فهرست مطالب

مشرق موعود - پیاپی 32 (زمستان 1393)
 • پیاپی 32 (زمستان 1393)
 • 168 صفحه، بهای روی جلد: 295,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نصرت الله آیتی*، محمد شهبازیان صفحه 5
  استفاده از خواب و رویا در میان مدعیان دروغین و فرقه ها جایگاهی ویژه دارد و چون آنان برای اثبات ادعای خود دلایل کافی ندارند، به این امور متوسل می شوند. نوع تبلیغات احمد بصری نیز خارج از این مجموعه نیست و این فرد، یکی از ادله حقانیت خود را دیدن خواب دانسته و برای آن دستورالعمل هایی مانند سه روز روزه گرفتن یا خواندن یک دعا به مدت چهل شب ارائه داده است (بصری، 1431: ج1، 7). این فرد بیش از دیگر مدعیان به ادله قرآنی و روایی استناد کرده است. از این رو در این نوشتار پس از بررسی ادله قرآنی این گروه، مشخص خواهیم کرد که برخی آیات به کار برده شده بر مدعای تشخیص حجت الهی توسط رویا دلالت ندارند و تنها وجود رویای صادقه را اثبات می کنند. برخی دیگر از آیات نیز بیان گر موضوعی غیر از رویای صادقه هستند.
  کلیدواژگان: مدعیان دروغین، رویا، وحی، تشخیص حجت الهی
 • امیر غنوی* صفحه 27
  تعبیر امام غایب، از حرکتی در فضای دشوار و متفاوت خبر می دهد. او هدایت گری است که باید عرض عریض مسئولیت های امام را در شرایطی بر دوش بگیرد که گمنام و ناشناخته است. چنین مدیریتی چگونه ممکن می شود؟ این پژوهش بنا دارد تصویری اجمالی از این شیوه مدیریت ارائه کند؛ تصویری مبتنی بر مستندات روایی و تشرفات معتبر.
  مهم ترین یافته این پژوهش، درک حضور موثر امام در میان ماست. او را می بینیم، اما نمی شناسیم. او سرپرستی ما را رها نکرده و به فراموشی نسپرده است. با دست تدبیر اوست که جمع هایی شکل می گیرد و توطئه هایی خنثی می شود. اوست که در بزنگاه های زندگی فردی و اجتماعی دست گیر ماست تا اسیر مصیبت ها نشویم و به دست دشمن، از پای درنیاییم.
  کلیدواژگان: غیبت، مدیریت پنهان، حجت غایب، ناشناختگی، تشرف
 • سیدعلی هاشمی* صفحه 49
  علم ویژه و الهی امام، از جمله باورهای اساسی شیعه در مسئله امامت به شمار می رود. قلمرو علوم امام از مباحث مهمی است که به سبب پیچیدگی مباحث آن مورد تفسیرهای گوناگون قرار دارد. این نوشتار به روش توصیفی _ تحلیلی به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که علوم ائمه تام است یا محدودیت دارد؟ این بررسی در مهم ترین منابع روایی شیعه انجام شده است که سرچشمه مباحث این موضوع به شمار می آید. بررسی های این نوشتار، به این نتیجه انجامیده است که درباره هر یک از دو دیدگاه تام و محدود بودن علوم ائمه روایاتی قابل توجه و معتبر وجود دارد. به نظر می رسد این روایات قابل جمع هستند. مهم ترین شیوه های جمع این روایات عبارت اند از: عدم علم استقلالی و امکان علم تام غیراستقلالی، علم محدود تفصیلی و علم تام اجمالی، علم محدود فعلی و علم تام شانی، محدودیت در بخشی از علوم و تام بودن در بخشی دیگر، محدودیت بنابر برخی شیوه ها و تام بودن بنابر برخی دیگر و تقیه آمیز بودن برخی روایات بیان کننده محدودیت علوم ائمه. از میان این شیوه ها تنها دو شیوه «علم اجمالی تام و علم تفصیلی محدود» و «علم شانی تام و علم فعلی محدود»، تحلیلی فراگیر از چگونگی جمع بین روایات این موضوع ارائه می کنند. این دو شیوه مکمل یکدیگرند.
