فهرست مطالب

پژوهشهای علوم دامی ایران - سال ششم شماره 4 (1393)
 • سال ششم شماره 4 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان
 • علیرضا ولی کمال، تقی قورچی، مهدی فرحپور آشور، محمد قره باش، رحمت سمیعی صفحات 279-285
  جلبک دریایی گونهSargassumilicifolium برای تغذیه دام می تواند مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی ارزش غذایی جلبک دریایی سارگاسوم ایلیسیفولیوم به عنوان یک خوراک غذایی در تغذیه گوسفندان می باشد. در این آزمایش از پنج جیره حاوی0،، 10، 20، 30 و 40 درصد جلبک دریایی استفاده شد. 25 راس گوسفند در 5 گروه 5 تایی به صورت تصادفی دسته بندی شدند. طرح آزمایشی استفاده شده طرح کاملا تصادفی بود. در این تحقیق ترکیب شیمیایی، تجزیه پذیری ماده خشک جلبک، فرآسنجه های عملکردی و شکمبه ای و الکترولیت های خون بره ها اندازه-گیری شدند. اثرات تیمار بر روی مصرف خوراک معنی داری نبود (P<0/05). با افزایش سطح جلبک در جیره مصرف آب به صورت معنی دار افزایش یافت (P<0/05)، اما بر روی غلظت پتاسیم خون معنی دار بود. سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم بر غلظت پتاسیم، کلسترول و تری گلیسیرید اثرات معنی دار داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که از سارگاسوم ایلیسیفولیوم می توان به عنوان یک خوراک غیر مرسوم تا 40 درصد علوفه مصرفی گوسفندان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سارگاسوم ایلیسیفولیوم، گوسفند، عملکرد، فرآسنجه های شکمبه ای، متابولیت های خون
 • هادی قربانی فارمد، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، مجتبی یاری صفحات 286-294
  در مورد ارزش تغذیه ای یونجه کشت داده شده در شرایط نیمه خشک شمال شرق ایران در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر اطلاعات اندکی موجود است. در این آزمایش اثر چین های مختلف یونجه برداشت شده در اوایل غنچه دهی در طول فصل رشد و زمان چیدن (ساعت 6 صبح و 6 بعدازظهر) بر ترکیب شیمیایی و فرآسنجه های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز بررسی شد. یونجه چین های 1 و 2 (برداشت شده در بهار) در مقایسه با چین های 3 و 4 (برداشت شده در تابستان) محتوای پروتئین خام، خاکستر، میزان تولید گاز، انرژی متابولیسمی، انرژی خالص شیردهی، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و قابلیت هضم ماده آلی آزمایشگاهی بیشتر و فیبر نامحلول در شوینده خنثی (NDF) و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی (ADF) کمتری داشتند. چیدن یونجه در صبح در مقایسه با بعدازظهر مقدار پروتئین خام را افزایش و محتوای برگ و نسبت برگ به ساقه را کاهش داد. چیدن یونجه در صبح و یا بعدازظهر تاثیری بر فرآسنجه های تخمیری یونجه خشک نداشت. نتایج این آزمایش نشان داد که یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در فصل بهار و بعدازظهر دارای ارزش تغذیه ای بهتری نسبت به یونجه اوایل غنچه دهی در تابستان و صبح می باشد.
  کلیدواژگان: یونجه اوایل غنچه دهی، زمان چیدن، ترکیب شیمیایی، تولید گاز
 • حمید تقوی، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده صفحات 295-303
  این مطالعه به منظور بررسی امکان پیش بینی وقوع تنش گرمایی در گاوهای شیری و تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی انجام شد.رایج ترین شاخص جهت برآورد میزان تنش گرمایی در گاوهای شیری، شاخص رطوبتی-دمایی(THI) است. در این مطالعه،شاخصTHIیوسف (1985) برای تجزیه و تحلیل اثرات دما و رطوبت مورد استفاده قرار گرفت. داده های هواشناسی از ایستگاه تحقیقات هواشناسی شمال شرق ایران گرفته شد. پس از محاسبهTHI، تغییرات آن به کمک نمودارهای پراکندگی بررسی ومقادیرTHIتوسط طرح فاکتوریل دو عاملی آنالیزشد. ازنظر آماری،تغییرات THI روند ثابتی در طول سال داشتند. اثرات سال معنی دار بود ومیانگین های ماهانهTHI تفاوت های معنی داری در طول سال داشتند.بالاترین مقادیرTHI در ماه جولای (11 تیر تا 10 مرداد)بدست آمدکه مقادیر THIدر بسیاری ساعات بالاتر از مقادیر آستانه احتمال وقوع تنش حرارتی بود. همچنین تعداد 186291 رکورد تولید شیر یک گاوداری بزرگ صنعتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان داد که تولید شیر نیز روندی ثابت، اما مخالف تغییراتTHI در طول سال داشت؛ به نحوی که با افزایش مقدار THI و عبور آن از مقادیر آستانه احتمال وقوع تنش گرمایی، میزان تولید شیر کاهش یافته و در ماه جولای به کمترین مقدار خود می رسید. به طور کلی شاخص THI جهت تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی و پیش بینی احتمال وقوع تنش گرمایی در گاوهای شیری موثر بوده و می تواند راهنمای مناسب گاوداران جهت انجام به موقع اقدامات پیش گیرانه باشد.
