فهرست مطالب

تعلیم و تربیت - سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 121، بهار 1394)
 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 121، بهار 1394)
 • بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/03/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرهاد کریمی، علیرضا مرادی، پروین کدیور، رضا کرمی نوری صفحه 13
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه متغیرهای شناختی، فراشناختی و عاطفی با عملکرد دانش آموزان در حل مسئله های کلامی ریاضی و تعیین سهم هر یک از این متغیرها در تبیین واریانس آن می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه ای با حجم 450 نفر از میان دانش آموزان مدارس راهنمایی مناطق 3 و 18 شهر تهران انتخاب شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: آزمون حل مسئله های کلامی ریاضی، آزمون بازنمایی گزاره ای، پرسشنامه دانش فراشناختی، آزمون نظارت فراشناختی، پرسشنامه باورهای فراشناختی و آزمون هوش کتل. داده های گردآوری شده، با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان داد که همه متغیرهای پیش بین، با عملکرد دانش آموزان در حل مسئله های کلامی ریاضی، رابطه معناداری دارند و 3/41 درصد از واریانس آن را تبیین می کنند. تحلیل دیگری به منظور تعیین سهم اجزای متغیرهای فوق در پیش بینی متغیر ملاک انجام و نشان داده شد که از میان متغیرهای شناختی، خرده آزمون ترجمه آزمون بازنمایی، خرده آزمون زنجیره های هوش کتل؛ خرده آزمون های ارزشیابی، برنامه ریزی و پیش بینی نظارت فراشناختی، طبقه راهبرد دانش فراشناختی و زیرمقیاس ماهیت حل مسئله پرسشنامه باورهای فراشناختی با متغیر ملاک، رابطه معناداری دارند و 7/44 درصد از واریانس آن را تبیین می کنند. این یافته ها نشان می دهد که متغیرهای فراشناختی، شناختی و عاطفی، نقش معناداری در پیش بینی عملکرد حل مسئله های کلامی دارند، ولی سهم متغیرهای فراشناختی بیش از متغیرهای شناختی و عاطفی و سهم متغیرهای شناختی هم بیش از متغیرهای عاطفی است.
  کلیدواژگان: حل مسئله های کلامی ریاضی، نظارت فراشناختی، دانش فراشناختی، بازنمایی گزاره ای، هوش بهر غیرکلامی، باورهای فراشناختی
 • عبدالله انصاری صفحه 45
  کافی نبودن اعتبارات غیر پرسنلی که دولت به آموزش و پرورش اختصاص می دهد، می تواند به کاهش کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی منجر شود.بر اساس نظریه واگنر دولت متناسب با افزایش تولید ناخالص ملی و رشد جمعیت دانش آموزی،مخارج آموزشی را افزایش می دهد.در این مقاله نظریه مورد اشاره برای دوره زمانی 1360 تا 1392به روش تخمین خود رگرسیون برداری و الگوی تصحیح خطای برداری ((VECM یوهانسون – جوسلیوس آزمون شد. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت، تغییر در سهم اعتبارات غیر پرسنلی ارتباطی با شمار دانش آموزان،نوسان درآمدهای دولت،برنامه ها، اهداف و فعالیتهای آموزشی نداشته و متاثر از سیاستهای انقباضی دولت نیز نبوده است. بنابراین نظریه واگنر برای تبیین عوامل موثر بر اختصاص اعتبارات غیر پرسنلی صدق نمی کند. همچنین متغیرهای اعتبارات غیر پرسنلی و نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش با یک دوره تاخیر بر اعتبارات غیر پرسنلی به ترتیب تاثیر منفی و مثبت داشته اند. نتایج ناشی از تجزیه واریانس نیز نشان داد که در بلندمدت، بیشترین سهم در تغییر اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش عمومی از طریق خود متغیر (حدود 70 درصد) و پس از آن به ترتیب از طریق مخارج دولت، اعتبارات هزینه شده آموزش و پرورش، نرخ رشد شمار کارکنان آموزش و پرورش و در نهایت سیاستهای دولت توضیح داده می شود. پیش بینی نشان داد که اعتبارات غیرپرسنلی در سال 1398 نسبت به سال 1392با رشد متوسط 9/3 درصد در سال در مجموع 3/23 درصد افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش، تامین مالی آموزش و پرورش، نظریه واگنر
