فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 19 (بهار و تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/05/18
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمد هادی ورهرام، امیر محمدی صفحات 1-10
  در این مقاله، ما یک الگوریتم جدید پیشنهاد کرده ایم که PSO و ژنتیک را به طریقی با هم ترکیب میکند بگونه ای که الگوریتم جدید موثرتر و کار آمد تر میگردد. این بدین معنی که سرعت رسیدن به پاسخ به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد و در عین حال دقت پاسخ نیز به مراتب بالاتر است. خاصیت الگوریتم بهینه سازی تجمع این است که به سرعت همگرا می شود، اما در نزدیکی های نقطه بهینه فرآیند جستجو به شدت کند می شود. از طرفی می دانیم که الگوریتم ژنتیک نیز به شرایط اولیه به شدت حساس می باشد. در حقیقت طبیعت تصادفی عملگرهای ژنتیک، الگوریتم را به جمعیت اولیه حساس می کند. این وابستگی به شرایط اولیه به گونه ای است که اگر جمعیت اولیه خوب انتخاب نگردد، الگوریتم ممکن است همگرا نشود. در این مقاله با استفاده از این الگوریتم ترکیبی GA- PSO، مکان و اندازه بهینه خازن در یک سیستم توزیع نمونه بدست آمده است. همچنین جایابی بهینه خازن با الگوریتم های PSO و GA بطور جداگانه بدست و نتایج با هم مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند که الگوریتم جدید می تواند سریعتر به پاسخ برسد و به جمعیت اولیه وابسته نیست و پاسخهای دقیق تری را پیدا میکند.
 • دکتر شعبان الهی، احمد قدس الهی، دکتر حمیدرضا ناجی صفحات 11-28
  بانکداری صنعت ویژه ایی است که با سرمایه و ریسک برای کسب سود مواجه می باشد. یکی از مهم ترین ریسک های بانکی، ریسک اعتباری می باشد که حوزه تحقیقاتی پویایی را در مطالعات مدیریت ریسک مالی به خود اختصاص داده است. در این پژوهش یک سیستم ترکیبی ارزیابی ریسک اعتباری ارائه می شود، که از یادگیری جمعی برای تصمیم گیری در مورد اعطای اعتبار به فرد متقاضی استفاده می کند. ترکیب تکنیک های دسته بندی و خوشه بندی در این پژوهش، منجر به بهبود عملکرد سیستم می شود. برای آموزش شبکه های عصبی از مجموعه داده واقعی، از نمونه های تقاضای اعتبار در بانکی در آلمان استفاده شده است. مدل پژوهش در قالب یک سیستم چند عاملی ارزیابی ریسک اعتباری طراحی شد و نتایج نشان داد که این سیستم صحتی بالاتر، عملکردی برتر و هزینه کمتری، در دسته بندی متقاضیان اعتبار نسبت به دیگر روش های مشابه حاصل می کند.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی، یادگیری جمعی، ریسک اعتباری
 • محسن حیدری، حسن صدیقی صفحات 29-40
  فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزه به عنوان یکی از محوری ترین ابزار مدیریت و اداره کشورهای جهان درآمده است. توسعه این فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در صورت داشتن برنامه ریزی دقیق و صحیح متناسب با با نیازهای جامعه روستایی می تواند مسیر توسعه روستایی را تسهیل نماید. در کشور ما با توجه به حجم 40 درصدی جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور و نقشی که توسعه روستایی به ویژه به لحاظ اقتصادی در توسعه ملی دارد و عدم دسترسی روستاییان به امکانات و خدمات شهری، لازم است به دنبال راهکارهایی برای توسعه و استفاده موثر و متناسب با شرایط موجود روستاها، از خدمات ICT باشیم. هدف اصلی از این مطالعه بررسی مشکلات و چالش های وضعیت موجود ICT روستایی در کشور می باشد. برای این کار از تکنیک دلفای استفاده شده است. گروه متخصص در این تحقیق 30 نفر از اعضای هیئت علمی رشته توسعه کشاورزی، برنامه ریزی روستایی، فناوری اطلاعات و همچنین مطلعان ICT روستایی می باشد. بر اساس نتایج حاصل، به ترتیب پنج مشکل کلی بر سر راه توسعه ICT روستایی در کشور وجود دارد که عبارتند از مشکلات زیربنایی، آموزشی، حمایتی، سیاست ها و برنامه ریزی و فرهنگی و اجتماعی. با توجه به اینکه مشکلات زیربنایی و آموزشی از مهم ترین مشکلات در زمینه توسعه ICT روستایی در کشور می باشد. لذا از سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی انتظار می رود که در جهت برطرف کردن مشکلات زیربنایی ICT روستایی در کشور اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین برای روستاییان دوره های آشنایی با کامپیوتر و اینترنت در روستاها برگزار گردد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، ICT روستایی، روش دلفای، وضعیت موجود
