فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال ششم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1394)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 12، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/31
 • تعداد عناوین: 11
|
 • آرزو فرج پور، حمیدرضا ارشدی، محمدعلی رئیس سادات، مجتبی مشاک، مسعود عیسی پور، ناصر سنجرموسوی، سارا جلالی جیوان صفحات 1-7
  ارتقاء و به روز رسانی دانش پزشکی یکی از اصول حرفه ای در علوم پزشکی می باشد. مطالعات نشان می دهد که اجرای روش های سنتی و سخنرانی، فاقد اثربخشی و موجب دل زدگی، خستگی و نارضایتی شرکت کنندگان می شود. لذا با لحاظ نمودن اصول آموزش بالغین و با هدف ارتقای کیفیت خدمات بالینی، افزایش ایمنی بیمار و یادگیری از خطاها، کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی در قالب دوره های بازآموزی ماهانه و با رویکرد آموزش بین حرفه ای برنامه ریزی و اجرا شد. در این مطالعه ی شبه تجربی طرح موارد با نظر کمیته ی مورتالیتی و بر اساس فرمت SBAR انجام شد. ابزار پ‍ژوهش پرسش نامه ی محقق ساخته، پیش آزمون، پس آزمون و مصاحبه ی نیمه ساختارمند بود. 96% از 202 نفر شرکت کننده، جذابیت کنفرانس های مورتالیتی و موربیدیتی را بسیار خوب و خوب ارزیابی نمودند. اختلاف میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون معنادار (p=0.0001) و مبین افزایش دانش فراگیران است. در تحلیل محتوای داده های کیفی ارتقاء در سه طبقه ی مهارت های بین حرفه ای، عملکرد مبتنی بر سیستم و آموزش بین حرفه ای در مصاحبه ها تشخیص داده شد. با توجه به نتایج مثبت این مطالعه و رضایت مندی 95% از شرکت کنندگان از نظر جذابیت برنامه و عدم اختلاف در رضایت مندی بین گروه های مختلف حرفه ای و رده های سنی و نیز ارایه ی خدمات مراقبتی_درمانی در قالب تیم های حرفه ای و با توجه به استقرار نظام حاکمیت بالینی و بهبود کیفیت در مراکز درمانی، اجرای کنفرانس های موربیدیتی و مورتالیتی در قالب برنامه های بازآموزی حرف پزشکی توصیه می-شود.
  کلیدواژگان: کنفرانس موربیدیتی و مورتالیتی، آموزش بالغان، آموزش مداوم، ایمنی بیمار، خطای پزشکی
 • آزاده عازمیان*، نیلوفر معتمد، محمدرضا یوسفی صفحات 8-17
  از محیط بالینی به عنوان اثرگذارترین محیط آموزشی برای کسب مهارت های بالینی و دانش یاد می شود. شناسایی مسایل موجود در آموزش بالینی و اقدام در جهت اصلاح آن ها نقش به سزایی در دستیابی به اهداف آموزشی دارد. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان بالینی در زمینه ی شناسایی موانع و عوامل تسهیل کننده در آموزش بالینی بوده است. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی_تحلیلی است که در سال 1389 انجام شد. جامعه ی پژوهش را 147 نفر از دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی دوره ی کارآموزی و کارورزی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت سرشماری از کلیه ی دانشجویان انجام گردید. داده ها از طریق پرسش نامه ی روا و پایا جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 4/ 42% از دانشجویان، کارآموز و 5/ 56% کارورز بودند و 8/ 84% از آن ها به رشته ی خود علاقه داشتند. 9/ 97% از دانشجویان خوش رویی استاد در پاسخ به دانشجو را مهمترین عامل تسهیل گر در آموزش بالینی خود می دانستند، در حالی که 36/ 91% مهمترین عامل بازدارنده را عدم وجود بخش های استاندارد و امکانات مناسب می دانستند. نگرش دانشجویان نسبت به عوامل تسهیل کننده (001/ 0>P) و بازدارنده (001/ 0>P) بین رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری داشت. نگرش نسبت به عوامل تسهیل گر و بازدارنده در آموزش بالینی بین دو جنس، مقطع تحصیلی کارآموزی و کارورزی و افراد مجرد و متاهل تفاوت معناداری نداشت. (p> 0.05) نتایج نشان داد که اقدام جهت بهبود و استانداردسازی بخش ها و همچنین تمرکز بر بهبود مهارت های ارتباطی اساتید و دانشجویان موجب تقویت عوامل تسهیل کننده ی یادگیری در محیط بالینی می گردد و زمینه ساز تربیت افراد ماهر و ارائه ی خدمات مراقبتی با کیفیت بالا می شود.
