فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1394)
 • سال سی و هشتم شماره 1 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سارا قشقایی، سید باقر محمودی، سعید رضایی صفحات 1-9
  مقاومت 16 لاین گرده افشان (S1)حاصل از دو توده مقاوم به ریزوکتونیا و خشکی، شش رقم تجارتی و یک جمعیت گرده افشان باز (SB19) در برابر جدایه ای با بیماریزایی بالا از بیمارگر Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidعامل بیماری پوسیدگی ذغالی چغندر قنددر شرایط گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی مقاومت ارقام و لاینها در آزمایشهای جداگانه انجام شد. از خلال دندان آغشته به قارچ به عنوان مایه تلیقح استفاده شد. گیاهان چهار تا شش ماهه با مایه تلقیح مایه زنی شدند و یک ماه پس از آن میزان پوسیدگی ریشه با استفاده از مقیاس استاندارد 1 تا 9 برآورد گردید. نتایج نشان داد که ارقام و لاینها از سطوح مختلف مقاومت به بیماری برخوردارند. ارقام تجارتی شیرین و جلگه از حساسیت بالایی نسبت به بیماری برخوردار بودند. ارقام تجارتی فلورس، دوروتی، راستا، لاینهای B8618 و B8662 و توده SB19با شدت آلودگی یک تا 3 جزو ارقام مقاوم به بیماری گروه بندی شدند. لاینهای مقاوم به خشکی با شدت آلودگی 56/ 4 تا 36 /7 در گروه لاینهای حساس به بیماری قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: غربال لاین، خشکی، پوسیدگی ریشه، Macrophomina phaseolina
 • سیدعلی اصغر فتحی، حسین برخوردار، محمدرضا باقری صفحات 11-23
  مگس گلرنگ،Acanthiophilus helianthi Rossi، یکی از آفات مهم گلرنگ در منطقه اصفهان است. در این تحقیق، تراکم جمعیت و خسارت مگس گلرنگ روی ده ژنوتیپ گلرنگ به نام های مکزیکی37، مکزیکی38، مکزیکی39، مکزیکی50، مکزیکی51، kw2، لاین5، لاین411، پدیده و گلدشت در مزرعه آزمایشی (بدون کاربرد حشره کش) در دو سال 1391 و 1392 ارزیابی شد. همچنین، شاخص های عملکرد ده ژنوتیپ مورد مطالعه گلرنگ در مزرعه شاهد (سمپاشی شده با کلرپایریفوس) نیز تعیین گردید. تراکم جمعیت لاروها و شفیره ها در ژنوتیپ گلدشت (با 6/ 7 و 8 لارو و شفیره به ازای یک گیاه) و لاین411 (با 8/8 و 4/ 10 لارو و شفیره به ازای یک گیاه) در مقایسه با سایر ژنوتیپ های مورد مطالعه به طور معنی داری کمتر بود. همچنین، درصد غوزه های آلوده به ازای یک گیاه، درصد کاهش وزن غوزه آلوده، درصد دانه های خسارت دیده به ازای یک غوزه آلوده و درصد کاهش دانه تولید شده به ازای یک غوزه آلوده در ژنوتیپ های گلدشت و لاین411 در مقایسه با سایر ژنوتیپ های مورد مطالعه کمتر بود. شاخص های عملکرد شامل تعداد غوزه به ازای یک گیاه، تعداد دانه های تولید شده به ازای یک غوزه سالم و وزن هزار دانه در ژنوتیپ گلدشت و لاین411 در مقایسه با سایر تیمار های مورد مطالعه بیشتر بود. این نتایج نشان می دهد که ژنوتیپ گلدشت و لاین411 در بین ده ژنوتیپ مورد مطالعه نامطلوب ترین ژنوتیپ نسبت به مگس گلرنگ بودند و این ژنوتیپ ها با داشتن عملکرد بالا پتانسیل کاربرد در برنامه های مدیریت تلفیقی A. helianthi در مزارع گلرنگ را دارند.