 • نغمه محمدی، شهریار محمدی صفحات 41-58
  رمزنگاری بصری روشی است که از ویژگی های دید انسان استفاده می نماید و به دانش رمزنگاری و محاسبات پیچیده نیار ندارد. این روش اولین بار توسط Naor و Shamir پیشنهاد شد. پیاده سازی آن ساده می باشد و آن را به اشتراک گذاری مخفی (k،n) گسترش داده اند که از تصویر، n بخش ایجاد می کند و آن را بین n شرکت کننده توزیع می نماید و با داشتن k بخش و انباشتن آنها بر روی هم نمی توانند تصویر را بازیابند، اما با k-1 بخش تصویر قابل یازیابی نیست. در مدل کاهشی، رنگ ها با استفاده از ترکیبی از پرتو های منعکس شده از اجسام نمایش داده می شوند. با مخلوط فیروزه ای، سرخابی، زرد طیف گسترده ای از رنگ ها ایجاد می گردد. در این مدل، ترکیب آبی،قرمز و سبز، سیاه را نتیجه می دهند و ترکیب این رنگ ها با سفید، همان رنگ ها را ایجاد می نماید. در این مقاله، رمزنگاری بصری پیشنهادی خود را برای تصاویر رنگی عرضه می داریم که تصویر رنگی را بعد از تبدیل به تصاویر Halftone بر اساس رمزنگاری بصری سیاه و سفید به بخش هایی تقسیم می نماید و قوانین آن طبق مدل کاهشی رنگ ها می باشد.
  کلیدواژگان: رمزنگاری بصری، اشتراک گذاری مخفی k، n، Halftone
 • دکتر سعید پارسا، مهندس مسعود باقری، مهندس جان محمد رجبی، مهندس علی اکبر عزیز خانی صفحات 59-78
  معماری سرویس گرا سبب ارتقاء پایداری و قابلیت عملیاتی نرم افزارها در راستای شاخص های پدافند غیرعامل می شود. شناسایی خودکار سرویس ها با استفاده از شاخص های کیفی سرویس، تضمین کننده به کارگیری موفق معماری سرویس گرا است و می تواند گام موثری در جهت تسریع فرایند تولید نرم افزار سرویس گرا باشد. کم توجهی به نیازهای کیفی، عدم توجه همزمان به ارتباط فعالیت ها و موجودیت های کسب و کار و خودکار نبودن رتبه بندی کیفی سرویس های نامزد از جمله مهم ترین مشکلات روش های خودکار موجود است. روش ارائه شده در این مقاله هم فرآیندهای کسب وکار و هم موجودیت ها را توامان در نظر می گیرد، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک سرویس های نامزد براساس شاخص های کیفی دانه بندی، چسبندگی، پیوستگی و همگرایی مشخص می شوند. این شاخص ها از شکستن اهداف تا سطح نیازها حاصل می شوند. سرویس های نامزد با استفاده از روش تاپسیس بصورت خودکار رتبه بندی می شوند. در مطالعه موردی انجام شده با استفاده از این روش، سرویس های کسب وکار، با کمترین وابستگی به معمار شناسایی شد.
  کلیدواژگان: معماری سرویس گرا، شناسایی سرویس، الگوریتم ژنتیک، روش تاپسیس
|
 • Mohammad Hadi Varahram, Amir Mohammadi Pages 1-10
  In this paper، we have proposed a new algorithm which combines PSO and GA in such a way that the new algorithm is more effective and efficient. The particle swarm optimization (PSO) algorithm has shown rapid convergence during the initial stages of a global search but around global optimum، the search process will become very slow. On the other hand، genetic algorithm is very sensitive to the initial population. In fact، the random nature of the GA operators makes the algorithm sensitive to the initial population. This dependence to the initial population is in such a manner that the algorithm may not converge if the initial population is not well selected. This new algorithm can perform faster and does not depend on initial population and can find optimal solutions with acceptable accuracy. Optimal capacitor placement and sizing have been found using this hybrid PSO-GA algorithm. We have also found the optimal place and size of capacitors using GA and PSO separately and compared the results.