  کلیدواژگان: شاخص رطوبتی دمایی (THI)، گاو شیری، استرس گرمایی، تولید شیر
 • حجت قلی زاده، عباسعلی ناصریان، رضا ولی زاده، عبدالمنصور طهماسبی، پی کوانگ یو صفحات 304-311
  این آزمایش به منظور بررسی ساختار مولکولی پروتئین و کربوهیدرات ارقام سورگوم با استقاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز و آنالیز چند متغیره انجام شد. ارقام سورگوم شامل: 1- کیمیا، 2- سپیده، 3- M2 و 4- M8 بود. گروه های عاملی مولکول پروتئین و کربوهیدرات مطالعه شده شامل: 1- سطح و ارتفاع پیک جذب پروتئین آمید 1، 2- آمید 2، 3-آلفا هلیکس، 4- صفحات بتا، 5- پیک جذب 860 (کربو هیدرات غیر ساختاری)، 6- پیک جذب 928 (کربوهیدرات غیر ساختاری)، 7- کربوهیدرات کل با سه پیک اصلی، 8- ترکیبات سلولزی و نسبت های مختلف گروهای عاملی بود. نتایج طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز نشان داد که بین ارقام سورگوم به لحاظ ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات ها اختلاف معنی دار وجود دارد. کیمیا بیشترین سطح و ارتفاع پیک جذب آمید 1، آمید 2، آلفا هلیکس، صفحات بتا، کربوهیدرات غیر ساختاری، کربوهیدرات کل و ترکیبات سلولزی را داشت. ارقام سپیده، M2 و M8 ساختار مولکولی پروتئین و کربوهیدرات مشابهی داشتند. تفاوت در ساختار مولکولی پروتئین و کربوهیدرات می تواند دسترسی پروتئین و کربوهیدرات را در نشخوار کنندگان و تک معده ای ها تحت تاثیر قرار دهد. آزمایشات بیشتری لازم است تا تاثیر واریته بر ساختار مولکولی پروتئین و کربوهیدرات سورگوم و ارتباط بین ساختار مولکولی پروتئین و کربوهیدرات خوراک با قابلیت دست رسی مواد مغذی در نشخوارکنندگان و تک معده ای ها بررسی شود.
  کلیدواژگان: FTIR، سورگوم، ساختار مولکولی پروتئین، کربوهیدرات
 • یونس طهمزی، اکبر تقی زاده، یوسف مهمان نواز، مهدی مقدم صفحات 312-323
  تحقیق حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی کنجاله کانولا با استفاده از روش های کیسه های نایلونی و آزمون تولید گاز تجمعی انجام شد. در این پژوهش تعداد دو راس گوسفند نر اخته فیستولاگذاری شده (2±45 کیلوگرم) نژاد قزل در قالب طرح کاملا تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند. مقدار گاز تجمعی تولیدی در زمان های 2، 4، 6، 8، 12، 16، 24، 36، 48 و 72 ساعت و تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی تا زمان 96 ساعت اندازه گیری گردید. ضرایب تجزیه پذیری بخش محلول پروتئین خام کنجاله کانولا (A)، کنجاله کانولا فرآوری شده با 5/ 0 درصد اوره (B) و کنجاله کانولا فرآوری شده با مایکروویو (C) به ترتیب 74/ 4، 81/ 15 و 15 درصد و برای بخش قابل تخمیر به ترتیب 05/ 31، 62/ 39 و 55/ 65 درصد بودند. پتانسیل تولید گاز تجمعی بخش محلول و بخش غیرمحلول (a+b) تیمارهای A، B و C به ترتیب 13/ 252، 57/ 213 و 88/ 240 میلی لیتر در گرم ماده خشک بودند. پروتئین قابل متابولیسم تیمارهای A، B و C نیز به ترتیب 11/ 283، 33/ 329 و 39/ 284 گرم در کیلوگرم ماده خشک بود که از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشتند. ضریب همبستگی به دست آمده بین تجزیه پذیری ماده خشک و میزان گاز تجمعی تولیدی برای تیمارهای مورد آزمایش به ترتیب 958/ 0، 976/ 0 و 932/ 0 بود و این ضریب بین تجزیه پذیری پروتئین خام و میزان گاز تجمعی تولیدی به ترتیب 987/ 0، 994/ 0 و 989/ 0 بود. بالا بودن همبستگی بین روش های کیسه های نایلونی و تولید گاز تجمعی نشان دهنده صحت استفاده از روش تولید گاز تجمعی با هزینه کمتر در تعیین قابلیت هضم مواد خوراکی است.
  کلیدواژگان: پروتئین قابل متابولیسم، تولید گاز تجمعی، کنجاله کانولا، کیسه های نایلونی
 • محمدحسین طاهری نیا، مرتضی چاجی، طاهره محمدآبادی، موسی اسلامی، محسن ساری صفحات 324-332
  این آزمایش به منظور بررسی اثر پودر سیر بر خصوصیات هضم پذیری و تخمیری شکمبه گوسفند انجام پذیرفت. در مرحله اول، سطح مطلوب پودر سیر در جیره گوسفندان تعیین گردید. در مرحله دوم، دامها با جیره شاهد و جیره مکمل شده با پودر سیر (2 درصد ماده خشک جیره) برای مدت 35 روز تغذیه شدند. نتایج مرحله اول برای تعیین سطح مطلوب نشان داد که قابلیت هضم ماده خشک و ADF تحت تاثیر وجود پودر سیر در جیره ها قرار نگرفتند، اما از نظر عددی در جیره حاوی 2 درصد پودر سیر بیشترین مقدار بودند (P>0.05)، هضم NDF نیز در جیره حاوی 2 درصد پودر سیر بیشترین مقدار بود (P>0.05). غلظت کلسترول خون دامهای تغذیه شده با جیره حاوی پودر سیر در مقایسه با تیمار شاهد کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05). تعداد پروتوزوآ در مایع شکمبه گوسفندان تغذیه شده با جیره حاوی پودر سیر نسبت به تیمار شاهد کاهش معنیداری را نشان داد. بنابراین استفاده از پودر سیر اثر منفی بر خصوصیات هضم پذیری و تخمیری شکمبه نداشت و باعث افزایش هضم ماده خشک و الیاف شد. بنابراین با توجه به کاهش کلسترول و جمعیت پروتوزوآیی می تواند یک افزودنی مفیدی باشد.
