فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 6
 • دکتر مهدی شادنوش صفحه 7
 • دکتر آیین محمدی، دکتر نوشین کهن، فرشید منجمی، دکتر علی بیداری* صفحات 9-20
  زمینه و هدف
  آموزش مداوم پزشکی فعالیت هایی است که با هدف حفظ و توسعه دانش، مهارت و عملکرد حرفه ای اعضای تیم سلامت صورت می گیرد و در راستای ارائه خدمات بهتر به بیماران، جامعه و یا حرفه است. این مطالعه با هدف آشنایی با تعاریف و مفاهیم جدید، وضعیت موجود آموزش مداوم در جهان و چالش های پیش رو انجام شد.
  روش بررسی
  ابتدا مقالات مرتبط از طریق پایگاه های اطلاعاتی Science Direct، Blackwell، Proquest، CINAHL و PubMed از ژانویه سال 2010 تا می 2014 و با استفاده از کلید واژه های آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای جستجو شد. در نهایت تعداد 57 مقاله در متون مربوطه یافت شد که از این تعداد بیست و سه مطالعه مرتبط با موضوع وارد مطالعه شدند.
  یافته ها
  در این مقاله به مباحثی همچون آموزش مادام العمر، نظام های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر امتیاز، اعتباربخشی، مدل های مختلف آموزش مداوم پزشکی در کشورهای اروپایی، اعتباربخشی برنامه های آموزش مداوم، آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر ارتقای عملکرد، موانع آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای و راه حل های پیشنهادی در متون، و.. پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  آموزش مداوم پزشکان فرایند یادگیری مداوم با هدف به روز رسانی صلاحیت حرفه ای است. این مفهوم رویکردی جامع در راستای توسعه مداوم حرفه ای است و مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته جهان قرار دارد و تنوع بسیار زیادی بین سیستم های آنها مشاهده می شود که برای انتخاب مدل مناسب و راهکارهای موثر در کشور باید مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم پزشکی و توسعه مداوم حرفه ای، آموزش مادام العمر
 • حمید آتشکار، زهره سهرابی، شعله بیگدلی، فرشاد بهاری* صفحات 21-34
  زمینه
  رشته های پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی از رشته های موثر درمانی هستند و توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در این رشته ها برای ارایه خدمات بهداشتی، درمانی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان سال آخر پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی صورت گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی و مقایسه ای بود که جامعه آن را دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 361 نفر از دانشجویان رشته های مذکور بود که به روش تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه رضایت تحصیلی استفاده گردید. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیقبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد 5/ 58 درصد دانشجویان مورد مطالعه زن و بقیه مرد بودند. بین سن و میزان رضایت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ارتباط معنی دار وجود دارد (p<0/05)، لیکن بین سایر متغیرهای جمعیت شناختی و رضایت تحصیلی رابطه معنی داری وجود ندارد (P>0/05). همچنین، بین میانگین نمرات انگیزه پیشرفت و رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار وجود داشت (P<0/001، R=0/398). همین طور، بین رضایت تحصیلی دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی تفاوت معنی دار (P<0/05) و بین میزان انگیزه پیشرفت دانشجویان دندان پزشکی و داروسازی نیز تفاوت معنی دار وجود داشت (P<0/05). همچنین بین انگیزه تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی تفاوتی وجود نداشت. دانشجویان مطالعه حاضر در رشته دندان پزشکی انگیزه و رضایت بیشتری نسبت به رشته های دیگر از جمله رشته پزشکی و داروسازی داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اکثر دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی به رشته خود علاقه دارند. از آنجا که یکی از عوامل مهم در آموزش، داشتن رضایت و انگیزه است. توصیه می شود توجه به این دو متغیر در صدر اولویت های برنامه ریزی آموزشی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجویان پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، انگیزه پیشرفت، رضایت تحصیلی
 • جواد مقری*، دکتر محمد عرب، دکتر علی اکبری ساری، میلاد شفیعی، محبوبه مقری صفحات 35-44
 • سید امیر محسن ضیایی، شیما طباطبایی *، ناصر سیم فروش صفحات 45-56
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی دستاوردهای آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی از سال 1357 تاکنون و اهمیت آینده نگاری و آمایش سرزمین در توسعه هدفمند آموزش پزشکی در کشور صورت پذیرفته است.
