فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • جهانگیر جهانگیری فرزانه محمدی صفحات 1-26
  پژوهش حاضر با هدف عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان انجام شده است. جهت تبیین موضوع تحقیق از نظریات جامعه پذیری سیاسی و میلبراث استفاده شده است. مطالعه با استفاده از ابزار پرسش نامه بر روی310 جوان و 300 میانسال شهرستان نورآباد ممسنی که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده اند، انجام شده است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. براساس نتایج تحقیق، میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانسال متوسط بوده، انتخابات بیش از سایر جلوه های مشارکت سیاسی در میان آن ها عمومیت داشته و تفاوتی بین مشارکت سیاسی آن ها به دست نیامده است. بر اساس یافته های پژوهش مردان جوان بیشتر از زنان جوان و مردان میانسال بیشتر از زنان میانسال به مشارکت سیاسی می پردازند. بین مشارکت سیاسی جوانان برحسب تحصیلات رابطه معنی داری به دست نیامده است؛ ولی با بالا رفتن تحصیلات میانسالان آن ها بیشتر به مشارکت سیاسی می پردازند. بین سیاسی-بودن خانواده، سیاسی بودن دوستان، تعهد مذهبی، اعتماد اجتماعی و استفاده از رسانه-های گروهی با مشارکت سیاسی جوانان و میانسالان رابطه معنی دار و مثبتی به دست آمده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد شش متغیر سیاسی بودن خانواده، استفاده از رسانه های گروهی، اعتماد اجتماعی، جنسیت (مرد بودن)، تعهد مذهبی و تمایلات سیاسی دوستان در مجموع توانسته اند 6/31 % از واریانس مشارکت سیاسی جوانان را تبیین کنند و پنج متغیر سیاسی بودن خانواده، استفاده از رسانه های گروهی، تعهد مذهبی، جنسیت (مرد بودن) وا عتماد اجتماعی در مجموع توانسته اند 9/44% از واریانس مشارکت سیاسی میانسالان را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، جوانان، میانسالان، مشارکت سیاسی
 • سید علیرضا افشانی صفحات 27-52
  تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه طبقه اجتماعی افراد با نگرش آن ها نسبت به جریان نوگرایی انجام گرفت. این تحقیق از نوع پیمایش بوده که با توجه به پراکندگی متغیر اصلی تحقیق در پیش آزمون انجام شده و سطح اطمینان 95 درصد، با 249 نفر از شهروندان 15 ساله و بیشتر شهر یزد مصاحبه شده است. طبق تعاریفی که از نوگرایی صورت گرفته است، در مجموع هشت مولفه اصلی که اکثر نظریه پردازان در تعریف جامعه مدرن به آن ها اذعان داشته اند به عنوان مولفه های تشکیل دهنده نوگرایی در نظر گرفته شد که عبارت اند از: عقلانیت، سودگرایی، مصرف گرایی، فردگرایی، آزادی خواهی، نگرش دموکراتیک، انتقادگری و علم گرایی. نتایج نشان داد که رابطه مولفه های سودگرایی، نگرش دمکراتیک، علم گرایی، آزادی خواهی و عقل گرایی با طبقه اجتماعی، مستقیم و معنی دار است در حالی که رابطه مولفه های فردگرایی، مصرف گرایی و انتقادگرایی با طبقه اجتماعی معنی دار نیست.
  کلیدواژگان: طبقه اجتماعی، نوگرایی، نگرش، یزد
 • حشمت الله سعدی، لیلا بهرامی، جواد افشار کهن صفحات 53-73

  مهاجرت روستاییان به شهرها یکی از مسایل مهم کشورها در شرایط کنونی است. در این پژوهش، دلایل مهاجرت روستاییان به شهرها در بخش جوکار شهرستان ملایر در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری آن، مجموعه افرادی هستند که از روستای خود مهاجرت کرده و در مناطق مختلف کشور ساکن شده اند، از این تعداد 180 نفر سرپرست خانوار بر اساس فرمول های نمونه گیری به عنوان نمونه، انتخاب و داده های لازم از آن ها گرداوری شده است. ابزار گرداوری داده ها پرسش نامه ای است که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که پنج عامل کلیدی گرایش به تغییر سبک زندگی، عوامل طبیعی، عوامل رفاهی و فرهنگی، عوامل اقتصادی و عوامل امنیتی بر مهاجرت تاثیر گذاشته اند. این عوامل در مجموع 55 درصد واریانس کل را تبیین می-کنند.