  کلیدواژگان: تسهیل کننده، بازدارنده، آموزش بالینی
 • زهره کلانی*، فریبا افشاری، زهره سهرابی، سیدسعید مظلومی محمودآباد صفحات 18-26
  این مطالعه با هدف مقایسه ی دیدگاه مدرسان و دانشجویان در مورد عوامل موثر بر ارزشیابی مدرس توسط دانشجو به صورت توصیفی مقایسه ای از نوع مقطعی در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1391 انجام شده است. جامعه ی آماری مورد مطالعه، شامل تمامی مدرسان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد، که تعداد120 نفر از مدرسان شاغل در دانشگاه و 120 نفر از دانشجویان همین دانشگاه به صورت نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان توسط دو پرسش نامه ی مشابه ولی مجزا و در دو بخش جمع آوری شد. پرسش نامه ها به صورت جمع_ایفا برای دانشجویان و خود_ایفا برای مدرسان توزیع و گردآوری گردید. پرسش نامه ی مورد استفاده در این مطالعه، محقق ساخته بوده است که روایی و پایایی آن توسط محقق سنجیده شده است. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماریSPSS، با استفاده از آزمون های آماری تی و مان ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. عوامل موثر بر ارزشیابی مدرس از دیدگاه مدرسان و دانشجویان به ترتیب اولویت عبارت بود از: حیطه ی مهارت آموزش تئوری مدرس، حیطه ی مهارت آموزش عملی مدرس، حیطه ی خصوصیات مربوط به مدرس (فردی، شخصیتی و ارتباطی) و حیطه ی خصوصیات مربوط به دانشجو. هر چند نتایج به دست آمده نشان از تشابه بین دیدگاه واحدهای مورد مطالعه دارد، اما اختلاف آماری معناداری بین دیدگاه مدرسان و دانشجویان وجود دارد. به طوری که سطح نمرات مدرسان در هر یک از حیطه ها نسبت به دانشجویان بالاتر است. انجام ارزشیابی مدرسان توسط دانشجویان و بازخورد آن به مدرسان فرآیندی است که به بهبود تدریس در ارتقای نظام آموزشی کمک می کند.
  کلیدواژگان: مدرس، دانشجو، ارزشیابی مدرس، عوامل موثر
 • کورش قنادی*، خاطره عنبری صفحات 27-34
  هدف برگزاری گزارش صبحگاهی آموزش فراگیران در مورد جنبه های مختلف بیماری و آموزش بیمارگرا می باشد در این مطالعه مقطعی41 استاد و 103 دانشجو با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرشسنامه 15ای شامل 15 سوال بود که با استفاده از منابع معتبر آموزش پزشکی طراحی شد از روش های تی مستقل و دقیق فیشر جهت تحلیل اطلاعات استفاده شدمهمترین معیار انتخاب بیماران از دیدگاه اکثریت اساتید (5/41٪)٬ بیماران با ابهام تشخیصی و از دیدگاه اکثریت دانشجویان(6/47٪) ٬ بیماران مبتلا به بیماری های شایع بود همچنین بیشتر اساتید و دانشجویان مناسبترین منبع انتخاب بیماران را افراد مراجعه کننده به اورژانس در روز قبل ٬ مناسبترین روش ارزیابی فرد ارائه دهنده را پرسش و پاسخ حین برگزاری جلسات وبهترین زمان اختصاص داده شده برای معرفی بیماررا بین 30-20 دقیقه ذکر نمودند از دیدگاه اساتیدمهمترین محورهای بحث شامل اپروچ گام به گام به بیماری و و از دیدگاه دانشجویان بحث در نحوه تفسیر آزمایشات و نحوه پایش و پیگیری بیماران بود. جلسات گزارش صبحگاهی باید علاوه بر آموزش فراگیران، موجب خلاقیت وشکل گیری تفکر انتقادی و ایجاد تعهد و مسئولیت حرفه ای در آنها شود.
