فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (خرداد و تی ر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/25
 • تعداد عناوین: 13
|
 • جمشید آیت اللهی، حسین نقی لو، محمدرضا شریفی، علی فتاحی بافقی، سید حسین شاهچراغی صفحات 1-10
  مقدمه
  در بیماران تحت جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی به علت ارتباط مستقیم با خون بیمار، آزمایشهای مکرر و استفاده از فرآورده های خونی شانس انتقال بیماریهای منتقله توسط خون به دیگران قابل توجه می باشد. ویروس هپاتیت B،Cو ایدز از عوامل مهم و خطرناک برای ایجاد بیماری مزمن و کشنده در بیماران و کارکنان بهداشتی درمانی و نیز سایر بیماران می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه کادردرمانی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک موارد مثبتHBsAg،HCVAb،HIVAb در بیماران مورد جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی کلیه بیمارانی که جهت جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی از سال 1387 تا سال 1391 در بیمارستان افشار یزد بستری شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های بیماران استخراج گردید و با استفاده ازآمار توصیفی و آزمونChi-squareو نرم افزار16 SPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 2414 بیمار بستری شده طی سالهای مورد مطالعه، 27 بیمار (1/1%) آلودگی HBV و 29 بیمار (2/1%) آلودگی HCV داشتند، هیچ مورد مثبتHIV مشاهده نشد. در مورد HBV بیشترین شیوع در محدوده سنی 16 تا 30 سال بود.در مورد HCV ارتباط معنی داری بین گروه های مختلف از نظر سن، جنس و موقعیت جغرافیایی وجود داشت. به طوری که بیشترین شیوع در گروه سنی 31 تا 45 سال و در مردان2% و در زنان 1/0% بود (00/0P=) و نیز آلودگی در افراد یزدی(7/1%) به طور معنی داری بیشتر از افراد غیر یزدی(3/0%) بود (003/0P=).
  نتیجه گیری
  شیوع هپاتیت در بیماران قلبی مشابه دیگر اقشار عموم مردم می باشد و لذا ضرورت انجام آزمایشات HBsAg،HCVAb،HIVAb قبل از عمل قابل تامل است. پیشنهاد می شود انجام آزمایشات فوق در بیماران با احتمال آلودگی بیشتر مورد توجه قرار گیرد. جراحی و اقدامات تهاجمی قلبی این مقاله حاصل از پایان نامه دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیتB، هپاتیتC، HIV
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، سکینه گرایلو، ناهید آردیان صفحات 11-22
  مقدمه
  فرسودگی شغلی نوعی از فرسودگی روانی است که با فشارهای روانی یا استرسهای مربوط به شغل و محیط کار توام گشته است و می تواند سلامت عمومی فرد را تحت تاثیر قرار دهد و بیشتر در شغل هایی که مرتبط با خدمات انسانی می باشد به وجود می آید، با توجه به مشکلات ویژه کارکنان بانک ها به دلیل حساسیت بالای کاری مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه فرسودگی شغلی با سلامت عمومی درکارمندان بانک استان گلستان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. به منظور اهداف پژوهش روی 125کارمند بانک های دولتی از شهرستان مینودشت که به صورت سرشماری انتخاب شدند، انجام گرفت ابزار مورد استفاده شامل متغیرهای دموگرافیک، پرسشنامه سلامت عمومی -28سوالی و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزسلاچ بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها داده ها وارد نرم افزار18 spss شده وآزمون های آماری T-Test،ANOVA، ضریب همبستگی، 2χ در سطح 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، در خصوص ابعاد مختلف فرسودگی شغلی خستگی عاطفی و مسخ شخصیت درسطح خفیف و عدم کفایت شخصی در سطح بالا قرار داشتند و از نظر سطح کلی فرسودگی شغلی در سطح متوسط بودند. بین سلامت عمومی و فرسودگی شغلی رابطه معنادار قوی معکوس وجود دارد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های مطالعه، فرسودگی شغلی سلامت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. از یافته های این مطالعه در برنامه ریزی پیشگیری، شناسایی گروه های در معرض خطر در محیط های کاری می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، فرسودگی شغلی، کارکنان بانک
 • محمد علی عبدلی، محسن اکبرپور شیرازی، بابک امیدوار، رضا سمیعی فرد صفحات 23-33
  مقدمه
  کاهش پسماند یک فاکتور کلیدی و زیرساختی اساسی در ایجاد جامعه پایدار است. اگرچه در سال های اخیر شهرداری تهران اقدامات خوبی در زمینه های مختلف مدیریت پسماند مانند جداسازی از مبدا، جمع آوری مکانیزه و احداث کارخانه های کمپوست انجام داده است، ولی میزان تولید پسماند در شهر تهران نه تنها روند کاهشی نداشته است بلکه افزایش نیز یافته است. در این مقاله ابتدا به وضعیت موجود مدیریت پسماند در شهر تهران پرداخته شده است. سپس با توجه به اینکه در تبیین استراتژی ها و برنامه ریزی های مرتبط با کاهش پسماند شناخت نوع و میزان پسماندهای تولیدی از اهمیت بسزایی برخوردار است، وضعیت تولید پسماند شهری در مناطق 22 گانه شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که طی سال های 1389 تا 1392 با مراجعه به مسئولین بازیافت مناطق 22 گانه شهر تهران با تناوب سالیانه و با هدف جمع آوری اطلاعات موجود در خصوص تولید پسماند شهری مناطق صورت گرفت. مصاحبه حضوری با مسئولین سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و تکمیل پرسشنامه، بازدید میدانی از مجتمع دفن و پردازش آرادکوه و جمع آوری اطلاعات در زمینه پسماندهای پذیرش شده توسط این مجتمع و سرنوشت نهایی این پسماندها از دیگر اقدامات صورت گرفته می باشد. سپس اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان تولید کل پسماندهای شهر تهران طی سال های 1389 تا 1392 به ترتیب 3389662، 3399344، 3449338 و 3245157 تن بوده است که در سه گروه کلی پسماندهای شهری، پسماندهای شرکت ها و شهرک ها و پسماندهای بیمارستانی تقسیم بندی شده است. در این میان اکثر پسماند تولیدی شهر تهران مربوط به پسماندهای شهری شامل پسماندهای خانگی و تجاری مناطق 22 گانه تهران می باشد. با توجه به آخرین اطلاعات جمعیتی مناطق مختلف شهرداری تهران براساس سرشماری نفوس و مسکن که در سال 1390توسط مرکز آمار ایران به انجام رسیده است و طبق بررسی های انجام شده، سرانه تولید پسماند در 11 منطقه شهرداری تهران بین 550 تا 1000 و در 11 منطقه دیگر 1000 تا 1521 گرم به ازای هر نفر در روز در سال 1390 بوده است. کمترین سرانه پسماند تولیدی متعلق به منطقه 13 با 556 و بیشترین آن متعلق به منطقه 12 با 1521 گرم به ازای هر نفر در روز در سال 1390 بوده است.