 • قدسی احقر صفحه 75
  هدف از این پژوهش پیش بینی میزان اضطراب امتحان براساس راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش آموزان است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران است. حجم نمونه 610 نفر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از دو ابزار پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون دارای 25 ماده دو گزینه ای در دو مولفه نگرانی و هیجان پذیری و پرسشنامه راهبردهای یادگیری و مطالعه دارای 86 پرسش 5 گزینه ای در دو بعد راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 1/87 درصد از دانش آموزان از نظر اضطراب امتحان در سطح متوسط و بالاتر از متوسط قرار دارند. میان اضطراب امتحان در مولفه های نگرانی و هیجان پذیری تفاوت معنا دار وجود دارد. مقایسه میانگین نمرات اضطراب امتحان نشان داد که میزان نگرانی دانش آموزان بیشتر از هیجان پذیری است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که از روی نمرات راهبردهای شناختی و فراشناختی می توان میزان اضطراب امتحان دانش آموزان را پیش بینی کرد. قدرت پیش بینی راهبردهای فراشناختی بیشتر از راهبردهای شناختی است. بنابراین نتیجه می شود که راهبردهای فراشناختی و شناختی به منزله تعدیل کننده اضطراب امتحان عمل می کنند و دانش آموزانی که از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری بهره می گیرند، اضطراب امتحان کمتری را تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، نگرانی، هیجان پذیری، راهبردهای شناختی، راهبرد تکرار، بسط دهی، سازماندهی، راهبردهای فراشناختی، راهبردهای برنامه ریزی، ارزشیابی و خودنظم دهی
 • فرهاد قربان دوردی نژاد، مینو رشوند صفحه 93
  تدریس فکورانه و سبک های تدریس از عوامل اصلی پیشرفت حرفه ای تدریس به شمار می آیند و معلمان زبان خارجی با سطح بالای تدریس فکورانه و سبک های تدریس مناسب، می توانند موثرتر تدریس کنند. این پژوهش به منظور بررسی نقش تدریس فکورانه و سبک تدریس معلمان زبان در پیشرفت درسی زبان آموزان انجام شده است. برای تحقق بخشیدن به این امر، هفتاد معلم زبان انگلیسی دوره متوسطه استان قزوین (سوم دبیرستان) در این مطالعه شرکت داده شدند. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه تدریس فکورانه،ترجیحات سبک تدریس معلمان و نمرات نهایی دانش آموزان هر معلم گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری میان تدریس فکورانه و سبک تدریس معلمان وجود دارد. همچنین مشخص شد که از میان شش مولفه تدریس فکورانه معلمان، عوامل عاطفی و اخلاقی به طور معنادار می توانند سبک تدریس معلمان را پیش بینی کنند. در بررسی نقش تدریس فکورانه معلمان و سبک تدریس آنها در دستاوردهای دانش آموزان سطح بالا و سطح پایین،نتایج حاکی از آن بود که عامل اول می تواند دستاوردهای دانش آموزان را پیش بینی کند؛ همچنین اثبات شد که از میان عوامل تدریس فکورانه، عامل فراشناختی می تواند به طور معنادار دستاوردهای دانش آموزان را پیش بینی کند. این پژوهش بیانگر آن است که توجه به عوامل تدریس فکورانه و سبک تدریس معلمان در کلاس های پیش از خدمت و ضمن خدمت معلمان می تواند رشد حرفه ای معلمان را موثرتر سازمان دهی کند.