  Keywords: Engineering Capacitor Placement, Hybrid PSO, GA, Particle swarm optimization, Genetic Algorithm
 • Dr Shaban Elahi, Ahmad Ghodselahi, Hamidreza Naji Pages 11-28
  Banking is a specific industry that deals with capital and risk for making profit. Credit risk as the most important risk، is an active research domain in financial risk management studies. In this paper a hybrid model for credit risk assessment which applies ensemble learning for credit granting decisions is designed. Combining clustering and classification techniques resulted in system improvement. The German bank real dataset was used for neural network training. The proposed model implemented as credit risk evaluation multi agent system and the results showed the proposed model has higher accuracy، better performance and lesser cost in applicant classification when compared with other credit risk evaluation methods.
  Keywords: Neural networks, Ensemble learning, Credit risk
 • Mohsen Heidary, Hassan Sedighi Pages 29-40
  Nowadays، information and communication technology as a central management tool and has been running world. The development of information and communication technology in a rural community needs accurate planning can facilitate rural development. In our country size of the country،s population and 40 percent of the rural population، especially in rural economic development role in national development and village lack access to facilities and urban services، which are necessary for the effective and appropriate strategies for the development and use of rural conditions of our ICT services. The main purpose of this study was to investigate the difficulties and challenges of the current status of ICTin rural area of the country. The Delphi technique has been used for this purpose. The study group consisted of 30 members expert in agricultural development، rural planning، information technology and is well aware of rural ICT. Based on results، the general problems of rural ICT development in the country are five categories، there are problems of infrastructure، education، support، social and cultural policies and planning. With regard ti the most difficult problems in the development of ICT infrastructure and rural education in the country، Therefore، policymakers and rural development is expected to overcome the problems of rural ICT infrastructure in the country to tale the necessary steps. The villagers are familiar with computers and internet courses will be held in the villages.
  Keywords: Information, Communication technology, Rural ICT, delphi method, current status
 • Naghmeh Mohamadi, Shahriyar Mohammadi Pages 41-58
  Visual cryptography is a method that makes use of the characteristics of human vision and it requires neither the knowledge of cryptography nor the complex calculations. This method was first proposed by Naor and Shamir، its implementation is simple، it has been extended to an secrect sharing (k، n) in which n shares are made from the image and they are distributed among n participants. Moreover، the image can be retrieved with k shares and their assembling onto each other; however، the image is not retrievable with k-1 shares. Colors are represented using a combination of reflected lights from objects in the subtractive model. A wide range of colors is made with the mixture of cyan (C)، magenta (M) and yellow (Y) and the combination of blue (B)، red (R) and green (G) results in black in this model and also، the combination of these colors with white creates the same colors. This paper presents a visual cryptography proposal for colored images that divides a colored image into some shares after converting it to halftone images based on white and black visual cryptography and their rules are in accordance with the subtractive model of colors.
  Keywords: Visual Cryptography, Secret Sharing (k, n), Halftone
 • Saeed Parsa, Masoud Bagheri, Jan Mohammad Rajabi, Ali Akbar Azizkhani Pages 59-78
  Service-oriented architecture improves the stability and operational capability of software systems for passive defense measures. Automatic identification of services using quality of service measures ensures the successful deployment of service-oriented architecture and is great importance to speed up software development life cycle. Little attention to non-functional requirements، no considerations for concurrent effects of business activities and entities and non-automated ranking of candidate services are the major issues with current approaches. The approach proposed in this paper considers both the business processes and entities، simultaneously to detect services. Applying a genetic algorithm، candidate services are identified based on quality metrics i. e. granularity، coupling، cohesion and convergence. These metrics are obtained from breaking goals to requirements of level. The TOPSIS method is applied to rank the candidate services. The illustrated case study is shown that high quality services can be identified automatically with minimal software developer’s interventions.
  Keywords: Service oriented Architecture, Identification service, Genetic Algorithm, TOPSIS method