  کلیدواژگان: گزارش صبحگاهی، دانشجویان پزشکی، بهبود کیفیت
 • مریم یعقوبی، فریبا رخش*، مرضیه جوادی صفحات 35-42
  هدف از فعالیت های دانش در سازمان ها به ویژه بیمارستان ها اطمینان از رشد و تداوم فعالیت ها، کسب مداوم دانش و توسعه ی دانش جدید است. از این رو این تحقیق با هدف تعیین عوامل موثر بر مدیریت دانش در بین بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی_همبستگی است. جامعه ی مورد پژوهش بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بودند (3 بیمارستان خصوصی و 3 بیمارستان دولتی) که به روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش بوده که اعتبار و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است. پایایی پرسش نامه نیز به روش آلفای کرونباخ (89/.=r) مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین عوامل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده از Olkin-Meyer-Kaiser صورت گرفت. روش تحلیل داده ها، تحلیل عاملی بوده و نرم افزار مورد استفاده Amos بوده است. در بین عوامل نهایی موثر بر مدیریت دانش در بیمارستان، پالایش دانش (94درصد) دارای بیشترین وزن رگرسیونی یا میزان تاثیر بوده و انتشار دانش دارای کمترین میزان تاثیر (27 درصد) بوده است. از طرفی ذخیره ی دانش (67 درصد)، کاربری کردن دانش (24 درصد)، فرهنگ سازی دانش (67 درصد)، ارزیابی دانش (52 درصد) نیز به عنوان ابعاد موثر بر مدیریت دانش تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده ی آن است که پالایش دانش با میزان بیشتری بر مدیریت دانش تاثیر دارد. این موضوع بدان معناست که به کارگیری دانش جدید در جای مناسب خود بایستی صورت بگیرد
  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، بیمارستان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • فرزاد فرجی خیاوی*، امین ولی پور، مرتضی خادمی صفحات 43-51
  انتظارات و نگرش دانشجویان در زمینه ی رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی شان عوامل بسیار مهمی در انگیزش آن ها می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی انتظارات از رشته ی تحصیلی و نگرش نسبت به آینده ی شغلی در دانشجویان دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1392 انجام شد. در این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی تعداد 242 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده ی بهداشت به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته، شامل 26 سوال بود. 13 سوال برای مشخصات فردی و 13 سوال برای سنجش انتظارات از رشته ی تحصیلی و نگرش نسبت به آینده ی شغلی و ارتباط آنها با اطلاعات فردی را مورد بررسی قرار می داد. داده ها با آمار توصیفی و تحلیلی در نسخه ی 17 نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد. 6/ 68% دانشجویان از رشته ی تحصیلی خود انتظار بالایی داشتند و هم چنین 3/ 79% از دانشجویان به آینده ی شغلی خود امیدوار و بسیار امیدوار بودند و این دو متغیر ارتباط معناداری با یکدیگر نشان دادند. پژوهش کنونی، نشانگر دیدگاه بسیار مناسب این دانشجویان به انتظارات از رشته ی تحصیلی و آینده ی شغلی شان بود. توجه به نتایج حاصل از این تحقیق در برنامه ریزی های آتی می تواند افق روشن تری از آینده ی شغلی از نظر بازار کار و اشتغال پیش روی دانشجویان این رشته ها قرار دهد.
  کلیدواژگان: دانشجو، نگرش، رشته ی تحصیلی، آینده ی شغلی
 • علی پاکیزه* صفحات 52-60
  یکی از مهم ترین وظایف نظام آموزشی، آماده ساختن افراد برای حضور موثر در اجتماع است و یکی از ملزومات این حضور موثر برخورداری از خلاقیت می باشد. نظام آموزشی می تواند از آموزش هنر به عنوان زمینه ی مناسبی برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان استفاده نماید. در پژوهش تجربی حاضر، تاثیر آموزش تلفیقی هنر بر خلاقیت و یادگیری دانش آموزان اول ابتدایی بررسی گردید. تعداد 60 دانش آموز پسر پیش دبستانی شهرستان تنگستان از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و با استفاده از روش آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. شرکت کنندگان در تحقیق، حروف آ، ب، ا، د، م، س و او را با استفاده از یکی از روش های آموزش سنتی یا تلفیقی هنر در چهارده جلسه آموزش دیدند. برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه ی استاندارد تصویری خلاقیت تورنس، و برای ارزیابی میزان یادگیری نیز از ابزار محقق ساخته استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی برای گروه های مستقل نشان داد که آموزش به روش تلفیقی هنر در مقایسه با روش سنتی، منجر به افزایش سیالی، بسط، اصالت و انعطاف پذیری دانش آموزان می شود. ولی تاثیر معناداری بر یادگیری دانش آموزان ندارد. با توجه به تنوع و انعطاف پذیری فرآیند آموزش در روش تلفیقی هنر، نظام آموزشی کشور می تواند با گسترش این روش آموزشی، به ویژه در مقطع دبستان، زمینه را جهت تربیت دانش آموزانی خلاق و دارای انگیزه ی درونی برای یادگیری فراهم نماید.
