فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و پنجم شماره 2 (تابستان 1391)
 • سال سی و پنجم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/07/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 1-11
  در این تحقیق، تاثیر اسانس دو گیاهL. Mentha arvensis و Mentha pulegium L. از تیره ی نعنائیان(Lamiaceae) روی باروری، تفریخ تخم و مرگ و میر حشرات کامل سوسک 4 لکه ای حبوبات،Callosobruchus maculatus F. مورد بررسی قرار گرفت. اسانس برگ گیاهان با استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطیر با آب استخراج شد. آزمایش ها در دمای 1±25 درجه ی سانتی گراد و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و در تاریکی انجام شد. از هر اسانس گیاهی غلظت های مختلف در 5 تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت هر دو اسانس، میزان مرگ و میر حشرات کامل افزایش و باروری حشرات کامل و درصد تفریخ تخم ها کاهش یافت. در بالاترین غلظت مورد آزمایش (60 میکرولیتر بر لیتر هوا) از اسانس های M. pulegiumو M. arvensis به ترتیب 7/ 89 و 7 /83 درصد حشرات کامل در مدت 24 ساعت کشته شدند. خاصیت بازدارندگی تخم ریزی M. pulegium بیشتر از M. arvensis بود ولی این دو اسانس از نظر اثر روی درصد تفریخ تخم سوسک 4 لکه ای تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بر اساس تجزیه پروبیت داده ها LC50 اسانس M. pulegium برای حشرات کامل و تخم به ترتیب 51/ 1 و 98/ 0 و برای اسانس M. arvensis به ترتیب 82/ 1 و 1/1 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. این نتایج نشان داد که اسانس های استخراج شده از این گیاهان معطر می تواند به عنوان یک ماده ی تدخینی جهت حفاظت دانه های انباری علیه سوسک 4 لکه ای مورد استفاده قرار گیرد.
 • صفحات 13-25
  کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae Koch یکی از چند خوارترین آفات شناخته شده محصولات کشاورزی دنیا به حساب می آید. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از آفت کش های شیمیایی نظیر بروز مقاومت در کنه های گیاهی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیبات جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام گرفت. لذا در این مطالعه اثر تخم کشی اسانس گیاهان Eucalyptus salmonophloia F. Muell و Eucalyptus kingsmillii (Mauden) Maiden & Blakely روی کنه تارتن دو لکه ای T. urticae در شرایط دمایی 5/ 0 ± 27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 50 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. اسانس ها به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر استخراج شدند. غلظت های 75/ 3، 28/ 8، 57/ 11، 60/ 15 و 32/ 19 میکرولیتر بر لیتر هوا روی یک قطعه کاغذ صافی به قطر 2 سانتی متر ریخته و در داخل در پوش ظروف شیشه ای قرار گرفتند. پس از 1 و 3 روز، تخم های کنه به ظروف عاری از اسانس منتقل و پس از 24 ساعت تعداد تخم تفریخ شده در هر ظرف شمارش گردید. نتایج حاصل از پردازش داده ها بیان می دارد که LC50 محاسبه شده گیاهان E. salmonophloia و E. kingsmillii روی مرحله تخم کنه تارتن دو لکه ای پس از گذشت 24 ساعت به 39/ 14 و 14/14 میکرو لیتر بر لیتر هوا و پس از 72 ساعت به 17/ 7 و 19/ 7 میکرو لیتر بر لیتر هوا می رسد. بر اساس مقادیر LC50 محاسبه شده، اثر تخم کشی این دو گیاه اختلاف معنی داری با هم نداشتند اما مدت زمان 72 ساعت اسانس دهی به طور معنی دار بسیار موثرتر از 24 ساعت اسانس دهی بود. شناسایی اسانس های گیاهی با استفاده از دستگاه GC و GC/MS نشان داد که 1،8-Cineole، P-cymene و α-Pinene ترکیبات غالب موجود در اسانس های مورد مطالعه را تشکیل می دهند.