  نتیجه گیری
  مقایسه میزان سرانه تولید پسماند شهری در مناطق مختلف شهر تهران با حداکثر ظرفیت قابل قبول تولید پسماند، بیانگر فاصله تولید پسماند همه مناطق شهر تهران از حداکثر مقدار مجاز است. بنابراین علاوه بر اینکه برنامه ریزی و انجام اقدامات راهبردی جهت کاهش پسماند شهری تهران ضروری است، این برنامه ها و اقدامات باید با توجه به خصوصیات هر منطقه و کیفیت و کمیت پسماند آن منطقه طرح شوند.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، منابع تولید پسماند، پسماند شهری، مناطق شهر تهران، کاهش پسماند
 • ریحانه هوشیار، عاطفه قهرمان لو صفحات 34-46
  مقدمه
  سرطان معده دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در سراسر جهان بوده که مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیایی مانند ایران در حال افزایش می‫باشد. علیرغم استفاده از جراحی، اشعه درمانی و شیمی‫درمانی، میزان بقاء پنج ساله در بیماران در حدود 20 درصد می‫باشد. بنابراین درمان تکمیلی و پیشگیری از گسترش بیماری هدف اصلی در این زمینه می‫باشد. ما در این مقاله مروری برآنیم تا برخی راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع سرطان معده را ارائه دهیم.
  روش بررسی
  این مطالعه، مروری بر مقالات در مورد راهکارهای موثر برای پیشگیری از سرطان معده می باشد که در اینترنت و مجلات معتبر علمی جستجو شده است. با استفاده از کلید واژه های مناسب پایگاه های داده ای Google Scholar، Science Direct، Medline، Web of Science و Springer مورد بررسی قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  مجموعه مطالعات بالینی با بکارگیری راه هایی که شانس وقوع و پیشرفت سرطان را به تاخیر می اندازد، جزو برنامه های پیشگیری قرار می گیرند. تحقیقات زیادی نشان داده اند که در سراسر دنیا خطر سرطان معده رابطه ای معکوس با شرایط اجتماعی، اقتصادی و تغذیه ای افراد دارد. یکی از مهمترین راهکارهای پیشنهادی پیشگیری کننده از سرطان معده استفاده از برنامه تغذیه مناسب، غنی از آنتی اکسیدان ها می باشد. خطر سرطان معده در افرادی با سبک زندگی سالم که دارای رژیم غذایی غنی از میوه ها و سبزیجات می باشند، کمتر است ولی استفاده از سیگار و تغذیه نامناسب با افزایش خطر بروز سرطان معده ارتباط دارند.
  کلیدواژگان: سرطان معده، پیشگیری، عوامل خطر، رژیم غذایی
 • اعظم حاضری، حمیدرضا فرحزادی صفحات 47-56
  مقدمه
  پرستاران به علت شب کاری مستعد اختلال خواب هستند. به منظور پیشگیری از خطاهای حرفه ای، تعالیم مفاهیم آموزش بهداشت خواب به پرستاران پیشنهاد می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر بخشی آموزش بهداشت خواب بر بهبود اختلال خواب پرستاران می باشد تا منجر به تامین شرایط مطلوب کاری در بین این گروه گردد.
  روش بررسی
  مطالعه نیمه تجربی حاضر به روش Field Trail با طرح after and before انجام شده است. داده ها با استفاده از پرسشنامه های دموگرافیک و(The Epworth Sleepiness Scale (ESS، SMII (SleepMed Insomnia Index) و (Insomnia Severity Index) ISI جمع آوری شد. ابتدا پرسشنامه ها بین 207 نفر از پرستاران توزیع و تعداد صد100 نفر پرستار مبتلا به اختلال خواب شناسایی شد که پس از برگزاری 4 جلسه آموزشی 66 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که از 207 پرستار 3/48% دارای اختلال خواب بودند. همچنین مشخص شد که وضعیت اختلال خواب با فاکتورهایی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، سابقه کاری، تعداد فرزندان، نوع نوبت کاری و رضایت شغلی ارتباط معنی دار ندارد. در بررسی رابطه آموزش بهداشت خواب با کاهش اختلال خواب مشخص شد که وضعیت اختلال خواب پرستاران بعد از دوره آموزشی بهبود یافته است که با توجه به 055/0 P= این ارتباط به طور نسبی معنی دار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اختلال خواب در پرستاران، عوامل دیگری همچون ویژگیهای ساختمانی محیط بیمارستان و اختلالات روان پزشکی نظیر افسردگی و اضطراب نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. ضمنا آموزش بهداشت خواب به تنهایی موثر نبوده و باید در ترکیب با سایر روش های درمان رفتاری-شناختی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: اختلال خواب، بهداشت خواب، نوبت کاری، پرستاران
 • آزاده صادقیان، محمد حسین فلاح، حسن زارعی، محمد رضا زارع صفحات 57-68
  مقدمه
  مطالعات نشان داده اند که افراد کمال گرا از عزت نفس و رضایت از زندگی کمتری برخوردارند. از آن جایی که عزت نفس و رضایت از زندگی از مولفه های اصلی سلامت روان به شمار می روند و با توجه به این نکته که فکر، احساس و رفتار سه کارکرد انسانی مجزا نیستند بلکه هر سه با هم ارتباط متقابل دارند. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر عزت نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر کمال گرا انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه تجربی است. حجم نمونه 60 نفر بود که از بین دانشجویان دختر کمال گرا خوابگاهی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد) در سال تحصیلی 91 انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آموزش راهبردهای شناختی به صورت گروهی، برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از گذشت دو ماه داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که عزت نفس در گروه آزمایش در مقایسه با پیش آزمون و گروه کنترل به طور معناداری افزایش (001/0>p) داشته، همینطور رضایت از زندگی نیز افزایش (001/0> p) معناداری را نشان می دهد و این نتایج در دوره پیگیری هم چنان پایدار بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به ثمر بخش بودن استفاده از راهبردهای شناختی در افزایش عزت نفس و رضایت از زندگی، آموزش این راهبردها باید در راستای بازسازی شناختی، اصلاح الگوهای باور و تفکر غیرمنطقی و در نهایت بالا بردن سلامت روان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی، عزت نفس، رضایت از زندگی، دانشجوی کمال گرا
 • غلامرضا شریفی، سید حسین طباطبایی، علیرضا بابایی مزرعه نو، محمد طلابی صفحات 69-78
  مقدمه
  یوگا به عنوان نوعی ورزش برای بهبود وضع سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و ارتقا احساس سلامتی افراد سالم در آموزش های پزشکی جامعه نگر مد نظر قرار گرفته است. از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین یوگا بر روی شاخص های تنفسی و ضربان قلب زنان غیرورزشکار انجام شد.
