فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/03
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید کاظم علوی لنگرودی، مریم نیکزاد مقدم* صفحات 1-11
  مقدمه
  در مسیر نیل به رضایت، آرامش و شکوفایی نوع بشر مشکلات و موانع متعددی وجود دارد. برخی از این موانع ناشی از جهل و نادانی بوده و خودساخته هستند. یکی از مهم ترین موانع و مشکلات که سلامت و کارایی نسل فعلی بشر را به شدت به مخاطره انداخته اعتیاد (وابستگی) به مواد مخدر است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر درمان شناختی-رفتاری در افزایش انگیزش پیشرفت دانشجویان وابسته به مواد مخدر وکاهش عود اعتیاد درآنان می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل می باشد. جامعه آماری عبارت ازکلیه دانشجویان معتادی بود که برای درمان و ترک اعتیاد به مراکز درمانی شهر یزد مراجعه می کردند. درآغاز،30 نفر ازمیان آنها به صورت تصادفی انتخاب گردیدند و این افراد شامل کسانی می شدند که تست مرفین آنها همگی مثبت نشان داده شد. سپس در سه گروه ده نفری شامل گروه آزمایشی، گروه کنترل و گروه بی اثر تقسیم شدند. قبل از اجرای مداخله درمانی همه افراد سه گروه به آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ دادند. بعد از مداخله درمانی نیز افراد سه گروه مجددا به آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج بر اساس داده های آماری با درجه آزادی 2 و در سطح 001/ 0=α نشان داد (X2=13/33)که درمان شناختی-رفتاری، در کاهش میزان عود اعتیاد دانشجویان معتاد موثر بوده و توانسته از بازگشت آنها به مصرف مجدد مواد مخدر جلوگیری نماید.
  نتیجه گیری
  در مجموع با توجه به داده های به دست آمده مبنی بر تاثیر مثبت درمان شناختی- رفتاری در کاهش عود بیماران مورد مطالعه و افزایش انگیزش پیشرفت آنان در عرصه های مختلف زندگی از جمله تحصیل و کار توصیه می شود تا از این روش در مراکز درمانی در راستای کاهش عود اعتیاد و افزایش انگیزش پیشرفت توسط افراد مجرب و کار آزموده استفاده گردد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، اعتیاد، انگیزش پیشرفت
 • سیدسعید مظلومی محمودآباد، معصومه باجلان*، ترانه درمحمدی طوسی، محمد جواد طراحی، فاطمه بنیادی صفحات 12-23
  مقدمه
  بیماری آرتروز از جمله بیماری های شایع هم در کشور های پیشرفته هم در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. در مطالعات جمعیتی شیوع آرتروز زانو3/ 15% در جمعیت بالای 15 سال نشان داده شد. با توجه به مسن تر شدن جوامع اهمیت روزافزونی به عنوان یک موضوع بهداشتی عمومی پیدا نموده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش بر اساس مدل رفتار برنامه ریزی شده بر پیشگیری از آرتروز زانو در معلمان زن مقطع ابتدایی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش مداخله ای از نوع نیمه تجربی بود. جامعه مورد مطالعه 114 نفر ازمعلمان زن مقطع ابتدایی بودکه به روش تصادفی وارد مطالعه شدند و به دوگروه مداخله و غیرمداخله تقسیم شدند. پرسشنامه محقق ساخته از طریق خود گزارش دهی تکمیل شد. براساس نتایج اولیه، محتوای آموزشی تدوین و در گروه مداخله ارائه گردید. دوماه بعد از اجرای برنامه آموزشی، پس آزمون انجام شد. داده ها توسط SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. به دلیل نرمال نبودن توزیع داده ها از آزمون های ناپارامتریک استفاده گردید.
  یافته ها
  سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده (نگرش،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده) با هم توانستند که 37 درصد قصد و 43 درصد رفتار را پیش بینی کنند. در این میان نقش هنجارهای ذهنی (56/ 0=β)در پیش بینی قصد بیش از سایر سازه ها بود. بعد از اجرای برنامه آموزشی میانگین نمره کنترل رفتاری درک شده از 05/ 4±50/32 به 66/ 5±82/ 34 افزایش یافته است. مهمترین موانع اتخاذ رفتارهای پیشگیری از آرتروز زانو«نداشتن فعالیت بدنی منظم»و «عدم استفاده از توالت فرنگی» عنوان گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده را در پیش بینی قصد و به کارگیری رفتارهای پیشگیری کننده از آرتروز زانو را در معلمان زن تایید می کند.
  کلیدواژگان: آرتروز، رفتار برنامه ریزی شده، زانو، پیشگیری، معلم
 • حسین هوشیار*، طیبیه باقریان، زهرا حیدر زاده، فاطمه باغبانی صفحات 24-32
  مقدمه
  توکسوپلاسموز عفونت مشترک بین انسان و حیوانات است که دارای گستردگی جغرافیایی وسیعی در سطح جهان می باشد.ابتلا خانم ها در سنین کودکی به این بیماری باعث ایجاد مصونیت در برابر ابتلا مجدد در سنین باروری و جلوگیری از عوارض آن خصوصا سقط جنین و توکسوپلاسموز مادرزادی می گردد.این مطالعه به منظورتعیین شیوع آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندئی به روش سرولوژیک در بین خانم های مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس کاشان طی سالهای 90-86 انجام شد.
  روش بررسی
  این بررسی یک مطالعه توصیفی است که در آن434 نفر خانم مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان در طی سالهای 91- 86 مورد مطالعه قرار گرفتند.از خانمهای مذکور 2سی سی خون محیطی گرفته شد و پس از جداسازی سرم، نمونه ها با استفاده از روش الیزا از نظر وجود آنتی بادی های اختصاصی IgG و IgM مورد بررسی و تیتراسیون قرار گرفتند.