  کلیدواژگان: خلاقیت، روش تلفیقی هنر، یادگیری، آموزش
 • مریم سیدمجیدی، رضا جودی، ثریا خفری، ایمان جهانیان صفحات 61-66
  یکی از ابتکارات در زمینه ی آموزش، سیستم یادگیری به کمک همتایان می باشد که در آن دانشجویان در نقش استاد و یا کمک کننده به اساتید ظاهر می شوند. با توجه به مزایای این سیستم، هدف از مطالعه ی حاضر بررسی دیدگاه اساتید دانشکده ی پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در خصوص مزایای بالقو ه ی سیستم یادگیری به کمک همتایان است. پژوهشگران با استفاده از یک بررسی متون گسترده اقدام به طراحی پرسش نامه ای در خصوص مزایای سیستم آموزشی یادگیری به کمک همتایان نمودند. 214 نفر از اساتید دانشکده ی پزشکی و دندان پزشکی بابل که به-صورت تصادفی انتخاب شدند، در این مطالعه مشارکت کردند و داده های به دست آمده با استفاده از آنالیزهای آماری T یک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که این سیستم بیشترین تاثیر را بر تقویت اعتماد به نفس دانشجو (50%)، تقویت مهارت ارتباطی دانشجو (5/ 48%) دارد. بر اساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که اساتید پزشکی و دندان پزشکی موافق مزایا و انجام این سیستم هستند و اجرای این سیستم می تواند منجر به تربیت نیروی انسانی توانمند گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، اساتید، یادگیری به کمک همتایان، مزایا
 • امیر رضا اصنافی*، مریم سلامی، مهدی سیاح برگرد، سیدعابدین حسینی آهنگری صفحات 67-73
  پژوهش حاضر با توجه به اهمیت تعامل و مشارکت علمی در محیط وب، و بهره گیری از شبکه های اجتماعی، به بررسی میزان حضور و مشارکت پژوهشگران دانشگاه های شهید چمران، علوم پزشکی و علوم و تحقیقات شهر اهواز در شبکه-ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت پرداخته است. این تحقیق با رویکرد علم سنجی و با شیوه ی آلتمتریکس انجام شده است. تحقیق حاضر نشان داد که اکثر پژوهشگران سه دانشگاه مهم و عمده ی شهر اهواز، یعنی علوم پزشکی جندی شاپور، شهید چمران و آزاد، در شبکه ی اجتماعی ریسرچ گیت حضور فعال دارند و آثار خود را با سایر محققان به اشتراک می-گذارند. این پژوهش مشخص ساخت که پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز، بیشترین میزان حضور و فعالیت را در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت داشته اند. پژوهشگران باید بتوانند خود را با محیط اطلاعاتی و فناوری جدید سازگار کنند. برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی و چگونگی بهره گیری از آن ها می تواند در ارتقای سطح علمی پژوهشگران و اعضای هیات علمی اثربخش باشد.