  کلیدواژگان: مگس گلرنگ، ژنوتیپ های گلرنگ، تراکم جمعیت، مطلوبیت، عملکرد
 • مهسا صحرانشین سامانی، علی اکبر فدایی تهرانی صفحات 25-36
  نماتدهای ریشه گرهی (Meloidogyne spp.) از مهمترین نماتد های انگل گیاهی و یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد بادام هستند. استفاده از پایه های مقاوم یکی از کارآمدترین روش های مدیریتی در جهت کنترل بیمارگرهای خاکزاد به ویژه در مورد درختان میوه قابل تکثیر به روش پیوند، می باشد. با این حال نوع واکنش بین پایه و پیوندک می تواند بیماریزایی و خسارت عوامل بیماری زا را تحت تاثیر قرار دهد. به منظور مقایسه عکس العمل ترکیب های مختلف پایه و پیوندک به نماتد ریشه گرهی M. javanica، آزمایشی بصورت فاکتوریل با چهار نوع پایه (GF677، GN15، هیبرید محلی هلو × بادام شورابی1 و هیبرید محلی هلو × بادام شورابی2) و ارقام سفید و مامایی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. مایه زنی با نماتد پس از گیرایی پیوند صورت گرفت. ارزیابی نتایج سه ماه پس از مایه زنی گیاهان پیوندی و با استفاده از شاخص های رشدی گیاهان و شاخص های رشد و نموی نماتد صورت گرفت. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتایج نشان داد که به جز GN15، سایر پایه های مورد بررسی به نماتد حساس بودند. در بین پایه های حساس به حمله نماتد (GF677، هیبرید محلی هلو × بادام شورابی1 و 2)، رشد پیوندک روی پایه هیبرید محلی هلو × بادام شورابی 2 نسبت به دو پایه دیگر بیشتر بود به نحوی که بعضی از شاخص های رشدی مشابه پایه غیرحساس GN15بود. اثر متقابل بین پیوندک پر رشد مامایی و پایه های هیبرید محلی هلو × بادام شورابی 1و 2 باعث تحمل خسارت ناشی از حمله نماتد شد. در مجموع تحمل GN15و هیبریدهای بادام × هلو به نماتد ریشه گرهی، بیشتر از سایر پایه های مورد بررسی بود. نوع رقم پیوند شده روی پایه های مختلف نیز، بر میزان حساسیت یا تحمل آنها به نماتد ریشه گرهی تاثیر داشت.
  کلیدواژگان: ارقام بادام، پایه های رویشی، مقاومت، نماتد ریشه گرهی
 • شاهین نوری نژاد زرقانی، محمود کریمی صفحات 37-49
  پروتئین حرکتی در ویروس های گیاهی نقش های متعددی بویژه حرکت از یک سلول-به-سلول را برای ایجاد آلودگی سیستمیک بر عهده دارد. پروتئین حرکتی در ویروس برگ بادبزنی مو (Grapevine fanleaf virus، GFLV) با ایجاد ساختارهای لوله ای شکل در پلاسمادسماتاها مسئول انتقال سلول-به-سلول ویروس در گیاهان میزبان است. در پژوهش حاضر تنوع ژنتیکی ژن پروتئین حرکتی GFLV در جدایه های ایرانی جمع آوری شده از تاکستان های استان های مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، اردبیل و قزوین بررسی شد. بعلاوه فشار انتخاب وارد شده بر آنها تخمین زده شد. به این منظور تعداد 246 نمونه به صورت تصادفی جمع آوری شدند که از میان آنها 33 نمونه توسط آزمون DAS-ELISAآلوده به GFLV تشخیص داده شدند. ژن پروتئین حرکتی طی آزمون آرتی-پی سی آر تکثیر و سپس تعیین توالی شد. نتایج آنالیزهای فیلوژنی نشان داد که حداقل دو دودمان ازجدایه های ویروس برگ بادبزنی مو براساس توالی پروتئین حرکتی در ایران وجود دارند. داده های حاصل از تعیین توالی این ژن نشان داد که اندازه ژن پروتئین حرکتی در تمامی جدایه های بررسی شده این ویروس ثابت و 1044 نوکلئوتید است که حاکی از عدم تحمل این ژن به رخدادهای حذف یا اضافه می باشد. پارامترهای ژنتیک جمعیت نشان داد که ژن پروتئین حرکتی در جدایه های ایرانی و سایر جدایه های این ویروس تحت فشار انتخاب منفی شدیدی قرار دارد، اما میزان این فشار بطور یکنواخت بر روی این ژن توزیع نشده است.
