فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال ششم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1394)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عبدالحمید بهروزی، مسلم پیر کی، پوران ایتی، مریم فلاحی صفحات 92-98
  رد و تکرار رادیوگرافی ها، مشکلات متعددی را در بخش های تصویربرداری به وجود می آورد. ارتباط بین سطح آموزش و بهبود عملکرد کاملا شناخته شده است. تکرار تصاویر رادیوگرافیک سبب افزایش پرتوگیری بیمار و پرسنل می شود. هم چنین هزینه های بخش را نیز افزایش خواهد داد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر میزان تکرار تصاویر رادیوگرافیک توسط دانشجویان پرتونگاری در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز است. جامعه ی مورد بررسی تعداد 70 نفر دانشجویان رشته ی پرتونگاری بود. حجم نمونه ی انتخاب شده از این جامعه 59 نفر بود. عملکرد دانشجویان به وسیله ی چک لیست محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفته است. چک لیست، حاوی اطلاعات مربوط به تعداد رادیوگرافی های انجام شده، تعداد رادیوگرافی های رد و تکرار شده و اطلاعات شخصی افراد بود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS نسخه ی 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از کل تعداد 2496 رادیوگرافی انجام شده، تعداد 284 (3/11 درصد) رادیوگرافی تکرار شده بود. از این تعداد 1026 رادیوگرافی توسط دانشجویان قبل مداخله گرفته شده بود. از این تعداد 199 (3/19 درصد) تکرار شده بود. پس از مداخله، تعداد 1470کلیشه توسط دانشجویان گرفته شد. از این تعداد 85 آزمون (7/5 درصد) تکرار شدند. حالت گماری نادرست (9 درصد)، عدم انتخاب فاکتورهای صحیح تابش (3/7 درصد) مهمترین علل رد و تکرار رادیوگرافی ها بودند. آموزش و تغییر در نحوه ی ارائه ی آن، عامل موثری در کاهش تعداد رادیوگرافی هاست. تمرکز بیشتر بر روی آموزش مستمر عملی دانشجویان، تهیه و تنظیم جداول فاکتور های تابش، استفاده از فانتوم های آموزشی در کاهش تعداد رادیوگرافی های تکرار شده موثر است.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی، رد و تکرار، دوزگیری، آموزش، دانشجویان
 • محسن ادیب حاج باقری، محمد سجاد لطفی صفحات 99-106
  در علوم تربیتی، علاقه و رغبت را نقطه ی شروع یادگیری و فعالیت می دانند. با وجود این، مطالعه ای برای بررسی علاقه ی دانشجویان پرستاری به حرفه ی خود انجام نشده است. این مطالعه با هدف بررسی میزان و عوامل تاثیرگذار بر علاقه-ی دانشجویان پرستاری نسبت به حرفه ی خود در دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. این پژوهش مقطعی، بر روی 185 نفر از دانشجویان پرستاری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی پژوهشگر ساخته بود. بخش اول پرسش-نامه شامل اطلاعات دموگرافیک، بخش دوم شامل سوالات مربوط به عوامل موثر بر علاقه و بخش سوم شامل چگونگی تاثیر عوامل بر تغییرات علاقه دانشجویان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های کای دو، تی مستقل و تی زوجی استفاده شد. میانگین علاقه به رشته ی تحصیلی در بدو ورود 03/27±79/54% و در زمان تحصیل 56/27±94/59% بود. مهمترین عوامل تاثیرگذار بر میزان علاقه ی دانشجویان، حس کمک به هم نوع، امکان اشتغال بالای پرستاران و آگاهی از مسوولیت بالای پرستار بود. پیشنهاد می شود در سیستم گزینش دانشجو تغییراتی ایجاد گردد و علاوه بر نمرهی آزمون سراسری، ویژگی های دیگری مانند علاقمندی و شخصیت فراگیران نیز مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: علاقه به حرفه، رشته ی تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • هادی حسنخانی، علیرضا محجل اقدم، آزاد رحمانی، زینب محمدپورفرد * صفحات 107-114

  با توجه به ارتباط نزدیک بین مفهوم کیفیت و شایستگی بالینی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات پرستاری با افزایش شایستگی بالینی، این مطالعه با هدف تعیین خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با مشخصات فردی_اجتماعی صورت پذیرفت. این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 92-1391صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی خودکارآمدی برای شایستگی پرستاری حرفه ای استفاده شد که شامل 181 گویه می باشد که در شش حیطه شامل حیطه ی ارتباط پرستار_مددجو، حیطه ی ارتقای سلامتی، حیطه ی پیش گیری از بیماری/صدمه، حیطه ی مراقبت حمایتی، حیطه ی مراقبت توان بخشی و حیطه ی عملکرد حرفه ای تدوین شده است. داده ها با نسخه