فهرست مطالب

روشنان - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1393)
 • پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1393)
 • 182 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقدمه
 • رسانه و مخاطبان کودک و نوجوان
  خسرو آقایاری صفحه 3
 • تعاریف و زیرساخت ها
 • فناوری ها و افق های جدید در آموزش و یادگیری
  فروغ علی شاهرودی صفحه 7
 • دیدگاه
 • متون الکترونیکی و کودک خواننده
  علی اصغر ارجی صفحه 21
 • قهرمانان در رسانه: تاثیر رفتار و بیان آن ها بر کودکان
  فروغ مهرزاد صفحه 29
 • شناسایی و سنخ بندی موضوعی و پیامدهای بازی های شبکه ای رایانه ای مورد استفاده کودک و نوجوان
  نوروز نیمروزی ناوخی صفحه 47
 • محرک هایکودکان برای بازی ویدئویی در بستر رشد نرمال
  چریل ک اولسن ترجمه: هادی حاجی بیگلو صفحه 65
 • نقد و نظر
 • رسانه و گسترش حوزه ی تجارب اجتماعی و رفتاری کودکان
  فاطمه نوری راد، سیده بهار زند رضوی صفحه 81
 • جایگاه شعر در نشریات کودکان و نوجوانان
  ابوذر کریمی صفحه 103
 • کلیشه ها در تصویرسازی کتاب های مصور کودکان و نوجوانان
  مسعود مجاوری آگاه صفحه 129
 • تاثیر تکنولوژی بر رشد حسی و حرکتی کودک
  کریس روان ترجمه: هادی رحمانی صفحه 149
 • یادداشت
 • به گیرینده های خود دست نزنید؛ اشکال از فرستده است
  محسن وطنی صفحه 157
 • نمایه
 • مروری بر 13 سال (1393-1380) نقد، نظر، گزارش و پژوهش درباره کودک، نوجوان و رسانه
  نیره سادات هاشمی صفحه 163