  روش بررسی
  دریک تحقیق تجربی از نوع قبل و بعد تعداد 30 نفر از دانشجویان به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفری شاهد و تجربی تقسیم شدند. قبل از شروع دوره تمرینات منتخب یوگا، شاخص های تنفسی که شامل: ظرفیت های حیاتی، ظرفیتهای ریوی، ظرفیت های تهویه اختیاری و تهویه دقیقه ای بود، توسط دستگاه اسپیرومتری مشخص شد، همچنین شمارش ضربان قلب در حالت استراحت از آزمودنیها به عمل آمد و پس از دو ماه انجام تمرینات یوگا که شامل تمرینات یوگا و تمرینات تنفسی(پرانایاما) می شد، مجددا از کلیه آزمودنیها شاخص های تنفسی و ضربان قلب تحت شرایط مشابه قبلی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری t تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تعداد تنفس و ضربان قلب در حالت استراحت در گروه تجربی از لحاظ آماری کاهش معناداری داشت ولی میزان حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول از لحاظ آماری در این گروه افزایش معناداری داشت، همچنین در پارامترهای ظرفیت حیاتی، حداکثر جریان بازدمی، حداکثر جریان دمی و حجم ریوی تغییری ایجاد نشد.
  نتیجه گیری
  نتیجه تحقیق حاضر نشان داد 8 هفته تمرین یوگا باعث افزایش ظرفیت حیاتی و میزان حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول و همچنین باعث کاهش تعداد ضربان قلب و تعداد تنفس در حالت استراحت می شود.
  کلیدواژگان: یوگا، پرانایاما، شاخص های اسپیرومتری، ضربان قلب
 • ناصر ناستی زایی، سمانه سلیمی، معصومه نجفی صفحات 79-89
  مقدمه
  یکی از عوامل پنهان، ولی تاثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان، میزان تعهد آنها به سازمان و شغل شان است. از این رو شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تعهدسازمانی از وظایف مهم مدیران سازمانی می باشد که در مطالعه حاضر به نقش معنویت در کار در بروز آن پرداخته شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-همبستگی بوده که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 151 نفر از کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در آذرماه 1392 از طریق 2 پرسشنامه معنویت در کار میلیمن و دیگران و تعهدسازمانی لینز مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با کمک نرم افزار 17SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  بین معنویت در کار و سه مولفه آن (معناداری کار، احساس همبستگی و همسویی ارزشها) با تعهدسازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (01/0p<). هم چنین هر سه مولفه معنویت در کار توانایی پیش بینی تعهدسازمانی را داشتند(05/0p<).
  نتیجه گیری
  چنانچه معنویت در کار حاکم باشد و افراد کار خود را معنادار تلقی کنند، با دیگران احساس همبستگی و نوع دوستی داشته باشند و ارزش های فردیشان با ارزشهای سازمانی همسو و هماهنگ باشد تعهدسازمانی بیشتری به شغل و سازمان خود احساس خواهند نمود.
  کلیدواژگان: معنویت در کار، تعهدسازمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 • علی مروتی شریف آبادی، رضا ابراهیم زاده پزشکی، ابوالفضل نوری صفحات 90-105
  مقدمه
  افزایش تعداد مراکز ارائه خدمات درمانی، رقابت بر سر جذب بیمار را افزایش داده به طوری که بیمارستان ها با درک این موضوع اقدام به پیاده سازی مدل هایی برای افزایش رضایت بیمار کرده اند. امروزه بیمارستان ها برای افزایش رضایت بیماران علاوه بر ارائه خدمات و محیط مراقبتی مطلوب، به گسترش روابط نزدیک و مدیریت ارتباط با بیمار (Patient Relationship Management) نیازمند می باشند. هدف از این تحقیق ارزیابی وضعیت کیفیت خدمات، بر اساس رویکرد PRM دریکی از بیمارستان های خصوصی یزد می باشد.