 • صفحات 27-39
  موریانه (Microcerotermes diversus Silvestri(Iso.: Termitidae مهمترین آفت ساختمان ها در اهواز می باشدو از کلیه مواد حاوی سلولز تغذیه می کند. این موریانه در آشیانه های زیرزمینی زندگی می کند و از طریق ایجاد دالان های زیرزمینی به ساختمان ها و گیاهان دست می یابد. فعالیت حشره کشی ترکیبات بور سبب شده که جهت تیمار خاک و ایجاد موانع خاکی علیه موریانه های زیر زمینی توصیه گردد. در این تحقیقاسید بوریک به عنوان مانع شیمیایی بر علیه M. diversus با استفاده از روش های زیست سنجی لوله های آزمایشی و ظروف پلاستیکی در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد.حدود غلظت مورد استفاده 2/ 0– 4 درصد بود. نتایج نشان داد اسید بوریک به عنوان دور کننده عمل نکرد، اما خاک تیمار شده با غلظت های بالاتر از 5/ 1 درصد این ترکیب نفوذ موریانه ها را به تاخیر انداخت. همچنین در غلظت های بالاتر از 5/ 1 درصد یک افزایش تدریجی در مرگ و میر ایجاد شد. مساحت تونل زنی و فعالیت تغذیه ای در طول 14 روز در خاک تیمار شده کاهش یافت. با توجه به این نتایج می توان اسید بوریک را به عنوان موریانه کش موثر جهت تیمار خاک پیشنهاد نمود.
 • صفحات 41-51
  سفیدک داخلی یکی از بیماری های مهم آفتابگردان در استان آذربایجان غربی، به ویژه ارومیه به شمار می آید که در شرایط مساعد آب و هوایی، اپیدمی های خسارت زایی را ایجاد می نماید. با توجه به تکمیل سالانه یچرخه جنسی و وجود چرخه های متعدد غیر جنسی در فصل زراعی، احتمال بروز تغییر در قدرت بیماریزایی و ظهور نژادهای جدید، در جمعیت های این بیمارگر بالاست. لذا شناسایی نژادهای موجود در منطقه، در راستای تولید و کاربرد ارقام مقاوم به بیماری مفید خواهد بود. بدین منظور، در طول فصل زراعی 1388، بوته های آفتابگردان دارای آلودگی سیستمیک به قارچ عامل سفیدک داخلی از مناطق مختلف ارومیه جمع آوری شدند. سپس جدایه ها روی رقم حساس رکورد با استفاده از روش غوطه ور کردن گیاهچه در سوسپانسیون زئوسپورانژیوم بطور جداگانه مایه زنی، تکثیر و نگهداری گردیدند. به این ترتیب تعداد 15 جدایه در گلخانه روی گیاهان رکورد تکثیر یافته و در آزمون های تعیین نژاد استفاده شدند. سپس جدایه ها، روی سری نه تایی ارقام افتراقیبا روش مذکور مایه زنی شدند. گیاهچه های مایه زنی شده، در خاک پاستوریزه حاوی مخلوط ماسه و پرلیت با نسبت حجمی (3:2) کاشته شده و ارزیابی واکنش بوته های رشد کرده (مرحله ی دو برگی) به آلودگی، با فراهم کردن شرایط بهینه برای اسپورزایی میسر گردید. براساس نتایج به دست آمده، ارقام افتراقی واکنش یکسانی نسبت به جدایه ها نشان دادند و یک نژاد به عنوان نژاد غالب از منطقه معرفی شد که با استفاده از سیستم نامگذاری بین المللی نژاد های این بیمارگر، نژاد شماره 100 برای اولین بار در ایران نام گرفت.