  یافته ها
  از مجموع 434 خانم بررسی شده با روش الیزا در این مطالعه311 نفر(66/71%) فاقد آنتی بادی و 123 نفر(34/ 28%) دارای آنتی بادی اختصاصی ضد توکسوپلاسما از نوع IgGبودند(بیش ازIU/ML 10).از این تعداد 7 نفر (6/ 1%) همزمان دارای آنتی بادی اختصاصی از نوع IgM (بیش از IU/ML 1/1) نیز بودند. توزیع سنی افراد سرم مثبت (IgG+) نشان داد که بیشترین میزان شیوع آنتی بادی با 3/ 46% در گروه سنی 35- 25و 26% در گروه سنی 45-35 سال بود.6/ 36% خانم های سرم مثبت از نظر IgG دارای مقدار 50-10 واحد بین المللی آنتی بادی بودند.پنج نفر(1/ 4%) دارای مقدار آنتی بادی بیش از 250 واحد بودند.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر مشخص گردید که در 66/ 71% از خانم های مراجعه کننده آنتی بادی علیه توکسوپلاسما وجود ندارد که رقم بسیار بالایی است و می توان نتیجه گرفت که درصد زیادی خانمهای سنین باروری در شهر کاشان مستعد ابتلا به عفونت حاد توکسوپلاسموز می باشند بنابراین به منظور پیشگیری از ابتلا به این عفونت بخصوص در دوران بارداری باید آموزشها و توصیه های لازم بهداشتی داده شود.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموز، زنان، الیزا، کاشان
 • طالب عسکری پور *، محمد جواد جعفری صفحات 33-42
  مقدمه
  بر اساس مطالعات انجام شده، حدود 90درصد حوادث ناشی از کار در اثر رفتارهای ناایمن و خطای انسانی روی می دهند. لذا در سالهای اخیر، استفاده از تکنیک های ایمنی مبتنی بر رفتار با هدف کاهش حوادث، گسترش زیادی پیدا کرده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد، رفتارهای ناایمن کارگران یک شرکت خودروسازی با استفاده از مشاهده و روش نمونه گیری ایمنی مورد بررسی قرار گرفت. در فاز اول پس از تعریف انواع رفتارهای ناایمن، برای تعیین میزان و انواع آنها، 115کارگر انتخاب و تعداد9200 مشاهده انجام گردید. متغیرهای دموگرافیگ مرتبط با کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. در فاز دوم پس از مدت 3ماه از انجام مداخلات، شامل آموزش کارگران و سرپرستان، نصب علایم ایمنی و استفاده از تنبیه و تشویق، مشاهدات تکرار گردید.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان داد که در فاز اول رفتارهای ناایمن کارگران 09/13 درصد و در فاز دوم به 04/ 9 درصد کاهش یافت. از میان این رفتارها، عدم استفاده از وسایل حفاظت فردی و وضعیت ارگونومیکی نامناسب بیشترین فراوانی را دارا بود. میان تعداد رفتارهای ناایمن و سابقه حادثه قبلی (P=0.001) و سطح تحصیلات (P=0.04) ارتباط معناداری مشاهده شد. اما میان تعداد رفتارهای ناایمن با متغیرهای سن، سابقه کار، تعداد افراد تحت تکفل ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان می دهد توسعه گرایش ایمنی مبتنی بر رفتار، یکی از راهکارهای اصلی کاهش رفتارهای ناایمن و در نتیجه آن کاهش نرخ وقوع حوادث، در صنایع کشور می باشد.
  کلیدواژگان: ایمنی، رفتارهای ناایمن، خودرو سازی
 • نعیمه پورطاهری*، سمیه حسام، علیرضا فتحی صفحات 43-53
  مقدمه
  مدیریت دانش یکی از دستاوردهای بزرگ عصر اطلاعات و دانش می باشد و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ دانش محور مهمترین عامل در موفقیت دانش است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان های آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بوده و به صورت مقطعی و کاربردی در سال 1391 در بیمارستان آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان انجام گرفت. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری و پاراکلینیک بیمارستان افضلی پور بودند که از بین آن ها 86 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بسته جمع آوری و با آزمون همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم افزار اماری 17spss مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  اکثر افراد تحت بررسی در این بیمارستان وضعیت فرهنگ سازمانی را با میانگین نمره 07/ 3، متوسط ارزیابی کردند. بیشترین امتیاز مربوط به مولفه ی فرهنگ انطباق پذیری با میانگین نمره 18/ 3 و کمترین امتیاز مربوط به مولفه ی فرهنگ مشارکتی با میانگین نمره 97/ 2 حاصل شد. مدیریت دانش نیز از سوی پاسخ دهندگان با کسب میانگین نمره (73/ 2) در وضعیت نامطلوب قرار گرفت. در نهایت رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با ضریب همبستگی r=0/56 به دست آمد بنابراین با بهبود فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش هم بهبود می یابد و همچنین تک تک مولفه های فرهنگ سازمانی نیز بر مدیریت دانش اثر گذارند.
  نتیجه گیری
  رابطه آماری معنادار بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، زمینه ساز تغییرات موفقیت آمیز در بیمارستان ها خواهد بود و مدیران را در پیش بینی نظام مند الویت های تغییر و تدوین بهتر استراتژی ها برای اجرای موفقیت آمیز تکنیک ها و فرایند های مدیریت یاری خواهد رساند.
  کلیدواژگان: فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ رسالتی، فرهنگ انطباق پذیری، مدیریت دانش
 • محمدحسین انوری، علی فتاحی بافقی*، عباسعلی جعفری، مهین غفورزاده صفحات 54-62
  مقدمه
  شیوع عفونت های انگلی در بسیاری از کشورها بخصوص در کشورهای درحال توسعه به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح بوده و بیماریهای انگلی روده ای تاثیر نامطلوبی روی کیفیت زندگی مردم دارند. معلولین ذهنی- جسمی که در موسسات شبانه روزی نگهداری می شوند به دلایل متعددی ازجمله تماس نزدیک با یکدیگر، عدم امکان مراقبت از خود در سطح قابل قبول و نیز عدم رعایت موازین بهداشت فردی در معرض خطر ابتلا به این عفونتها می باشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع انگل های روده ای در جامعه ناتوانان ذهنی مرکز الزهرا شهرستان تفت می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی و به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 129 نفر از ناتوانان ذهنی تحت پوشش مرکز بهزیستی شهرستان تفت در تابستان 1393 انجام شد. از هر فرد نمونه مدفوع صبحگاهی تهیه و با روش های لام مستقیم، روش تغلیظی فرمالین- اتر و رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده جهت بررسی انگل های روده ای مورد آزمایش میکروسکوپی قرار گرفت. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS و با آزمون کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس یافته های بدست آمده در این مطالعه از 129 معلول مورد مطالعه در این بررسی، 1/ 48 % پسر و بقیه دختر بودند. در این مطالعه در مجموع 55 مورد (6/ 42%) حداقل به یکی از انگلهای روده ای آلوده بودند. میزان آلودگی به انگلهای روده ای به شرح زیر بودند: کیلوماستیکس مسنیلی 8 مورد(2/ 6%)، کیست ژیاردیا لامبلیا 17 مورد(2/ 13%)، کیست انتاموبا کلی 22 مورد (17%)، بلاستوسیستیس هومینیس 4 مورد (1/ 3%)، یداموبا بوتچلی 3 مورد(3/ 2%) و اندولیماکس نانا 1 مورد(8/ 0%). آزمون 2χ نشان داد که توزیع انواع آلودگی های انگلی با متغیر جنس رابطه آماری معنی داری ندارد(p>0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که میزان آلودگی به تک یاخته های روده ای به ویژه برخی گونه های بیماریزا بالاتر از حد انتظار می باشد. تلاش بیشتر برای بهبود و ارتقاء سطح بهداشت و تشخیص به موقع و درمان افراد آلوده می تواند انتقال این عفونتها را در بین جمعیت عقب مانده های ذهنی محدود نماید.