  روش بررسی
  این تحقیق پیمایشی و توصیفی- اکتشافی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را بیماران بستری شده در بیمارستان خصوصی یزد تشکیل می دادند که بر اساس فرمول کوکران از بین آن ها 192 بیمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. از آن جهت که تا کنون در زمینه PRM تحقیقی صورت نگرفته ابزار ارزیابی مدیریت ارتباط با بیمار، پرسش نامه ای محقق ساخته با طیف پنج تایی لیکرت (از خیلی ضعیف تا خیلی خوب) بود که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، مورد تایید قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیمارستان مورد مطالعه در تمام ابعاد به جز بعد مشتری مداری پایین تر از سطح انتظار، عمل کرده و از بین 41 مولفه مورد بررسی تنها در 16 مولفه دارای وضعیت نامطلوب می باشد که از طریق ماتریس اهمیت- عملکرد (importance-performance matrix) اولویت رسیدگی به آن ها مشخص شده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بیمارستان مذکور با توجه به محدودیت های منابع و تلاش در جهت ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی خود بهتر است اولویت خود را «درک صحیح نیازهای کلیدی بیماران»، «تغییر در خدمات بیمارستان در راستای نفع بیشتر بیماران»، «به کارگیری نظرات بیماران در طراحی خدمات»، «انعطاف پذیری مدیریت و کارکنان بیمارستان برای ارائه خدمات جدید»،«شناخت دقیق اطلاعات بیماران» و «ایجاد سیستم بازخورد دقیق» قرار دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، ارزیابی عملکرد، رضایت بیمار، مدیریت ارتباط با بیمار، ماتریس اهمیت، عملکرد
 • علی فتاحی بافقی، جمشید آیت اللهی، مهین غفورزاده صفحات 106-114
  مقدمه
  لیشمانیوز بیماری انگلی مشترک بین انسان و حیوان است که توسط گونه های مختلف انگل لیشمانیا ایجاد می شود ودر مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان بومی است. یکی از شایع ترین اشکال این بیماری فرم پوستی آن است که متاسفانه از سراسر ایران به صورت همه گیر و بومی گزارش می شود، گیاه علفی کرک دار چند ساله به نام محلی «خوچوبه» و رسمی زنگوله ای لوله باریک «از خانواده گل گاوزبان و با نام علمی Onosma stinosiphon “. در گذشته به عنوان ضماد برای درمان بریدگی های سطحی پوست، زخم و جوش مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند که خواص درمانی این گیاه در هیچ کتاب دارویی ذکر نشده اما خاصیت ضدعفونی کننده گی اش در محل زخم به اثبات رسیده است، افزون بر اینکه عوارض ناخواسته جانبی ندارد. لذا هدف از این پژوهش تاثیرعصاره زنگوله ای لوله باریک برزخم سالک در موش BALB/C مبتلابه سالک می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع تجربی و به شیوه کارآزمایی آزمایشگاهی است. انگل لیشمانیا گونه Leishmania tropica عامل سالک شهری به میزان مناسب در محیط های NNN و RPMI1640 کشت داده شد سپس موش ها در پنج گروه 10 تایی بشرح ذیل دسته بندی شدند.گروه های اول،دوم و سوم دریافت کننده غلظت های 80، 60 و 40 درصد عصاره گیاهی،گروه چهارم گروه کنترل بود. همه گروه ها همزمان به انگل مبتلا شدند. سپس ریشه گیاه زنگوله ای لوله باریک به میزان لازم تهیه و عصاره الکلی آن تهیه شد بلافاصله پس از ظهورزخم سالک در موش ها، پایش با اندازه گیری وزن موش و قطر زخم ها همراه با تجویز یک روز در میان غلضت های عصاره آغاز شد این کار تا زمان مرگ آخرین موش گروه کنترل ادامه یافت که روز تلف شدن موش های هر گروه یادداشت،ضمنا با تشریح موشها و پهنای طحال هر موش با خط کش اندازه گیری و سرانجام داده ها در رایانه ثبت و با استفاده از بسته نرم افزاریSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین وزن موشهای دریافت غلظت های متفاوت زنگوله ای لوله باریک با میانگین وزن موشهای شاهد اختلاف معنی دار نشان نداد (05/)
  کلیدواژگان: سالک، زنگوله ای لوله باریک، موش BALB، C، عصاره
 • محمد ملکوتیان، محمد حسن احرامپوش، امیر ناصر علی بیگی صفحات 115-124
  مقدمه
  نانولوله های کربنی موادی با قابلیت حذف برخی از آلاینده های آب هستند. کارایی این مواد در حذف آلاینده ها بسته به عوامل مختلفی از جمله PH، غلظت، زمان تماس و... است.در تحقیق حاضر کارایی نانولوله کربنی چند جداره اکسید شده در حذف سرب از محیط های آبی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه تجربی است. ابتدا نانولوله کربنی چند جداره اکسید شد و سپس در سه PH 4، 7 و 10 و زمانهای تماس 5، 10 و 40 دقیقه و غلظتهای 50، 100 و 125 میلی گرم بر لیتر نانولوله کربنی چند جداره اکسید شده، کارایی حذف سرب از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفت.کلیه آزمایشات بر اساس روش های مندرج در کتاب روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب ویرایش بیست و یکم انجام شد. آزمایش ها تحت شرایط بهینه بر روی نمونه واقعی، آب آشامیدنی روستای ابراهیم آباد رضوی سیرجان انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  تغییرات همزمان زمان تماس و pH باعث تغییر کارآیی حذف سرب توسط نانولوله کربن چند جداره اکسید شده گردید. مهمترین عامل درافزایش راندمان حذف، استفاده از pH اسیدی برابر4 است و با افزایش همزمان زمان تماس و غلظت نانولوله، راندمان حذف افزایش داشت. در شرایط بهینه 125 میلی گرم بر لیتر غلظت نانولوله، زمان تماس 10 دقیقه و 4PH= راندمان حذف سرب در نمونه سنتتیک و نمونه واقعی به ترتیب 1/99 و 94 درصد حاصل شد. در مجموع اختلاف ناچیزی بین راندمان حذف درشرایط سنتتیک و واقعی وجود دارد که این اختلاف ناشی از تداخل کاتیونها، آنیونها و فلزات سنگین موجود در نمونه واقعی است.