  کلیدواژگان: شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اهواز
 • مرضیه اسدی ذاکر، ژیلا عابدسعیدی*، حیدرعلی عابدی صفحات 74-80
  شرایط موثر بر آموزش و یادگیری بالینی، به ویژه درس اصول و فنون پرستاری، میتواند در کسب صلاحیت مهارت های اولیه ی بالینی تاثیر داشته باشد. مطالعه ی حاضر، با هدف شناسایی وضعیت موجود آموزش بالینی اصول و فنون در میان دانشجویان پرستاری دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز صورت گرفت. مطالعه ی حاضر، یک مطالعه ی کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و شیوه ی بحث گروه های متمرکز و با مشارکت 42 نفر از کلیه ی افراد ذی نفع شامل: مدیران، مدرسان و مربیان، دانشجویان و پرستاران بود. پس از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های بحث متمرکز، کدهای مختلف استخراجشده بر اساس تفاوت ها و شباهت ها، مقایسه شدند و در زیرطبقات و طبقات قرار داده شدند. در نهایت، چهار درون مایه (تم)، شامل: «برنامه و برنامه ریزی منسجم»، «مدیریت ارتباطات انسانی»، «محدود کننده ها و تسهیل کننده ها» و «ادراکات و احساسات» استخراج گردید. انسجام ناکافی برنامه و اجرای برنامه ی آموزشی، مدیریت ناکافی روابط درون و برون سازمانی، عدم درک مناسب دانشجو از موقعیت و هم چنین عدم کنترل مناسب محدود کننده ها و استفاده ی ناکافی از تسهیل کننده ها در آموزش و بالین، آموزش اصول و فنون را با چالش های عمده ای مواجه کرده است. مشارکت کنندگان با توجه به تجارب مدیریتی، آموزشی، بالینی و یادگیری خود، بر ضرورت ایجاد اصلاحات به صورت مشارکتی، به منظور رفع نارسایی ها و بازسازی فرآیند آموزش بالینی اصول و فنون، توافق نظر داشتند.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، اصول و فنون پرستاری، اولین تجربه ی بالینی، دانشجوی کارشناسی پرستاری، مطالعه کیفی
 • محمدجعفر یدید، رباب دغاغله، حمیده ابافت، زینب دره شوری محمدی* صفحات 85-91
  سلامت روانی دانشجویان، یکی از مسائل اساسی زندگی دانشجویی است، که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیم دارد و پرداختن به آن شرط اصلی بهره وری از نیروی کارآمد و تحصیل کرده است. هدف از این مطالعه بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل آبادان و برخی از عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن بوده است. این مطالعه توصیفی_مقطعی بود. جامعه شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل آبادان بود که از میان آنان 165 نفر افراد نمونه به صورت طبقه ای انتخاب گردید. روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسش نامه ی جمعیت شنا تی بود. برای تعیین دانشجویان مشکل دار و بدون مشکل از نقطه ی برش 23 و برای هر کدام از حیطه ها نیز از نقطه ی برش 6 استفاده شد. داده ها از طریق آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (t-test و ضریب همبستگی) در نسخه ی 15 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که شیوع اختلالات روانی در 163 دانشجوی (48 مرد و 115 زن) 5/ 2 درصد بوده است که در هر حیطه اختلالات جسمانی 6/ 3 درصد، اختلال اضطرابی 4/ 2 درصد، اختلال عملکرد اجتماعی 2/ 23 درصد و افسردگی 2/ 1 درصد بوده است. که بیشترین آن اختلال عملکرد اجتماعی و کمترین آن افسردگی می باشد. بین میانگین سلامت روان در دختران و پسران در سطح 05/ 0 تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین بین میانگین سلامت روان در دانشجویان مجرد و متاهل در سطح 05/ 0 تفاوت معناداری وجود ندارد. بین نمره ی سلامت روان و ترتیب تولد فرزندان همبستگی 169/ 0 در سطح معناداری 05/ 0 وجود دارد که در حیطه ی افسردگی با همبستگی 245/ 0 و اضطرابی همبستگی 166/ 0 دیده می-شود. ولی بین نمره ی سلامت روان و معدل دانشجویان همبستگی معناداری مشاهده نمی شود. وضعیت اقتصادی عنصر مهم در میزان سطح سلامت عمومی دانشجویان می باشد و این امر توجه به امکانات رفاهی بیشتر دانشجویان از طبقات اجتماعی پایین تر را از سوی مسوولان محترم می طلبد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، وضعیت اقتصادی، تاهل، جنسیت، دانشجویان
|
 • Arezou Farajpour, Hamidreza Arshadi, Mohammad Ali Raisolsadat, Mojtaba Meshkat, Masood Issapour, Naser Sanjar Musavi, Sara Jalali Jivan Pages 1-7
  Designing based on principles of adult learning is an essential part of medical education. Accordingly, mortality and morbidity conference designed with inter professional education approach and CME score. After implementation, its satisfaction and acceptability and educational impact was assessed. This is a triangulation study. Monthly morbidity and mortality conferences with CME score was held during one year in 22ndBahman teaching hospital. The tools that be used were pre and post-tests and a satisfaction questionnaire developed by the researcher. Also a semi structured interview was done with 10 people who were participated in 5 or more conferences. Data was analyzed by SPSS software. Content analysis was done about interview transcripts. 202 medical professional people with average 37years old include 71%female and 29% male. 96% of participants have assessed attractiveness of these programs as very good. Pre and post-tests scores showed significant differences (p-value≤0.0001) and indicate increased of the learner's knowledge. In qualitative data analysis,95% of participants stated that will change their behavior, clinical reasoning and decision making. Also they found improvement in professional interpersonal communication, awareness of system based practice, effectiveness of inter professional education and learning from real errors, patient safety and quality of care as the positive outcome of it. High satisfaction that expressed by these medical professionals confirmed the effectiveness and fairness of the conferences.