  کلیدواژگان: شیوع، معلول ذهنی، تفت
 • محمدتقی قانعیان، محمد حسن احرامپوش، محبوبه دهواری*، منیره خیر خواه، فاطمه انوری، محسن عسکری شاهی، بهزاد جمشیدی صفحات 63-76
  مقدمه
  مهمترین اثر مواد آلی طبیعی موجود در آب، واکنش با گندزداها و ایجاد محصولات جانبی گندزدایی بوده که اکثرا سرطان زا هستند. فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته (AOPs) روش های متداولی برای حذف مواد آلی از محلول های آبی می باشند. کاربرد تابش پرتوهای پرانرژی الکترونی یکی از انواع روش های اکسیداسیون پیشرفته است. لذا در این مطالعه، کارایی فرآیند اکسیداسیون کاتالیتیکی تابش پرتوهای پرانرژی الکترونی توام با پرسولفات پتاسیم در حذف اسید هیومیک از محلولهای آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این تحقیق یک مطالعه تجربی است که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. در این تحقیق، اثر (pH (10-4، غلظت اولیه پرسولفات پتاسیم (mmol/100cc 0/5-0/1)، دوز های جذبی متفاوت پرتوهای پرانرژی الکترونی(kGy 15-1) و غلظت اولیه اسید هیومیک (mg/l 50-10) مورد بررسی قرار گرفت. پرتودهی الکترونی با استفاده از شتاب دهنده الکترون مدل TT200 انجام گرفت و غلظت باقیمانده اسید هیومیک در نمونه ها توسط اسپکتروفتومتر در طول موج 254 نانومتر تعیین گردید.
  یافته ها
  براساس نتایج، تغییر pH دارای تاثیر جزئی بر روی کارایی حذف اسید هیومیک است. بطور میانگین با افزایش pH از 4 به 10، راندمان حذف اسید هیومیک از 59/ 72% به 36/ 73% رسیده بود. نتایج نشان داد که با افزایش دوز جذبی از 1 به 15 کیلوگری، کارایی حذف اسید هیومیک افزایش می یابد. بر اساس نتایج با افزایش غلظت پرسولفات، راندمان حذف اسید هیومیک افزایش یافته است بطوری که برای دوز جذبی 3 کیلوگری با افزایش غلظت پرسولفات پتاسیم از mmol/100cc 0/1 به mmol/100cc 0/5، راندمان حذف از 43/ 69 به 82/ 83 افزایش یافته بود. آزمایشات سینتیک نشان داد که تجزیه اسیدهیومیک با استفاده از تابش پرتوهای پرانرژی الکترونی از سینتیک درجه دوم پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  داده های حاصل از این تحقیق نشان داد که محلول آبی حاوی اسید هیومیک بطور موثری توسط پرتوهای پرانرژی الکترونی تجزیه می شود. افزودن پتاسیم پرسولفات قادر به بهبود قابل توجه ای در کارایی فرآیند حذف هیومیک اسید در حضور پرتوهای پرانرژی الکترونی می باشد.
  کلیدواژگان: تصفیه آب، اسید هیومیک، فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته، پرتوهای پرانرژی الکترونی، پرسولفات پتاسیم
 • نجمه صدیقی، سیدعلی یاسینی اردکانی*، سید حسین حکمتی مقدم صفحات 77-88
  مقدمه
  از آنجایی که سم آفلاتوکسین می تواند باعث سیروز کبدی، هپاتیت و سرطان کبد شود، حذف یا جذب آن در مواد غذایی بسیار مهم و ضروری است. هدف از این مطالعه طراحی و سنتز نانوسلولز کونژوگه شده با ویتامین A و ارزیابی قابلیت جذب آفلاتوکسین B1 توسط آن بود.
  روش بررسی
  نخست نانوذرات سلولز با روش هیدرولیز اسیدی سنتز و بعد با استفاده از کراس لینکر به ویتامین A کونژوگه گردید. سپس جهت بررسی ساختاری و تایید کونژوگاسیون به ترتیب از روش تصویر برداری با میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه استفاده گردید. در مرحله بعد، میزان جذب آفلاتوکسین تحت شرایط مختلف دمایی، زمانی، pH و غلظت ارزیابی گشت. همچنین برای بررسی ابعاد مولکولی جذب آفلاتوکسین، از نرم افزار شبیه ساز مولکولی استفاده گردید.
  یافته ها
  مشخصه یابی نانوذرات نشان داد که آنها بصورت نانو وایر با میانگین طول 100 نانومتر و عرض حدود 5 نانومتر بودند و روش طیف سنجی نیز کونژوگاسیون آنها را تایید کرد. این مطالعه به ما نشان داد که افزایش دما و زمان باعث افزایش قدرت جذب نانوذرات گردید، اما افزایش pH باعث کاهش جذب آنها شد. شبیه سازی رایانه ای نیز مشخص ساخت که بعد از یک نانو ثانیه آفلاتوکسین و نانوذرات کونژوگه شده با ویتامین A جذب هم شدند و به سطح پایدار رسیدند.
  نتیجه گیری
  این تحقیق معلوم ساخت آفلاتوکسین به خوبی می تواند به نانوذرات کونژوگه شده با ویتامین A جذب شود که این پدیده وابسته به دما، زمان، pH و غلظت است.