  کلیدواژگان: علم امام، قلمرو علوم ائمه (ع)، علم شانی، علم اجمالی، علم فعلی، علم تفصیلی
 • حرام بودن یا جوازنام ردن حضرت مهدی (ع) به نام «محمد» / بررسی دو دیدگاه حکیم میرداماد و شیخ حر عاملی
  سید مجتبی میردامادی* صفحه 73
  نام ها و کنیه امام عصر مانند دیگر ویژگی های آن بزرگوار همواره مهم و در خور توجه بوده است. مسئله مورد بحث، جواز، کراهت یا حرام بودن علنی کردن نام و کنیه امام مهدی است. از جمله نام های مبارک حضرت، «محمد» است. در یک دسته از روایات امامیه نه تنها به نام محمد تصریح نشده است، بلکه تصریحاتی دلالت بر حرام بودن علنی کردن این نام وجود دارد. در مقابل، روایاتی نیز هست که علنی کردن این نام حضرت را جایز دانسته اند و هر دو دسته روایات، مسند و صحیح اند. در میان دانشمند مشهور، حکیم میرداماد حرام بودن اعلان و نام گذاری به این اسم را برگزیده است و شیخ حر عاملی از حلال بودن اعلان و نام گذاری دفاع کرده است. این نوشتار بر آن است که این دو دیدگاه را بررسی کند و وجه جمعی ارائه دهد.
  کلیدواژگان: امام عصر (ع)، نام گذاری، م ح م د، میرداماد، حر عاملی
 • محمدکاظم رحمان ستایش، منیره قضاوی* صفحه 87
  ظهور و قیام امام زمان _ که در دوره پایانی جهان رخ می دهد _ سبب ساز تغییرات و دگرگونی های وسیع می شود و جهان را در جایگاهی مطلوب و ایده آل قرار می دهد. در روایات، تصویری روشن و شفاف از عصر ظهور ارائه شده است؛ اما درباره وضعیت جهان پس از پایان زندگی امام و ماندگاری دولت عدل جهانی تا برپایی قیامت، ابهاماتی وجود دارد. در نوشتار حاضر، وضعیت حاکمیت جهان پس از پایان زندگی حضرت مهدی و به دنبال آن، پایایی یا عدم پایایی وضعیت مطلوب عصر ظهور بررسی می شود. در این راستا، سه نظریه «رجعت معصومین»، «جانشینی اولیای صالح»، و «برپا شدن قیامت با پایان یافتن زندگی حضرت مهدی» مطرح شده و مورد ارزیابی قرار گرفته و در پایان، ماندگاری دولت مهدوی تا برپایی قیامت به دست آمده است.
  کلیدواژگان: امام زمان (ع)، حاکمیت پس از امام، رجعت، اولیای صالح، قیامت
 • اعظم مرادی، سید محمد قلمکاریان* صفحه 107
  مسئله مهدویت و اندیشه ظهور مهدی موعود در آخرالزمان، در دین مبین اسلام مسئله ای اصیل، ریشه دار و باسابقه است که هرگز با گذشت زمان، کهنه و فرسوده نمی شود. با توجه به لزوم شناخت امام عصر در مذهب شیعه و به ویژه در کشور ما، پژوهش حاضر به بررسی میزان انتظار فرج، حیطه های مختلف آن و رابطه اش با ویژگی های جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه های پیام نور استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است.
  روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و برای نمونه گیری از روش خوشه ایچندمرحله ای استفاده شده است. به این ترتیب که با انتخاب تصادفی پنج دانشگاه پیام نور شهرکرد، بروجن، فارسان، فرخ شهر و گندمان _ که تعداد دانشجویان آن ها در مجموع 15175 نفرند _ به تناسب تعداد دانشجویان آن ها 362 نفر را برگزیدیم. ابزار اندازه گیری، شامل پرسش نامه سنجش انتظار فرج و پرسش نامه مشخصات جمعیت شناختی شامل جنسیت، وضعیت تاهل، سن، رشته تحصیلی، وضعیت اقتصادی و دانشگاه است. پایایی پرسش های سنجش انتظار فرج از طریق ضریب آلفای کرونباخ 86/ 0 برآورد شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون نرمال استاندارد، تی مستقل زوجی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل گردیده است.
  نتایج پژوهش نشان می دهد انتظار ظهور در بین دانشجویان از سطح متوسط بالاتر است و آن ها منتظر ظهور حضرت هستند. در میان حیطه های گوناگون انتظار فرج، بیشترین درصد پاسخ های موافق و کاملا موافق دانشجویان به اهمیت داشتن سلامتی و آرامش حضرت اختصاص دارد. از میان متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان، تنها جنسیت، سن و دانشگاه با میزان انتظار فرج آن ها دارای رابطه ای معنادار است.