 • صفحات 53-64
  استفاده از ارقام مقاوم گیاهی به عنوان رهیافت موثر در مدیریت تلفیقی مگس مینوز BlanchardLiriomyza sativae مطرح است. در این مطالعه، مقاومت آنتی زنوزی 17 رقم خیار نسبت به مگس مینوز سبزیجات L. sativae در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت برای این منظور آزمایش غربال بر اساس بررسی شاخص های تعداد نیش تغذیه ای، تعداد تونل لاروی، نسبت تونل لاروی به نیش تغذیه ای و میزان صدمه انجام شد. در آزمایش غربال تفاوت های معنی داری از لحاظ شاخص های مربوطه مشاهده شد (P<0.01). ارقام خیار در این آزمایش با استفاده از تمام شاخص ها، تجزیه کلاستر و به 4 گروه عمده ی حساس، نیمه حساس، نیمه مقاوم و مقاوم طبقه بندی شدند. ارقام مختلف خیار از لحاظ تراکم کرک های مختلف سطح برگ نیز مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان داد ارقام مزرعه ای در مقایسه با ارقام گلخانه ای، تراکم کرک ترشحی بیشتری داشتند. نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد ارقامی که عمدتا به صورت مزرعه ای کشت می شوند، نسبت به ارقام گلخانه ای مقاوم تر هستند. همچنین در یک سیستم سطوح غذایی 3 گانه، تاثیر سطح اول تغذیه (رقم خیار) بر سطح سوم تغذیه (زنبور پارازیتویید) بررسی شد و نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری در میزان جلب زنبور پارازیتویید Diglyphus isaea(Walker) بین ارقام خیار وجود ندارد.
 • صفحات 65-72
  اعضاء خانواده Tephritidae که به مگس های میوه معروف می باشند، در مرحله لارو ی از میوه گیاهان تغذیه کرده و باعث پوسیدگی و کاهش ارزش بازار پسندی آن ها می شوند. در این بررسی به منظور مطالعه فون زیرخانواده Tephritinae در مراتع هوراند برای نمونه برداری از تور حشره گیری و تله مالیز استفاده شد. نمونه برداری به صورت تصادفی و هفته ای یک بار طی فصول زراعی 1389-1388 برای شناسایی مگس های میوه در استان آذربایجان شرقی از منطقه هوراند انجام گرفت. در این بررسی، 13 گونه متعلق به هفت جنس از زیر خانواده Tephritinae جمع آوری و با استفاده از کلید های معتبر شناسایی گردید. تمام این گونه ها برای منطقه مورد مطالعه جدید بوده و گونه هایی که با ستاره مشخص شده اند، برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. گونه ها شامل Campiglossa misella (Loew، 1869)، C. tessellate (Loew، 1844)، Ensina sonchi (Linnaeus، 1767)، Noeeta pupillata (Fallen، 1814)، Tephritis dioscurea (Loew، 1856)، T. postica (Loew، 1844)، T. praecox (Loew، 1844)، Tephritomyia lauta (Loew، 1869)، Terellia fuscicornis* (Loew، 1844)، T. gynaecochroma (Hering، 1937)، Urophora hermonis* (Freidberg، 1974)، U. mauritanica (Macquart، 1843) و U. terebrans (Loew، 1850) هستند. کلیدی برای شناسایی گونه های جمع آوری شده ارائه شده است.
 • صفحات 73-85
  سفید بالک پنبه GennadiusBemisia tabaci یکی از مهمترین آفات خیار پاییزه دراستان خوزستان محسوب می شود. تغییرات فصلی و توزیع فضایی جمعیت سفید بالک پنبه در طول دو سال زراعی 1385 و 1386 به صورت هفتگی روی خیار پاییزه در منطقه ملاثانی مورد بررسی قرار گرفت. در هر دو سال حشرات بالغ در حدود دهه اول شهریور ظاهر شدند. حداکثر جمعیت حشرات بالغ در سال 1385 و 1386 به ترتیب در 25 شهریور (58 عدد حشره بالغ در هر برگ) و 17 شهریور (25 عدد حشره بالغ در هر برگ) بود. در دو سال مذکور حداکثر جمعیت تخم در 25 شهریور (134 تخم در 2 سانتی متر مربع برگ) و 17 شهریور (92 تخم در 2 سانتی متر مربع برگ) بود. به همین ترتیب حداکثر جمعیت پوره در 2 سانتی متر مربع در دو سال مذکور به ترتیب در 25 شهریور (81 پوره در2 سانتی متر مربع) و 17 مهر (39 پوره در2 سانتی متر مربع) دیده شد. حداکثر جمعیت شفیره در دو سانتی متر مربع برگ در دو سال ذکر شده به ترتیب در 1 مهر (3/ 2 عدد شفیره) و 24 شهریور (4 /1 عدد شفیره) بود. جمعیت تمام مراحل رشدی سفید بالک پنبه در اواخر مهرماه به صفر رسید. نتایج حاصل از روش رگرسیونی تیلور نشان دهنده الگوی توزیع جمعیت تجمعی B. tabaciبود. نتایج حاصل از این تحقیق در مدیریت تلفیقی سفید بالک پنبه کاربرد دارد.