  کلیدواژگان: نانوسلولز، ویتامین A، جذب، آفلاتوکسین B1
 • فرخ لقا ثروت، محمدعلی مروتی شریف آباد*، محمدعلی صادقی پور، حسن رضایی پندری، محمدحسن فلاحیان فیروزآبادی، اکرم محراب بیک، زهرا قنداری حسین آبادی صفحات 89-100
  مقدمه
  استرس یکی از عوامل تاثیر گذار بر عملکرد افراد است که می تواند سلامت آنها را به خطر بیاندازد. شغل معلمی به عنوان یکی از مشاغل استرس زا در جهان شناخته شده است. اضطراب از بیماری های ناشی از استرس می باشد. پژوهش ها نشان می دهد که بین استرس و اضطراب رابطه مستقیم وجود دارد. اضطراب معلم کیفیت تدریس را تحت تاثیر قرار داده و مانع از ارتباط مستمر بین معلم و دانش آموز در حین تدریس می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مدیریت استرس بر وضعیت اضطراب معلمان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه نیمه تجربی بر روی 100 نفر از معلمان 8 دبیرستان(پسرانه/دخترانه) شهرستان میبد که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با دو بخش اطلاعات دموگرافیک و مقیاس اضطراب موقعیتی- شخصیتی اشپیل برگر بود. برنامه مداخله شامل5 جلسه آموزش مدیریت استرس بود. پیش آزمون قبل از مداخله و پس آزمون دوماه بعد از مداخله انجام شد. داده ها، با استفاده از آزمونهای تی و آنالیز واریانس در نرم افزارSPSS16، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره اضطراب شخصیتی معلمان قبل از مداخله 33/ 7±74/ 38 (امتیاز کل 80)و بعد از مداخله56/ 6 ±53/ 38 و نمره اضطراب موقعیتی آنها قبل از مداخله10/ 7± 65/ 40(امتیاز کل 80) و پس از مداخله90/6± 87/ 38 بود. برنامه آموزشی در کاهش اضطراب شخصیتی معلمان موثر نبود(p=0/70)، اما نمره اضطراب موقعیتی بعد از مداخله معنی دار بود (p=0/019)، بدین صورت که درصد افراد با اضطراب موقعیتی متوسط از 4/ 34 به 7/ 28 کاهش یافت. همچنین تاثیر برنامه آموزش مدیریت استرس بر اضطراب موقعیتی و شخصیتی افراد بر حسب سن، جنس، مدرک تحصیلی و سابقه تدریس یکسان بود.
  نتیجه گیری
  نظر به سطح بالای اضطراب در معلمان و ضرورت انجام برنامه های مداخله ای، آموزشهای مدیریت استرس مبتنی بر برنامه در کاهش اضطراب موفق هستند. این برنامه ها که به صورت گام به گام به فرد ارائه می شوند امکان شناخت فرد را از محیط و عوامل استرس زای آن فراهم ساخته و در نهایت میزان استرس و به دنبال آن اضطراب افراد کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: آموزش، مدیریت استرس، اضطراب، معلم
 • راهله السادات میرسیفی، عبدالرحیم داوری، حسینعلی صادقیان، محمدرضا مزیدی* صفحات 101-109
  مقدمه
  عدم کنترل صحیح جیوه آلوده کننده مربوط به آمالگام دندانی می تواند با انتشار بخار جیوه در فضای کار و تجاوز از اندازه های استاندارد، مشکلاتی در سلامتی کارکنان دندانپزشکی ایجاد کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر یزد و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در مورد بهداشت جیوه در سال1393انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، پرسشنامه ای (که پایایی و روایی آن از طریق تست های آماری و نظر کارشناسان تایید شد.) بین 87دندانپزشک که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و 29 دانشجوی سال آخر که به صورت سرشماری انتخاب شده بودند، توزیع گردید. این پرسشنامه شامل سه بخش: اطلاعات دموگرافیک، سوالات مربوط به آگاهی وسوالات مربوط به نگرش نسبت به رعایت بهداشت جیوه در محل کار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری16 SPSSو آزمونهای Mann-Whitney وKruskal-Wallis استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی به ترتیب 1/2±7/4 و 8/1±7/6 (از 12نمره) بود،که این اختلاف از نظر آماری معنی دار می باشد(P=0.0001). میانگین نمره نگرش دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی به ترتیب01/ 2±8/ 13 و 5/ 1±9/ 13 (از 20 نمره) بود، اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود(P=0.088).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد دندانپزشکان آگاهی و نگرش متوسط و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی آگاهی ضعیف و نگرش متوسطی نسبت به رعایت بهداشت جیوه در محل کار خود داشتند.
  کلیدواژگان: آمالگام، بهداشت جیوه، دندانپزشک، دانشجوی دندانپزشکی
 • محمد افخمی عقدا*، محمود کمالی زارچی، ناصر محمدی، مهدیه لائح، مرضیه محمدی نیکو، اکرم السادات حسینی صفحات 110-122
  مقدمه
  عوامل محیطی،اجتماعی مانند گروه های دوستی وپرداختن به ورزش میزان لذت را در افراد افزایش داده و انسان را متحول می سازد گروه های دوستی و فعالیت های بدنی و ورزش می توانند عامل موثری در تسریع اجتماعی شدن و تحول روانی،اجتماعی نوجوانان و جوانان باشند.دانشگاه و مدرسه درپیوستن دانشجویان و دانش آموزان به گروه های دوستی و تیم های ورزشی و در نتیجه به عنوان عاملی پویا در رشد و تکامل اجتماعی نقش دارند.هدف این مطالعه بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد اثرات گروه های دوستی وورزش برآموزش و یادگیری وبه عبارتی تعلیم و تربیت می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی،مقطعی،در جامعه دانشجویان دانشگاه یزد درسال تحصیلی 91-1390 انجام شده است. به این منظور 406 نفر از دانشجویان به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند وبه پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی وپایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 7/ 82 %در صد محاسبه گردید پاسخ دادند.به منظور توصیف داده هااز شاخص های فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیارو برای آزمون فرضیه ها از آزمون های کای اسکوئر و آزمون همبستگی پیرسون، آزمون τ وآنووا یک طرفه استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 88 در صد دانشجویان معتقد به نقش زیاد وخیلی زیاد تاثیر عامل گروه های دوستی و 2/ 78 درصد آنهامعتقد به نقش زیاد وخیلی زیاد تاثیر عامل ورزش بر روند رشد تعلیم و تربیت می باشند که تاثیر عوامل مذکور از نظر آماری معنادار می باشند(p≤ 0.01). از بین متغیرهای دموگرافیک فقط وضعیت تاهل با گروه های دوستی و ورزش و شغل مادر با گروه دوستی رابطه معنی داری دارند ودر هیچکدام دیگر از متغیرها با عوامل اجتماعی مذکور رابطه معنی داری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  دیدگاه دانشجویان نشان داد عوامل گروه های دوستی و ورزش بر تعلیم و تربیت تاثیر گذاری بسیار بالایی داشته که نهایتا به بهبود روابط اجتماعی می انجامدو امکان یادگیری را در گروه های متفاوت افزایش می دهد و تقویت گروه های دوستی و تیم های ورزشی در محیطهای آموزشی تاثیر بسیار مهم در اجتماعی نمودن نوجوانان و جوانان دارد که تسهیل کننده کسب مهارت های زندگی وفرایند یادگیری است و در نتیجه موجب رشد تعلیم و تربیت افراد جامعه می گردد.