  کلیدواژگان: GFLV، ژنتیک جمعیت، فیلوژنی
 • حامد رونق، محمد امین سمیع صفحات 51-65
  شته سبز انار، Aphis punicae Pass. عمومی ترین آفت درختان انار محسوب می گردد. در این پژوهش، واکنش تابعی لاروهای سن سه، چهار، ماده های بالغ وحشرات کامل نر و ماده 10 روزه کفشدوزک شکارگر (Oenopia conglobata contaminata (Menetries نسبت به تراکم های مختلف پوره های سن سه و چهار شته سبز انار به عنوان طعمه در دماهای 25 و 5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. تراکم های استفاده شده برای لارو سن سه و چهار کفشدوزک شامل 2، 4، 8، 16، 32، 64، 100 و 128 طعمه و برای ماده بالغ و حشرات کامل نر و ماده 10 روزه شامل 8، 16، 32، 64، 100 و 128 طعمه بود و میزان تغذیه در هر تراکم پس از 24 ساعت ثبت شد. نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک و تخمین پارامترها از طریق رگرسیون غیر خطی تعیین شد. واکنش تابعی تمامی مراحل مختلف رشدی کفشدوزک در دمای 25 و 5/ 27 درجه سلسیوس از نوع دوم بود و تنها در دمای 25 درجه سلسیوس و در مرحله سنی لارو سن چهار از نوع سوم بود. بیش ترین مقدار قدرت جستجوگری (a) در دمای 25 درجه سلسیوس با مقدار 127 /0 بار در ساعت مربوط به ماده های بالغ و کمترین زمان دست یابی (Th) در این دما با مقدار 338/ 0 ساعت مربوط به لارو سن چهار بود. در دمای 5/ 27 درجه سلسیوس بیش ترین مقدار قدرت جستجوگریبا مقدار 119/ 0 بار در ساعت مربوط به لارو سن چهار و کمترین زمان دست یابی با مقدار 275/ 0 ساعت مربوط به ماده های بالغ تعیین شد.
  کلیدواژگان: شته سبز انار، Oenopia conglobata، قدرت جستجوگری، واکنش تابعی
 • وحیده یوسف دوست، یوبرت قوستا صفحات 67-78
  در این مطالعه تعداد 223 جدایه از قارچ Sclerotinia sclerotiorum، عامل بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی سر کلم، از مزارع مختلف تحت کشت این گیاه در شهرستان ارومیه جمع آوری شد. شناسایی گروه های سازگار میسلیومی جدایه ها روی محیط کشت PDA تقویت شده با رنگ مک کورمیک1 انجام گرفت و در مجموع تعداد 36 گروه سازگار میسلیومی مشخص گردید. تعداد 23 گروه سازگار میسلیومی (حدود 88/ 63 درصد)، هر کدام تنها شامل یک جدایه و بقیه، بیش از یک جدایه داشتند. آزمون تعیین شدت بیماری زایی جدایه ها در آزمایشگاه روی برگ های جدا شده کلم انجام گرفت و میزان توسعه لکه ها روی برگ های تیمار شده اندازه گیری شد. تمامی جدایه ها روی برگ های کلم نشانه های بیماری را بروز دادند (بیماریزا بودند)، اما شدت بیماریزایی در بین جدایه ها تفاوت محسوسی داشت. هیچگونه ارتباطی بین شدت بیماریزایی جدایه ها، گروه های سازگار رویشی و یا محل جداسازی آنها مشاهده نشد. جدایه های حاصل از یک مزرعه به گروه های سازگار میسلیومی مختلفی تعلق داشتند، ضمن اینکه شدت بیماری زایی جدایه های درون یک گروه سازگار میسلیومی و نیز بین گروه های سازگار میسلیومی، متفاوت بود. نتایج این مطالعه نشان داد که سطح بالایی از ناسازگاری میسلیومی در بین جدایه های Sclerotinia sclerotiorum جمع آوری شده از مزارع مختلف تحت کشت کلم در ارومیه وجود دارد. این سطح وسیع ناسازگاری میسلیومی نشان دهنده ناهمسانی ژنتیکی در داخل جدایه های این گونه در این منطقه است و باید در برنامه های مدیریتی به ویژه ارزیابی و اصلاح ارقام مقاوم مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کلم، تنوع ژنتیکی، شدت بیماریزایی، نشانگر فنوتیپی، پوسیدگی اسکلروتینیایی