  روش
  در این تحقیق کاربردی ملی وضعیت موجود و پیشرفتهای چشم گیر آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در جمهوری اسلامی ایران در دهه های گذشته بررسی و تحلیل شد. سپس به بررسی اهمیت این شواهد در آمایش سرزمین و برنامه ریزی های آینده در توسعه هدفمند آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی پرداخته شده است.
  یافته ها
  در حال حاضربیش از ده هزار دستیار در 28 رشته تخصصی و 24 رشته فوق تخصصی آموزش های تخصصی لازم را دریافت می دارند. برنامه های آموزشی تخصصی وفوق تخصصی، تعداد دانشگاه های علوم پزشکی و تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی چند برابر شده است. همچنین رشد علمی کشور و تعداد مقالات چاپ شده در بخش پزشکی و تحقیقات سلامت و گسترش درمانهای تخصصی وفوق تخصصی در سه دهه گذشته رشد چشم گیری داشته است. همچنین مطابق با آخرین پیشرفتهای علمی دنیا کر کیولوم و برنامه درسی توسط کمیسیون های برنامه ریزی آموزشی تدوین و به روز رسانی شده است.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که پیشرفتهای آموزش پزشکی سبب بهبود مراقبتهای سلامت جامعه می گردد، لذا، توسعه برنامه های تخصصی، فوق تخصصی پزشکی باید بر اساس آینده نگاری و هدفمند باشد. آمایش سرزمین گامی موثردر توسعه عدالت آموزشی و توسعه عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی و بومی سازی آموزش پزشکی است.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، تخصص، فوق تخصص، آینده نگاری، آمایش سرزمین
 • فرشته فرزیان پور، امیر حسین اسکندری، صدف علیپور، اصلان نظری، لیلا گودرزی* صفحات 57-66
  مقدمه
  قدرت برقراری ارتباط با بیمار یکی از ضروریات حرفه پرستاری و پزشکی بوده که به استناد آن مشکلات بیماران تعیین و به استناد آن برنامه ریزی مراقبتی درمانی تنظیم می گردد. مدیریت ارتباط با بیمار یک نگرش همراه با تغییر استراتژیک فرایندی سازمانی و تکنیکی است که به واسطه آن یک سازمان درمانی می کوشد کسب و کارش را حول رفتار رضایت بیماران به صورت بهتری مدیریت کند.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه مورد پژوهش شامل بیماران در حال ترخیص در بیمارستان های آموزشی- درمانی با دوره بستری 15 روزه بوده است که به هنگام ترخیص مورد مصاحبه و پرسشگری قرار گرفته اند.حجم نمونه با استفاده از روابط نمونه گیری تصادفی 100 بیمار انتخاب شد.
  یافته ها
  روش گرد آوری داده ها استفاده از پرسشنامه معتبر بوده که توسط اساتید مدیریت مورد تائید قرار گرفت، که با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روش Test-Retest پایایی پرسشنامه به اندازه82% محاسبه شد. برای تعیین رابطه بین هر متغیر و وضعیت رضایت بیماران از تست های آماری فیشر و آزمون t استفاده شد.رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی شامل خدمات پزشکی، پرستاری، پاراکلینیک، محیط و خدمات بخش ها و ترخیص در حالت کلی به ترتیب کاملا راضی، راضی، تاحدی راضی، ناراضی و کاملا ناراضی به میزان 2 /13، 45، 1/ 20، 6/ 7 و 8/ 2 بوده است.همچنین مشاهده گردیدکه رابطه آماری معنا داری بین سن بیماران و میزان رضایت آنان از خدمات پرسنل پرستاری (012/ 0= p) و پرسنل محیط و خدمات بخش ها (p = 0.009) وجود دارد.
  نتیجه گیری
  به منظور افزایش میزان رضایت بیماران از خدمات بیمارستانی، لازم است که خدمات بیمارستانی را بهبود و ارتقا داد. همچنین استفاده از مدلی بر پایه مدیریت ارتباط با بیماران به منظور افزایش میزان رضایت بیماران در بیمارستان های آموزشی ضروری به نظر می آید.