  کلیدواژگان: دیدگاه، گروه های دوستی، ورزش، تعلیم و تربیت، دانشجو
 • شهربانو عباسی جندانی*، علی طالبی صفحات 123-137
  مقدمه
  منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع آبی در مناطق خشک و نیمه خشک، محسوب می شوند، از این رو حفاظت کیفی آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی پایش و بررسی کیفیت آب زیرزمینی مشکل و هزینه بر می باشد، لذا استفاده از روش های درون یابی، ضرورری به نظر می رسد.
  روش بررسی
  در این تحقیق توصیفی، تغییرات مکانی و زمانی برخی از پارامترهای کیفی آب زیرزمینی دشت کوهپایه-سگزی اصفهان شامل Ec، TDS و Na در دوره آماری 1389-1374، مورد بررسی قرار گرفته و میزان و جهت تغییرات این پارامترها، مشخص شده است. بدین منظور ابتدا چهارروش زمین آماری و قطعی قابل اجرا در محیط 3/ 9 ArcGISیعنی کریجینگ، کوکریجینگ، تابع شعاع محور و عکس فاصله وزنی، مورد بررسی قرار گرفت. سپس بهترین تابع و توان برای هر یک از چهار روش ذکر شده و بهترین روش برای هر پارامتر در هر سال دوره آماری بر اساس کمترین میزان ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، انتخاب گردید. در نهایت نقشه های پهنه بندی پارامترها در محیط 3/9ArcGIS، ترسیم گردید.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای هر سال و هر پارامتر روشی خاصی با تابع یا توانی خاص، بهترین نتیجه را دارد و روند منظمی در آنها وجود ندارد،. اما در سال های بعد از سال 1383، روش های کریجینگ و کوکریجینگ، نتایج بهتری نسبت به دیگر روش ها داشته اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان می دهد که کیفیت منابع آبی دشت کوهپایه - سگزی در سال 1389 نسبت به سال 1374، کاهش چشمگیری یافته است. بیشترین میزان تغییرات نیز در مناطق نزدیک به رودخانه زاینده رود رخ داده است به طوریکه در مناطق جنوبی دشت کانون های بحرانی ظاهر شده است، که این خود گواه بر نقش موثر این رودخانه بر سفره های مسیر خود می باشد.
  کلیدواژگان: مدل سازی، آب زیر زمینی، روش زمین آماری، دشت کوهپایه سگزی، اصفهان
 • محمدکاظم فخری*، عادله اصلی پور صفحات 138-150
  مقدمه
  حرفه پرستاری تنیدگی زاست و فشار روانی آن می تواند منجر به فرسودگی شغلی شود اما ادراک متفاوت از یک رویداد تنیدگی زا می تواند این رابطه را تعدیل کند. هدف پژوهش بررسی فرسودگی شغلی پرستاران بخش های ICU، اورژانس و جراحی و ارتباط آن با تنیدگی ادراک شده است.
  روش بررسی
  پژوهش توصیفی تحلیلی و مقطعی است. جامعه پژوهش کلیه پرستاران زن و مرد شاغل در بخش های ICU، اورژانس و جراحی چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری بودند (180=N). نمونه بر اساس جدول کرجسی ومورگان 120 نفر تعیین شد که از پرستاران بخش-های ICU، اورژانس و جراحی به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های فرسودگی شغلی و تنیدگی ادراک شده بودند. جهت تحلیل داده ها از تحلیل واریانس یکراهه، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین فرسودگی شغلی پرستاران بخش هایICU، اورژانس وجراحی وجود ندارد (F=1/683and P=0/191). بین فرسودگی شغلی و ادراک مثبت از تنیدگی رابطه منفی و معنادار(R = -0/307، P =0/001)، بین فرسودگی شغلی و ادراک منفی از تنیدگی رابطه مثبت و معنادار(R =0/404، P =0/000) وجود داشت. همچنین ادراک منفی از تنیدگی بالاترین سهم (β= 0/333) را در تبیین فرسودگی شغلی داشت.
  نتیجه گیری
  شیوه های ارزیابی فرد نقش کلیدی در تعدیل تنش های تجربه شده در محیط کار را دارد لذا شناسایی افرادی که ادراک منفی از تنیدگی های شغلی دارند به منظور تغییر ارزیابی منفی آنان از موقعیت تنیدگی زا می تواند در کاهش فرسودگی شغلی و افزایش کیفیت خدمات پرستاری ارائه شده موثر باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، تنیدگی ادراک شده، پرستار
|
 • Sk Alavi Langroodi, M. Nikzad Moghadam* Pages 1-11
  Introduction
  The route to satisfaction، peace and prosperity of mankind، there are several obstacles. Some of these barriers are the result of ignorance and self. One of the main obstacles to human health and performance of the current generation of highly endangered is Drug addiction. The present study examined the effects of cognitive - behavioral therapy in reducing student drug addiction relapse And increase their motivation for treatment are referred to health centers of Yazd.
  Methods
  The type of research design was semi-experimental pre-test and post-test by control group. in the beginning 30 people of them was randomly assigned and this people including those who were their morphin test were positive. Then all subjects were randomly divided to three groups: experimental group and control group and the placebo group. Three experimental، control and placebo groups during and after the implementation of the independent variables regularly and predicted were morphine tested. after treatment intervention members of three groups again responded to Hermence achievement motivation test. For data analysis، one way ANOVA and Scheffe''s test were used.
  Results
  Results showed that cognitive - behavioral therapy، was effective in reducing the recurrence rate of drug addicted students.
  Conclusion
  With regard to the effective use of effective، cognitive - behavioral therapy in reducing drug relapse and increase the motivation of individuals، Education program aimed at reducing drug relapse and increase the incentive for progress must be made.