 • مونا اسمعیلی، علیرضا معرفت صفحات 79-90
  گال طوقه و ریشه ناشی از باکتری Rhizobium vitis از مهمترین بیماری های انگور در سراسر جهان به شمار می آید. از آنجایی که تاکنون کنترل شیمیایی موثری برای این بیماری ارائه نشده است، کنترل آن با برخی باکتری های آنتاگونیست مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی باکتری های خاکزی باغ های انگور استان قزوین و بررسی اثر آنتاگونیستی آنها بر Rh. vitis انجام شد. از نمونه های جمع آوری شده از خاک و ریشه و طوقه انگور در 22 منطقه استان، 210 جدایه به دست آمد و پس از گروه بندی، 73 جدایه برای بررسی بیشتر انتخاب شدند. شناسایی جدایه ها با آزمون های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انجام شد. به علاوه، از آغازگرهای Bsub5F/Bsub3R برای تایید شناسایی جدایه های مشکوک به Bacillus subtilis استفاده شد. توانایی جدایه ها در تولید آنتی بیوتیک، سیدروفور، سیانید هیدروژن و آنزیم پروتئاز بررسی گردید و جهت شناسایی جدایه های سودوموناس فلئورسنت دارای ژن های PhID و hcnABC، به ترتیب از آغازگر هایPhI2a /PhI2b وPM2 /PM7-26R استفاده شد. اثر آنتاگونیستی پنج جدایه، انتخاب شده از بین باکتری های مختلف شناسایی شده، بر باکتری عامل بیماری روی قطعات شلغم و هویج بررسی گردید. بر اساس نتایج، جدایه های آنتاگونیست به بیوارهای I، III و IV از Pseudomonas fluorescens و B. subtilis تعلق داشتند. همه جدایه های مذکور با تولید آنتی بیوتیک از رشدRh. vitis جلوگیری کردند. به علاوه، بیوارهای I، III و IV از P. fluorescens قادر به تولید پروتئاز و سیانید هیدروژن بودند اما در تولید سیدروفور، نتایج متفاوتی را نشان دادند. آغازگرهای اختصاصی وجود ژن های PhID و hcnABC را در بعضی از جدایه های بیووارهای I و IV از P. fluorescens به اثبات رساندند. دو جدایه از بیووار I و یک جدایه از بیووار IV از P. fluorescens و نیز دو جدایه از B. subtilis به طور کامل از تشکیل گالتوسطRh. vitis روی قطعات شلغم و هویج جلوگیری کردند.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، آگروباکتریوم، سودوموناس، باسیلوس
 • راضیه یزدانی، مسعود شمس بخش، ناصر صفایی صفحات 91-100
  لکه برگی و پوسیدگی نرم باکتریایی یکی از بیماری های مهم اقتصادی است که ریشه، غده، برگ و ساقه تعدادی از گیاهان زینتی را تحت تاثیر قرار می دهد. این بیماری توسط طیف وسیعی از باکتری های پکتولیتیک ایجاد می شود. به منظور شناسایی عوامل لکه برگی باکتریایی گیاهان زینتی در استان اصفهان، تعداد 70 نمونه از برخی گیاهان زینتی با علائم لکه برگی و پوسیدگی نرم از گلخانه های مختلف استان جمع آوری شد. پس از جداسازی باکتری ها، بیماری زایی جدایه ها با مایه زنی روی گیاهان میزبان اثبات شد. شناسایی باکتری ها با انجام آزمون های متداول فنوتیپی و آنالیز ترادف SrDNA16 انجام شد. نتایج این آزمون ها نشان داد جدایه های بررسی شده متعلق به گونهPectobacterium carotovorum بودند. این اولین گزارش از شناسایی این باکتریاز گیاهان زینتی در استان اصفهان می باشد.