  Keywords: Morbidity, Mortality Conference, Adult Learning, Patient Safety, Medical Error
 • Azadeh Azemian*, Nilofar Motamed, Mohamadreza Yousefi Pages 8-17
  Clinical environment as the most effective context for teaching clinical skill and knowledge is important. According to importance of clinical education and rectifying its weaknesses, this study was designed to survey the students and teachers attitude on barriers and facilitating factors in clinical training. Method; this cross-sectional study was conducted at Bushehr University of Medical Sciences in 2010; the study also was done on 147 clinical students in nursing, midwifery and medical students in clerkship and internship stage. Data was collected using a questionnaire that was adjusted according to variu study and its validity determined with content validity. Then, result showed that 42/4% of student was clerkship and 56/5% was internship, and 84/8% of students interested in their field. 97.9% of students believed that instructors, affableness is the most important facilitator in their clinical teaching; although 91.36% of participants believed that major barriers were lack of equipments, facilities and standard wards for clinical teaching. There was a significant difference in attitudes of students toward faciliating factors (P < 0.01). and barrier factors(P < 0.01), respectively. In addition, there was no significant difference between mean scores of eight areas regarding sex, marital status and stage of clinical education(p,0> 0.05). Identifying problems of clinical education and taking action to eliminate or modify barriers as well as enhancing facilitating factors in clinical teaching, therefore, will probably increase productivity and ultimately training skilled educated members to provide high quality care to patients.
  Keywords: Facilitating Factors, Barriers, Clinical Education
 • Zohreh Kalani*, Fariba Afshari, Zohreh Sohrabi, Seyyed Saeed Mazloomi Mahmoodabad Pages 18-26
  The purpose of this study was to compare Factors that affect “Student Evaluation of Teaching” from both teachers’ and students’ points of view in Shaheed Sadoughi Universityin medical sciences, Yazd,Iran in 2012. The statistical population consisted of all teachers at this university Then 120 teachers and 120 students were selected through stratified sampling method. Their views were gathered by similar questionnaires with two sections. The used questionnaire was developed by the researcher and its validity and reliability has been measured. Data was analyzed by SPSS software through descriptive statistics and statistical tests(t test and Mann Whitney test). Based on the results, teachers and students considered effecting factors consisted of teaching skills in theory courses, teaching skills in practical courses, teacher's characteristics (demographic, personalityand communication) and student characteristics. The results showed similarity between the views obtained from the teachers and students, however,there were significant differences between the views of teachers and students. It would be indicated that the process in which evaluation of teachers by students and feed back to terchers helps to improve teaching and education promotion.
  Keywords: Teacher, Student, Teacher Evaluation, Effective Factors
 • Koroush Ghanadi*, Kh. Anbary Pages 27-34
  main purpose of morning report is comprehensive training on various aspects of the disease. In this in this study, 41 faculty members and 103 students were recruited by purposive sampling method. data collected Instrument was questionnaire with 15 question was desinged using reliable sources of clinical training.T Test and Fisher's exact test was used to data analysis.The main criteria for patients selection of the instructors view(41.5%), was patients with uncertainty diagnostic and from students point of view(47.6%), was patients with common disease. Also from the viewpoint of most instructors and students, the best source for selecting patients,was patients who had been admitted to the emergency room yesterday and expressed the most appropriate method of students assessment, question and answer during sessions. most of the them believed the two cases is enough to introduce each session. From the perspective of most instructors, the main topics for discussion in morning repore include step by step approach to disease. Whereas from the students viewpoint, this topics were patient tests interpret and patients Following. monitoring. Morning reports meeting in addition to training, should gradually lead to formation of creativity and critical thinking, and make a commitment and professional responsibility.