  کلیدواژگان: مهاجرت، سبک زندگی، همدان، جامعه روستایی
 • محمدرضا جوادی یگانه ریحانه جوادی صفحات 75-101
  در مقاله پیش رو، یکی از مهم ترین دوره های اصلاحات عصر قاجار و ناکامی آن، با بررسی استدلال های مخالفان اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار مورد تحلیل قرار گرفته است. در این مقاله، با بهره گیری از رویکرد انتخاب عقلانی، به روایت علی استدلال های مخالفان در قالب سه گروه روحانیان، درباریان، و دیوانیان پرداخته شده است. پس از بررسی استدلال های هر یک از این سه دسته بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، استدلال های مشترک در میان گروه های استدلال کننده، «عملکرد اقتصادی مصلح و/یا همراهان وی»، «در خطر افتادن کیان پادشاهی ناصرالدین شاه»، و «بی توجهی به جایگاه طبقاتی مخالفان» بود. در کنار این استدلال های پرتکرار، «مغایرت اقدامات اصلاحی مصلح و/یا همراهان وی با دین»، «فساد اقتصادی وی»، «کوتاه شدن دست وارثان قدرت از قدرت»، «حضور بیگانگان در ایران»، «از بین رفتن تمامیت ارضی»، «مستعمره-شدن ایران»، «عدم پایبندی مصلح و/یا همراهان وی به سنت»، «نگرانی از امتزاج فرهنگی» و «ویژگی های رفتاری مصلح و/یا همراهان وی» استدلال هایی هستند که توسط دو گروه استدلال کننده عنوان شده اند. «تلاش برای تغییر نظام پادشاهی»، «تلاش برای تغییر سلسله پادشاهی»، «برهم خوردن امنیت داخلی»، «وابستگی مصلح و/یا همراهان وی به دو کشور روسیه و انگلستان»، و «عدم رعایت حقوق شهروندی» استدلال هایی اند که تنها یکی از گروه های مخالف اصلاحات به آن استناد کرده است.
  کلیدواژگان: اصلاحات دوره قاجار، میرزا حسین خان سپهسالار، مخالفان اصلاحات، انتخاب عقلانی، روایت علی
 • امیر رستگار خالد، حبیب الله اسدی نقدلو صفحات 103-123

  این تحقیق با هدف دستیابی به دیدگاه و دلایل ذهنی مصرف نوع خاص موسیقی که از طرف جوانان انتخاب می شود، انجام گرفته است. در تمام طول پژوهش پارادایم تفسیرگرایی و توجه به دلایل ذهنی خود مصرف کننده مورد مطالعه، بر کار حاکم بوده است. این تحقیق با روش کیفی و تئوری زمینه ای انجام گرفته و تکنیک جمع آوری داده-ها، مصاحبه عمیق است. جامعه آماری جوانان 29-20 سال قزوینی هستند و نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است که روش مناسبی برای تحقیقات کیفی است. حجم نمونه با توجه به ویژگی های جمعیتی جامعه هدف، 23 مورد است که بر این اساس، از 12 مرد و 11 زن مصاحبه به عمل آمد. این پژوهش نشان می دهد که جوانان با انتخابی کاملا فعال و از روی شناخت ژانرهای مختلف موسیقیایی را برمی گزینند، در انتخاب، التقاط گرایانه عمل می کنند، در مورد تفاوت در انتخاب، معتقد به خاص بودن هستند، خواهان تکثر و سهل گیری اجتماعی در انتخاب هستند، به مردسالاری، نبود جایگزین مناسب و رها شدن اعتراض دارند، با موسیقی هویت یابی می کنند و در عین حال، احساس جدا بودن از جامعه بزرگتر ندارند و در صدد حفظ پیوند با فرهنگ حاکم اند. مصرف-کننده جوان از همه راهبردهای موسیقیایی ذکر شده استفاده می کند تا عقیده خود را در جامعه بیان کند. آن ها با این راهبردها، اعتراض و البته پیوند خود را با جامعه اظهار می-کنند.