  کلیدواژگان: گونهPectobacterium carotovorum، S rDNA16، تعیین ترادف
 • اکبر قاسمی کهریزه، قدیر نوری قنبلانی، نورالدین شایسته، ایرج برنوسی، حیدر موسوی انزابی صفحات 101-112
  شاخص های زیستی و تغذیه ای سوسک کلرادوی سیب زمینی، (Say) Leptinotarsa decemlineata، بر روی33 رقم زراعی سیب زمینی در شرایط گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. بر روی بوته های کاشته شده در گلدان، شاخه های تیمار بوسیله قفس های آستینی محبوس و در داخل هر قفس پنج عدد حشره کامل ماده که به تازگی از مرحله شفیرگی خارج شده بودندتوزین و رهاسازی گردید. بعد از 10 روز میزان افزایش وزن حشرات کامل تعیین گردید. همچنین در آزمایش دیگری در درون هر قفس آستینی تعداد 15 عدد لارو سن اول تازه تفریخ شده پرورش یافتند. میزان برگ خوردگی شاخه های تیمار، وزن لاروها در روز دوازدهم بعد از رهاسازی و طول و تلفات دوره های لاروی و شفیرگی تعیین گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس داده ها در مورد تمامی صفات مورد بررسی بین ارقام تفاوت معنی داری (P<0/01) وجود داشت. حشرات کامل پرورش یافته بر روی ارقام ’سینجا‛ و ’بریجت‛ کمترین افزایش وزن را نشان دادند و کمترین میزان برگ خوردگی بهوسیله لاروها بر روی ارقام ’ساتینا‛ و ’سانتانا‛ مشاهده گردید. لاروهای نئونات پرورش یافته بر روی ارقام ’میریام‛ و’کارلیتا‛در روز دوازدهم بعد از رهاسازی کمترین وزن لاروی را نشان دادند. بیشترین طول دوره های رشد و نموی در روی ارقام ’بریجت‛ و’دلیکات‛، و بیشترین درصد تلفات این دوره ها در روی ارقام ’آرانکار‛ و ’آگاتا‛مشاهده شد. کمترین وزن حشرات کامل ماده و نر حاصل از لاروهای پرورش یافته بر روی ارقام ’دلیکات‛ و ’رومینا‛ مشاهده گردید. نتایج نشان داد که ترجیح تغذیه ای مرحله لاروی آفت مستقل از ترجیح تغذیه ای حشرات کامل است.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، سوسک کلرادوی سیب زمینی، ترجیح تغذیه ای
 • نیلوفر فرجی، علی اصغر سراج، علی رجب پور، فاطمه یاراحمدی صفحات 113-122
  کنه Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolski یکی از آفات مهم گیاهان جالیزی در استان خوزستان و سایر استان های جنوبی کشور می باشد. با توجه به اثرات نامطلوب استفاده از آفت کش های شیمیایی، این تحقیق به منظور معرفی ترکیب های جایگزین کم خطر برای محیط زیست انجام شد. در پژوهش حاضر اثر دورکنندگی و ضدتخم گذاری اسانس گیاهان رازیانه Foeniculum vulgare Mill. و لیمو ترش Citrus limon L. روی ماده بالغ کنه تارتن ترکستانی و سن شکارگر آن Orius albidipennis Reuter مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور غلظت 2000 پی پی ام هر یک از اسانس های مذکور به صورت تماسی به کار گرفته شد. نتایج آزمون ضد تخم گذارینشان داد که هیچ اختلاف معنی داری در اثرات ضد تخم گذاری اسانس های مذکور وجود نداشت. بیشترین اثر ضد تخمگذاری توسط کنه و سن شکارگر مورد مطالعه، در روز اول پس از شروع آزمایش مشاهده شد، به صورتی که میانگین تعداد تخم های گذاشته شده توسط کنه در تیمارهای لیمو ترش، رازیانه و شاهد به ترتیب 48/ 0± 3/ 0، 48 /0± 5/ 0 و32/ 0±4 تخم و میانگین کمترین تعداد تخم گذاری سن شکارگر برای تیمارهای مذکور به ترتیب 52/ 0 ±1، 52/ 0±3/ 1 و 7/ 0±8 تخم بود. با گذشت زمان و کم شدن اثر اسانس ها، میزان تخم گذاشته شده به کندی افزایش یافت. اثر دورکنندگی اسانس ها با استفاده از محاسبه شاخص دورکنندگی مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص دورکنندگی نشان داد که اسانس لیمو ترش دورکنندگی بیشتری نسبت به رازیانه برای کنه داشت. همچنین اسانس رازیانه دورکنندگی کمتری برای سن شکارگر نسبت به اسانس لیمو ترش داشت.بنابراین به نظر می رسد که اسانس رازیانه ترکیب امن تری برای کاربرد در برنامه مدیریت تلفیقی کنه تارتن ترکستانی در گلخانه ها باشد.