ی 13 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس یافته ها، میانگین خودکارآمدی در شایستگی پرستاری حرفه ای 5/14± 1/68 می باشد. از میان حیطه های مربوطه، حیطه ی عملکرد حرفه ای (4/16± 02/73) بیشترین و حیطه ی ارتقای سلامتی (6/16± 7/64) کمترین سطح را دارد. در مطالعه ی حاضر ارتباط بین جنسیت و خودکارآمدی در شایستگی پرستاری حرفه ای معنادار بود (01/0P=). با توجه به اینکه خودکارآمدی در شایستگی پرستاری حرفه ای در محدوده ی متوسط قرار دارد، نیاز است برنامه های پرستاری در راستای افزایش خودکارآمدی دانشجویان با اتکای بر کسب شایستگی بالینی تعدیل یابد و کسب شایستگی پرستاری در ارزیابی های پرستاری گنجانده شود.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، شایستگی بالینی، دانشجویان پرستاری
 • بی بی ماه محمدی باغملایی، حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، طاهره صادقی صفحات 115-121
  انتخاب روش های آموزشی موثر از جمله اهداف و عناصر اصلی در برنامه ریزی های آموزشی محسوب می شود. این مطالعه با هدف «مقایسه ی تاثیر آموزش بی نظمی های قلبی به دو روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای بر ماندگاری دانش دانشجویان پرستاری» انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی 45 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری با روش تخصیص تصادفی به دو گروه (گروه سخنرانی و گروه چند رسانه ای) جهت آموزش در نیم سال اول 1392 تقسیم شدند. دانش دانشجویان با آزمون 20 سوالی چهار گزینه ای در سه مرحله ی قبل، بعد و یادآور (2 ماه پس از مداخله) سنجیده شد و سپس داده ها با نسخه ی 19 نرم افزار SPSSدر سطح معناداری 95 درصد مورد تجزیه قرار گرفتند. تفاوت معناداری در میانگین نمرات قبل از مداخله در دو گروه مشاهده نشد (05/0P>) لیکن پس از مداخله میزان سطح دانش دانشجویان در هر دو روش افزایش یافت (001/0P>). هم چنین در مرحله ی پس از آزمون میانگین نمرات در هر دو گروه سخنرانی و چندرسانه ای تفاوت معناداری داشتند (013/0P<). در مرحله ی یادآوری نیز میانگین نمرات در گروه آموزش با نرم افزار چندرسانه ای و گروه سخنرانی تفاوت معناداری داشتند (05/0P<). در نتایج، موثر بودن روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای در مرحله ی پس آزمون، حکایت از مفید بودن هر دو روش آموزشی می-نماید؛ لیکن به منظور حفظ و بقای بیشتر دانش دانشجویان آموزش به روش نرم افزار چند رسانه ای پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بی نظمی های قلبی، نرم افزار چند رسانه ای، سخنرانی، دانشجوی پرستاری
 • پروانه موسوی، سیمین منتظری، سعید پورقیومی، فرحناز چعب صفحات 122-130
  آموزش بالینی زیر بنای تامین نیروی انسانی کارآمد، متبحر و آگاه جهت رفع نیازهای جامعه است. هدف از این پژوهش، تعیین میزان دستیابی دانشجویان مامایی به حداقل های یادگیری در واحدهای تخصصی و موانع اجرای آن از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می باشد. در این مطالعه ی توصیفی، کلیه ی دانشجویان ترم آخر کارشناسی مامایی سال های 90 – 1389 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسش نامه ی مربوط به حداقل های یادگیری در واحدهای کارآموزی_کارورزی نوزادان و بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده بود. داده ها با نسخه ی 12 نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی و بررسی کلی با مقیاس مطلوب، نسبتا مطلوب و نامطلوب تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان دستیابی به حداقل-های یادگیری در واحد بخش نوزادان در 30 درصد موارد نسبتا مطلوب و در 70 درصد موارد نامطلوب و در واحد بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده در 33/58 درصد موارد مطلوب و در 25 درصد موارد نسبتا مطلوب و بقیه نامطلوب ذکر گردید. مهم ترین موانع اجرای یادگیری به ترتیب اهمیت، در واحد نوزادان: انتخاب محیط بالینی نامناسب، انجام کار توسط اینترن و رزیدنت، تعداد زیاد دانشجویان و مهارت و تجربه ی کم مربی و در واحد بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده: تعداد کم بیماران و تعداد زیاد دانشجویان ذکر گردید. بنابراین بهتر است، حداقل های آموزشی بازنگری و با توجه به ماهیت کسب هر مهارت بالینی مجددا تعریف و منطبق با نیاز فراگیران تنظیم شوند و استراتژی هایی برای رفع موانع اجرایی از جمله آموزش عملی بر روی مولاژ، انتخاب محیط بالینی مناسب و دوره های بازآموزی برای ارتقای مهارت های مربی اتخاذ شود.