  کلیدواژگان: مصرف فرهنگی، گونه موسیقیایی، اعتراض، حفظ پیوند، پژوهش کیفی، تئوری زمینه ای
 • علی هاشمیان فر، علی ربانی خوراسگانی، زهرا ماهر صفحات 125-154

  پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت تاثیر طبقه اجتماعی بر درک عمومی از علم صورت گرفته است و با استفاده از مفهوم طبقه اجتماعی سعی در تبیین درک عمومی از علم دارد. جامعه آماری این تحقیق کلیه ساکنان بالای 15 سال شهر اصفهان بوده اند که 384 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق از نوع پیمایش و شیوه نمونه گیری، سهمیه ای بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم-افزارهایspss وAmos صورت گرفته و به نتایج زیر منتج شده است: میانگین علاقه به موضوعات علم و فناوری در بین شهروندان بالاتر از حد متوسط است. اکثریت پاسخگویان نگرش مثبتی به علم و تکنولوژی دارند؛ اما سطح دانش علمی آن ها کمتر از حد متوسط برآورد شده است، همچنین مقایسه میانگین نمرات شاخص های درک عمومی از علم در بین طبقات مختلف به صورت دو به دو طی آزمون توکی نشان می دهد که هر چه طبقه اجتماعی بالاتر باشد، درک افراد از مفاهیم علم و فناوری نیز بالاتر خواهد بود و می توان امیدوار بود که کاهش فاصله طبقاتی گامی موثر در جهت ایجاد جامعه ای علم گرا باشد. متغیر «طبقه اجتماعی» در مدل معادله ساختاری با کسب ضریب گامای 66/0، تاثیرگذاری معناداری بر درک عمومی از علم شهروندان نشان داده است و شاخص های برازش نشان می دهد که مدل طراحی شده، به خوبی توسط داده-های جمع آوری شده تایید می شود.

  کلیدواژگان: درک عمومی از علم، طبقه اجتماعی، علاقه به موضوعات علمی، نگرش به علم و فناوری، سطح دانش علمی، شناخت مفاهیم علمی
 • منصور حقیقتیان گلمراد مرادی صفحات 155-179
  امروزه یکی از مسائل اساسی در حوزه مطالعات اجتماعی، بروز رفتارهای جمعی در میان قشر جوان جامعه است. رفتارهای جمعی در جامعه می توانند خود را در قالب ناآرامی هایی از قبیل شورش ها، درگیری-ها، اعتراض های سیاسی و غیره نشان دهند. رفتار جمعی شامل واکنش های مرتبط، بی ساختار و کم و بیش خودجوش جمعی از افراد به یک محرک است (درسلر، 1388: 456). مطالعه و شناخت عناصر و مولفه های تشکیل دهنده این رفتارها برای عالمان علوم اجتماعی حایز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله، اثر از خودبیگانگی در ایجاد و شکل گیری رفتارهای اعتراضی جمعی جوانان شهر کرمانشاه است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسش نامه انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان بین سنین 19 تا 35 سال شهر کرمانشاه است. تعداد 400 نفر جوان، از جامعه آماری به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. برای سنجش فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی گروه های مستقل و آزمون تحلیل واریانس و برای آزمون مدل تجربی پژوهش از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفادشده است. براساس یافته های پژوهش، رابطه معناداری بین ابعاد مختلف از-خودبیگانگی و رفتارهای جمعی جوانان وجود دارد. نتایج نشان می دهد که میانگین نمره رفتار جمعی افراد که با استفاده از سوالاتی در قالب طیف 5 درجه ای لیکرت سنجش شدند و در دامنه 1 تا 5 نمره آن ها مشخص شد، در بعد شرایط مساعد ساختاری برابر 38/14، در بعد فشارهای ساختاری برابر 18/20، در بعد عقاید تعمیم یافته برابر 32/22، در بعد عوامل شتاب دهنده یا فشار زا برابر83/17، میانگین در بعد بسیج مشارکت کنندگان برابر 61/16 و در نهایت این که این میانگین در بعد کنترل اجتماعی برابر07/19 است.
  کلیدواژگان: رفتار جمعی، از خودبیگانگی، جوانان
|
 • Jahangir Jahangiri, Farzaneh Mohammadi Pages 1-26
  The main purpose of this article is to study comparatively the political participation of young and middle-aged people in Noorabad Mamasani and its related social factors. To explain the research problem، we have used the theory of political socialization and Milbrath’s theory. We distributed questionnaires among 610 young and middle aged people in Noorabad Mamasani، who were selected through a categorical sampling method. The results show that young people’s political participation is 27. 25% and it is atthe average level. The results also show that middle-aged people’s political participation is 28. 19% and it is at theaverage level too. Participating in elections is the main indicator of political participation among young and middle-aged people. Variations such as sex، father’s educational level، political family، political friends، social trusting، the level of religiosity، membership in communities and using mass-media have significant relationships and correlate with young people’s political participation. The results also show that these variations have significant relationships and correlate with middle-aged people’s political participation; sex، the level of education، political family، political friends، social trusting، the level of religiosity، membership in communities and using mass-media.
  Keywords: Young People, Middle, Aged People, Political Participation, Political Family, Friends, The Level of Religiosity
 • Seyed Alireza Afshani Pages 27-52
  The present study investigates the relationship between people’s social class and their attitudes toward modernism. This paper is based on a survey research which carried out among a sample of 249 of the 15-year old citizens of Yazd. Based on the definitions given for modernism، in general، most theorists considered 8 components as the main components of modernism. The findings of the study show that there is a significant and direct relationship between utilitarianism، democratic approach، scientific orientation، liberalism، and rationalism، on the one hand،and social class، on the other hand; whereas، individualism، consumerism and criticism did not have a significant relationship with social class.
  Keywords: Social Class, Modernism, Attitude, Yazd
 • Heshmatollah Saadi, Leyle Bahrami, Javad Jafshar Pages 53-73

