فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 28-29 (تیر و مرداد 1383)
 • پیاپی 28-29 (تیر و مرداد 1383)
 • 116 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/05/15
 • تعداد عناوین: 23
|
 • سخنی با همکاران
 • رو به آسمان، در انتظار معجزه
  صفحه 2
 • مصوبات و رویدادها
 • گزارش جلسه سی و هشتم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 4
 • گزارش جلسه سی و نهم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 8
 • گزارش جلسه چهلم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 12
 • هشتمین کنگره روسای نظام پزشکی سراسر کشور
  صفحه 17
 • گزارش اولین کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسلامی
  صفحه 18
 • اخبار
  صفحه 40
 • حقوق پزشکی
 • اعلام نظر سازمان پزشکی قانونی درباره پرونده بیمارستان ایرانمهر
  صفحه 56
 • اخلاق پزشکی
 • مبانی نوین ارتباط پزشک و بیمار (قسمت دهم)
  صفحه 58
 • اجتماعی
 • ادامه ماجرای آزمون پذیرش دستیاری
  صفحه 66
 • عاقبت از هم جدا شدند
  صفحه 70
 • اقتصاد پزشکی
 • تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 83
  صفحه 72
 • مطب متحرک
  صفحه 74
 • توسعه
 • دومین نهاد برای انجمن های پزشکی؟
  صفحه 75
 • دستورالعمل های مراقبت های مدیریت شده (قسمت چهارم)
  صفحه 76
 • تاریخ پزشکی
 • تقویم تاریخ
  صفحه 80
 • به مناسبت صدمین سال در گذشت چخوف
  صفحه 82
 • دانش پزشکی
 • انتخاب کاربردی داروهای ضد تهوع (دارای امتیاز باز آموزی)
  صفحه 84
 • کمک های اولیه در سوختگی های مزمن (دارای امتیاز بازآموزی)
  صفحه 92
 • ارزیابی سرفه مزمن (دارای امتیاز بازآموزی)
  صفحه 99
 • مدلاین برای شروع
  صفحه 108
 • تازه های پزشکی
  صفحه 110
 • بازتاب
  صفحه 115