  کلیدواژگان: اثر ضد تخم گذاری، اثر دورکنندگی، سن Orius albidipennis، کنه تارتن ترکستانی، اسانس رازیانه، اسانس لیمو ترش
|
 • Pages 1-9
  Resistance of 16 S1 pollinator lines derived from two populations with resistance to Rhizoctonia and drought، six cultivars and an open pollinator population were evaluated to a highly virulence isolate of Macrophomona phaseolina، causal agent of charcoal rot of sugar beet in greenhouse condition. Evaluation of the cultivars and lines was carried out in separate experiments. Tooth pikes were used as inoculums. Four-six month plants were inoculated and one month after inoculation، severity of root rot was estimated using a 1-9 standard scale. The results showed different levels of resistance among cultivars and lines. Cultivars Shirin and Jolgae were very susceptible to the disease. Cultivars Flores، Dorothea، Rasta، B8662 and B8618 lines as well as SB19 population were classified in the resistance category with 1 to 3 disease severity indices. Drought resistant lines had a disease severity index ranging from 4. 56 to 7. 36 and were grouped in a susceptible category.
  Keywords: Charcoal rot, Line screening, Drought, Root rot
 • Pages 11-23
  The safflower fly, Acanthiophilus helianthi Rossi, is an important pest of safflower in Isfahan region. In this study, population density and damage of the safflower fly on ten safflower genotypes namely Mexico 37, Mexico 38, Mexico 39, Mexico 50, Mexico 51, KW2, Line5, Line411, Padideh and Goldasht were studied in an experimental field (not using insecticide) during 2012 and 2013. Furthermore, yield indices of ten tested genotypes were studied in a control field (using Chlorpyrifos). The densities of larvae and pupa on Goldasht (7.6 and 8 larvae and pupa/plant) and Line411 (8.8 and 10.4 larvae and pupa/ plant) were lower compared to the other tested genotypes of safflower. In addition, the percentage of infested heads/plant, the percentage of reduced weight of infested head, the percentage of infested seeds/ head, and the percentage of seed loss/infested head on Goldasht and Line411 were lower than that on the other tested genotypes. Yield indices including the number of heads/plant, the number of seeds/ head and the weight of 1000 seeds on Goldasht and Line411 were higher compared to the other tested genotypes. These results indicated that Goldasht and Line411 were the least suitable genotypes to the safflower fly, and these genotypes with a high yield have the potential for use in integrated management program of A. helianthi in safflower fields.
  Keywords: The safflower fly, Safflower genotypes, Population density, Suitability, Yield
 • Pages 25-36
  Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are one of the important limiting factors in almond production. Use of resistant rootstocks to plant pathogens is the most effective methods for control of soil-borne pathogens, especially nematodes. In this study, the reaction of several stock and scion composition (Sefeid and Mamaei as scion and GF677, GN15, shorabi 1 peach × almond hybrid and shorabi 2 peach × almond hybrids as rootstock) to root knot nematode (M. javanica) was studied as a randomized complete block design with four replications in greenhouse. The nematodes were added to pots one week after grafting cultivars. Scion growth indices and nematode pathogenicity parameters were evaluated three months after inoculation. Analysis of variance and mean comparison of results showed the susceptibility of all rootstocks, except GN15. Among the susceptible rootstocks to nematode, the highest scion growth was observed on Shorabi 2 peach × almond hybrid. Compatibility of Mamaei (as scion) and Shorabi 1 and Shorabi 2 peach × almond hybrids (as rootstock) increased tolerance to nematode. Collectively, the GN15 and peach × almond hybrids rootstocks were more resistant to root knot nematode than other examined rootstocks. The sensitivity or tolerance of rootstocks to nematodes was affected by the type of grafted variety on different rootstocks.