  کلیدواژگان: پودرسیر، NDF، نیتروژن آمونیاکی، کلسترول خون، پروتوزوآ
 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور
 • حسن محمدی عمارت، ابولقاسم گلیان، عبدالمنصور طهماسبی، حسن کرمانشاهی صفحات 333-341
  جهت بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره بر شاخص های تولیدی تخم مرغ،720قطعه مرغ تخمگذار (Hy-line W-36) با 15 تیمار غذایی تغذیه شدند. تیمارهای غذایی شامل سه سطح پروتئین (14، 15 و 16 درصد) و پنج سطح لیزین (0/71، 0/74، 77/ 0، 80/ 0 و 83/ 0 درصد) بودند که به روش فاکتوریل 5×3 و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی اعمال شدند. مرغ ها به مدت چهار دوره 28 روزه از سن 28 تا 44 هفتگی تغذیه شدند. هر سه قفس مجاوربا 12 قطعه مرغ یک تکرار را تشکیل دادند و هر چهار تکرار مرغ با یک جیره تغذیه شدند. با افزایش سطح پروتئین جیره، تولید تخم مرغ از 86 به 8 /87 درصد در کل دوره افزایش یافت (0/05 >P). وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذا نیز تحت تاثیر سطح پروتئین جیره قرار گرفت (0/05 >P).
  در حالیکه مصرف خوراک تغییر معنی داری نداشت. با افزایش سطح لیزین جیره (از 0/71 به 0/83 درصد)، میزان خوراک مصرفی مرغ ها بطور معنی داری تغییر کرد (0/05 >P). تغییر سطح لیزین جیره تاثیر معنی داری بر تولید و وزن تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، وزن مخصوص تخم مرغ، درصد تخم مرغهای شکسته و دو زرده، پوسته و اجزای داخلی تخم مرغ نداشت. به طور کلی به نظر می رسد که تغذیه مرغ های تخم گذار با جیره های حاوی 16 درصد پروتئین و 0/71 درصد لیزین در سنین 280 تا 44 هفتگی می تواند سبب عملکرد مطلوب مرغ ها شود.
  کلیدواژگان: پروتئین، لیزین، شاخص های تولیدی، مرغ های تخمگذار~~~~
 • فیروز صمدی، عبدالحسین پورخنجر، فرزانه گنجی، صبا صمدی صفحات 342-350
  این مطالعه به منظور بررسی خواص آنتی اکسیدانی گیاه چویر در بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن انجام شد. در این آزمایش از 80 قطعه جوجه بلدرچین یک روزه با 4 تیمار، 4 تکرار و 5 قطعه در هر تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×2 شامل دو سطح پودر چویر (0 و 5/1 درصد) و تتراکلریدکربن (0 و 1 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) استفاده شد. طول دوره آزمایش 42 روز بود و در این مدت پرنده ها دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند. در پایان دوره آزمایش، از ورید بال تمام پرنده ها (20 پرنده در هر تیمار) جهت اندازه گیری فرآسنجه های خونی و آنزیم های کبدی خون گیری شد. همچنین برای مطالعه بافت شناسی از بافت کبد نمونه برداری شد. خوراک مصرفی و افزایش وزن بدن در دوره های مختلف پرورش و ضریب تبدیل در کل دوره پرورش تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار داشتند (05/ 0>P). پودر گیاه چویر در سطح 5/ 1 درصد، غلظت های کلسترول کل و HDL-کلسترول سرم خون را به طور معنی داری افزایش داد (05/ 0>P)، اما افزایش مقادیر تری گلیسرید و LDL-کلسترول سرم خون از نظر آماری معنی دار نبود. تتراکلریدکربن غلظت های آنزیم های کبدیAST، ALT و ALP سرم خون را به طور معنی داری افزایش داد (05/ 0>P)، در حالی که استفاده توام پودر چویر و تتراکلریدکربن منجر به تعدیل اثرات منفی تتراکلریدکربن در خصوص آنزیم های ASTو ALT شد (05/ 0>P). نتایج حاصل از بررسی های بافت شناسی نیز نشان داد که پودر گیاه چویر می تواند محافظ کبد در برابر مسمومیت تتراکلریدکربن -باشد. به طور کلی این مطالعه نشان داد که پودر گیاه چویر می تواند اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از تتراکلریدکربن را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: بلدرچین ژاپنی، تتراکلریدکربن، چویر، مسمومیت کبد
 • سیدجواد حسینی حسن کرمانشاهی حسن نصیری مقدم ابولقاسم نبی پور احمد حسن آبادی صفحات 351-358
  آزمایشی با استفاده از 600 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس 308 به منظور بررسی اثر 1، 25 دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی انجام گرفت. جوجه ها از سن یک روزگی به 12 تیمار غذایی در یک طرح فاکتوریل با ساختار 2×3×2 توزیع شدند. تیمارهای غذایی شامل جیره کنترل مثبت با کلسیم در سطح توصیه شده سویه راس 308 (10/4 گرم کلسیم در کیلوگرم جیره) و کنترل منفی با30 درصد کلسیم کمتر از احتیاجات (7/3 گرم کلسیم در کیلوگرم جیره)، سه سطح عصاره پنیرباد (صفر، 100 و200 میلی گرم بر کیلو گرم جیره) و دو سطح کلسیتریول (صفر و 0/5 میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. قابلیت هضم کلسیم و فسفر با کاهش سطح کلسیم جیره بطور معنی دار افزایش یافت (p<0/01). بر همکنش بین جیره کنترل و سطوح عصاره پنیرباد موجب افزایش قابلیت هضم کلسیم در جیره های حاوی 200 میلی گرم عصاره پنیرباد در گروه کنترل مثبت گردید. در 42 روزگی، مکمل سازی کلسیتریول موجب افازایش غلظت کلسم سرم گردید(p<0/01). در 21 روزگی جیره حاوی 100 میلی گرم عصاره پنیرباد در مقایسه با دو جیره حاوی صفر و 200 میلی گرم عصاره بطور معنی دار موجب افزایش ضخامت قشر ناحیه دیافیز استخوان درشت نی گردید (p<0/05). جیره حاوی کلسیتریول در گروه کنترل منفی منجر به افزایش معنی دار ضخامت ناحیه معدنی شده ی صفحه رشد استخوان درشت نی در مقایسه با جیره فاقد کلسیتریول شد p<0/05). در 42 روزگی لسیتریول موجب افزایش ضخامت ناحیه معدنی شده استخوان درشت نی شد (p<0/05). نتایج این مطالعه نشان دهنده ی اثرات ما ات عصااره هیدروالکلی میوه پنیرباد بر بافت استخوان)افزایش قشر ناحیه میانی و معدنی شدن صفحه رشد(بدون اثرات منفی بر عملکرد می باشد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، پنیرباد، کلسیتریول، استخوان، فرآسنجه های خونی