  نتیجه گیری
  نانولوله های کربنی چند جداره اکسید شده توانایی بالایی در حذف سرب از محیط های آبی دارند. بیشترین راندمان حذف در 4 PH= و کمترین راندمان حذف در 7PH= بوده است، لذا در شرایط اسیدی حذف با راندمان بالاتری انجام شده است.
  کلیدواژگان: نانولوله کربنی، سرب، محیط آبی
 • حمیده شکاری، نجمه جلالیان صفحات 125-137
  مقدمه
  در چند دهه اخیر سازمان ها گرایش بیشتری به سمت فضائل اخلاقی و انسانی پیدا کرده اند و از این طریق سعی نموده اند تا خلاءهای معنوی و اخلاقی و عاطفی کارکنان خود را بر طرف سازند. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر فضیلت گرایی در بیمارستان های آموزشی شهر یزد و رتبه بندی این عواملمی باشد.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نوع تحلیلی بوده و به صورت مقطعی و کاربردی در شش ماهه دوم سال 1393 در بیمارستان های آموزشی شهر یزد انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان بیمارستان های آموزشی شهر یزد بودند.روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود و 184 پرسش نامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه بسته شامل 56 سوال که روایی و پایایی آن بررسی شده بود، جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری 18 SPSS صورت گرفت. برای استخراج عوامل موثر بر فضیلت گرایی از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و برای رتبه بندی عوامل از آزمون فرید من استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل موثر بر فضیلت گرایی در قالب شش عامل مدیریت و رهبری، منابع انسانی، ساختار و فرایند، فرهنگ سازمانی، توجه به جامعه و چشم انداز قابل تبیین هستند.
  نتیجه گیری
  عوامل فرهنگ سازمانی و توجه به جامعه و چشم انداز نسبت به عوامل مدیریت و رهبری، ساختار و فرایند و منابع انسانی اولویت پایین تری دارد. برای ارتقاء این عوامل و نهایتا ارتقاء سطح فضیلت محوری در بیمارستان ها پیشنهاد می شود شاخص های ارتقاء جو اخلاقی در سازمان، توجه به امور عام المنفعه و انسان دوستانه، نفوذ فضایل در استراتژی، اهداف و چشم انداز تقویت شوند.
  کلیدواژگان: فضیلت گرایی سازمانی، تحلیل عاملی، بیمارستان های آموزشی
 • عصمت رهاوی، محمد حسین باقیانی مقدم صفحات 138-148
  مقدمه
  خااده م ا دارای زی او ا،از ه می توان به اس ارزی، ا ، ، و وا، اس مسئولیت، ز اه و دان، ز دی و و زی ی خانواده وبه خصوص دختران اره د، اده و و ی د داردو روش اداره و ع د آنها وت است. ا ااد وه وا ازتا اده و د د روی و زان آه ، ا د آرام، دل و ه را ای زان . بنابراین بر آن شدیم که مطالعه ای در زمینه ارتباط سلامت عمومی دانش آموزان وجو خانواده را مورد بررسی قرار دهیم.
  روش بررسی
  این پژوهش ازنوع توصیفی به روش پیمایشی می باشد جامعه آماری 374 نفراز دختران دانش آموز دبیرستانی شهر یزد بودندکه به صورت خوشه ای ازبین دانش آموزان دبیرستانهای یزد انتخاب شدند.اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه های سلامت عمومی(GHQ28)و پرسشنامه جو خانواده جمع آوری گردید.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه16 وآزمونهای توصیفی وتحلیلی تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان دادکه کلیه دانش آموزان از نظرمقیاسهای مختلف سلامت عمومی (مقیاس علائم جسمانی، مقیاس علاپم اضطرابی،مقیاس کارکرد اجتماعی ومقیاس علائم افسردگی) درحد خفیف بودند.داده ها بیان می کنند که بین تمام سازه های پرسشنامه جو خانواده با مقیاسهای سلامت عمومی به استثنای سازه، بازبودن بادیگران، رابطه معنی دارومنفی (001/>p) وجوددارد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این بررسی ومقایسه آن با نتایج بررسی های دیگر راهنمای بسیارمناسبی برای آموزش وتربیت کودکان ودانش آموزان در خانواده ومدارس می باشد ووالدین می توانند ازآنها در تامین سلامتی کودکانشان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: دانش آموزان دختر، سلامت عمومی، جوخانواده، GHQ28
|
 • J. Ayatollahi, H. Naghiloo, Mr Sharifi, A. Fattahibafghi, Sh Shahcheraghi Pages 1-10
  Introduction
  The transmission chance of blood transmitted infections in heart patients underlying surgery and interventional measures due to repeated examinations and transfusions is to be taken into consideration. The important causes of chronic and deadly diseases in patients and healthcare workers are Hepatitis C, HIV and Hepatitis B infections that have recently attracted the attention of all the medical fields. This study assesses frequency of HCV, HBV and HIV infections in heart surgeries and cardiac interventions.
  Methods
  In this cross - sectional study, all the patients for cardiac surgery or invasive cardiac measures in Yazd Afshar Hospital were enrolled (admitted from 2008 to 2012). Data were collected from medical records using descriptive statistics and Chi-square test.
  Results
  Of 2414 patients admitted during these years, 27 patients (1.1%) suffered from HBV infection and 29 patients (1.2%) from HCV infection; no HIV positive case was identified. HBV prevalence was highest in the age group of 16 to 30 years. In the case of HCV, a significant relationship was found between different groups in terms of age, gender and geographic location. In the age group of 31 to 45, the highest prevalence of HCV was observed in men (2%) and women (0.1%) respectively. Infected individuals from Yazd (1.7%) were significantly higher than non- Yazdi (0.3%) individuals.
  Conclusion
  The prevalence of viral hepatitis in cardiac patients is similar to that of the general population. Therefore, there seems to be a need for tests such as HIVAb, HCVAb, and HBsAg before surgery. These tests are recommended for patients with a higher risk of infection.
  Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Surgery, Invasive Procedures
 • Ss Mazloomy Mahmoudabad, S. Gerayllo, N. Ardian Pages 11-22
  Introduction
  Burnout is one of the most important factors in reducing productivity in organizations involving physical and mental signs especially in the human service professions. We carried out this research to examine the relationship between burnout and mental health of cashiers of the state banks in Golestan Province.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 156 cashiers in state banks of Golestan. We used three instruments in this study: 1) demographic questionnaire 2) General Health Questionnaire-28 (GHQ-28), and 3) Maslach Burnout Inventory (MBI). The collected data were analyzed using statistical operations of Pearson correlation coefficient, T Student, univariate ANOVA, and non-parametric Chi Square test.
  Results
  On the whole, using the MBI subscale, we found low levels of emotional exhaustion and depersonalization and high levels of reduced sense of personal accomplishment in frequency. The wo variables of burnout and poor mental health were related significantly(p<0.001).
  Conclusions
  Our results suggest that there is a strong correlation between poor mental health and burnout to show that care should be taken to ameliorate the stressful conditions that cashiers face.
  Keywords: Mental health, burnout, cashiers
 • Ma Abduli, M. Akbarpour Shirazi, B. Omidvar, R. Samieifard Pages 23-33
  Introduction
  Solid waste reduction is a key and fundamental factor in creating a sustainable society. Tehran Municipality has embarked on a series of positive measures in recent years in different areas of waste management such as source separation, mechanized waste collection, and constructing compost factories. However these measures have not only brought about any reduction in solid waste reduction but have also resulted in their increase. In this article, first we will describe the current situation of waste management in Tehran. Then since having an understanding of the type and amount of the generated solid waste is important in defining strategies and programs aiming at reduction of waste generation, we manage to have evaluation of the current situation of municipal waste generation in 22 regions of Tehran.
  Methods
  The study was a descriptive cross-sectional one conducted from 2010 to 2014. Relevant officials of the waste recovery in 22 regions of Tehran were approached in order to collect data about municipal solid waste generation through interviewing, filling out questionnaires, conducting field visits from Aradkooh Disposal and Processing Complex and collecting information on disposal and destiny of wastes. Then the data were compiled and analyzed.
  Results
  Total solid waste generation in Tehran from 2010 to 2014 amounted to respectively 3389662, 3399344, 3449338 and 3245157 Metric Tons, categorized into three groups of municipal, companies and townships and hospital wastes. Most of the generated waste produced in Tehran was that of households and commercial (known as municipal waste) from 22 Regions of Tehran. Based on the surveys conducted, per capita solid waste generation of 11 regions of Tehran ranged from 550 to 1000 grams and in other 11 ones from 1000 to 1521 grams per capita per day. The lowest and highest waste generation rate belonged respectively to region 13 with 556 grams and region 12 with 1521 grams per capita per day in 2011.
  Conclusion
  Comparing per capita generation of municipal solid waste in different municipal regions in Tehran with maximum acceptable capacity of waste generation indicates the deviation of waste generation of all Tehran regions from the standard acceptable amount. Therefore, not only is it necessary to plan and take strategic measures to reduce Tehran waste generation but also these programs and measures should be specific to each region considering its specifications and solid waste quality and quantity.
  Keywords: Solid Waste Management, Solid Waste Generation Sources, Municipal Waste, Tehran Regions, Waste Reduction
 • R. Hoshyar, Ghahremanloo Pages 34-46
  Introduction
  Gastric cancer is the second leading cause of cancer-related mortality worldwide and is yet increasing in Asian countries such as Iran. Despite using chemotherapy for the treatment, its 5-year survival is only about 20%. Thus, the complementary therapy and prevention are the main efforts for its control. In this review article, we attempt to describe the eefective strategies for prevention of gastric cancer.
  Methods
  This is a review article the related articles of which were taken from internet and scientisic journals. The databases such as Medline,Web of Science, Science Direct, Google Scholar, and Springer were explored for the purpose.
  Results
  The prevention programs included clinical studies using the strategies to delay progression of cancer. Thus, several studies have indicated that the world risk of gastric cancer is in an inverse relationship with social, economic and nutritional situations. One of the most important of them is using proper dietary (High antioxidant diet) strategy. Frresh fruit and vegetables may reduce the risk of gastric cancer and dysplasia because they reduce the effects of oxidative stress in cells.
  Conclusion
  The risk of stomach cancer in people with proper life style whose diets are rich in fruit and vegetables may be decreased but smoking and unhealthy diet are associated with increased risk of gastric cancer.
  Keywords: Gastric cancer, Prevention, Risk factor, Diet
 • A. Hazeri, Hr Farahzadi Pages 47-56
  Introduction
  Sleep disorder among the nursing profession should beconsidered as important for it can endanger the health and safety of the patients as well as the nurses. This study has investigated the connection between the sleep hygiene education and its impact on sleep disorder pattern among the nurses in Shahid Sadughi hospital in Yazd.
  Methods
  This is an analytical study with Field Trail method and pre- and post-style. Data were collected using a questionnaire consisting of demographic information, ESS, SMII, and ISI. In the first phase of the study, questionnaires were distributed among 207 nurses out of whom 100 nurses were diagnosed with sleep disorder. Eventually after the training period, the data from 66 questionnaires were analysed, using SPSS20 software with Paired T-test and ANOVA.
  Results
  The first part of the findings showed that 48.3 percent of the nurses have sleep disorder. Findings also indicated that factors such as age, gender, marital status, work experience, number of children, type of shift work and job satisfaction did not have significant statistical impact on sleep disorder. The second part measured improvement of sleep disorders related to sleep hygiene education for nurses. Results revealed a better condition of sleep disorder among the participants after their education around sleep hygiene. Although there wasstatistically no significant relationship between pre- and post-training sleep disorder scores, given the small p-value it can be said that a marginal meaningful relationship does exist.
  Keywords: sleep disorders, sleep hygiene, shift work, nurses
 • A. Sadeghiyan, Mh Fallah, H. Zareei, M. Zare Pages 57-68
  Introdution: Studies have shown that perfectionists have less self-esteem and life satisfaction. Considering self-esteem and life satisfaction as the main mental health elements and in regard to thought, sensation and behavior as three inseparable human functions that have transactional relationships together, this study was carried out with the aim of examining the effectiveness of teaching cognitive methods on self-esteem and life satisfaction of female perfectionist students.