  کلیدواژگان: حداقل های یادگیری، موانع اجرایی، مهارت های بالینی، حداقل های پیشنهادی
 • آمنه عباسیان جوشقانی، سید حسین میرجود، میترا قیاسی، سعید دلیری، لیلا کوچکی نژاد صفحات 131-138
  هدف پژوهش حاضر مقایسه و تعیین میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی بود. در یک مطالعه ی کاربردی و به روش وب سنجی نه کلید واژه از گروه بیماری های ریوی، سرطان ها، بیماری های قلبی عروقی با مشورت پزشکان متخصص رادیولوژی انتخاب شد و کلیدواژه ها در سرعنوان موضوعی پزشکی مش از زبان طبیعی به زبان کنترل شده در آمد و در سه موتور کاوش عمومی: گوگل، یاهو و بینگ و چهار موتور کاوش تخصصی پزشکی امنی مدیکال، گلدماینر، سرچینگ رادیولوژی و یوتالوک که جامعه ی آماری این پژوهش را تشکیل می دادند، مورد جستجو قرار گرفت. ابزار گرد آوری داده سیاهه ی وارسی (چک لیست) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج، از 945 تصویر بازیابی شده، در بین موتورهای جستجوی تخصصی، موتور کاوش سرچینگ رادیولوژی بیشترین دقت و در بین موتورهای کاوش عمومی موتور یاهو با دقت 72 درصد بیشترین دقت را داشتند، بر اساس آزمون کای دو دقت در موتورهای کاوش تخصصی و موتورهای کاوش عمومی در هر یک از کلیدواژه ها تفاوت معناداری با همدیگر وجود نداشت (05/0P>). موتورهای کاوش امنی مدیکال سرچ با 47%، یوتالوک با 41% و بینگ با 36% به ترتیب بیشترین تعداد ریزش کاذب و موتورهای کاوش گوگل با 27%، سرچینگ رادیولوژی با 26% و یاهو با 26% به ترتیب کمترین تعداد ریزش کاذب را داشته اند. در موتورهای جستجوی تخصصی موتور کاوش سرچینگ رادیولوژی و در بین موتورهای کاوش عمومی موتور یاهو بیشترین دقت را داشتند.
  کلیدواژگان: موتورهای کاوش تخصصی، موتورهای کاوش عمومی، بازیابی تصاویر، ریزش کاذب
 • سبحانه کوچک زاده طالمی، شیوا علیزاده، آسیه نمازی صفحات 139-146
  هوش هیجانی به عنوان موضوع جدید، نقش مهمی در ابعاد زندگی افراد دارد. مطالعات، مبین نقش آن در جنبه های مختلف زندگی، همچون: پیشرفت تحصیلی، سلامت روان، ازدواج و غیره می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی هوش هیجانی و رابطه ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام گردید. این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، به روش سرشماری بر روی همه ی دانشجویان پرستاری مشغول به تحصیل در سال 92-1391 انجام شد. جهت تعیین میزان هوش هیجانی از آزمون سیبریا شرینگ و سلامت عمومی از آزمون گلدبرگ استفاده شد. پیشرفت تحصیلی بر اساس نمره ی معدل ترم قبل دانشجویان، تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و کای اسکوئر) و استنباطی (آزمون تی استیودنت و ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت. نتایج نشان داد، میانگین هوش هیجانی 97/13± 60/52 و میانگین سلامت عمومی 07/10± 48/20 بود. ارتباط معنادار آماری بین هوش هیجانی و سلامت عمومی وجود داشت (005/0=P). سایر یافته ها نشان داد که به جز متغیر علائم بدنی و اضطراب، سایر متغیرهای سلامت عمومی با خرده مقیاس های هوش هیجانی همبستگی معناداری دارند. هر چند اکثر دانشجویان فاقد اختلال روانی هستند، ولی در عین حال استرسورهای متعددی سلامت آن ها را تهدید می کند. لذا پیشنهاد می شود، ضمن فراهم کردن امکان مشاوره، شرایط حاکم بر محیط های آموزش به نحوی اصلاح گردد که باعث محافظت از دانشجویان در برابر اختلالات روانی گردد، نیز در برنامه ی درسی دانشگاه ها به هوش هیجانی و لزوم ارتقای آن در این قشر از جامعه توجه لازم به عمل آید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت عمومی، دانشجویان پرستاری
 • فرانک امیدیان، مرتضی امیدیان، مهناز صفری صفحات 147-157
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بر اساس الگوی تعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی ((EFQM در سال تحصیلی 1392 می باشد. پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری داده های پژوهش دو پرسش نامه ی استاندارد شده بر اساس الگوی تعالی سازمانی است. این پرسش نامه ها بین تعداد 59 نفر از مدیران گروه ها و اساتید به صورت سرشماری توزیع شدند، هم چنین تعداد 300 نفر از دانشجویان نیز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسش نامه ی اساتید و دانشجویان به ترتیب 932/0 و 73/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی تک گروهی استفاده شد. میانگین امتیاز ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی مورد مطالعه، در معیار رهبری، 20/77 امتیاز از 100؛ معیار استراتژی،20/65 امتیاز از 100، معیار کارکنان، 20/70 امتیاز از 100؛ معیار شراکت ها و منابع، 20/57 امتیاز از 100؛ معیار فرایندها، 20/59 امتیاز از 100؛ معیار نتایج مشتری،30/78 امتیاز از 150؛ معیار نتایج کارکنان، 59 امتیاز از 100؛ معیار نتایج جامعه، 40/58 امتیاز از 100 و معیار نتایج کلیدی عملکرد، 100 امتیاز از 150 امتیاز بود. این گروه ها در معیار رهبری بالاترین امتیاز 20/77 و در معیار نتایج مشتری پایین ترین امتیاز 18/52 را کسب کرده اند. کسب 624 از 1000 امتیاز نشان دهنده ی این است که دانشکده در وضعیت متوسطی قرار دارد. کسب امتیاز 329 از عامل توانمندسازها و 295 از عامل نتایج، گویای آنست که در رابطه با توانمندسازها فعالیت زیادی صورت گرفته است، اما نتایج حاصله کمتر از حد انتظار شده است. بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارها در گروه های آموزشی مورد نظر بر اساس مدل تعالی سازمانی، تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، کیفیت، گروه های آموزشی، کارشناسی ارشد، الگوی تعالی مدیریت کیفیت اروپایی
 • علی پاکیزه، مریم نظری صفحات 158-164
  با توجه به ضرورت توجه به سلامت روان نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سلامت عمومی دانش آموزان مقطع دبیرستان اجرا شد. در این پژوهش که به صورت تجربی اجرا شد، تعداد هشتاد نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های یاسوج به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه تقسیم شدند. هر کدام از دو گروه آزمایشی در یک دوره ی هشت هفته ای یکی از آموزش های ذهن آگاهی یا تنظیم هیجانی را دریافت کردند. یک ماه پس از اجرای دوره ی آموزشی، شرکت کنندگان هر سه گروه، آزمون سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر را تکمیل کردند. تحلیل آماری بر اساس آزمون تی برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها بیانگر سلامت عمومی بالاتر دانش آموزان هر دو گروه آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی در مقایسه با دانش آموزان گروه گواه بود. هم چنین، گروه آزمایشی تنظیم هیجانی نسبت به گروه آزمایشی ذهن آگاهی سلامت عمومی بیشتری را نشان دادند. با عنایت به تاثیر-گذاری آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سلامت عمومی دانش آموزان، برگزاری کارگاه های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی می تواند ارتقاء دهنده ی سلامت عمومی و به تبع آن کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، سلامت عمومی، دانش آموزان
 • داریوش رخ افروز، فرزاد زارعی، داود رسولی*، زهرا صفایی، محمداسماعیل حاجی نژاد صفحات 165-175

  حداکثر رساندن یادگیری و کاهش استرس دانشجویان تاثیر چشم گیری دارند. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی انتظارات دانشجویان از مربیان و عوامل استرس زای درک شده در طی آموزش بالینی و تئوری در سال 1392 می باشد. در پژوهش مقطعی حاضر تعداد 210 نفر از دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی ارومیه به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت گردآوری داده ها از یک پرسش نامه ی پنج قسمتی پژوهش گر ساخته مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، انتظارات از مربیان آموزش بالینی (15 سوال) و تئوری (7 سوال)، عوامل استرس زای درک شده در محیط آموزش بالینی (9 سوال) و تئوری (6 سوال) استفاده شد. از 210 شرکت کننده در پژوهش 161 نفر (7/76 درصد) دانشجویان پرستاری و 49نفر (3/23 درصد) دانشجویان مامایی بودند. مهم ترین انتظار دانشجویان از مربی در محیط آموزش بالینی «نشان دادن درک و همدلی توسط مربیان» و «برقراری ارتباط خوب با دانشجویان» (7/95 درصد) و در آموزش تئوری «ارائه ی آخرین اطلاعات موجود در مورد درس» بود. (2/95 درصد). رایج ترین عوامل استرس زای درک شده ی دانشجویان در محیط آموزش بالینی «هشدارهای خشن مربیان در طول دوره» (7/76 درصد) و در طی آموزش تئوری «ترس در رابطه با عدم درک موضوع و پاس کردن امتحان» (2/75 درصد) بود. دستیابی به انتظارات و ادراکات دانشجویان از مربی آموزش بالینی، نظری و عوامل استرس زای درک شده ی آن ها گامی مهم در ارتقای یادگیری می باشد. اطلاع از این مضمون های تاثیرگذار، عامل مهمی در جهت توسعه ی مربیان کارآمد و دانشجویان با صلاحیت خواهد شد.