 • مینا طرقیان، رضا وکیلی صفحات 359-364
  این آزمایش به منظور بررسی اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی چند مشاهده ای با 3 تیمار و 5 تکرار و 3 مشاهده در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل جیره با بافت پلت، کرامبل وآردی و رفتارهای بررسی شده شامل رفتار خوردن، آشامیدن، استراحت و قدم زدن بود. رفتار جوجه های نشانه گذاری شده در دوره های پرورش توسط دوربین ضبط شد. جوجه ها در پایان هر دوره وزن کشی شدند و مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه برای بررسی عملکرد اندازه گیری شد. بهترین ضریب تبدیل در دوره رشد و پایانی و کل دوره با جیره کرامبل و پلت حاصل شد جیره آردی با اثر معنی داری رفتار خوردن و قدم زدن و جیره کرامبل و پلت رفتار استراحت را افزایش داد. ضریب تبدیل غذایی با رفتار خوردن و قدم زدن همبستگی مثبت و با آشامیدن و استراحت همبستگی منفی داشت. بر اساس نتایج این آزمایش جیره های کرامبل و پلت باعث بروز بیشتر رفتار استراحت می شود که این رفتار همبستگی بالایی با ضریب تبدیل غذایی دارد و ضریب تبدیل را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: بافت فیزیکی خوراک، عملکرد، رفتارهای تغذیه ای، جوجه گوشتی
 • وجیهه امام پور، محمد امیر کریمی ترشیزی، فرید شریعتمداری صفحات 365-373
  هدف از این مطالعه معرفی ترکیب جیره ای با حداقل محتوای فیبر می باشد، به طوریکه تاثیر فیبر افزودنی در جیره را به خوبی نشان دهد و از طرفی بر عملکرد، فرآسنجه- های بیوشیمی سرم و ریخت شناسی روده بلدرچین تاثیر منفی نداشته باشد. تعداد 144 قطعه جوجه بلدرچین یکروزه در آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 6 جوجه در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. فاکتور اول سطوح فیبر خام جیره پایه (شامل سطح معمول فیبر و دو سطح پایین تر از آن یعنی 37/ 3 %، 18/ 1 % و 08/ 0 % به ترتیب پر فیبر، متوسط فیبر و کم فیبر) و فاکتور دوم سطوح فیبر افزودنی تجاری آربوسل (0 و 3 %) بود. جیره نیمه خالص متوسط فیبر از نظر فرآسنجه های عملکردی مطلوب بود. غلظت تری گلیسیرید تحت تاثیر میزان فیبر خام جیره پایه قرار گرفت و بیشترین میزان آن در گروه کم فیبر وجود داشت که با گروه پر فیبر تفاوت معنی داری داشت (P<0/05).
  اما غلظت کلسترول در گروه های کم و متوسط فیبر نسبت به گروه پر فیبر افزایش معنی دار داش (P<0/01). نتایج ریخت شناسی روده نشان داد، ارتفاع پرز دودنوم و ایلئوم گروه های پرفیبر و متوسط فیبر تفاو معنی دار ندارد. بطور کلی نتایج این آزمایش نناه داد جیره متوسط فیبر فاقد اثرات منفهی بر عملکرد و سایر فرآسنجه های مورد بررسی بود، علاوه بر این تاثیر فیبر افزودنی در این جیره ها بهتر نشان داده شد، بنابراین استفاده از جیره نیمه خالص دارای سطح متوسط فیبر وام (1/18%) در مطالعات تغذیه ای مربوط به فیبر به منظور بهتر مشخص شدن اثرات واقعی فیبرهای افزودنی تو صیه می گردد.
  کلیدواژگان: جیره نیمه خالص، فیبر، عملکرد، بلدرچین ژاپنی
 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 • فاطمه بهرام زاده، غلامرضا داشاب، مسعود علی پناه، محمد رکوعی، صادق اسداللهی صفحات 374-380
  ژن میواستاتین یا فاکتور 8 رشد و تمایز، روی توسعه و بلوغ ماهیچه های اسکلتی اثر مهارکنندگی دارد و اگر جهشی در آن رخ بدهد، باعث تغییر در اندازه ماهیچه ها می گردد. از طرفی گوسفند لری مهمترین نژاد گوسفند گوشتی بومی ایران است، که دارای توانایی ژنتیکی بالایی برای تولید گوشت می باشد. لذا، بررسی ژن های موثر بر تولید گوشت در این نژاد می تواند در انتخاب و اصلاح آن اهمیت داشته باشد. بنابراین، برای شناخت بهتر جایگاه ژن میواستاتین در گوسفند لری و ارتباط ژنوتیپ های شناسایی گردیده با صفات وزن تولد، ازشیرگیری و 6 ماهگی، تعداد 50 راس گوسفند لری به طور تصادفی انتخاب و خونگیری از ورید گردنی انجام گرفت. استخراج DNA با استفاده از کیت دنازیست صورت گرفت و برای بررسی کمیت و کیفیت DNA استخراجی از روش اسپکتوفتومتری و الکتروفورز استفاده شد. به منظور ارزیابی وجود چندشکلی پرایمرهای اختصاصی طراحی و نواحی مورد نظر تکثیر شدند. پس از تایید قطعه مورد نظر bp373 روی ژل آگارز به وسیله آنزیم برشی HaeIII تعیین ژنوتیپ گردید، که تنها حیوانات با ژنوتیپ Mm و mm در جایگاه ژن میوستاتین در جمعیت گوسفند لری مشاهده شدند. فراوانی آلل های M و m به ترتیب 75/ 8% و 25/ 91% محاسبه شد. همچنین، بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های شناسایی گردیده درگوسفند لری با صفات رشد در جایگاه ژن میواستاتین به جز برای وزن تولد غیر معنی دار بود. بنابراین، آلل های جایگاه ژن میواستاتین تثبیت گردیده و نشانگر مناسبی در مطالعات ژنتیکی و پیوستگی با صفات رشدمحسوب نمی گردد.