  Keywords: morning report, medical students, Quality Emprovment
 • Maryam Yaghoubi, Fariba Rakhsh*, Marzieh Javadi Pages 35-42
  The mission of organization's activities, especially hospitals, is to ensure the growth and sustainability of activities, continuous acquisition of knowledge and the development of new knowledge. In other word, old methods of administrating cant cover today's rapid changes, andthese changes redounded new concept like knowledge management to be formed. Hence, the aim of this study was to design a knowledge management model in Esfahan hospitals. This study was a descriptive - correlation survey conducted in selected Isfahan hospitals. The validity of questionnaire was computed by experts judgment, and the reliability was also computed by using Cronbach alpha. Afterwards, to confirm the acquired factors confirming factor analysis(CFA)Method was used; data analysis was done through Confirmatory Factor Analysis by Using AMOS version 16.0. Finally, Refine Knowledge (0.94) had the highest regression weight or effect and Disseminate Knowledge had the lowest regression weight. The Capture Knowledge (0.84), Application Knowledge (0.24), culture knowledge(0.67), and evaluation Knowledge(0.53) were determined as an effective dimensions for Knowledge Management Model. Refine Knowledge had the highest regression weight on Knowledge Management This means that the use of new knowledge in their proper place should be undertaken.
  Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Hospital, Medical University of Isfahan
 • Farzad Faraji Khiavi *, Amin Valipoor, Morteza Khademi Pages 43-51
  Student's expectations and attitudes about their academic field and prospective job are two effective factors for their motivation. This study was aimed to study the relationship between the expectation of academic field and attitude about prospective job among students in school of health at Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences in 2014. In this descriptive-analytical investigation, 242 students contributed to answer the study instrument which was a researcher-made questionnaire including 26 questions; it was included 13 questions for demographic questions, 13 questions for investigating student's expects, and their attitude about job prospect. The correlation between these items and demographic field were investigated; in addition, collected data were analyzed having used analytical and descriptive statistics in spss17,. 68/6% of participations were highly expected corresponding to their academic field, and 79/3% of students had hopefully positive attitude about their future job. Furthermore, these two variables were significantly correlated and effecting each other. Accordingly, this study has addressed positive view of students in terms of their academic field and job prospect, moreover, results of This study can be applied in future plans and create more clear scene about their job prospect, in terms of job and employment in future life.
  Keywords: Student, Attitude, Educational Program, prospecting job
 • Ali Pakizeh Pages 52-60
  One of the most important duties of an educational system is to prepare people to have an effective and successful social communication, and one of the key factors in an effective and successful social communication is creativity. To improve the student's creativity, an educational system could use more likely artistic methods of training. Hence, the aim of the current experimental study was to investigate the effectiveness of an arts synthetic training method on student's learning and creativity. Using multi-stage cluster sampling, sixty kindergarten male students were selected, and then randomly designed into experimental and control groups; then they took part in 14 one-hour sessions of training some of Farsi letters either traditional or arts synthetic method. Finally, they were asked to complete Torrence Creativity Scale and a learning assessment test. According to obtained results, it is noteworthy that the arts synthetic method of training in comparison to the traditional method of training caused more increase in the student's creativity. Although, the results didnt show any significant differences between the two groups in their learning of the letters. Regarding to the variety and flexibility of the arts synthetic method of teaching, the education system could use this method, moreover, especially at elementary schools to facilitate their creativity and improve their inner motivation to study and learning.
  Keywords: Creativity, Arts Synthetic Method, Learning, Training
 • Maryam Seyed Majidi, Reza Joudi, Soraya Khafri, Iman Jahanian Pages 61-66
  One of the initiatives in education is Peer Assisted Learning system in which students play the role of teachers or their assistant. Regarding to benefits of this system, the present study aimed to survey the attitudes of medical and dental teacher's of schools at Babol university of medical science on peer assisted learning. Following a literature review, the researchers designed a questionnaire on benefits of peer assisted learning, then the study' population consisted of 214 medical and dental school teachers whom were selected randomly and, participated. The collected data were analyzed with Chi-square statistical test. The results showed that this system has the most impressions in student's self-confidence (50%) and student's communication skills (48.5%). Regarding to this results, it can be concluded that the dental and medical teacher's agreed with benefits and application of this system, As well as implementation of this active learning system would lead in capable work force.