|
 • Pages 1-11
  Effects of Mentha arvensis L. and Mentha pulegium L. essential oils were investigated against oviposition deterrence، egg hatching and adults'' mortality of Callosobruchus maculatus F. Essential oils were obtained by dry leaves that were subjected to hydrodistilation using a modified Clevenger-type apparatus. All experiments were conducted at 25±1ºC، 65±5 % R. H. in the dark condition with 5 replications for each essential oil. Results indicated that increasing the essential oil concentrations resulted in increase of insecticidal activity of essential oils on eggs، adults and oviposition deterrence. At the highest concentration tested (60 µl/l air)، of M. pulegium and M. arvensis essential oils، 89. 7 and 83. 8% of adults were killed، respectively. Oviposition deterrence of M. pulegium was more than M. arvensis; however، egg hatching effects of both essential oils were not significantly different. According to the data probit analysis، LC50 for adults and eggs of C. maculatus were found to be 1. 51 and 0. 98 µl/l air of M. pulegium oil and 1. 82 and 1. 1 µl/l air essential of M. arvensis. The results suggest that essential oils of these aromatic plants could be used as botanical fumigant to protect grains against C. maculatus.
 • Pages 13-25
  The two spotted spider mite Tetranychus urticae Koch is one of the polyphagous pests of crops worldwide. Due to undesirable effects of synthetic pesticides such as expression of resistance in mites, this research was conducted to achieve alternative safe compounds to environment. Therefore, ovicidal activity of essential oils of Eucalyptus salmonophloia F. Muell and Eucalyptus kingsmillii Maiden (Mauden) blakely was studied on two-spotted spider mites at 27 ± 0.5°C, 50 ± 5% RH and photoperiod 16: 8 h (L: D). The essential oils were extracted by Clevenger type apparatus. Concentrations of 3.75, 8.28, 11.57, 15.60 and 19.32 µL/L air were put on filter papers with 2 cm diameter and kept in the cap of bottle. The eggs were fumigated for one and three days and then, they were transferred to new clean dishes. The hatched eggs were counted 24 h after fumigation. LC50 values of E. Salmonophloia and E. Kingsmillii were 14.39 and 14.14 µL/L air on one-day old eggs and 7.17 and 7.19 µL/L air on three-day old eggs, respectively. Based on LC50 values, ovicidal activity of these two essential oils was not significantly different; however, 72 h fumigation was significantly more effective than 24 h fumigation. The chemical composition of the essential oil was assessed by GC and GC-MS. 1,8-Cineol, P-cymene and α-Pinene were determined to be the major constituents of the oils.
 • Pages 27-39
  Microcerotermes diversus Silvestri is the most economically destructive termite in structures in Ahvaz (Iran), and it consumes almost anything containing cellulose. This species lives in subterranean nests and gains access to buildings and vegetation by constructing underground galleries. Because of their insecticidal activity, boron compounds may be beneficial for treating soil to create insecticidal barrier effects against subterranean termites. The chemical barrier effect of boric acid against M.diversuswas evaluated in laboratory trials using glass tube and plastic container methods. Boric acid concentrations used ranged from 0.2 to 4.0% in soil. This study showed boric acid does not act as a repellent, but that soil treated with >1.5% of this compound was effective for inducing delay in penetration of termites through the treated soil. Boric acid at >1.5% also caused a gradual increase in mortality and reduced tunnel area and feeding activity into the treated soil during the 14-day trial. Results suggest that boric acid mixed in soil creates an effective, non-repellent lethal termite foraging area against M. diversus.