  کلیدواژگان: میوستاتی، گوسفند لری، چندشکلی، هتروزیگوسیتی
 • زانا پیرخضرانیان، آرزو محمد هاشمی، مجتبی طهمورث، پور نصرالله پیرانی صفحات 381-387
  نرخ باروری یکی از صفات مهم اقتصادی در گوسفند است، که تحت تاثیر محیط و ژنتیک می باشد. تا کنون سه دسته ژن موثر بر این صفت شناخته شده است، یکی از آنها خانواده BMP ها می باشد که معروفترین آن BMP15 است. جهش های مختلف در ژن BMP15 راندمان صفات تولید مثلی و رشد در گوسفند را افزایش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی ژنتیکی و فیلوژنتیکی توالی نوکلئوتیدی این ژن در گوسفند نژاد سنگسری ایران می-باشد. نمونه های خون از تعداد 20 راس گوسفند نژاد سنگسری ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد دامغان جمع آوری شد. پس از استخراج DNA، تکثیر قطعه 222 جفت بازی اگزون شماره 2 ژن BMP15 با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز انجام شد و سپس نمونه ها توالی یابی شدند. نتایج آنالیز توالی ها حاکی از وجود چهار هاپلوتایپ و سه جهش معنی دار در ژن مذکور بود. که یکی از این جهش ها، برای اولین بار در ژن BMP15 گوسفند گزارش می شود. همچنین به منظور تعیین فاصله ژنتیکی حدود 103 توالی از ژن مذکور حیوانات مختلف و نژادهای مختلف گوسفند گرداوری شد. سپس درخت فیلوژنتیکی رسم و فواصل ژنتیکی و میزان اختلاف نوکلئوتیدی محاسبه گردید. نتایج آزمون فیلوژنتیکی نشان داد که بز، گاو و گاومیش کمترین فاصله ژنتیکی و میمون، انسان و موش بیشترین فاصله را با گوسفند سنگسری دارا می باشند. همچنین آنالیز فیلوژنتیکی بین نژادهای گوسفند حاکی از عدم اختلاف ژنتیکی بین نژادهای بومی هندی و کشمیری با نژاد سنگسری ایران بود.
  کلیدواژگان: گوسفند سنگسری، ژنBMP15، درخت فیلوژنتیکی، فاصله ژنتیکی
 • سونیا زکی زاده، رامین حائری، اکبر سلیمانی صفحات 389-395
  ژن های کاندیدا برای صفات خاص، ژن های توالی یابی شده ای هستند که فعالیت بیولوژیکی آنها شناخته شده است. در این میان نقش ژن های POU1F1 و STAT5A روی صفات تولید شیر گاو در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است. ژن POU1F1 روی نسخه برداری پرولاکتین و هورمون رشد تاثیر دارد و ژن STAT5A به عنوان تنظیم کننده اصلی فعالیت هورمون رشد در سلول های هدف و مبدل سیگنال داخل سلولی پرولاکتین عمل می کند. از آنجا که این ژن ها برای توسعه و تکامل سیستم پستانی و تولید شیر مهم هستند، هدف از این تحقیق بررسی چندشکلی جایگاه آنها و ارتباطشان با ارزش اصلاحی صفات تولید شیر در گاوهای براون سوییس بود. بدین منظور 90 راس گاو شیری بطور تصادفی خونگیری شدند. استخراج DNA از خون تام به روش نمکی تغییر یافته انجام گرفت و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) جهت تکثیر قطعات مورد نظر انجام شد. قطعات تکثیر شده با آنزیم های محدودالاثر اختصاصی هضم و ژنوتیپ ها تعیین شدند. فراوانی ژنی و ژنوتیپی، شاخص های هتروزیگوتی، تعداد آلل موثر و واقعی، برآورد ارزش اصلاحی صفات تولیدی و ارتباط ژنوتیپ با ارزش اصلاحی صفات، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی آلل های A و C ژن های POU1F1 و STAT5A به ترتیب 455/ 0 و 489/ 0 و آلل های B و T این جایگاه ها به ترتیب 545/ 0 و 511/ 0 برآورد شد. جمعیت مورد مطالعه در هر دو جایگاه در تعادل هاردی واینبرگ بود. ارتباط معنی داری بین جایگاه های مورد مطالعه و ارزش اصلاحی صفات پیدا نشد، اگرچه آلل POU1F1*B گرایش به تولید شیر بیشتر و POU1F1*A تمایل به تولید بالاتر درصد چربی شیر و پروتئین نشان دادند.
  کلیدواژگان: POU1F1، STAT5A، صفات تولید شیر، براون سوئیس، ارزش اصلاحی
 • رسول خدابخش زاده، محمدرضا محمدآبادی، علی اسماعیلی زاده، حسین مرادی شهربابک، سپیده انصاری نمین صفحات 396-403
  برای کاهش تعداد میش های مولد روی مراتع و جلوگیری از تخریب مراتع به نظر می رسد که برنامه های اصلاح نژادی روی ژن های با اثر عمده بر چند قلوزایی در نژاد های کشور برای شناسایی ژن های کاندیدای موثر بر این صفات اقتصادی لازم باشند. ژن GDF9 ازمهم ترین ژن های موثر بر صفت چندقلوزایی درگوسفندان می باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی جهش های موجود در جایگاه نیمه اول (منتهی به5'' رشته پیشرو) اگزون 2 ژن فاکتور رشد و تمایز شماره9(GDF9) در گوسفندان آمیخته حاصل از تلاقی بین قوچ های نژاد رومانوف با میش های نژاد کرمانی به روش PCR-SSCP بود. به این منظور، ازسیاهرگوداج تعداد 121 راس گوسفند آمیخته خونگیری شد. پس از استخراج DNA به روش نمکی از خون کامل، واکنش زنجیره ای پلیمراز برای تکثیر قطعه 633 جفت بازی توسط آغازگرهای اختصاصی طراحی شده برای اگزون2 این ژن انجام شد. پس از تعیین چند شکلی فضایی تک رشته ای محصولات PCR، الگوهای باندی مربوط به ژن GDF9 روی ژل پلی اکریل آمید و رنگ آمیزی با نیترات نقره، قابل مشاهده شد. در نمونه مورد مطالعه، 5 الگوی باندی مختلف 1، 2، 3، 4 و 5 به ترتیب با فراوانی 314/ 0، 024/ 0، 289/ 0، 232/ 0 و 141/ 0 بدست آمد. همچنین نتایج توالی یابی منجر به شناسایی 5 جهش در این گوسفندان شد.
