فهرست مطالب

 • پیش شماره 2 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • بیانات مقام معظم رهبری درباره پرورش ذهن کودک
  صفحه 4
 • سرمقاله
  صفحه 5
 • جایگاه تفکر خلاق در طرح فلسفه و کودک
  زهره طوطی صفحه 6
 • کاربردی ساختن فلسفه در جامعه / مصاحبه با دکتر احد فرامرز قراملکی
  صفحه 14
 • کند و کاو فلسفی بر اساس فرهنگ ایرانی
  مهدی نیکبخت صفحه 24
 • کاربرد سوالات فلسفی
  سارا استانلی ترجمه: مریم اعلایی صفحه 34
 • مهارت منطقی در طرح فلسفه و کودک
  مریم سلگی صفحه 42
 • جهانبینی فلسفی در داستان های فکری
  مهربان متین، رویا متین صفحه 48
 • معجزه فلسفه و کودک / گفت و گو با اولیای دانش آموزان شرکت کننده در کلاس فلسفه و کودک
  صفحه 56
 • ردپای فلسفه در مدارس / گفت و گو با معلم فلسفه و کودک
  صفحه 60
 • نقش صبحانه در یادگیری
  صفحه 68
 • نمونه یی از طرح بحث داستان در کار فلسفه و کودک
  صفحه 74
 • تاثیر رنگ ها بر تفکر و خلاقیت
  صفحه 79
 • کاریکاتور فلسفه و کودک
  صفحه 88