  Method
  This is an experimental research. The sample size was 60, chosen from female perfectionist students at the dormitory of the Islamic Azad University of Yazd in 2012. They were randomly assigned into two groups of trial and control. Cognitive methods were taught to the trial group. After two months of teaching, the data gathered from theresearch were analyzed through descriptive and analytic statistics.
  Results
  It was shown that in the trial group, both self-esteem (p0.001) and life satisfaction (p0.001) were significantly higher compared with the control group.
  Conclusion
  Considering the effectiveness of cognitive methods on increasing self-esteem and life satisfaction, teaching of these methods is recommended for cognitive rehabilitation, correction of the patterns of irrational thinking and belief and finally increasing mental health.
  Keywords: Cognitive training, Self, Esteem, Life satisfaction, Perfectionist students
 • Pages 69-78
  Abstract
  Introduction
  Yoga as an exercise to improve the physical, psychological, social health condition, and promote the feeling of health in healthy people in the medical education community is considered. The aim of this research was to find The Effect of 8 Weeks Yoga Training on Respiratory Function and Heart Rate of Non-Athlete Females.
  Methods
  30 students of khorasgan Azad University who were studying at this year. 1390 were selected and divide into two groups randomly: 15 in experimental and 15 in control groups. Before starting a yoga training course the Spirometers and resting pulse rate (PR) were recorded. Variables dealing in pulmonary function were: forced vital capacity (fvc). Forced expiratory volume in first second (FEV1), peak Expiratory flow (PEF), peak inspiratory flow (PIF), tidal volume (T.V), resting respiratory rate (RR). The yoga training courses were two months, three times a week and each time one and half hours, containing yoga training and pranayama.
  Results
  At the end of this training, pulmonary function and pulse rate recorded in the same situation again, and findings analyzed by (t-test) and (p<0.05) at the end following conclusion were observed: resting PR and RR. Showed a significant decrease and FEV1 showed a significant increase: but in other variables (FVC), (PEF), (PIF) and (T.V) no change was seen.
  Conclusions
  Results of this study showed that 8 weeks of practicing yoga and pranayama to increase vital capacity and forced expiratory volume in the first second and decreased heart rate and respiratory rate at rest is.
  Keywords: Yoga, Pranayama, spirometric indices, heart rate
 • Pages 79-89
  Introduction
  One of the hidden factors, however, influences the behavior of employees, their commitment to the organization and their jobs. Thus, identifying factors affecting the organizational commitment is an important task of managers that in this study, the role of workplace spirituality in its occurrence are discussed.
  Methods
  The present study was conducted to assess the relationship between workplace spirituality and organizational commitment. This is a descriptive - correlation study that 151 Administrative Staff of Zahedan University of Medical Sciences was selected by random sampling method in December. The study instruments included workplace spirituality Questionnaire (Milliman et al.; 2003) and organizational commitment (Linz, 2003). The scores were analyzed using the Spearman correlation coefficient and multiple regression by Software SPSS17.
  Results
  between workplace spirituality and its three components (meaningful work, a sense of solidarity and alignment values) there was a significant positive correlation with the organizational commitment staff (p<0/01). Also, all three components of spirituality at work ability to predict organizational commitment staff (p<0/05).
  Conclusion
  With the development of workplace spirituality, meaningful work, a sense of solidarity and alignment values in organizations, Can be accepted that organizational commitment of employees increases.
  Keywords: Workplace Spirituality, Organizational Commitment, Zahedan University of Medical Sciences
 • Am Sharifabadi, Re Pezeshki, A. Noori Pages 90-105
  Introduction
  Increasing in the number of healthcare service centers enhances the competition in attracting patients in a way that hospitals apply models to attract more patients considering this issue. Nowadays, in order to increase patient's satisfaction, hospitals need intimate relationships and patient relationship management (PRM) besides offering favorite services and healthy environment. The purpose of this study is to evaluate service quality based on patient relationship management in Mortaz private hospital.
  Methods
  This study is survey from the aspect of research strategy and is descriptive-exploratory from the aspect of research purpose. Hospitalized patients in Mortaz hospital form the statistical population of the research, which 192 persons are selected among them as the statistical sample based on Cochran's formula. Since no research has been performed about patient relationship management already, the instrument for evaluating PRM is a questionnaire which is made by authors with five points Likert scale (from so weak to so strong). The validity of the questionnaire is confirmed with factor analysis and the reliability of the instrument is verified with Cronbach's alpha.
  Results
  The results showed that this hospital is acting below than expecting level in all dimensions except the dimension of customer focusing. Among the 41 investigated components, this hospital has unfavorable situation in 16 components. The priority of checking them is determined by importance-performance matrix.
  Conclusion
  It seems that it is better for this hospital to put its priorities on "understanding patient's key needs in a correct way", "changing in hospital services for patient's more benefits", "using patient's opinions in designing services", "hospital management and employee's flexibility in offering new services", "understanding patient's information precisely", and "making precise feedback system" regarding the limits in its resources and attempts to upgrading its service quality.
  Keywords: Service Quality, Performance Evaluation, Patient Satisfaction, Patient Relationship Management, Importance, Performance Matrix
 • A. Fattahi Bafghi, J. Ayatollahi, M. Ghafourzadeh Pages 106-114
  Introduction
  Leishmaniasis is wide range, worldwide, without drug, vaccine, secticide and has not sterile immunity and Efforts in this field has not been successful. Research on efficacy of medicinal plants, is including the research infrastructure. Herbaceous plants tomentose perennial local name Khouchoobe in Kerman And official Zangoolaei Looleh baric and scientific name Onosma stinosiphon "Traditionally in the past as a poultice to treat skin, superficial cuts, wounds and acne has been used. Its disinfectant properties at the site of the wound have been proved. Cutaneous Leishmaniasis is throughout the country as epidemics and endemic. Purpose of this is Effectiveness Comparison between Onosma. This study was to Effect of Onosma stinosiphon Extract on Cutaneous Leishmaniasis in Infected BALB/c mice.