  کلیدواژگان: تدریس فکورانه معلمان، سبک تدریس، معلمان زبان انگلیسی
 • جواد مصرآبادی، اکبر رضایی صفحه 119
  هدف از این پژوهش تمایز دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا از دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، براساس سه عامل فراشناختی (دانش فراشناختی، میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی، میزان استفاده از راهبردهای شناختی) و پنج عامل عاطفی (ادراک تحصیلی از خود، نگرش نسبت به معلمان و کلاسها، نگرش نسبت به مدرسه، ارزش گذاری هدف های مدرسه و انگیزش/خود نظم دهی) است. آزمودنی های تحقیق 313 نفر از دانش آموزان پایه سوم راهنمایی بودند که به شیوه خوشه ایاز مدارس شهر تبریز انتخاب شده بودند. در این پژوهش از یک آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی، پرسشنامه محقق ساخته دانش و راهبردهای شناختی- فراشناختی و پرسشنامه تجدید نظر شده سنجش نگرش نسبت به مدرسه استفاده شد. دو گروه مقایسه دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالا و دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین بودند که بر اساس نتایج یک آزمون پیشرفت تحصیلی از یک گروه بزرگ تر انتخاب شده بودند. این آزمودنی ها به سوالات پرسشنامه سنجش نگرش به مدرسه و دانش و راهبردهای شناختی- فراشناختی پاسخ دادند. یافته های تجزیه تابع تشخیص، منجر به یک تابع تشخیص معنادار شد که طبق این تابع چهار متغیر استفاده از راهبردهای فراشناختی، استفاده از راهبردهای شناختی، ادراک تحصیلی از خود و ارزش گذاری هدف های مدرسه دارای بالاترین توان در تمایز دو گروه از دانش آموزان بودند. همچنین نتایج تجزیه تابع تشخیص نشان داد که در حدود 67 درصد از افراد دو گروه طبق تابع به دست آمده به طور صحیح مجددا طبقه بندی شدند. نتایج این طبقه بندی مجدد نشانگر توان چهار متغیر مذکور در تمایز میان دانش آموزان دارای سطوح تحصیلی مختلف بود.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، فراشناخت، عاطفه تحصیلی، تجزیه تابع تشخیص
 • حیدر قمری صفحه 141
  پژوهشحاضربا هدف تعیین میزان مناسب بودن خطوط کتاب فارسی اول دبستان(تحریری، نسخ و شبه نستعلیق) برای خواندن و نوشتن دانش آموزان این پایه، دستیابی به نتایج حضور این خطوط در کتاب و نیز تعیین میزان تطابق خط تحریری کتاب با اصول خوش نویسی انجام شده است. روش انجام این پژوهش، ارزشیابی، و جامعه آماری آن همه معلمان، سرگروه های آموزشی و دانش آموزان پایه اول دبستان، متخصصان خوش نویسی و متخصصان آموزش زبان فارسی در کل کشور در سال تحصیلی91-1390بوده است. پنج استان تهران، خوزستان، زنجان، کرمانشاه و یزد به صورت نمونه گیری هدفمند، 720معلم، 165 سرگروه آموزشی و 840 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ایو سه متخصص خوش نویسی و چهار متخصص آموزش زبان فارسی به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و آزمون پیشرفت تحصیلی املا و ابزار سنجش «خوانانویسی» استفاده شد. پایایی ابزار از طریق تعیین ضریب آلفای کرانباخبرآورد شد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از تکنیکهای آمار استنباطی و آزمونهای استنباطی Tگروه های مستقل، تحلیل واریانس و خی دو، و برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی از روش هولستی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد استفاده همزمان از سه خط در پایه اول دبستان نامناسب بوده است، دانش آموزان را دچار دوگانگی و سردرگمی کرده و موجب ابداع و به کارگیری خطی میانه خطوط نسخ و تحریری از سوی آنان شده است. استفاده از خط تحریری برای پایه اول دشوار است. خط نسخ به دلیل سادگی آن، به تنهایی برای این پایه ترجیح دارد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی برنامه درسی، آموزش ابتدایی، خط تحریری، خط کتاب درسی، کتاب درسی فارسی
 • رضا چالمه، محبوبه فولادچنگ صفحه 173
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری فراشناختی کلاس درس با آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی، نمونه ای مشتمل بر 213 دانش آموز دبیرستانی (107 پسر و 106دختر) با میانگین سنی 88/16 سال از شهر شیراز انتخاب شد. این افراد به مقیاس جهت گیری فراشناختی محیط های یادگیری (توماس، 2003) و پرسشنامه آگاهی فراشناختی (اسکراو و دنیسون، 1994) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطه ای مثبت و معنی دار میان ابعاد مقیاس جهت گیری فراشناختی محیط های یادگیری با متغیرهای آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد (01/0P<) و آگاهی فراشناختی دانش آموزان به ترتیب از طریق تعامل درون کلاسی، خواسته ای فراشناختی کلاس و حمایت و تشویق معلم پیش بینی می شود. همچنین، بهترین پیش بینهای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به ترتیب شامل تعامل درون کلاسی، خواست های فراشناختی کلاس و حمایت عاطفی هستند. علاوه بر این، براساس نتایج آزمون تی، تنها در متغیر پیشرفت تحصیلی تفاوت معنا دار میان نمرات دو جنس وجود دارد.
  کلیدواژگان: جهت گیری فراشناختی کلاس درس، فراشناخت، دانش فراشناختی، آگاهی فراشناختی، تنظیم فراشناختی، پیشرفت تحصیلی
|
 • F. Karimi, A.R. Moraadi, P. Kadivar, R. Kormi Noori Page 13
  To determine the predictive role of metacognitive, cognitive, and affective factors in solving verbal math problems, a cluster sample of 450 junior high school students was given a battery of tests and questionnaires measuring the student's ability in problem solving, predictive representation, meta-cognitive supervision, and intelligence, as well as their meta-cognitive knowledge and beliefs. The analyses of the collected data revealed that more than 41% of the variance in problem solving ability is explained by the variables included, with the metacognitive factors having the largest share, followed by the cognitive and affective factors.
