion tests such as salt spray, polarization and electrochemical impedance spectroscopy (EIS), improved protective properties have been achieved for the denser coating which is formed by the introduced method. Also, the results of dry and wet adhesion of two diverse paint types, air-drying paint (epoxy systems, polyurethane) and oven coating (alkyd - melamine (Series YS)), showed improving paint adhesion for formed phosphate layer by this innovative method.
  Keywords: zinc phosphate coating, two steps operation, sand blasting, plain carbon steel, fine grain size structure, dense coating, corrosion resistance, paint adhesion
 • R. S. Dariani*, M. Abdollahi Pages 77-85
  In this paper, nucleation stage and bulk growth of Ni nanostructures deposited under oblique angle of 75˚-85˚ by using kinetic Monte-Carlo method are simulated. Substrate temperature effect on shape, size, and columns distribution are studied as well. At bulk growth stage, by definition local potential barrier and random thermal energy, Ni nanostructures growth at three zone temperatures which is in the range of T/Tm<0.45, (T is substrate temperature and Tm is material melting temperature) are studied. Our results showed that at range of T/Tm<0.3 structures are grown as thin column and dome shape on the top. With increasing temperature, in the range of 0.3 Keywords: Oblique angle deposition, Nanostructures growth, Structure zone model, Substrate temperature, Shadowing effect, Surface diffusion
 • A. Ebrahimi Serest, S. Akbarzadeh*, A. Vaezpour Pages 87-100
  The surface roughness is one of the important topics in the mechanical elements. Usually, the standard deviation of asperities height is considered as the only key factor in the contact of rough surfaces while the surface pattern or the orientation of asperities is of vital importance as well. In this research, effect of different methods of surface finishing on the performance of a pair of helical gears is studied. A computer program is used to generate surface roughness profiles with different roughness patterns. This roughness profile is then used as an input in another simulation program which predicts the performance of helical gears under mixed-lubrication regime using the load-sharing concept. The results indicate that in the gears with transverse surface roughness pattern a larger portion of the load is carried by asperities and a higher friction coefficient occurs compared to longitudinal and isotropic roughness pattern. The predicted results are shown to be in good agreement with the results of another study on the effect of surface roughness pattern on the performance of journal bearings.
  Keywords: Surface roughness pattern, mixed, lubrication, helical gear, tribological performance
 • N. Beigmohammadi, Gh. Mirjalili, M.H. Maleki Pages 101-106
  TiO2-SnO2 thin films on glass substrate by electron beam and sol-gel methods were coated. In electron beam method vacuum was 10-5 torr but coating in sol-gel method was done in atmosphere. After that all films were annealed. Crystal structure by XRD pattern in method of electron beam in 400˚C and the method of sol-gel in 500˚C were made. Mean nano particle in electron beam method was estimated 20 nm and in sol-gel method was estimated 33 nm. The optical properties and films morphology by UV/Vis/NIR spectrophotometer and SEM were investigated. Transmission spectrum and energy band gap in both of methods were calculated.
  Keywords: Thin Film, Electron Beam, Sol, Gel, Nano Particle, Structural, Optical Properties