  کلیدواژگان: بیمارستان، مدیریت ارتباط با بیماران، رضایت بیماران
 • زهرا گودرزی، سارا سهراب وندی *، مهناز هاشمی روان، مهدی شادنوش، سیدامیرمحمد مرتضویان صفحات 67-76
  کوآنزیم Q10 نقش حیاتی در تولید انرژی سلولی دارد و با فعالیت آنتی اکسیدانی خود موجب افزایش سیستم ایمنی بدن می شود. این کوآنزیم در بافت هایی با گردش زیاد انرژی مانند قلب، مغز، کبد و کلیه بالاترین غلظت را دارد. گزارشات حاکی از آن است که کوآنزیم Q10 در بهبود عملکرد ورزش، کاهش آسیب ناشی از ورزش عضلانی، فشار خون بالا، نارسایی قلب، تعامل با استاتین ها، عملکرد اندوتلیال، تعامل با سوپر اکسید دسموتاز خارج سلولی، تحرک اسپرم، میگرن و بیماری پارکینسون موثر است. نیز این کوآنزیم در بیماری هایی مانند ایدز، سوختگی، سرطان، اعتیاد به مواد مخدر، سوءهاضمه، نارسایی اندام های متعدد، عفونت جراحی، سندرم خستگی مزمن، اوتیسم و دیگر اختلالات شناختی مفید شناخته شده است. نقش کوآنزیم Q10 در درمان سرطان، بیماری های دندان و لثه، معده، عفونت، چاقی، دیستروفی عضلانی و آلرژی نیز ثابت شده است. هم چنین مکمل کوآنزیم Q10 در بیماران مبتلا به دیابت و ناشنوایی اثر مطلوبی داشته است. با توجه به مزایای یاد شده، مصرف مکمل کوآنزیم Q10 برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری هایی که افراد قادر به تولید کافی کوآنزیم Q10 نیستند توصیه می شود.
  کلیدواژگان: خواص سلامت بخش، کوآنزیم Q10
 • دکتر سیده اعظم حسینی پنجکی، دکتر مریم صفرنواده، فریبرز محمدی فارسانی* صفحات 77-88
 • لیلا دشمنگیر، حمید رواقی* صفحات 88-100
|
 • Aeen Mohammadi (Md), Nooshin Kohan, Farshid Monajemi, Ali Bidari* Pages 9-20
  Background And Objectives
  The goal of Continuous Medical Education (CME) is to maintain and develop health professionals، knowledge، skill and performance. In this study، we reviewed the current stance of CME activities in the world.
  Methods
  We searched Science Direct، Blackwell، Proquest، CINAHL and PubMed databases from January 2010 till May 2014 using the key words “Continuous Medical Education” and “Continuous Professional Development”. 57 articles were found from which 23 were included in the study.
  Results
  In this article we reviewed and introduced the concept and current stance of CME in European countries، practice-based CME، accreditation of CME programs، related challenges and proposed suggestions in the literature.
  Conclusion
  CME is an ongoing professional learning process. This comprehensive approach is a point of focus in many developed and developing countries and there are various applied models. Determining appropriate model in Iran، needs further research.
  Keywords: Continuous Medical Education, Continuous Professional Development, Life Long Learning
 • Hamid Atashkar, Zohre Sohrabi, Shole Bigdeli, Farshad Bahari* Pages 21-34
  Background And Objective
  medical، dental and pharmaceutical treatments are effective in the field according to the manpower training requirements in this field. Also، provided health services in the community is of utmost importance. This study aimed to determine the relationship between achievement and satisfaction of students of final year medical، dental and pharmacy took part in Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  TThis was a descriptive- corelational study which has tried to investigate the relationship between scholar satisfaction and achievement motivation among medical، dentistry and pharmacy students of Tehran University of Medical Sciences. The sample consisted of 346 students who were selected as stratified partial sampling. Data-gathering. Students were conducted using scholar satisfaction inventory and data were analyzed using Pearson and Spearman correlation coefficients، analysis of variance and Tukey’s test.
  Results
  Results showed that %58. 5 of students were female and the rest، male. Among the demographic variables (gender، marital status، housing status، quota reasonably) - except age - achievement motivation and satisfaction with the school، there is no significant relationship (p>0/05). With increasing age، the greater degree of satisfaction and achievement motivation becomes less with increasing age. Satisfaction among medical students in dental school had significant differences (p<0/05). But the satisfaction of medical students and pharmacy and dentistry and pharmacy students’ satisfaction was not significantly different (P>0/05). Multiple co-relational coefficient between the demographic variables of age and degree of satisfaction، age and achievement motivation، the strongest predictive variable for explaining the variance in satisfaction of the school.