  کلیدواژگان: برنامه اصلاح نژادی، چندقلوزایی، ژنGDF9، گوسفندان آمیخته، PCR، SSCP
|
 • Alireza Valikamal, Taghi Ghoorchi, Mahdi Farahpour, Ashoor Mohammad Gharebash, Rahmat Sameai Pages 279-285
  The seaweeds like Sargassum ilicifolum arecan used for animal nutrition. The aim of this study was evaluated the nutritional value of Sargassum ilicifolum as a food supplement in the diet of sheep. In this experiment were five diets containing zero, 10, 20, 30 and 40 percent of the seaweed were used. A completely randomized design was used to this purpose. In this study, the chemical composition of seaweed(Sargassum ilicifolum), DMdegradability,concentration electrolytes parameter from blood,rumen and performance parameters were measured. Treatment effects on feed intake were not significant(p>0.05). Water consumption increased with increase in algae value in deit. In this investigation in situ degradability of dry matter of seaweed in the intervals 0, 4, 8, 16, 24, 48, 72 and 96 hours was studied, amount of part fast degradability (a) and part slow degradability (b) for Sargassum illicifolumwere respectively 42% and33.6%. The effective degradability in outflow rates 2%, 5% and 8% were 49.6%, 45.5% and 44.3%, respectively. Effective treatment wasnot significant on the concentration Na and Cl, but was significant on the concentration K (P<0/05).
  Keywords: Sargassum ilicifolum, Sheep, Performance, Blood metabolites, Rumen parameters
 • Hadi Ghorbani Farmad, Abasali Naserian, Reza Valizadeh, Mojtaba Yari Pages 286-294
  There are a little information about nutritive value of alfalfa harvested at different cuts and different cutting time (morning and afternoon) in semiarid climate condition of north east of Iran. Effects of different harvesting cuts and cutting time (6 A.M and 6 P.M) of alfalfa hay at early bud stage on chemical composition and in vitro gas production fermentation profiles were studied in this experiment. Alfalfa hay that harvested at spring cuts had more CP and Ash content, gas production, ME, NEl, SCFA (short chain fatty acid), and IVOMD (In vitro organic matter digestibility) and less NDF and ADF than summer cuts. Alfalfa that cuts in the morning had more CP content and less leaf content and leaf to stem ratio than alfalfa cuts in the afternoon. Cutting alfalfa in the morning and the afternoon had no effect on fermentation profiles of alfalfa hay. The results of this experiment show that alfalfa hay at early bud stage harvested in spring and in the afternoon had more nutritive value than alfalfa harvested in summer and in the morning.
  Keywords: Early bud alfalfa, Cutting time, Chemical composition, Gas production
 • Hamid Taghavi, Abbas Ali Naserian, Reza Valizadeh Pages 295-303
  This study was carried out to investigate the possibility of prediction the occurrence of heat stress in dairy cows and determination of climate critical periods. The most common indexes for estimation the degree of thermal stress istemperature humidity index (THI). In this study Yousef’s THI index (1985)was used to analyze the yearly and monthly effects of temperature and humidity. Meteorological data were obtained from the Northeast Regional Climate Center of Iran.After theTHI was calculated, the variability of THI was analyzed using scatter charts and THI values were analyzed as two-factor factorial design. Statistically, the changes of THI had constant trend over the year. Effects of years were meaningful and THI monthly means had significant differences during the year. The highest values of THI were evaluated in July that THI values in many hours were higher than the threshold values of the occurrence of heat stress. Moreover, 186291 records of milk production from a large industrial dairy farm were analyzed. Data showed that milk production also had constant trend over the year but with opposite direction of THI. In other words, when the amount of THI increased and passed of the threshold values of the occurrence of heat stress, milk production reduced and reached to the lowest level in July.Generally THI index is effective for determination of the critical periods of climate and prediction the probability of heat stress in dairy cows, and it can be a perfect guidefordairy farmersto perform adequate preventive acts.
  Keywords: Temperature Humidity Index (THI), Dairy cattle, Heat stress, Milk production
 • Hojat Gholizadeh, Abasali Naserian, Reza Valizadeh, Abdolmansoor Tahmasebi, Pkovang Yue Pages 304-311
  This study was carried out to determine the protein and carbohydrate molecular structure of sorghum cultivars using Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) with multivariate molecular spectroscopy analyses. Sorghum cultivars included: 1- Kimia, 2- Sepideh, 3- M2 and 4- M8. Protein and carbohydrate molecular functional groups studied included: peak area and height amide I, amide II, α-helix, β-sheet, 860 (non-structure carbohydrate), 928 (non-structure carbohydrate), total carbohydrate (CHO) with three major component peaks in this region, cellulosic compounds and different ratio of molecular structure. FTIR results showed that there were significant differences between sorghum cultivars in terms of proteins and carbohydrates molecular structures. Kimia had the greatest peak area and height amide I, II, α-helix, β-sheet, total carbohydrate and cellulosic compounds. Sepideh, M2 and M8 had similar proteins and carbohydrates molecular structures. Differences in protein and carbohydrate molecular structures can influence the availability of proteins and carbohydrates in ruminant and monogastric. Further studies needed to understand the effect of variety on protein and carbohydrate structure of sorghum and the relationship between protein and carbohydrate structure of a feed with nutrient availability in ruminant and monogastric.