  کلیدواژگان: انتظارات، عوامل استرس زای درک شده، مربی، آموزش پرستاری و مامایی
 • سیدعابدین حسینی اهنگری، مهدی سیاح برگرد، ثریا ضیایی، ابراهیم آقازاده، محبوبه ممتازان، رویا فتحی خانقاه صفحات 176-184
  امروزه با حضور فناوری های نوین و تغییر در رسالت کتابخانه ها، آن ها از محلی برای ذخیره و نگهداری کتاب ها به محلی برای ارائه خدمات اطلاعاتی تبدیل شده اند و این امر چالش بررسی و ارزیابی کیفیت و مناسب بودن منابع را نیز در بردارد. این مطالعه به بررسی میزان بهره وری و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توسط دانشجویان و اعضای هیات علمی می پردازد.این پژوهش به روش توصیفی انجام گردیده است. جامعه آماری آن پایگاه های اطلاعاتی ابسکو، پاب مد، ساینس دایرکت و اشپرینگر مورد اشتراک کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است. از روش بسامد استفاده، برای گردآوری اطلاعات استفاده شد.یافته ها حاکی از آن بود بین میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود دارد و پاب مد دارای بیشترین میزان استفاده می باشد. میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در بین کاربران دانشکده های مختلف با توجه به تنوع رشته های تحصیلی تفاوت معناداری دارد به طوری که کاربران دانشکده پزشکی بیشترین و دانشکده دندانپزشک کمترین میزان استفاده را دارند. پایگاه ابسکو و اشپرینگر که به ندرت مقالات متن کامل را ارائه می کنند کمترین میزان استفاده را در بین کاربران داشتند که از لحاظ اقتصادی و زمانی مقرون به صرفه نمی باشد.استفاده از پایگاه های اطلاعاتی امری اجتناب ناپذیر است، اما از آنجا که برخی پایگاه های اطلاعاتی نیاز به پرداخت حق اشتراک دارند، جهت انتخاب و اشتراک آنها باید دقت بیشتری صرف نمود تا هم به صرفه اقتصادی دانشگاه و هم مفیدفایده برای کاربران باشد.
  کلیدواژگان: پایگاه های اطلاعاتی، میزان استفاده، کاربران، دانشگاه
 • عبدالرضا گیلاوند، فاطمه اسپیدکار، احمد فخری صفحات 185-190
  دانشجویان رشته ی دندان پزشکی علاوه بر استرس های محیط آموزشی در معرض استرس های محیط بالینی نیز قرار می گیرند. اضطراب و افسردگی دو مقوله ی بسیار مهم در زندگی افراد می باشد. در این پژوهش که به صورت مقطعی_مقایسه ای در اردیبهشت سال 1393 انجام شد، سعی شده تا مشخص شود که محیط تا چه حدودی بر روی فرد اثر می گذارد. فرضیه ی تحقیق اشاره به آن دارد که میزان افسردگی و اضطراب دانشجویان پسر غیر بومی دانشکده ی دندان-پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیشتر از دانشجویان بومی است و در این راستا و برای سنجش این موضوع از دو آزمون معتبر (آزمون افسردگی بک، و آزمون اضطراب کتل) استفاده گردید. روایی و پایایی پرسش نامه ها مجددا مورد ارزیابی قرار گرفت. از کل تعداد 123 نفر دانشجویان پسر شاغل به تحصیل، تعداد 62 نفر که 31 نفر آن ها دانشجویان بومی و 31 نفر دیگر از دانشجویان غیر بومی بودند و سابقه ی تحصیل آن ها در دانشکده ی دندان پزشکی بیش از دو سال و از نظر وضعیت اقتصادی نیز دارای شرایط نسبتا متوسطی بودند، به صورت تصادفی ساده و به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمارهای توصیفی درصد، فراوانی، مد، میانگین و انحراف معیار، آزمون تحلیل واریانس یک راهه، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS انجام شد و نتایج نشانگر این بود که افسردگی و اضطراب دانشجویان بومی و غیر بومی پسر با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد و در یک سطح می باشند. در نتیجه فرضیه پژوهش رد می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، بومی و غیر بومی، دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
|
 • Moslem Piraki, Pouran Ayati, Maryam Falahi Pages 92-98
  Reject and repeat radiographs causes numerous difficulties within imaging departments; in addition، relationship between education level and performance is well established، and patients and staff exposure increases due to radiographs repetition، and it will also increase the costs. Hence، the aim of this study was to evaluate the effect of education on repetition rate of radiographs images were taken by radiography students at teaching hospitals of city of Ahvaz. The participants of the study contained 70 radiography students، then the sample size was reduced to 59 students; moreover، the performance of the students was evaluated by a researcher- made check list which contained information related to the number of radiographs performed and number of radiographs repeated and rejected. Consequently، the information obtained was analyzed using SPSS version 20. Out of2496 radiographs performed before intervention in general، 284 (11/3%) were repeated; Out of those، 1026 radiographs were taken by students before interventions; out of those، 1999 (19/3%) were repeated. After interventions، 1470 of them were taken by students; only 85 ones (5. 7%) were repeated. In sum، improper positioning (9%) and incorrect exposure factors (7/3%) were the main causes of rejection and repeat radiographs. Respectively، education and alterations in the method of presentation were considered as effective factors in reducing the number of repeated radiographs. Therefore، focusing of continuing practical education، preparing exposure factor tables، and using educational Phantoms would be effective in reducing repeated radiographs.