  کلیدواژگان: انتظار فرج، حیطه های گوناگون انتظار، ویژگی های جمعیت شناختی، دانشجو
 • کاووس روحی برندق، نصرت نیل ساز، سحر صدری* صفحه 127
  از میان نشانه های آخر الزمان و علائم ظهور، موضوع دجال از پردامنه ترین موضوعات در روایات فریقین است. در بین ویژگی های شخصی و پیرامونی دجال، موضوع نماد یا شخص بودن دجال از چالش برانگیزترین مباحث به شمار می رود. این نوشتار با روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و شیوه اسنادی در استناد به منابع و روش توصیفی تحلیلی در تجزیه و تحلیل داده ها، این مسئله را که دجال شخص انسانی است یا نماد و سمبل برای یک جریان، بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که از سویی هیچ یک از ادله طرف داران نماد بودن دجال قابل دفاع نیست و از سوی دیگر، برخی از دلایل طرف داران شخص بودن دجال نیز غیرموجه است. با این حال، بسیاری از ویژگی هایی که طرف داران نماد بودن دجال برای اثبات دیدگاه خود ارائه کرده اند، از باب مجاز، از ویژگی های شخص دجال به شمار می آید.
  کلیدواژگان: دجال، نماد، سمبل، نماد بودن دجال، مهدویت
|
 • Nosratollah Ayati*, Mohammad Shahbazian Page 5
  The use of dreams in false claims of the sect has a special place because they do not have enough evidence to prove their claims, they resort to such issues. The claims of Ahmad Basari are not an exception to this rule and he made dreams as a foundation for his truthfulness and to achieve that, he instructed three day fasting and reciting a prayer for forty days. He is the one, who more than other claimants, based his evidence and referred to Quran and traditions to prove his views. This paper, after surveying the Quranic evidence, argues that some of the Ayahs used as an evidence for Hujjah do not indicate that and in fact some of the signs may indicate something other than the true dream and some other just indicate existence of the possibility of true dream.
  Keywords: False claimants, dreams, inspiration (Vahy), recognize the divine authority (Hujjah)
 • Amir Ghanavi* Page 27
  Interpretation of the Hidden Imam reports of the movement in a difficult and different space. He is the guide who has to shoulder the great responsibilities of Imam in his absence period in which his existence is obscure and unknown. How can it be possible to have such management? This research aims to provide a glimpse of this management style, based on an image provided by the narrative documents and authentic informal evidence. The most important finding and implication of this study is to understand the Imam's presence among us. We see him, but our (spiritual) blindness prevents us from recognizing him. He did not abandon our supervision and is not forgotten. It is with his tact which some communities are shaped and some conspiracies are neutralized. He is our helper at the turning points of our personal and social life and keeps us in the great trials and does not let us get captured and annihilated by the enemy.
  Keywords: Absence period, hidden management, absent proof, anonymity, initiation
 • Seyyed Ali Hashemi* Page 49
  The special knowledge of the divine Imam (Twelve Imams), is a basic belief of Shia Imamate. However, the extent of the Imams knowledge is of the important issues that has various interpretations due to the complexity of the issues in it. This paper is a descriptive analytic survey seeking to answer the question that whether the special knowledge of the divine Imam is total or limited. The survey has been conducted in Shia Hadith which is considered a source of discussion regarding such issues. The review of this paper has led to the conclusion that there are remarkable and authentic traditions supporting both views of total and limited view of the knowledge of the divine Imam. Yet, it seems that these narratives are retractable. The methods of collecting these stories include: lack of dependent knowledge and the possibility of a total non-dependent knowledge, limited comprehensive knowledge and the limited total knowledge, limited active knowledge and the positional total knowledge. It is possible that their knowledge is total is some aspects and limited in other. It is also possible that their knowledge is total through some methods and limited in other. According to some cautious traditions, the statement about the limitations of the Imams is given rise. It is found that, among these methods, there are only two approaches that give a full analysis of the matter, that are "limited total knowledge, limited active knowledge, limited comprehensive knowledge and the positional total knowledge ". These two approaches are complementary.