  Keywords: FTIR, ATR, Sorghum, Protein, carbohydrate molecular structure
 • Younes Tahmazi, Akbar Taghizadeh, Yousef Mehmannavaz, Mehdi Moghaddam Pages 312-323
  This study was carried out to the determination of nutritive value of canola meal using naylon bag and cumulative gas production techniques in Gizel sheep. Tow fistulated Gizel sheep with average BW 45±2 kg used in a complete randomized design. The cumulative gas production was measured at 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36 and 48 h and ruminal DM and CP disappearance were measured up to 96 h. Coefficients of soluble CP degradation of canola meal (A), canola meal treated with 0.5% urea (B) and canola meal treated with micro wave (C) were 4.74, 15.81 and 15%, and for fermentable portion were 31.05, 39.62 and 65.55%, respectively. The cumulative gas production of soluble and insoluble portions (a+b) were 252.13, 213.57 and 240.88 ml/g DM. Metabolizable protein of treatments A, B and C were 283.11, 329.33 and 284.39 g/kg DM, that were not significantly different. The relationship between dry matter and cumulative gas production values for treatments obtained about 0.958, 0.976 and 0.932 and this parameter for crude protein and cumulative gas production achieved 0.987, 0.994 and 0.989, respectively. High correlation between in situ and cumulative gas production techniques indicated that digestibility values can be predicted from cumulative gas production data.
  Keywords: Conola meal, Cumulative gas production, Metabolizable protein, In situ
 • Mohammadhosein Taherinia, Morteza Chaji, Tahereh Mohammadabadi, Moosa Eslami, Mohsen Sari Pages 324-332
  This experiment was conducted to investigate the effects of garlic powder on fermentation characteristic and rumen microbes of Arabian sheep.At first step the best level of garlic was determined. Then Animals were fed for 35 days with control diet and supplemented with garlic (2% per kg DM). Apparent digestibility, rumen fermentation parameters, number of protozoa and blood metabolites (glucose, urea and cholesterol) was determined. The results of the first phase, to determine the optimal level showed that dry matter digestibility were not affected by the presence of garlic in the diet, but numerically it was the highest in the diets containing 2% garlic powder (P>0.05). Also, NDF digestibility was the highest amount in this diet (P>0.05).
  Keywords: Garlic powder, NDF, ammonia nitrogen, Blood cholesterol, Protozoa
 • Hasan Mohammadi Emarat, Abolghasem Golian, Abdolmansoor Tahmasebi, Hasan Kermanshahi Pages 333-341
  An experiment was conducted to evaluate the effect of dietary crude protein and lysine levels on quality and quantity of egg production. Fifteen diets consisted of 3 levels of protein (14, 15 and 16%) and 5 levels of lysine (0.71, 0.74, 0.77, 0.80 and 0.83 %) in a 35 factorial arrangement were provided. Each diet was randomly fed to 4 replicates of 12 birds, during four periods of 4 weeks (28-44wks of age). Egg number and mortality was recorded daily, whereas feed consumption determined for each period. Eggs from each replicate were weighed at the end of three consecutive days of each period and six eggs were used to measure the egg quality characteristics. Although the feed intake did not affected by dietary protein but the egg production, egg mass and feed conversion were improved significantly (p
  Keywords: Protein, Lysine, Egg production, Laying hen, Egg quality
 • Firooz Samadi, Abdolhosein Pourkhanjar, Farzaneh Ganji, Saba Samadi Pages 342-350
  This study aimed to evaluate the antioxidant property of Chavir plant on Japanese quail intoxicated with carbon tetrachloride (CCl4). Eighty, one-d-old Japanese quail chicks were randomly allotted to 4 treatments with 4 replicates and 5 chicks in each, using completely randomized design with 2×2 factorial arrangements including 2 levels of Chavir powder (0 and 1.5 percent) and CCl4 (0 and 1 ml/kg BW). The experimental period lasted 42 d and during this period feed and water were provided ad libitum. At the end of trial, birds (20 for each treatment) were bled through wing vein to determine blood parameters and hepatic enzymes. In addition, liver samples were taken for histology studies. Feed intake and body weight gain at different stages of experiment and feed conversion ratio throughout the experiment influenced by experimental treatments (P
  Keywords: Chavir, CCL4, Japanese quail, Liver poisoning
 • Seyed Javad Hosseini, Hassan Kermanshahi, Hasan Nasiri Moghadam, Abolghasem Nabipour, Ahmad Hasan Abadi Pages 351-358
  An experiment was conducted to investigate the effects of fruit hydroalcoholic extract of Withania coagulans (WC) and 1, 25-dihydroxycholecalciferol on bone mechanical and histological properties of male chickens. Diets were arranged factorially (2×3×2) consisted of a positive control with adequate Ca (10.4 g/kg diet) and nonphytate P (NPP; 5 g/kg diet) exceed the requirements suggested in the Ross 308 broiler nutrient specifications and a negative control diet with Ca (7.3 g/kg diet) and nonphytate P (NPP; 5 g/kg diet), three levels of Withania coagulans (0, 100 and 200 mg/kg diet), and two levels of 1, 25-dihydroxycholecalciferol (0 and 0.5 μg/kg diet). Both Ca and P retention significantly increased by reducing dietary Ca level (P
  Keywords: broiler, Withania coagulans, Calsiteriol, Bone, Blood parameters
 • Mina Toroghian, Reza Vakili Pages 359-364
  This experiment was conducted to evaluate the effect of physical feed form on performance and nutritional behaviors in broilers. This experiment was done in a completely randomized design with several observational with 3 treatments and 5 replicate. Dietary treatments included off of pellet form, crumble and mash form with similar components for 3 periods starter (0-10 days), grower (11-24 days) and finisher (25-42 days) were adjusted based on the requirements of Ross 308.The behaviors of eating, drinking, resting, walking. Chicks’ behavior marked in periods recorded. At the end of each period, chicks were weighted and feed intake and daily gain were measured to evaluate of performance. the best feed conversion ratio in the grower and finisher and whole of period was with crumble and pellet diet. increased Mash diet with significant effect eating and walking behavior and crumble resting behavior. Feed conversion ratio was positively correlated with eating, walking and with drinking and resting has negative correlation. According to the results of this experiment, with crumble and pellet form resting behavior increased which have most correlation with feed conversion ratio and it improved feed conversion ratio.