  Keywords: Radiography, Reject, Repeat, Patient dose, Education, student
 • Mohsen Adib Pages 99-106
  Interest is the starting point for learning through educational sciences. However، no study is available on the students'' interest in nursing as a career. This study aimed to evaluate the factors affecting the interests of nursing students at Kashan University of Medical Sciences toward Nursing as a career. This cross-sectional study was performed on 185 nursing students. Then data were gathered using a questionnaire made by the researchers. The first part of the questionnaire included demographic information، the second section consisted of questions on factors affecting interest and the tired part consisted of questions on how these factors changed their interest during their study period. Afterwards، data analysis conducted using descriptive statistics، chi- squared، independent and paired t testes. According to result، the students obtained 54. 79 ± 27. 03% of the interest score at arrival then it was increased to 59. 94 ± 27. 56% during the study period. Consequently، the main factors affecting interest were a feel of being helpful for the human kind، high possibility of being employed، and awareness of the nurse''s high level responsibility toward patient. It is suggested that a change should be made during student selection process for profession، therefore، the students'' interest and personality can be considered.
  Keywords: Professional Interest, Field of Sstudy, Nursing Students
 • Hadi Hasnkhani, Alireza Mohajjelaghdam, Azad Rahmani, Zeynab Mohammadpoorfard Pages 107-114

  Due to the close relationship between the meaning of quality and clinical competence and also improving quality of nursing services by increasing clinical competence، this study was conducted with the goal of determination of self-efficacy in clinical competence of nursing students as well as its relationship with demographic characteristics. The descriptive-analytical study was carried out at Tabriz medical university in academic year 2012-13. For collecting data، the Self-efficacy Questionnaire was used for Professional Nursing Competence، and it was also included 181 items and provided in six areas namely relationship between nurse-patient، health promotion، disease/injury prevention، supportive care، rehabilitation care، and professional performance area. In addition، statistical analysis of data was done by applying SPSS13 software Based on the findings، average level of self-efficacy in professional nursing competence was 68. 10±14. 50. Among related areas، professional performance area (73. 02±16. 42) was at the highest level while health promotion area (64. 78±16. 66) was at the lowest level. In this study، relationship between gender and self-efficacy in professional nursing competency was meaningful (P = 0. 01); by noticing that self-efficacy in professional nursing competence was at the middle level، therefore، it is required that nursing program improve based on achieving clinical competence in order to increase students’ self-efficacy. Moreover، gaining nursing competency should be added as a part of nursing assessments.

  Keywords: Self Efficacy, Clinical Competency, Nursing Students
 • Bibimah Mohammadi Baghmolaei, Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Tahereh Sadeghei Pages 115-121
  Selected effective training methods are considered as learning objectives and key elements of the training plans. This study has been done with the aim of comparison the effectiveness of” Heart dysrhythmia training by two methods of multimedia and lecturing to the nursing students’ knowledge retention”. In a quasi-experimental study، 45 nursing students were randomly allocated to two groups in semester 7 (group lecturing and multimedia) to teach in the first semester 2013، respectively. Moreover، 20 multiple-choice questions were used to test students'' knowledge in three stages: before، after and reminding (2 months after the intervention). Then data were analyzed with software SPSS 19 at 95% significance level. Although، no significant differences in mean scores were observed between the two groups before intervention (p>0. 05)، the students'' level of knowledge of both methods increased after the intervention compared to pre- (p>0. 001). In addition، in reminding phase the scores in the group trained with multi-media software and lecturing were significantly different between groups (p<0. 05). According to results، the effectiveness of lecture and multimedia software at posttest indicated the usefulness of both methods، however، to increase the preservation and conservation of students’ knowledge، using multi-media software offered.
  Keywords: Heart Dysrhythmia, Multimedia Software, Lecture, Student Nurse
 • Parvaneh Mousavi, Simin Montazeri, Saeed Ppourghaumi, Frahnaz Chaab Pages 122-130
  Clinical education is infrastructure to provide efficient، skilled and knowledgeable manpower for removal needs of community. The aim of this study was to determine midwifery students'' achieving rate to learning minimums in specialty units and its performance obstacles from midwifery Students'' viewpoint of Ahvaz Jundishapur university of medical sciences. In this descriptive study،، all thelast term midwifery students in1389 – 90 academic year were selected through accessible sampling method. Data collection tools were two questionnaires related to learning minimums in neonate، child، and mother health and family planning units; the data was analyzed by SPSS 12 software as frequency distribution and total evaluating done within scale of desired، relatively desired and undesired. Afterwards، the finding of research indicated the rate of gaining to learning minimums in 30 percent and 70 percent of items in neonate unit was reported relatively desired and undesired; whereas in health and family planning Unit 58. 33% and 25 % of items was reported desired and relatively desired and in other items was undesired. In addition، the most important obstacles of learning performance in neonate unit respectively included inappropriate selected clinical environment، doing tasks with intern and resident، numerous students، and low skill and experience of teacher، and in child، mother health and family planning unit consisted of small number of patients in comparison to vast majority of students. Therefore، it seems necessary to revise educational minimums then to be redefined again regarding to gaining nature of every clinical skills and to be adjusted coincide with students requirement and to consider strategies for removal of Performance Obstacles for example practical education on moulage، selection of appropriate clinical environment، and reeducation courses for promotion of clinical teacher skills.