  Conclusions
  These findings indicated that the Student satisfaction and achievement motivation among students of medicine، dentistry and pharmacy in their field. Medical، dental and pharmacy students compared to students with academic content and achievement motivation were more. Pharmacy students than medical students as well as academic and achievement motivation were more than happy to dental students and student satisfaction and motivation have reported. Since two important factors in the education are satisfaction and motivation. So، these two variables in educational planning should be in priority while academic planning.
  Keywords: medical, dental, pharmaceutical students, Achievement motivation, scholar satisfaction
 • Moghri J.*, Arab M., Akbari Sari A., Shafeii M., Moghri M Pages 35-44
  Aim and
  Background
  Throughout the medical history، it has been considered that medical activities should be done and determined accurately; otherwise these activities may damage patients’ life. Indeed، the first goal of every medical organization is to prevent from putting patient safety into danger due to delivering health services. Therefore، nowadays، patient safety is taking more attention in clinical cares. Meanwhile، most of the efforts which are done in this area are kind of reaction and trying to solve problem after it happens. Trying to recognize and eliminate hazards beforehand plays an important role in safety improvement. The time that all staff understands and internalizes the importance of safety، it becomes a value and a priority inside the organization and it turns to a culture. When speaking about patient safety، aspects including structure، environment، technology and equipment، processes، individuals، leadership systems and culture help us to understand this topic. Of course، the way that people think and behave in front of safety can play an important role in attempts to create a safe environment. In fact، safety and patient safety culture have meaning while being together. Also، there are some factors involving expectations، management support and activities، organizational learning and continuous improvement، team work، open communicational channels، reporting and accountability for medical errors، staff and way of transferring information which affect patient safety culture. Despite the importance of safety and patient safety culture in medical care area، few organizations consider supporting patient safety in their organizational culture. Indeed، the existence of proper organizational culture، which supports patient safety in health care area، is a prerequisite and essence of moving towards creating a safer environment for patients and reducing medical error related costs. This study is trying to focus on the importance of patient safety in an organized safety culture framework and to describe definitions، concepts، dimensions، aspects and effective factors on safety and patient safety culture in an understandable way through reviewing and studying literatures and related scientific articles.
 • Seyed Amir Mohsen Ziaee, Shima Tabatabai*, Nasser Simforoosh Pages 45-56
  Purpose
  The research focus is on the study of clinical post graduate education achievements since 1979، and considering the importance of future studies and regional foresight in purposeful development of postgraduate medical education.
  Method
  The present study was a National practical Study for describing Iran significant post graduate medical education progresses، and also emphasizing on the necessity of land use planning to improve future development. Data were obtained from Medical Council of IRAN and Council on Medical Education & Specialty Training of Ministry of Health and medical education.
  Results
  Clinical postgraduate programs are offered in 28 specialty fields، 24 subspecialties. Our study confirms rapid rise in the number of medical institute followed by increase in the medical faculty numbers and the annual admission numbers. Also، there has been a significant rise in the number of papers published by Iranian scientists in Health-related journals in last 3 decades. According to the latest educational programs being used around the world، the curriculums were reviewed by council members and Updated.
  Conclusion
  The current clinical postgraduate training is successful to improve community health care. Expansion of subspecialty and fellowship training should be goal oriented. Territorial or regional foresight is an effective step to achieve educational equity، and Equity of access to medical service.
  Keywords: postgraduate medical education, specialty, subspecialty, foresight, regional foresight
 • Farzianpoor F., Eskandari A., Alipour S., Nazari A., Goudarzi L.* Pages 57-66
  Background
  Communication with patients has a vital role in nursing and medical profession that health care planning is depending on it. Patient relationship management is an approach with a view of organizational and strategic change process which an organization attempt to achieve patients satisfaction.
  Aims
  This study was performed to evaluate patients’ satisfaction with hospital staff’ manners with them in Sina hospital affiliated by Tehran university of medical science in year 2010.
  Materials and Methods
  In this analytical-descriptive cross-sectional study a sample of 100 patients were selected through simple random method that consisted of the patients being discharged from Sina hospital during a 15-day period. The patients were interviewed at discharge time. The data were gathered using a valid questionnaire which was approved by the experts in this field by 57 questions. SPSS 19 software is used for statistical analysis of data’s.