  Keywords: Cognitive – Behavioral Therapy, addiction, achievement motivation
 • Mazloomymahmoodabad Ss, Bajalan M., Dormohammaditoosi T., Tarahi Mj, Bonyadi F Pages 12-23
  Introduction
  the arthritis is believed to be among common diseases which prevail in the developed and developing countries, including Iran. In demographic studies, the prevalence of knee arthritis which stands at %15/3 in the population above 15-years old was shown. Owing to the fact that societies are about to be aged than before, the issue has become a growing significance in the subject matter of public health. The present study is conducted with an aim to investigate into the effect of training based on the planned behavior model on preventing the teachers of preliminary schools from getting knee arthritis.
  Methods
  the study as an intervention research is of quasi-experimental kind. The population in question included 114 individuals among female teachers of preliminary schools who were brought to the study randomly and divided into two groups; intervention and non-intervention. Based on the primary results, the educational contents were designed and submitted in the intervention group. After two months of executing the training program, the post test was carried out. The data was analyzed by SPSS version 18. Due to the loss of normality in data distribution, non- parametric tests were used.
  Results
  the study demonstrated that the components of the planned behavior theory (i.e. the attitudes, subjective norms and the control of perceived behavior) could altogether estimate %37 of intention and %43 of behavior. Meanwhile, the role of subjective norms (β =56/0) in predicting intention was overriding, In this study,after the educational program, control of perceived behavior scores increased of 32/50 ± 4/05 to 34/82 ± 5/66. indicating that the major obstacles in adopting behaviors preventing from knee arthritis are the lack of regular physical activity (%72/4) and failure to use western-style toilet (%57).
  Conclusion
  In this Study the effect theory of planned behavior support in predicting exercise intentions and behavior in the prevention of knee osteoarthritis in women teacher.
  Keywords: Osteoarthiritis, Theory of planned behavior, Knee, Prevention, Teacher
 • H. Hooshyar *, T. Bagherian, Z. Heidarzadeh Pages 24-32
  Introduction
  Toxoplasmosis is a zoonotic disease distributed worldwide. Early infection by these protozoa can develop an antibody response which is preventive of abortion and congenital Toxoplasmosis in pregnant women. This study was conducted to determine Seroprevalence of Toxoplasmosis in women referring to Kashan Reference Laboratory.
  Methods
  This descriptive study was carried out in 2008-2012. Blood samples of 434 women referring to Reference laboratory were examined for IgG and IgM antibody of Toxoplasmosis by Elisa method.
  Results
  Out of 434 women, 311 (71.66%) were seronegative, 123 (28.34%) had IgG antibody (≥10 IU/ML), and 7 (1.6%) cases were positive for IgM antibody spontaneously (>=1.1 IU/ML).The highest seropsitive rate was identified in 25-35 year-oldgroup (46.3%) and 35-45 year-old group (26%) respectively. In 36.6% of seropsitive women, a 10-50 IU/ML of IgG antibody was detected and only 5 subjects(4.1%) enjoyed up to 250 IU/ML antibody.
  Conclusion
  This study showed that a high rate (71.66%) of women who had referred to Kashan Reference Laboratory were negative for Toxoplasmosis antibody. This is very important for the reason that many of the pregnant women are susceptible and thus exposed to Toxoplasmosisis. So preventive and educational measures are recommended for women in this region.
  Keywords: Toxoplasmosis, Women, Elisa, Kashan
 • T. Askaripoor*, Mj Jafari Pages 33-42
  Introduction
  Inrecent years, with the aim of reducingaccidents, useofthe behavior-based safetytechniqueshas gained significance.
  Methods
  In the present pre- and post-test design quasi–experimental study, the unsafe behaviors of the workers in a car- making factory were evaluated using observation and safety behavior samplingmethod. After description of the unsafe behavior and based on the result of a pilot study and sampling accuracy to %5, 115 workers were selected and a total number of 9200 unsafe behaviors were observed. A questionnaire was used to collect different related variables including personal characteristics. Inthe second phaseafter3 monthsofintervention, includingtrainingworkersandsupervisors, safetysignsand the useofpunishmentandencouragement, observationswere repeated.
  Results
  The resultsindicatedthat workers inthe firstphase showed unsafebehavior up to13.9percent butinthe secondphasethe behaviordeclined to 9.04 percent. Amongthesebehaviors, poorergonomicconditionsandlackofprotective equipmenthad thehighestfrequency. The study detected the relation between the number of unsafe acts and level of education (p=0.04) as well as the history of accidents among the workers (P=0.001) as significant. The results showed the relation between the number of unsafe acts and age, duration of the employment and number of family as unsignificant.
  Conclusion
  The resultsproved atendencyofbehavior-based safetyasthe mainstrategy forreducingthe unsafebehaviorand thuslowering theaccident rateinthe country.
  Keywords: Safety, Unsafe behaviors, Car, making factory
 • N. Pourtaheri *, Hesam, Ar Fathi Pages 43-53
  Introduction
  Knowledge management is one of the great achievements of the information and knowledge age. Research shows that the most important factor in the success of knowledge is knowledge-based culture. Therefore, it is necessary to examine the impact of organizational culture on knowledge management; the aim of this study is to examine the impact of organizational culture elements on knowledge management in educational-treatment hospitals in Kerman.
  Methods
  This descriptive, cross-sectional and applied study was carried out in 2012 in Afzalipour educational-treatment hospitals of Kerman. Statistical universe included all administrative and Para-clinical staff of this hospital; of them, 86 ones were selected using random cluster sampling method. Data was collected through questionnaires and was analyzed using Pearson correlation and spss statistical software.
  Results
  most studied subjects considered status of organizational culture average (average score: 3.07). The highest score was related to the component “adaptability culture” with average score of 3.18, and the lowest was related to “collaboration culture” with average score of 2.97. Knowledge management was also in poor condition with average score of 2.73. Finally, a statistically significant relationship was obtained between organizational culture and knowledge management with a correlation coefficient of r=0/56; therefore, as organizational culture increases, knowledge management increases too, and all organizational culture components affect knowledge management.
  Conclusions
  organizational culture was in average condition and knowledge management was in poor condition. Concerning a statistically significant relationship between organizational culture and knowledge management, it can be concluded that it will result in successful changes in hospitals and will help mangers make a systematic prediction of change priorities and codify strategies to perform management techniques and processes successfully.