  Keywords: Learning minimums, Performance obstacles, Clinical skills, suggesting minimums Learning minimums, Performance obstacles, Clinical skills, suggesting minimums
 • Mitra Ghiasi, Saeed Daliri, Leila Kouchakinejad, Amaneh Abbasian, Joushghani Pages 131-138
  This study aimed at comparing and determining the precision of general and specialized medical search engines for medical image retrieval. In an applied research using webometrics، 9 keywords of lung، cancers، and cardiovascular diseases and disorders were selected after consultation with Radiologist. Keywords were searched in general engines of Google، Yahoo and Bing and specialized engines of Omni MedicalSearch، GoldMiner، Searchingradiology and Yottalook. Data collection tool was a checklist، and statistical analysis was performed by SPSS and Chi-squaretest. The result of this study showed that among the specialized medical search engines and out of 945 image retrieval cases، Searching Radiology Engine had the most accuracy. Also، among the general searching engines، Yahoo was the most accurate with 73%. Based on Chi-squaretest، there was no significant difference in accuracy for each keyword in specialized and general search engines (P>0. 05). Omni Medical Search engine with 47%، Yottalook with 41% and Bing with 36% had the highest number of false drops، respectively. Google with 27%، Searching radiology with 26%، and Yahoo with 26% had the lowest number of false drops، too. Generally، among specialized search engines، Searchingradiology had the most accuracy، in addition، Yahoo were the most accurate among general search engines.
  Keywords: Specialized Search Engines, General Search Engines, Retrieval Images, False drops
 • Sobhaneh Kouchakzadeh Talami, Shiva Alizadeh, Asiyeh Namazi Pages 139-146
  Emotional intelligence، as a new topic، has an important role in individuals'' lives. Studies indicated its role through various aspects of life، such as academic achievement، mental health، marriage and so on. Hence، the aim of this study was to determine emotional intelligence and its relationship with general health in nursing students of Rasht Islamic Azad University. Then، this descriptive study was conducted on all nursing students studying during 2012-2013 academic year. The Sibriashiring questionnaire was used in order to determine the emotional intelligence، while the Goldberg questionnaire was used for general health. Moreover، Academic Achievement was derived based on students'' scores on previous semester. Consequently، the results analysis were performed by descriptive statistics (mean، standard deviation and chi-square) and inferential (T-test and Pearson correlation coefficient). Accordingly، results pointed out that Mean emotional intelligence was 52/60±13/97، and Mean general health was 20/48± 10/07، too. Moreover، there was significant relationship between score of General health and emotional intelligence (p=0/005). Other findings showed that except the variables of physical symptoms and anxiety، other variables of general health were significantly correlated subscales of emotional intelligence. Not only most of the students don’t have mental disorders but numerous stressors are also threaten their health. Therefore، it is recommended to provide consultant situations on learning environments which would protect students against mental disorders، also it is necessary to pay more attention and to enhance the emotional intelligence at University curriculum as well as upgrades in this stratum of society.
  Keywords: Emotional Intelligence, General Health, Nursing Students
 • Faranak Omidian, Morteza Omidian, Mahnaz Safary Pages 147-157
  This survey aimed to evaluate Departments pertain to master degree based on EFQM model at Islamic Azad University. Statistical population composed of chairpersons، faculty members، and master students; and all faculty members and heads were considered through census method due to limited population; however، 300 students were randomly chosen. Then، to collect data، two standard questionnaires of performance assessment which included 5 enables and 4 results criteria were used، and the reliability of the questionnaires was calculated through cronbachAlpha internal consistency as 0. 93 and 0. 73 for faculty members and students، respectively. For data analysis، descriptive statistics and inferential statistics، one sample t-test were used for each group. Consequently، the results showed that the mean score of evaluation department was respectively for the leadership criteria، 77/20 points out of 100; bench mark strategy 65/20 points out of 100، the bench mark for staff، 70/20points out of 100; partnership and resources criteria، 57/20points out of 100; standard procedures 59/20 points out of 100; measure customer results، 78/30points150; the bench mark results of the staff، 59out of 100; the bench mark results of، 58/40 points out of 100; and a key performance measure of results، 100 points out of 150. The findings of present study totally demonstrated the strengths and weaknesses of the postgraduate departments. In addition، this group led that leadership received the highest 77/20 and customers received the lowest 52/18. In sum، 6240 score was obtained out of 1000 considered relatively favorite; whereas،. 329 score of the enablers and 295 of the results indicated that much work has been done on the enablers. The results were less than expected، however، a significant difference was also found between the current and desired situation of each criteria.