  Keywords: Almond, Meloidogyne javanica, Resistance, Rootstock, Scion variety
 • Pages 37-49
  Movement protein (MP) plays multiple roles in plant pathogenic viruses, especially in cell-to-cell movement for establishing systemic infection. The grapevine fanleaf virus-MP is responsible for cell-to-cell movement of GFLV by introducing tubular structures through the plasmodesmata in host plants. In the present study, genetic diversity of GFLV-MP gene was investigated in Iranian isolates of the virus collected from Markazi, East-Azarbaijan, West-Azarbaijan, Zanjan, Ardabil, and Qazvine provinces. Selection pressure on this gene was furthermore estimated. A total of 245 leaf samples were collected randomly, of which 33 reacted positively in GFLV specific DAS-ELISA Kit. The GFLV-MP gene was amplified by RT-PCR and subsequently was cloned and sequenced. Phylogenetic analysis based on the MP gene uncovered that there were at least two lineages of the GFLV isolates in Iran. Moreover, sequence data analysis showed that the MP gene had constant size of 1044 nucleotides in the all GFLV isolates meaning that this gene did not tolerate any insertion or deletion events. Estimated population genetic parameters revealed that the MP gene of GFLV in Iranian and other isolates of GFLV was under sever purifying (negative) selection pressure, but it was not distributed on the MP gene uniformly.
  Keywords: GFLV, Population genetic, Phylogeny
 • Pages 51-65
  Pomegranate green aphid, Aphis punicae Pass. is a common pest of pomegranate trees. In this study, the functional response of different age stages (third and fourth larval instars, adult females, male and female 10-days old) of coccinellid predator O. conglobata contaminata (Menetries) was studied to different densities of third and fourth nymphal instars of pomegranate green aphid as prey (at 25 and 27.5°C, 65±5% RH, and 16:8 L: D photoperiod). Densities of 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100, and 128 third and fourth nymphal instars of pomegranate green aphid for third and fourth larval instars and densities 8, 16, 32, 64, 100 and 128 for adult females and adult males and females were used and the average feeding at any density was recorded after 24h. Type of functional response was determined using logistic regression and the searching efficiency (a) and handling time (Th) were estimated by nonlinear regression. Type of the functional response at 25 and 27.5oC at all age stages of the predator was type II, and only at 25oC and for the fourth, the response was type III. The Maximum value of the searching efficiency was 0.127 h-1 at 25°C for adult females and the less handling time in this temperature was 0.338h for the fourth larval instar. At 27.5°C, the maximum value of searching efficiency was 0.119 h-1 for the fourth larval instar and the less handling time was 0.275 h related to adult females.
  Keywords: Aphis punicae, Functional response, Searching efficiency, Oenopia conglobata
 • Pages 67-78
  In this study, 223 isolates of Sclerotinia sclerotiorum, the causal agent of cabbage head rot, were collected from different fields in Urmia. Identification of mycelial compatibility groups (MCGs) was done on Potato Dextrose Agar (PDA) culture medium amended with McCormick's red food coloring. A total of 36 MCGs were identified. 23 MCGs (63.88%) had one isolate and the others had more than one isolate. Aggressiveness of the isolates was done on detached cabbage leaves in laboratory conditions and lesion development was determined on treated leaves. All tested isolates were pathogenic on cabbage leaves and disease symptoms were developed, but the aggressiveness was varied greatly among isolates. There was not any correlation between aggressiveness of the isolates, MCGs and isolation location. Isolates obtained from one field were grouped in different MCGs, and there was a difference in aggressiveness, MCGs, and isolation location. The Obtained isolates from one field were grouped in different MCGs, and there was a difference in aggressiveness of isolates within and among MCGs. Results showed that there was a high level of mycelial incompatibility among the Sclerotinia sclerotiorum isolates which were obtained from cabbage fields in Urmia. The high level of mycelial incomtibility indicates the genetic heterogeneity in this fungus and should be considered in management strategies especially using resistant cultivars.
  Keywords: Cabbage, Genetic diversity, Aggressiveness, Phenotypic marker, Sclerotinia rot
 • Pages 79-90
  Root and crown gall caused by Rhizobium vitis, is one of the most important diseases of grapevine worldwide. Although there is no efficient chemical control for the disease, various antagonistic bacteria have been studied for its biocontrol. This study was conducted to identify soil inhabiting bacteria in Qazvin province vineyards and to investigate their inhibitory effect on the pathogen. Samples were collected from soil, as well as grape root and crown in 22 areas over the province. Two hundred ten bacterial isolates, obtained from the samples, were grouped and 73 isolates were selected for further study. Identification of the isolates was performed using physiological and biochemical tests. Also, primers Bsub5F and Bsub3R were used to confirm identification of isolates resembling Bacillus subtilis. Ability of the isolates for antibiotic, siderophore, hydrogen cyanide and protease production was studied. Primer pairs PhI2a/PhI2b and PM2/PM7-26R were used to detect PhID and hcnABC genes respectively in fluorescent psuedomonds. Antagonistic effect of five strains, selected from the identified bacteria, on the pathogen was studied on carrot and turnip slices. Based on the results, antagonistic bacteria belonged to Pseudomonas fluorescens biovar I, III and IV, as well as B. subtilis. All strains produced antibiotic and inhibited growth of the pathogen. Also, strains identified as P. fluorescens biovar I، III and IV produced hydrogen cyanide and protease; however, it differed in siderophore production. PhID and hcnABC genes were detected in strains belonging to P. fluorescens biovar I and IV. Two strains belonging to P. fluorescens biovar I, one P. fluorescens biovar IV strain and two B. subtilis strains inhibited gal formation by Rh. vitis on carrot and turnip slices.