  Keywords: organizational culture, collaboration culture, compatibility culture, mission culture, adaptability culture, knowledge management
 • Anvari Tafti Mh, Fattahi Bafghi A., Jafari A. A, Ghafourzadeh M Pages 54-62
  Introduction
  The prevalence of parasitic infections in many countries, especially in developing countries as a health problem arises and intestinal parasitic diseases have adversely effects on quality of life. Mentally disabled individuals that are kept in boarding institutions for various reasons, including close contact with each other, the impossibility of self-care at acceptable levels and the lack of personal hygiene standards are at risk for these infections. The purpose of this study was to determine the prevalence of intestinal parasites among mentally retarded residents of Alzahra center in Taft city
  Methods
  This descriptive – cross sectional study was carried out on 129 institutions of mentally retarded patients of Taft city in the summer of 2014. Stool samples were collected from each person; direct smear, formalin-ether concentration method and modified Ziehl-Neelsen stained smear were examined microscopically for intestinal parasites. Data using SPSS software and chisquare test were statistical analyzed.
  Results
  Of 129 disabled patients in this study, 48.1% were male and the rest were female. In this study, a total of 55 cases (42.6%) were infected with at least one of intestinal parasites. Prevalence of intestinal parasites were as follows: Chilomastix mesnil 8 cases (6.2%), Giardia lamblia cysts 17 cases (13.2%), Entamoeba coli cysts 22 cases (17%), Blastocystis hominis 4 cases (3.1%), Iodamoebaa butschlii 3 cases (2.3%) and Endolimax nana 1 case (0.8%). Chi-square test showed that there was no significant relationship between sex and parasitic infection (p>0.05).
  Conclusion
  The results showed that the prevalence of intestinal protozoan particular some pathogen species were higher than expected. Further efforts to improve the health level, early detection and treatment of those infected can limit transmition of infection in the population of mentally retarded.
  Keywords: Prevalence, mentally disabled, Taft
 • Mt Ghaneian, Mh Ehrampoush, M. Dehvari *, M. Kheirkhah, F. Anvari, M. Askarshahi, B. Jamshidi Pages 63-76
  Introduction
  The most important affect of natural organic matters in water is their reaction with chlorine and producing of disinfection byproducts that are carcinogenic. Humic acid is most common natural organic materials of surface water. Advanced oxidation processes (AOPs) are methods for the removal of organics from aqueous solutions. Application of electron beam radiation is one of these methods for water treatment. The aim of this study was to evaluate the efficiency of catalytic oxidation process of electron beam radiation with potassium persulfate in removal of humic acid from aqueous solutions.
  Methods
  This experimental study was performed in laboratory scale. In this study, effect of pH (4 -10), initial concentration of potassium persulfate (0.1- 0.5 mmol/100cc), different radiation doses of electron beam (1-15 kGy) and the initial concentration of Humic acid (10-50 mg/l) in removal of humic acid were studied. Electron irradiation performed using an electron accelerator model TT200. Residual concentrations of humic acid in the samples determined by spectrophotometer UV/Vis at a wavelength of 254 nm.
  Results
  Based on the results, changes in pH had little effect on the Humic acid removal efficiency. The average, with increasing of pH from 4 to 10, the removal efficiency of humic acid from 72.59% to 73.36% increased, respectively. The results showed that increasing of the dose from 1 to 15 kGy, humic acid removal efficiency increases. Based on results by increasing of persulfate concentration, the removal efficiency increased so that with increasing of concentration of potassium persulfate from 0.1 to 0.5 mmol/100cc, removal efficiency from 69.43% to 83.82% was increased. Kinetic experiments showed that the decomposition of humic acid by electron beam radiation followed the second-order kinetic.
  Conclusion
  The data from this study showed that the aqueous solution containing acid Humic is decomposed effectively by electron beams irradiation. Addition of potassium persulfate can be have significant improvements in removal efficiency of humic acid in the presence of electron beam.
  Keywords: water treatment, humic acid, advanced oxidation processes, electron beam irradiation, potassium persulfate
 • Sedighi N., Yasini Ardakani Sa, Hekmatimoghaddam Sh Pages 77-88
  Introduction
  Since aflatoxin can lead to cirrhosis, hepatitis, and liver cancer, its removal from and adsorption in the foodstuff is very important. The aim of this study was to design and synthesize nanocellulose improved by vitamin A and to evaluate its capability for aflatoxin adsorption.
  Methods
  First, nanocellulose was synthesized by acid hydrolysis and was improved by vitamin A through cross-linker. Then, to study the structure and to confirm improvement, scanning electron microscopy and furrier transform infra-red spectroscopy were used respectively. In the next step, the quantity of aflatoxin adsorption was evaluated at different temperatures, times, pHs, and concentrations. Also, to study the molecular aspect of aflatoxin adsorption, the molecular simulation software was used.
  Results
  The characterization results showed that improved nanocellulose was nanowire with the height of 100 and weight of 5 nm, and the improvement was confirmed by spectroscopy. This study demonstrated that increase in temperature and time leads to increase in adsorption, however, increase of pH leads to the decrease of adsorption. Computer simulation showed aflatoxin and improved nanocellulose adsorption and stabilization after 1 ns.
  Conclusions
  This research revealed that aflatoxin can be adsorbed by nanocellulose improved by vitamin A. The adsorption proved to be temperatures, times, pH, and concentration dependent.
  Keywords: Nanocellulose, Vitamin A, Adsorption, Aflatoxin B1
 • F. Servat, Ma Morowatisharifabad *, Ma Sadeghipoor, H. Rezaeipandari, Mh Fallahian Firoozabadi, A. Mehrabbeik, Z. Ghandari Hosseinabadi Pages 89-100
  Introduction
  stress is an effective factor on peoples practice and can threat the health of people and teaching is an stress full job in the world. Anxiety is a diseases or a psychological symptom of the stress. Researches show a direct association between stress and anxiety. Teacher's anxiety can effects the teaching quality and Barricade a continues communication between teacher and student during teaching. Some part of anxiety conducive factors is job related factors and some are related to their personality. As in the literature, only the anxiety status of teachers.
  Methods
  the quasi-experimental study was carried out on 100 persons of teachers of 8 high schools of Meybod districts which were selected randomly. Data collection tool was questionnaire including demographic section and spilberger situational and personality anxiety scale. Intervention program included 5 educational sessions of stress management which handled by a psychiatrist. A pre-test was carried out before intervention and the post-test carried out two month after intervention. Data were analyzed using t-test and ANOVA by SPSS 16.
  Results
  the mean of personality anxiety score among teachers were 38/74±7/33 before intervention and 38/53±6/56 after intervention and the mean score of situational anxiety was 40/65±7/10 before intervention and 38/87±6/90 after intervention. The intervention program was not statistically significant in reducing the personality anxiety of the teachers (p=0/70) but it significantly decreased the situational anxiety among them (p=0/019). As the percent of people with moderate situational anxiety decreased from 34/4 to 28/7. Moreover, the effect of educational program on the situational and personality anxiety according to age, gender, education level and teaching history was not different.