  Keywords: Physical feed form, Performance, Nutritional nehaviors, Broiler
 • Vajihe Emampour, Mohammad Amir Karimi Torshizi, Farid Shariatmadari Pages 365-373
  An experiment was carried out to develop and evaluate a semi-purified diet suitable for fiber related studies without negative impacts on performance, serum biochemistry and intestinal morphology of growing Japanese quails. Total of 144 Japanese quail chicks were used in a factorial arrangement using completely randomized design with 6 treatments, 4 replicates of 6 quails in each replicate. The levels of dietary crude fiber (3.37%, 1.18% and 0.08%, respectively) viz. high, medium and low crude fiber diets. The dietary supplementation levels of a commercial feed additive concentrate fiber-Arbocel were considered 0 and 3 %. The medium crude fiber semi-purified diet produced acceptable growth performances comparable to conventional high crude fiber diet. Serum triglyceride concentration was influenced by the levels of dietary crude fiber and the highest level was related to low crude fiber diet which was significantly different from high crude fiber diet (P
  Keywords: semi, purified diets, fiber, performance, Japanese quail
 • Fatemeh Bahramzadeh, Gholamreza Dashab, Masoud Alipana, Mohammad Rokouei, Sadegh Asadollaei Pages 374-380
  Myostatin gene or growth and differentiation factor-8 inhibits the puberty and development of skeletal muscles and it could change the size of some muscles such as double muscle, if the mutation occurs. One of the most important indigenous sheep in Iran, Lori sheep, possess high genetic potential for meat production. Therefore, the study of some genes affecting meat production would be of utmost important in selection programs. A total of 50 Lori sheep have been randomly selected and blood sampling was done to investigate the polymorphism of Myostatin gene and its relation to some economical traits including birth weight, weaning weight and 6-month lambs weight. Genomic DNA was extracted by the Denazyst kit. DNA quantity and quality was estimated by using espectophotometry and agarose electrophoresis. The specific primers were designed to assess the presence of potential polymorphism and then target area was amplified. After confirmation of 373bp fragment from exon 3 of Myostatin gene on the agarose gel, the genotype determination was performed using restriction enzyme HaeІІІ. The results showed that the Mm and mm genotypes were detected in the samples. The frequency of M and m alleles was 8.75 % and 91.25 %, respectively. No significant relationship was observed between genotypes of Myostatin gene and growth traits, except of the birth weight. In conclusion, the Myostatin locus could not considered as a promising marker for growth traits in Lori sheep.
  Keywords: Myostatin, Lori sheep, Polymorphism, Heterozygosity
 • Zana Pirkhezranian, Arezoo Mohammadhashemi, Mojtaba Tahmoorespur, Nasrollah Pirany Pages 381-387
  Fertility rate is an economically important trait in sheep, which is influenced by genetic and environment. So far, three genes have been identified that affects this trait, one of them would be the BMP family, the most famous one is BMP15. Different mutations in the BMP15 gene, increases reproductive performance and growth rate in sheep. The aim of this study was to investigate the genetic and phylogenetic of BMP15 gene sequence in Iranian Sangsari sheep. For this purpose, the blood samples from 20 animal of Damghan station were collected. After DNA extracting, a segment of 222 bp of exon 2 of BMP15 gene was amplified using polymerase chain reaction. Then, all of the PCR products were sequenced. The results showed existence of four haplotypes and three significant mutations of the gene that which one of them was seen for first. In order to determine the genetic distance of Sansari sheep with other animals especially sheep breeds about 103 sequences were taken from Genebank, Then, phylogenetic trees were drawn. Genetic distances and nucleotide differences were calculated. The results showed that goat, cattle and buffalo have minimum genetic distance and monkey, human and mouse have maximum distance with Sangsari sheep and native Hindi and Kashmiri sheep have not any differences with Iranian Sangsari sheep.
  Keywords: Sangsari Sheep, BMP15 gene, Phylogenetic tree, Genetic Distance
 • Sonia Zakizadeh, Ramin Haeri, Akbar Soleimani Pages 389-395
  Specific trait candidate genes are sequenced genes with known biological activity. The effects of POU1F1 and STAT5A on milk production traits have been studied in several studies. POU1F1 affects on transcription of prolactin and growth hormone gene, as well as, STAT5A is known as a main mediator of growth hormone action on target genes and intracellular mediator of prolactin signaling. Since these genes are essential for development of mammary system, the aim of this study was to determine association of their polymorphism with milk production breeding values in Brown Swiss cattle. Blood of ninety milking cow were randomly obtained. DNA was extracted from whole blood using modified salting out method, then the desired fragments were PCR amplified and digested by specific restriction endonuclease enzymes. Gene and genotype frequencies, heterozygosity indexes, the real and effective allele number were calculated by PopGene software; and the breeding values of production traits were estimated by DFREML. SAS software was used to analyze association between genotypes and breeding values. The frequency of 'A' and 'C' alleles of POU1F1 and STAT5A were 0.455 and 0.489, respectively. This population was in hardy-weinburg equilibrium for both loci. There was no significant association between genotypes and breeding values, although POU1F1*B tended to produce higher milk and POU1F1*A showed higher fat and protein percent.
  Keywords: POU1F1, STAT5A, breeding value, Brown Swiss, milk production traits
 • Rasoul Khodabakhshzadeh, Mohammadreza Mohammad Abadi, Ali Esmailizadeh, Hossein Moradi Shahrebabak, Sepideh Ansari Namin Pages 396-403
  For decreasing the numberofbreedingewes onpastures and prevention of demolition pastures, Animal breedingprograms are necessary on genes with major effects on litter size in Iranian sheep breeds for Identify effective candidate genes on these economical traits. The GDF9 gene is one of the most important effective factors on litter size in sheep. The aim of the present study was to identify G2, G3 and G4 mutations in exon 2 of GDF9 gene in crossbred sheep (Romanov rams×Kermani ewes) using PCR-SSCP. Blood samples were collected from jugular vein of 121 crossbred individuals. Genomic DNA was extracted using salting-out method. Partial region of exon 2 (633 bp segments) of GDF9 gene was amplified with designed specific primers. The single stranded conformation polymorphism (SSCP) patterns of PCR products were studied using acrylamide gel electrophoresis and silver-nitrate staining method. Finally, we obtained 5 banding patterns 1, 2, 3, 4 and 5 with frequencies of 0.314, 0.024, 0.289, 0.232 & 0.141, respectively. The sequencing results showed presence 5 mutations in the studied population.
  Keywords: animal breeding program, crossbred sheep, GDF9 gene, litter Size, PCR, SSCP