  Methods
  sufficient root of Onosma stinosiphon were minced and they were dissolved in Ethanol 80. Then they were placed into the stirrer with magnets in room temperature for 24 hours. Next, they were softened. This compound was, first, sterilized and prepared as tropica with concentration of 40, 60 and 80%. It was refrigerated until used. In the lab, 50 BABL/c mice were infected with the parasite Leishmania (L) tropica, They were divided into four control groups and a group that received 40, 60, and 80% concentration of the extract- Onosma stinosiphon and Honey As soon as the Leishmania lesion appeared, Extract- Onosma stinosiphon was applied every two days. As well, the foot and the size of the lesion were measured; the weight was also taken in all mice in the four groups by using ale and coliss every week until the death of the last mouse in the control group.
  Results
  Average weight of mice receiving extracts each other and an average weight of mice of receiving honey with an average weight of control mice showed no significant difference (P> 0.05). Average diameter ulcer mice receiving extracts each other and an Average diameter ulcer mice receiving honey with an average diameter size of mice control mice showed significant difference (P = 0.000). Determine the average size of the spleen (mm) and compare survival time (days) in any study group which was not significant (P> 0.05).
  Conclusion
  topical use of Onosma stinosiphon extract in the treatment of cutaneous Leishmaniasis wounds causes to be the growth slower diameter size and use of topical honey prevention of cause necrosis and creation of secondary bacterial infections are, but it Do not none whole parasite removal from the body.
  Keywords: Cutaneous Leishmaniasis, Onosma stinosiphon, BALB, c Mice, Extract
 • M. Malakootian, Mh Ehrampoush, An Alibeigi Pages 115-124
  Introduction
  Carbon nano tubes are products which have the ability to remove some contaminants from aqueous solutions and wastewater. The efficiency of these products depends on different factors such as PH, concentration, contact, mixing time, etc. in this research the efficiency of oxidized multi- walled carbon nanotubes is studied.
  Methods
  The study is Experimental. The multi-walled carbon nanotubes were oxidized and Three PH 4, 7 and 10 and contact times 5, 10 and 40 min, and the concentrations of 50, 100 and 125 mg of carbon nanotubes from aqueous Pb removal efficiency were examined.All of the tests were done according to the standard methods for the examination of water and wastewater book 21th edited..Real samples of drinking water was the village of Ebrahim Abad RazaviSirjan. Data analysis was done using SPSS statistical software version 16
  Results
  By Simultaneous changes in time and PH was changed the efficiency of lead removal by the oxidized multi- walled carbon nanotubes. The most important factor in increasing the efficiency of removal, using acidic PH (PH =4) is. With a Simultaneous increase in contact time and concentration of nanotubes, the removal efficiency increased. In optimal conditions, 125 mg of nanotube concentration, contact time of 10 minutes and PH=4 removal of lead in synthetic samples and real samples, respectively, 99.1 and 94% were achieved. In total there is little difference between the real conditions and the synthetic conditions of the removal efficiency that this difference arises from the interaction of cations, anions and heavy metals in real samples.
  Conclusion
  Oxidized multi-walled Carbon nanotubes has a high capacity for the removal of lead from aqueous solutions.
  Keywords: Carbon nanotube, lead, aqueous solution
 • H. Shekari, N. Jalalian Pages 125-137
  Abstract
  Introduction
  Recently virtue has become a topic of serious examination among organizational researchers. In other words, organizations are moving toward virtuous organization. The purpose of this paper is determining and prioritizing the principal factors of a virtuous organization in Yazd University-Affiliated Hospitals in order to put virtues into practice.
  Methods
  The procedure we proposed to reach the research aim consists of three steps. In the first Step, we extracted the effective drivers of virtuous organization from the literature. In the second step, we performed an exploratory factor analysis to identify the principal factors affecting virtuous organization Yazd University-Affiliated Hospitals. In the third step, we prioritized the principal factors. The data used in this research consist of questionnaire responses from the employees of Yazd University-Affiliated Hospitals. A total of 240 questionnaires were sent out and a total of 158 valid responses were received.
  Results
  The factor analysis empirically grouped these drivers into six factors including ethical Culture, Management and leadership, vision, human resource, structure of job and organization and Care for Community.
  Conclusion
  The results of ranking the factors of organizational virtuous showed that for moving toward virtuousness, the factors of ethical Culture, vision and Care for Community should be improvedby promoting ethics (Providing ethical standards for employee’s and manager’s behavior), Corporate Philanthropy, considering virtues in mission and vision etc. in mentioned hospitals.
  Keywords: OrganizationalVirtuousness, Factor Analysis, University, affiliated Hospitals
 • E. Rahavi, Mh Baghianimoghadam Pages 138-148
  Introduction
  The role of the family atmosphere in relation to public health of high school female students in Yazd. Family as a social system is with basic needs, like: Self-esteem, physical security, belonging and intimacy, dependency, responsibility, need to be motivated and approved by others, pointed out the need for happiness, success, and spiritual needs. Every family situation is unique and emotional space and office procedures and practices are different. If people, especially parents, knew the effect of family atmosphere and their performance on health and prosperity of children, they will try to balance and support their children. Therefore, we decided to study the relationship between public health and family atmosphere of students.
  Methods
  This study is a descriptive survey method. The data was collected by the General Health Questionnaire(GHQ 28) and family atmosphere questionnaires. Data were analyzed using SPSS version 16 and descriptive analytic test.
  Results
  The results showed that all students of different scale of public health (physical symptoms scale, scale of anxiety, social functioning scale and a scale of depression) were slightly mild. The results showed there was negative significant difference(P<0.001) between all of the Structures Inventory family atmosphere and scales of GHQ28With the exception of the structure, openness to others.
  Conclusion
  The results of this study and comparison with other studies is good guide for education and training of children and students and Parents can use them to improve the health of their children.
  Keywords: Students, public health, family atmosphere, GHQ 28.