  Conclusion
  regarding the high level of anxiety among teachers and necessity of doing interventional program, planned stress management educations are successful in reducing anxiety. That programs which are presented to persons step by step, provide a cognition of the environment and it's stressful factors to individuals and finally reduces the stress and then the anxiety level. Determining the efficacy of the programs on personality anxiety requires studies with longer follow up.
  Keywords: Education, Stress management, Anxiety, Teachers
 • Mirseifi Rs, Davari Ar, Sadeghian Ha, Mazidi Mr Pages 101-109
  Introduction
  The lack of correct control of mercury in dental amalgam can cause problems in dental workers health by releasing mercury vapor over the standard limits in working environment. Therefore،the present study was accomplished by the aim of the Comparison of the knowledge and attitude between Yazd general dentists and the last year students of dentistry in Shahid Sadoughi University about mercury hygiene in 2014.
  Methods
  In this descriptive-cross sectional study،a questionnaire which it's validity and reliability was confirmed by statistical tests and experts، was distributed among 87 dentists which were selected by simple random sampling and 29 students in last year education. This questionnaire included three parts of: demographic data and the questions related to knowledge and attitude about mercury hygiene in working environment. For analyzing data the SPSS ver. 16،Mann-Whitney test and Kruskal Wallis test were used.
  Results
  The average score of dentists and students was 4. 71±2. 1 and 13. 9±1. 5 but the difference between them was not statistically significant. (P=0. 088)
  Conclusion
  The results showed that dentists have moderate knowledge and attitude and the students of last year had weak knowledge and moderate attitude to mercury hygiene in their working environment.
  Keywords: Amalgam, Mercury Hygiene, Dentist, Dentistry Student
 • M. Afkhamiaghda *, M. Kamalizarch, N. Mohammadi, M. Laeh, M. Mohamdi Niko, A. Hosseini Pages 110-122
  Introduction
  The Environmental social factors such as peer groups and sports increase individual enjoyment andhelp them toevolve. Peer groups, physical activities, and sports might be effective factors on accelerating teenagers and youth socialization andpsycho-social evolution. University and school play an important role in joining the students into peer groups and sport teamsand as a dynamic factor in social development and evolution. The purpose of this study was to investigate the students’ points of view of the effect of peer groups and sports on education and training process.
  Methods
  This analyticalcross-sectional study wasperformed on406 Yazd University students in 2010-2011 academic year. The students were selected using stratified random sampling and completed a researcher-made questionnaire with a Cronbach Alpha of 82.7%. Descriptive statistics such as mean, medium and standard deviation were calculated and Chi Square, Pearson correlation coefficient, t-test, and one-Way ANOVA were used to test the hypotheses. Resalts: The results, statistically significant, indicated that 88% of the students considered peer groups and 78.2 % considered sports as highly effective factorson education and training process (p≤ 0.01). Among the demographic variables, only the marital status had a significant relationship with peer groups and sports. Also mother’s occupation had a significant relationship with peer groups. There was no significant relationship between other variables and the mentioned social variables.
  Conclusion
  The students’ points of view showed that peer groups and sports have a very high effect on education and training process thus leading to the improvement of social relationship and increasinglearning in different groups. Therefore, strengthening the peer groups and sport teams in educational environments has a very important influence on socialization of teenagers and youth thereby facilitating the acquisition of life skills and learning process and thus the education and training development in society
  Keywords: Point of view, Peer groups, Sports, Education, training, Student
 • Sh Abbasi Jondani *, A. Talebi Pages 123-137
  Introduction
  Groundwater resources are as one of the most important water resource in arid and semi- arid areas, thenprotection of their qualityis very important. On the other hand, monitoring andevaluating the groundwaterqualityarecomplex andexpensive, so usinginterpolation methodslooknecessary.
  Methods
  Inthisresearch, thespatial and temporalvariationsofwaterqualityparametersinKoohpaye– Segzi Plainof EsfahanincludingEc, TDSandNain theperiods of 1374-1389 werestudied andthe rateand direction ofchanges inwater qualityparametersare specified. First, four the geostatisticalanddeterministic methodsexecutableinArcGIS 9.3, including the Kriging, CoKriging, RBF and IDW, were studied.Then the best of function and equationwere selected for each of the mentionedmethodsand the best method for each parameter in each year of data period based on the lowest value of RMSE. FinallyzoningmapparametersinArcGIS 9.3,was plotted
  Results
  The result obtained are showed that for each year and parameter specific method with function or power have best result and regular trend are not exist in there. But, in years after 1383, Kriging and CoKriging method have best results than other mothods.
  Conclusion
  The resultsshow thatwaterquality inKoohpaye– SegziPlainhavedramaticallyreduced in 1389than in1374.Most ofthechangeshave been occurrednearzayanderood river, as critical points have been appeared in Southern area of this plain. This show the effective role of zayanderood river in groundwater aquifer.
  Keywords: Zayanderood, GeostatisticKoohpaye – segzi Palins, Interpolation, Groundwater quality
 • Mk Fakhri *, A. Aslipoor Pages 138-150
  Introduction
  Nursing Profession is stressful and the stress of the job, it will eventually cause burnout but people's different perception of stressful event can adjust this relation. The purpose of study is to assessment burnout on nurses in ICU, emergency and surgical and relationship with perceived stress.
  Methods
  This is a descriptive analytically cross-sectional study. The population of study were all male and female nurses who are working in 4 teaching hospitals which were located in Sari (N=180). The sample of study based on Krejcie & Morgan tables included 120 nurses whom selected Stratified random from all the nurses working in ICU, emergency and surgical wards. The research instrument was Cohen's Perceived Stress Scale and Tedym burnout. For analyzing the data ANOVA, Pearson's correlation coefficient and enter regression analysis were used.
  Results
  Results showed that there is no significant difference in burnout between the nurses in Emergency,ICU and surgery(F=1/683and P=0/191).There was a negative significant relationship between Positive perception of stress and burnout(R = -0/307, P =0/001)and also positive significant correlation between negative perception of stress and burnout (R =0/404, P =0/000).The regression analysis showed that negative perception of stress has the highest proportion in explaining of burnout(β= 0/333).
  Conclusion
  assessment practices a key role in moderating the effects of stress in the workplace has been the experience, Therefore, identifying individuals who are perceived negative job stress In order to change their negative assessment of the situation causing stress in the workplace can reduce burnout and improve the quality of nursing care.
  Keywords: Burnout, Perceived stress, Nurse