  Keywords: Pseudomonas, Bacillus, Biological control, Agrobacterium
 • Pages 91-100
  Bacterial leaf spot and soft rot is one of the most economically important diseases that affect roots, tubers, leaves and stem of ornamental plants. The disease is caused by a wide range of pectolytic bacteria. To identify the agent of the bacterial leaf spot diseases of ornamental plants in Isfahan province, 70 samples of some ornamental plants showing soft rot and leaf spot symptoms from several various greenhouses were collected. After isolation of bacteria, pathogenicity of isolates was considered by inoculation of their origin host plants. Identification of bacteria was performed using morphological and biochemical tests and the sequence of its 16S rDNA. Results showed that the examined isolates belong to Pectobacterium carotovorum. To the best of our knowledge, this is the first report of a P. carotovorum on ornamental plants in Isfahan province.
  Keywords: Pectobacterium carotovorum, 16S rDNA, Sequencing
 • Pages 101-112
  In this research, the biological and nutritional indices of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say), were evaluated on 33 potato cultivars in greenhouse conditions. Tubers of cultivars were planted in pots and on each pot one sleeve cage were set up, in which 5 newly emerged female adults were released and the weight of them was measured on the 10th day after releasing. In another experiment, 15 first instar larvae were released on each pot and reared. Amounts of consumed foliage of treatments, larval weight on the 12th day after releasing, duration of larvae and pupae (immature stages) and mortality percentages of these stages were determined. Significant differences were observed for all of the studied traits at 1% level. The highest weight of reared adults was observed on the ‛Sinja’ and‛Bright’ cultivars. The least amount of foliage consuming by larvae was observed on the ‛Satina’ and‛Santana’ cultivars. The least weight of neonate larvae on 12th day after releasing was observed on the ‛Myryam’ and‛Carlita’ cultivars. The longest developmental time (larval and pupal time) on potato cultivars was on the ‛Bridjet’ and‛Delikat’ and the highest larval and pupal mortality were on the ‛Arrancar’ and‛Agata’ cultivars. The least weight of female adults, produced from reared larvae, was observed on the ‛Delikat’ and ‛Romina’ cultivars and the least weight of male adults was observed on the ‛Romina’ and‛Delikat’ cultivars. This research revealed that larval preference is independent from nutritional preference of adults.
  Keywords: Potato, Colorado potato beetle, Nourishment preference
 • Pages 113-122
  The spider mite, Tetranychus turkestani is one of the main pests of cucurbit plants in southern provinces such as Khuzestan. Due to the undesirable effects of using pesticides, this research was performed in order to introduce safe alternative components for the environment. In this study, repellency and anti oviposition effects of Foeniculum vulgare and Citrus lemon essential oils was investigated on mentioned mite females and its predator Orius albidipennis. 2000 ppm of each on essential oil was applied as contact. The most anti ovipositon effect by a mite and its predator was observed on the first day after treatment. The Mean scores of the eggs laid by mite on C. limon and F. vulgare treatment were 0.3±0.48 and 0.5±0.48, respectively. The mean of the lowest oviposition of its predator for mentioned treatments was 1±0.52 and 1.3±0.52, respectively. By passing time and decreasing the essential oils effect, the number of laid eggs increased slowly. According to the repellency index, the essential oil of lemon had more repellency for mite compared to the essential oil of fennel. Whereas. the essential oil of fennel had less repellency for its predator. Therefore, it seems that the essential oil of fennel is a safer component for use in IPM.
  Keywords: essential oil, Repellency index, Anti oviposition, IPM, Fennel