  Keywords: Evaluate Postgraduate, Quality, Departments, Master Degree, Europe Foundation Quality Management
 • Ali Pakizeh, Maryam Nazari Pages 158-164
  Regarding to the importance of students'' mental health، the current study was an attempt to investigate the effectivenessof mindfulness and emotion regulation on high sc-hool students’ general health.، It was carried out on an experimental basis، and using random assignment، 80 female students from Yasouj city were placed into two experimental groups and one control group. Then، participants in each experimental group took part either in eight-week mindfulness workshop or emotion regulation workshop. One month after the workshops، all the participants of the three groups completed Goldberg& Hillier general health Scale. In addition to analyze the data، statistical methods such as t-test for independent groups، one way ANOVA and Tukey test were performed. The Results revealed higher level of general health for the students in both experimental groups than the students in control group. Moreover، the students in emotion regulation group showed higher level of general health than the students in mindfulness group. With regard to the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training on students'' general health، it is assumed that taking part in mindfulness and emotion regulation workshops can improve students'' General health، quality of life، and their academic performance.
  Keywords: Training, Mindfulness, Emotion Regulation, General Health, Students
 • Davoud Rasouli, Farzad Zareie, Zahra Safaie, Mohammad Esmaeil Hajinejad, Darioush Rokhafrooz Pages 165-175

  Education in Nursing and Midwifery is a combination of theory and practical education; in addition، educators and learning environment are the main pillars of education to maximize student learning and reduce stress with significant impact. Hence، the aim of this study was to investigate students'' expectations and perceived stressors from instructor during clinical education and theory in Urmia Nursing and Midwifery faculty in 2013. In this cross - sectional study، 210 students from the Urmia School of Nursing and Midwifery were included as accessible samples. For data collection، the researcher made a five-part questionnaire including demographic information، expectations of educators and clinical training (15 questions) and theoretical (7 items)، perceived stressors in the clinical learning environment (9 items) and theory (6 items). From 210 of study participants، 161 students were (76/7 %) nursing students، and 49 members (23/3 %) were students of midwifery. Regarding to the results، the main expectation of educator in the clinical learning environment by students was «show understanding and empathy by teachers»; “good communication with students«(95/7%); and to the theoretical education “provide the latest information about the course “(95/2 %). The most commonly stressor perceived by students in the clinical learning environment، “educator warnings during the period” (76/7 %)، and during the theory learning “fear in relation to not understanding the issue and pass the exam “(75/2 %) were mentioned. Expectations and perceptions of students from clinical، theoretical educator and perceived their stressors are important steps in promoting effective learning، therefore، awareness of these effective themes will be an important factor in developing of the effectiveness of educators and qualified professional students.

  Keywords: perceived stressors, instructor, Nursing, Midwifery education
 • Mehdi Sayah Bergerd, Soraya Ziaee, Ebrahim Aghazadeh, Mahboobeh Momtazan, Roya Fathi Khanghah, Seyed Abedin Hoseini Ahangari Pages 176-184
  Today, due to the presence of new technologies and changes in library' mission, they have become a place for providing information services rather than to store books; therefore,this challenges assessing the quality and suitability of the resources that it contains. This study aimed to evaluate the efficiency and utilization of the Central University Library' databases of medical students and faculty deals.This descriptive study was conducted; the population encompassed EBSCO databases, PubMed, Science Direct and Springer shared to the central library of Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences; and frequency method was used to collect data.After data collection, findings indicated that significant differences existed between the usage rate of databases, and Pubmed was the highest use in this regard. Moreover, according to the academic disciplines variation, the use of databases between different users was so significant that most users of Medical School and School of Dentistry showed the lowest rate. In addition, EBSCO databases and Springer which rarely provide full-text articles were indicated the lowest rate among users mentioned that due to time allocated and it was not economically affordable.It is the fact that the use of databases is inevitable, since some databases are required to pay a subscription, therefore, users must be more careful to select and subscribe them in order to reduce affordably the university' economical cost and to increase its usefulness to users.
  Keywords: Databases, the use, Users, Universities
 • Abdolreza Gilavand, Ahmad Fakhri Pages 185-190
  In addition to stresses relating to educational settings, dentistry students are also exposed to stresses of clinical settings. Anxiety and depression are two very important issues in everyone’s life. This is due undoubtedly to exposure to stress and tensions, and it is the individuals’ variability that determines to what extent they are influenced by environmental conditions. Through this cross-comparative study conducted in May 2014, we tried to determine to what extent the individuals behavior is affected by the environment. The research hypothesis holds that the extent of anxiety and depression among non-native male students of Dentistry School at Ahvaz Jundi Shapour University of Medical Science was much higher than that of their native counterparts. To this end, Beck Depression Inventory and Cattell Anxiety test were used. Then, reliability and validity of the questionnaire were reassessed, and then the population was determined through studying total of 123 male studentsthat 62 (31 non-native and 31 native) students were randomized easily, in addition, they had spent more than 2 years studying dentistry, and their family economic situation was also relatively moderate. Data analysis was performed using descriptive statistics, frequency, mode, mean, standard deviation, ANOVA, and independent t-test and Pearson Correlation using statistical software SPSS21. Finally, the results indicated that depression and anxiety among native and non-native students were not significantly different, therefore, the hypothesis was rejected.
  Keywords: Anxiety, Depression, Native, Non, native Students, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Health Services