  Results
  To determine the association between each variable and satisfaction status Fisher test and T test analyses were carried out. patients’ satisfaction with hospital services concerning medical، nursing، paraclinical and discharge services، selection and Patients’ general satisfaction with hospital services were in general، 13. 2، 45، 20. 1، 7. 6 and 2. 8 % were quiet satisfied، satisfied، rather satisfied and quiet dissatisfied respectively. The results showed that there was a significant statistical relation between the age of the patients and the degree of their satisfaction with the nursing staff treatment (p = 0. 012) and that of service staff (p = 0. 009).
  Conclusion
  In order to increase patient satisfaction with hospital services، should improve hospital services. Also، using a model based on patient relationship management، in order to increase patient satisfaction seems to be essential in hospitals
  Keywords: Hospital, Customer Relationship Management, Patients Satisfaction
 • Zahra Goudarzi, Sara Sohrabvandi*, Mahnaz Hashemiravan, Mehdi Shanoush, Amir Mohammad Mortazavian Pages 67-76
  Coenzyme Q10 plays a vital role in cellular energy production and with its antioxidant activity can increase the body’s immune system. This coenzyme has the highest density in tissues with high energy turnover such as the heart، brain، liver and kidney. Reports suggest that coenzyme Q10 is effective in improves Exercise performance، Reducing Exercise- Induced Muscular Injury، Hypertension، Cardiac Failure، interact with statins، endothelial function، interactions with extracellular superoxide dismutase، Sperm motility، migraine and Parkinson’s disease. Also this coenzyme is effective in other diseases such as AIDS، burns، cancer، drug addiction، dyspepsia، multiple organs failure، surgery infection، chronic fatigue syndrome، autism and other known cognitive disorders. The role of coenzyme Q10 also have been proven in the treatment of periodontal disease، gastric ulceration، obesity، muscular dystrophy and allergy. Also، coenzyme Q10 supplement has good effects on patients with diabetes and deafness. According to the aforementioned benefits، coenzyme Q10 supplementation is recommended for the prevention and treatment of many other diseases that people are not able to produce enough coenzyme Q10.
  Keywords: Coenzyme Q10, Health related aspects
 • Seyedeh Azam Hoseini Panjaki, Maryam Safarnavadeh, Fariborz Mohammadi Farsani* Pages 77-88
  The aim of this research was to examine the role of e-learning in fostering critical thinking among medical students and to define the characteristics that e-learning environments need to have in order to optimally foster critical thinking among students. In doing so، theoretical foundations and previous researches conducted in this field were analyzed. The findings of the previous studies showed that not only fostering critical thinking through e-learning is possible، but also، in some cases، e-learning ability is more influential in fostering critical thinking than traditional learning environments. Moreover، e learning based educational spaces should have special characteristics to optimally foster critical thinking among students، including extensive interactions، content production by learners، online discussions، Socratic questioning، and continuous assessment of learners.
  Keywords: Critical Thinking, E, Learning, Learning Spaces, Interaction, Online Discussions
 • Doshmangir L., Ravaghi H.* Pages 88-100
  Background And Objective
  Decision making based on best available research evidence for increasing efficiency and effectiveness of policies is one of the most important concerns of policy makers all over the world and policy-making in health systems is not exceptional. This approach، which is known as Evidenceinformed policymaking (STP)، has been paid more attention in recent years. The objective of this study is to contribute to a wider understanding of evidence informed policymaking in health care (STP) and explain how it can be conducted and promoted.
  Methods
  In this review article، different articles، reports and relative books were used in order to gather information. They were identified through searching electronic databases using proper key words and reference scanning of key papers. The data were synthesized using a narrative approach.
  Results
  systematic process that is explained in this study can be used to support evidence-informed policymaking. It highlights the importance and needs for identifying، assessing، synthesis and use of valid and reliable research evidence and provide suggestions regarding with these issues.
  Conclusion
  An evidence-informed policymaking approach can enable policymakers، policy takers and policy analysts to better link with researchers and use relevant and best available evidence timely and effectively. It can facilitate well-informed decision-making process and may result in more effective and efficient policies in health systems.
  Keywords: Health policy, evidence, informed health Policymaking, Health Research Policy