  Rural migration is the process of people moving from rural areas to cities. Rural migration to urban is an important issue for all countries. In this study، Investigate the causes of rural migration to urban in Malayer conty (Hamedan province). stutistic Population in this study was people who have migrated from their village and data for this study has collected from the 180 migrant households with using a questionnaire that its validity and reliability has been studied. Due to management the Rural migration، identification the factors caused Rural migration is essential. Migrations are caused by a variety of factors including economic، social and political factors. In this study، an exploratory factor analysis technique in SPSS18 was used to summarize many variables in some factors. The results showed، Five key factors، tend to change lifestyle، natural factors، recreational and cultural factors، economic factors and security factors have influenced the migration. These factors explain 55% of the total variance.

  Keywords: immigration, lifestyle, Hamedan, rural community
 • Mohammad Reza Javadi Yeganeh, Reyhaneh Javadi Pages 75-101
  In this article، we studied one of the most important reform periods in Qajar Era (1785 -1925). Analyzing the arguments of cons during the reforms of Sepahsalar (the prime minister of Naser al-Din Shah)، we used a Rational Choice Theory and conducted a narrative analysis by dividing the internal oppositions to three groups: clergymen، courtiers، and government officials. Analyzing the arguments of these groups، the common arguments include «Neglecting the opposition''s position»، «the financial performance of the reformists»، and «endangerment of the kingdom of Nasser al-Din Shah». «Incompatible of reformist performances with Islam»، «the financial corruption of the reformist»، «the heirs of power''s concern of losing the power»، «the entrance of foreigners»، «the loss of territorial integrity»، «colonization of Iran»، «neglecting the traditions»، «the concern of cultural mixing» and «the personal manner of the reformist himself» are the arguments which the two groups had offered them. «Endangerment of the Imperial dynasty»، «endangerment of the Monarchical system»، «homeland security disturbance»، «the reformist''s political dependency on Russia and Britain»، and «neglecting the citizen''s right» are the arguments which were supported only by one of these opposition groups.
  Keywords: Reforms in Qajar Era, MirzaHossein Khan Sepahsalar, the Cons of the Reform, Rational Choice, Narrative Analysis
 • Amir Rastegarkhaled, Habibollah Habibollah Pages 103-123