 • Pages 41-51
  Sunflower downy mildew, caused by Plasmopara halstedii, is one of the most important diseases of this crop in West-Azarbaijan, Urmia. It causes economic yield losses during favorable environmental conditions. The pathogen is a polycyclic one, and it is likely that physiological changes occur in its population and subsequent appearance of new physiological races. Hence, identification of the existing races among the population in infected areas would play a significant role in breeding and the use of resistant cultivars to control the disease. Infected sunflower plants showing systemic symptoms were collected from different areas of Urmia in 2009. The isolates were inoculated and mass-produced on susceptible cultivar record, using Whole Seedling Immersion (WSI) inoculation method, and finally 15 isolates were obtained. The isolates were inoculated on nine differential lines (RHA-265, HA-304, PM-13, PM-17, 803-1, HA-R4, QHP-1, HA-335, RHA-274) by the same method. Three days old seedlings, after inoculation, were sown in pasteurized mixture of sand and perlite (3:2 v/v), and incubated in greenhouse for two weeks. To induce the sporulation, favorable conditions (16˚C, 90-100% R.H and darkness) were provided for 48 h. The results showed that differential lines had a similar reaction pattern to the isolates. Thus, one race was identified as dominant in the area. Following international system of nomenclature, the race was called number 100. This is the first report of identification of physiological races of sunflower downy mildew based on the international system for nomenclature in Iran.
 • Pages 53-64
  The use of resistant plant cultivars and parasitoids could be an effective strategy in IPM of Liriomyza sativa Blanchard. Cucumber is a preferable host for this insect. In this research, antixenosis resistance of 17 cultivars of cucumber was evaluated to L. sativae under greenhouse condition. Results indicated that there were significant differences between cultivars with regard to the number of feeding sting and larval tunnels (p<0.01). Cucumber cultivars were ranked by cluster method based on all measured characters and were classified to four groups: susceptible, semi-susceptible, semi-resistant and resistance. Density of leaf hairs and trichomes of cucumber cultivars were evaluated and the result showed that the density of glandular hairs on leaves of field cultivars was higher in comparison to greenhouse cultivars. These results suggested that the local and field cultivars are generally more resistant to leaf miner than the greenhouse cultivars. In this study, a wide range of genetic variation in traits related to leaf miner resistance was found in cucumber germplasm. Also in tritrophic level system, the effects of first level (cucumber cultivars) on third level (parasitoid wasps) were studied and the results showed no significant differences between cultivars in attracting parasitoid wasps.
 • Pages 65-72
  The larvae of the Tephritidae, known as fruit flies, feed on the fruits and cause decaying and reducing their market-friendliness. In this study, the adults were collected once a week using common entomological net as well as Malaise traps during 2009-2010 in Horand region, East Azerbaijan. Thirteen species belonging to seven genera of subfamily Tephritinae were identified. All these species are new records for Horand region and two species, marked with an asterisk, are reported as new to the Iranian fauna. The species are listed as follows: Campiglossa misella (Loew, 1869)، C. tessellate (Loew, 1844), Ensina sonchi (Linnaeus, 1767), Noeeta pupillata (Fallen, 1814), Tephritis dioscura (Loew, 1856), T. postica (Loew, 1844), T. praecox (Loew, 1844), Tephritomyia lauta (Loew, 1869), Terellia fuscicornis* (Loew, 1844), T. gynaecochroma (Hering, 1937), Urophora hermonis* (Freidberg, 1974), U. mauritanica (Macquart, 1843) and U. terebrans (Loew, 1850). A code is provided for identification of the new collected species.
 • Pages 73-85
  Cotton whitefly, Bemisia tabaci is considered as one of the most important pests of fall cucumber in Khouzestan province. Studies were conducted to examine the seasonal dynamics and spatial distribution of B.tabaci on fall cucumber during 2006 and 2007 in Mollasani area. In both years, adult whiteflies first appeared on the plants in early September. In 2006 and 2007, mean maximum of adults occurred on 15th of September (58 adults / leaf) and 7th of September (25 adults/ leaf), respectively. In the above mentioned years, the mean maximum of eggs was found on 15th of September (134 eggs/ 2cm2 leaf) and 7th of September (92 eggs/ 2cm2 leaf). Likewise the mean maximum numbers of nymphs in 2 cm2 were 81 and 39 nymphs on 15th of September and 7th of September, respectively. In the aforementioned years, the mean maximum pupae were counted on 20th of September (2.3 pupae/2cm2 leaf) and 14th of September (1.4 pupae/ 2cm2 leaf), respectively. The population of all developmental stages reached zero in the beginning of November. The results of this study have applications for integrated management of cotton whitefly.