  Keywords: Education, Teachers, Peer Assisted Learning, Advantages
 • Amir Reza Asnafi, Maryam Salami, Mehdi Sayyah Baragar, Seyed Abedin Hosseini Ahangari Pages 67-73
  Due to the importance of scientific collaboration and interaction, and using social networks, present research was conducted to investigate on the scholars participation, at Ahvaz Universities including Medical Science, Azad and Governmental, in Research Gate seen as an academic social network. In current study, Scientometrics approach and Altmetrics method were used. Findings indicated that most scholars of 3 main and important universities in Ahvaz named JundiShapur Ahvaz, Shahid Chamran Ahvaz and Azad werer active in Research Gate and shared their works with others scholars. This paper revealed that scholars of Ahvaz Azad University (Science and Research Unit) had the highest presence and action in the Research Gate. Accordingly, Scholars must adapt themselves with new technologies and information ground, moreover, establishing some workshops for scholarsand faculty members to make them familiar with academic social networks and to use them can increase their scientific status.
  Keywords: Academic social networks, Research Gate, JundiShapur, Ahvaz University, Shahid Chamran, Ahvaz Azad University
 • Marziyeh Asadizaker, Zhila Abed Saeedi *, Heidarali Abedi Pages 74-80
  The effective conditions on clinical education and learning chiefly nursing fundamentals may affect acquiring primary clinical skills. This study was conducted to recognize status and challenges of clinical education of undergraduate nursing fundamentals in nursing and midwifery school of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This qualitative study used content analysis approach and focus groups discussion, and forty-two beneficiaries participated from nursing and midwifery school and clinical setting including managers, faculty members, trainers, and nurses. After data analysis of focus interviews, the merged variety codes were compared for differences and similarities then were put in subcategories and categories. Finally, four themes were merged: “program and integration planing; humanity communicatoin management; barriers and facilitators; and perceptions and feelings. Nursing fundamentals education process suffers challenges of insufficient integration of academic, clinical and faculty gap, insufficient management staffing inside and outside o, student’s lack of proper understanding of learning and professional duties also insufficient control of barriers and insufficient use of facilitators. Regarding to their administrative, educational and clinical experiences, the participants reached consensus about the necessity of reforming and restructuring clinical education in a participatory manner to meet shortages.
  Keywords: Nursing Fundamentals, First Practice Experience, undergraduate Nursing Students, Qualitative Research
 • Mohammad Jafar Yadyad, Robab Daghaghele, Hamideh Abafat, Zenab Darehshore* Pages 85-91
  Mental health is one of the fundamental issues of student life; giving enough attention that has a direct effect on the growth and development of society, and addressing is the main condition for efficient utilization and educated resources. The present survey was a descriptive-cross sectional study, and the population consisted of 450 students at medical sciences university-Abadan international department that among them 165 subjects were selected through cluster sampling. The data was collected by using the general health questionnaire (GHQ-28) and demographic questionnaire. To determine the students having and lack of the problems, we used the section point 23 as well as used the section point 6 for each of the domains. Then, the data was analyzed by descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (T-Test and correlation coefficient) with software SPSS15.The results showed that the prevalence of mental disorders in 163 college students (48 male and 115 female) was 2.5 percent and in each domain: physical disorder 3.6 %, anxiety disorder 2.4%, social function disorder were 33.2 %, and the rate of depression was 1.2 %, in which the social function disorder was highest and the depression was lowest. There was no significant difference between the mean mental health in men and women at level of 0.05. In addition, there was no significant difference between the mean mental health for single and married student at level of 0.05. Moreover, there was a significant correlation between the mental health score and the order of children birth at the level of 0.05 and at this domain; the correlation coefficient in depression was 0.245, and it was 0.166 in anxiety. However, we observed no significant correlation between the mental health score and the mean the student. To Conclusion, the financial position is one of the most important factor in general health level of students, therefore, the respectful administrators should pay enoughattention to the more welfare facilities of student in the lower social classes is necessary.
  Keywords: Mental Health, Economicstatus, Married, Gender, College Students