  This research has been carried out with a view to achieving the perspective and subjective orientation of consuming a specific type of music chosen by the youth. All over the research، the interpretationism paradigm and paying attention to subjective orientation of the consumer being studied have been dominant over the research work. The research has been performed based on qualitative method and grounded theory; and deep interview was used for data collection technique. Statistical POPULATION OF THE RESEARCH WAS THE QAZVIN YOUTHS AGED 20-29 AND SAMPLING WAS CARRIED OUT THROUGH CONTROLLED METHOD WHICH IS AN APPROPRIATE METHOD FOR QUALITATIVE RESEARCHES. Statistical sample size was 23 cases in accordance with the characteristics of the target population and thereupon 12 men and 11 women were interviewed. This research suggests that young people، with a fully dynamic selection and with full recognition، choose different genres of music while acting aggregrationaly in their selection، in respect of difference in selection، they believe in speciality of their choice، they demand plurality and social leniency in selection، they protest patriarchy، lack of a proper alternative، and being abandoned، they find their identity with music and at the same time they have not a sense of being isolated from the larger society and are willing to maintain the link with the dominant culture; And young consumers apply all such musical strategies music to express their opinion in the society. They express their protest and also link with the society via such strategies.

  Keywords: cultural consumption, music types, protest, maintaining link, qualitative research, grounded theory
 • Seyed Ali Hashemianfar, Ali Rabbanikhorasgani, Zahra Maher Pages 125-154

  This research aims at examining the influence of social class on the public understanding of science and seeks to explain public understanding of science thorough «social class» concept. The population is comprised of all the residents of Isfahan city (all above 15 years of age) among whom، a sample of 384 individuals has been selected using a quota sampling technique.. This study is designed as a survey. Data have been analyzed by SPSS and AMOS software. Following are the most important results obtained from the present study: The mean of the citizens'' interest in science and technology is above the average level. The majority of the citizens show positive attitudes toward science and technology، but the estimate of their scientific knowledge is under the average level. Also، according to the «Tukey test»، the paired comparison between the mean scores of the indices related to public understanding of science in different classes showed that the higher the social class، the higher the individuals'' understanding of scienceand technology concepts. It can be expected، therefore، that by closing the social gaps among people، society will be led to a more science-oriented society. In structural equation modeling، the «social class» variable showed a gamma coefficient of 0/66. thus، this variable has had a significant effect on public understanding of science between citizens. Fit indices shows that specified model supports the collected data. the upper social classes، have more understanding of and interest in science and technology.

  Keywords: public understanding of science, social class, interest in scientific issues, attitude toward science, technology, level of scientific knowledge, understanding of scientific concepts
 • Mansour Haghighatian, Golmorad Moradi Pages 155-179
  A major issue in the area of social studies in contemporary societies is the emergence of collective behaviors among the youth. Collective behaviors can manifest itself in the forms of rebellion، political protest and the like. Such behaviors consist of interrelated، unstructured، and spontaneous collective reactions to a stimulus (Dressler، 1388، p. 456). It is important for social scientists to study and learn about the constituent components of these kinds of behavior. Therefore، the main objective of this article is to study the effects of self-alienation in fostering and causing collective behaviorsamong the youth of Kermanshah City. This is a survey study. The research population consisted of all Kermanshah’s youth، aged between 19 to 35، of which 400 individuals were selected via systematic random sampling. A questionnaire was used to collect the needed data. KMO value was 0. 91 and that of Bartlett''s test was 7146 which was significant at the %95 level. Alpha coefficient for collective behavior was 0. 85، and for alienation it was 0. 80. Pearson correlation and analysis of variance were used to test the hypotheses. Regression and Covariance analyses were utilized to test the research model. Research findings showed that the different dimensions of alienation were significantly related to collective behavior. The results also indicated that the mean for collective behavior for the dimension of «suitable structural conditions» was 14. 38; for the dimension of «structural strain،» 20. 18; for «accelerating factors،» 17. 83; for «participants'' mobilization،» 16. 61، and for «social control،» 19. 07.
  Keywords: collective behavior, self, alienation, the youth