  Keywords: verbal math problem solving, metacognitive supervision, non, verbal IQ, metacognitive knowledge, beliefs
 • A. Ansari Page 45
  Budget allotment to the non-personnel expenditures at the Ministry of Education (MOE) affects the quality of educational services that are rendered by this Ministry. According to Wagner's perspective, budget allotment should be proportional to the GNP and the increase in student population. However, it is entirely possible that other factors may be affecting this budgetary category. The perusal of the available data for the period of 1982-2014 revealed that changes in non-personnel budget allotment have not been related to changes in student population nor the GNP, as Wagner predicts. What, however, seem to have been at work are the overall governmental expenditures, the MOE expenditures, the personnel population, and governmental policies that have brought changes in the budget allotted for the non-personnel expenses. It is therefore predicted that the non-personnel budget will show an average 3.9% annual increase over the following six years totaling to a 23.3% increase with respect to the present time.
  Keywords: MOE, non, personnel budget, Wagner's view, financial procurement
 • G. Ahghar Page 75
  The use of cognitive and metacognitive strategies can reduce test anxiety. To determine the extent to which this is done, a random sample of 610 female high school students was given two questionnaires on anxiety and learning/studying strategies. Data analyses revealed that the great majority of the sampled students (over 87%) are suffering from moderate to high levels of anxiety, with the worrying component playing a stronger role than the excitability component. Just as the metacognitive strategies are better predictors than the cognitive ones. Nevertheless, students using these strategies experience less test anxiety.
  Keywords: test anxiety, worry, excitability, cognitive strategies, metacognitive strategies, self, regulation, evaluation
 • F. Ghorbaan Dordinejaad, M. Rashvand Page 93
  Reflective teaching as a style in teaching has shown to be effective across different academic areas, in which teaching English is no exception. To demonstrate its effectiveness, a sample of 70 English teachers in Ghazvin was asked to answer two sets of questions on reflective teaching and preferences in teaching styles. The final scores of students taught by each teacher were also used as the dependent factor. Results show that affective and moral aspects of reflective teaching are the best predictors of teaching style, just as reflective teaching predicts student achievement in English. Furthermore, it was shown that the metacognitive aspect of reflective teaching is a significant predictor of student achievement. Hence, it is recommended that pre- and in-service teacher training courses focus on reflective teaching as an effective style.
  Keywords: reflective teaching, teaching style, English teachers
 • J. Mesraabaadi, A. Rezaee Page 119
  To identify the extent to which different cognitive and affective factors are involved in high and low math achievement, a cluster sample of 313 high and low achieving eight graders in Tabreez was given a set of measures on math achievement, attitude towards school, and cognitive/metacognitive knowledge and strategies. Data analyses show that the two achievement groups are distinguishable by the use of both cognitive and metacognitive strategies, academic self-concept, and valuing school goals. The same four factors were involved in distinguishing 67% of both groups.
  Keywords: academic achievement, metacognition, academic affect, diagnosis function
 • H. Ghamari Page 141
  To assess the appropriateness of the calligraphy used in the first grade's Farsi textbook, the opinions of a large number of head teachers, teachers, students, and calligraphists across five provinces were surveyed. The instruments used in data collection were a questionnaire, a spelling test, and a legibility measure. Data analyses revealed that the use of three styles of calligraphy in the first grade's Farsi textbook is considered to be inappropriate as it leads to student's confusion and the mixing of rules and regulations associated with each style. The simplest style (naskh) is the most appropriate one for the use in the first grade's Farsi textbook.
  Keywords: calligraphy styles, first grade, Farsi textbook, evaluation, opinion survey
 • R. Chaalmeh, M. Foolaadchang Page 173
  Given that the metacognitive orientation of a group of students depends on their metacognitive awareness, to assess the strength of this relation and its role in academic achievement, a cluster sample of 213 high school students with the average age of 16.88 years was given two measures on metacognitive orientation and awareness. Data analyses confirmed the existence of a significant and positive relationship between the three constructs. Furthermore, student's metacognitive awareness is a function of classroom interaction, group metacognitive demands, and teacher's support and encouragement; just as academic achievement is best predicted by the same factors. Although there was no gender difference in metacognitive constructs, a significant difference between male and female students in academic achievement was observed.
  Keywords: classroom metacognitive orientation, metacognitive awareness, metacognitive regulation, academic achievement