  Keywords: Special knowledge of Imam, realm of knowledge of Imams, positional knowledge, general knowledge, current knowledge, detailed knowledge
 • Seyed Mojtaba Mir Damadi* Page 73
  The honorable titles given and other features relating to the Imam of the Time (Mahdi) has always been an important issue in this field and worthy of attention. The issue to be discussed is whether it is permitted or prohibited to publicly entitle the name and surname of Imam Mahdi as Mohammad, which is one of the titles given to him. Referring to him with this title, which is the name of the holy Prophet, "Muhammad" is banned by a group of Imami tradition, or at least, the title Muhammad is not clearly stated as his title. On the other hand, there are other traditions that allow publicizing this title implied here. Both traditions seem to be firmly rooted, documented and true. Among the famous Islamic scholars, the philosopher Mir Damad has declared it sinful to use this title while another prominent scholar, Sheikh Horr Ameli, has taken the opposite stand and has defended the use of the title. This paper reviews both views and provides an aggregate analysis.
  Keywords: Imam of the Time (Mahdi), title as Muhammad, Mir Damad, Horr Ameli, getting publicized, being forbidden
 • Mohammad Kazem Rahman Setayesh, Munira Ghazavi* Page 87
  The Presence and Rise of the Imam of the Time, which will occur during the End of Times and the world, is believed to impact the world dramatically and causes world-wide changes, which will be driving the world towards a very desirable position and make it the ideal place to live. In the (Islamic) traditions, a clear picture is provided of the Age of Emergence, but little has been said about the situation of the world after the end of Imam Mahdi's life, when it is promised that the global justice will continue as a steady-state till resurrection. Discussed in this paper is the issue of control of the world after the end of his life, and the reliability or lack of reliability of the rulers after him in preserving the desirable state of the world achieved in the time of Mahdi. In this respect, three religious theories have been reviewed, namely "Return of the Innocents", "Authority of the Competent Successors " and "Simultaneity of Resurrection with the End of Mahdi's Time". These three proposed views have been evaluated, and in the end, it is concluded that stability of Mahdavi rule is possible to be established till the resurrection.
  Keywords: Imam of the Time, the Ruling after Imam's rule, Return (of the Innocents), the Competent Authorities, the Resurrection
 • Azam Moradi, Seyyed Mohammad Ghalamkarian* Page 107
  The messianic belief of presence of the promised Mahdi is an original issue in Islam which is deeply rooted and established over time, and does not become old or obsolete. Given the need to recognize the Imam of the Time in Shiite Islam, and especially in our country, the present study is to investigate the condition of various strands of waiting for Presence in the students and its relationship with demographics characteristics. The students are from Payam Noor University in Char Mahal va Bakhtiari Province. The research method is descriptive and multistage cluster sampling method was used. Thus, the random selection of five Payam Noor University branches in Shahrekord, Broujen, Farsan, Farrokhshahr and Gandoman, which have the total number of students of 15,175, a proportionate sample number of 362 people were chosen to fit the design. Instruments of research include a questionnaire surveying the condition of various strands of Waiting for Presence in the students and its relationship with demographics and a questionnaire eliciting the information regarding gender, marital status, age, profession, economic status and information about the universities. Reliability assessment questions shows 0.86 through Cronbach's alpha coefficient estimation. Data were collected using a standard normal, independent t-test and ANOVA analysis is used. The results indicate a higher than average level of expectancy amongst the students and they can be considered waiting for his appearance. Among the various areas surveying the condition of various strands of waiting for Presence in the students, the largest percentage of respondents agree or strongly agree on the importance of health and comfort of the honorable Imam. Among the student demographic variables, only gender, age has a meaningful relationship with the level of the expectancy.
  Keywords: Waiting for the Presence, various aspects of Waiting, the Demographic variables, Student
 • Kavos Roohi Barandagh, Nosrat Nylsaz, Sahar Sadri* Page 127
  Among symptoms and signs of the End of Times, the discussion about Antichrist is one of the most controversial issues in the narrative of the two sects. Among the personal and surrounding characteristics of Antichrist, being symbolic or real is one of the most challenging issues regarding the Antichrist. The paper reviews the claims of both positions, and finds that although none of the arguments, either of the views of proponents or opponents of the reality view of Antichrist are untenable; on the other hand, some of the reasons proponents bring for reality of the antichrist are unwarranted. However, many of the reasons that opponents have offered to show Antichrist is only a symbolic character are in fact better matched with the known characteristics of the antichrist.
  Keywords: Antichrist, symbol, symbolic, symbolic value of Antichrist, (Fargheyn) views