فهرست مطالب

تعلیم و تربیت استثنایی - پیاپی 130 (1394)
 • پیاپی 130 (1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید اسدی *، مهرداد کلانتری، ثریا حسینی رضی، آرش هیربد، سیده اقدس موسوی صفحات 5-12
  اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، اثرات جبران ناپذیری در زمینه تحصیلات، ارتباط با همسالان، والدین و معلمان ایجاد می کند. هدف پژوهش حاضر تاثیر همزمان راهبردهای مداخله ای در کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از نوع تکانشگری بود. طرح پژوهش به روش تجربی تک موردی از نوع چند خط پایه بود که به مدت 16 جلسه هفتگی در یک دانش آموز پسر مقطع متوسطه کم توان ذهنی اجرا گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه بالینی، مقیاس سنجش اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی، مقیاس درجه بندی کانرز فرم معلم (1969)، فرم والد(1999) جمع آوری و بر اساس آزمون شاخص تغییر پایا و درصد بهبودی تحلیل شد. نتایج نشان داد تاثیر همزمان راهبردهای مداخله ای در کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی از نوع تکانشگری از نظر بالینی معنی دار می باشد. بنابراین راهبردهای مداخله ای همزمان در کاهش نشانه های اختلال تکانشگری از کارایی و اثربخش لازم برخوردار است.
  کلیدواژگان: راهبردهای مداخله ای، نارسایی توجه، بیش فعالی، تکانشگری
 • ساجد یعقوب نژاد*، سعید حسن زاده صفحات 13-22
  نظریه ذهن اصطلاحی جامع و کلی پیرامون حالتی عمدی است که کیفیت تعامل اجتماعی فرد را مشخص می سازد تا آنجا که بدون آن، ما قادر به تعبیر و تفسیر اعمال دیگران نخواهیم بود. پژوهشگران درحالی نقش سببی توانایی های زبانی را در تحول نظریه ذهن به عنوان یک قابلیت بنیادی و کارآمداجتماعی مطرح می کنند که پژوهش های اخیر پیوند نزدیکی بین کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن پیشنهاد نموده اند. در این میان باوجود اثرات ویرانگر و تخریب کننده کم شنوایی بر تحول زبانی و ارتباطی کودکان آسیب-دیده شنوایی از سویی و ارتباط مولفه های زبانی با تحول نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی از سوی دیگر، بررسی روند تحول نظریه ذهن در این کودکان ضرورت می یابد. به این ترتیب، هدف این پژوهش، مروری بر نقش زبان و مولفه های اصلی آن(نحو، معنی شناسی و کارکردشناسی) در تحول توانایی های نظریه ذهن کودکان و بررسی وضعیت تحول نظریه ذهن در میان کودکان ناشنوا با توجه به مشکلات زبانی آن ها نسبت به کودکان عادی است و در پایان تلاش شده است، رابطه زبان، کارکردهای اجرایی و نظریه ذهن در میان کودکان ناشنوا تبیین گردد.
  کلیدواژگان: زبان، نظریه ذهن، کارکردهایی اجرایی، کودکان ناشنوا
 • سحر روشن بین*، محمد پهلوان صفحات 23-30
  با توجه به سختی کار در مدارس استثنایی و وجود دانش آموان استثنایی با مشکلات عدیده در این مدارس، هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و درگیری شغلی کارکنان مدارس استثنایی شهرستان ساری بوده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش استثنایی شهرستان ساری می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 135 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش در این تحقیق فرم خلاصه شده مقیاس 100 ماده ای کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت با ضریب پایایی 84/. جهت سنجش کیفیت زندگی و آزمون لودال و کجنر با ضریب پایایی 73/ 0، جهت بررسی میزان درگیری شغلی در میان این کارکنان بوده است. که نتایج حاصل از آن نشان دادکه بین کیفیت زندگی و درگیری شغلی کارکنان رابطه معنادار ی وجود دارد و علاوه بر این نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که متغیر سلامت محیط بیشترین و سلامت جسمی کمترین اثر را بر متغیر ملاک دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که جنسیت و تاهل افراد نقشی در میزان کیفیت زندگی و درگیری شغلی آنان ندارد، در واقع بطورکلی با بهبود کیفیت زندگی افراد درگیری شغلی آنان نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، درگیری شغلی، کارکنان آموزش و پرورش استثنایی
 • رحمت احمدی *، حسن دانشمندی صفحات 31-36
  کم توان ذهنی، یکی از متداول ترین معلولیت های ذهنی است که حدود 3 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش بهر و تعادل ایستا و پویا در کودکان کم توانان ذهنی است. نمونه آماری پژوهش شامل 31 دانش آموز پسر عقب مانده ذهنی که در دوگروه (کنترل 14 نفر با میانگین سن02/ 3±07/ 11سال، قد86/ 7±152سانتیمتر، وزن 08/ 8±07/ 44کیلوگرم) و (17نفر تجربی با میانگین سن 95/ 1±23/ 11سال، قد 07/ 7±147سانتیمتر، وزن 85/ 4±11/ 38کیلوگرم) است که به صورت تصادفی هدف دار به عنوان آزمودنی انتخاب شده اند. اطلاعات فردی که شامل: قد، وزن و سوابق پزشکی با استفاده از پرونده پزشکی دانش آموزان جمع آوری گردید. برای ارزیابی نتایج از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج نشان دادند رابطه معنی داری میان هوشبهر و تعادل وجود ندارد (p≤0.05). افراد مبتلا به مشکل کم توان ذهنی در مقایسه با افراد طبیعی دچار تاخیر در رشد حرکتی بوده و دارای سطح IQ پایین تری هستند که به نظر می رسد باعث کاهش تعادل در آنها می شود. همچنین بهبود مهارت های تعادلی از طریق طراحی و اجرای برنامه های تمرینی تعادلی برای کودکان کم توان ذهنی از سوی مربیان و معلمان ورزش به ویژه در سنین کمتر که الگوهای حرکتی آنان در حال شکل گیری است، میتواند مورد تاکید قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، تعادل، هوشبهر
 • مونا کارگر*، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 37-44
  پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه سبک حل مسئله و سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی و کودکان عادی انجام شد. این پژوهش یک طرح توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه را تمامی مادران کودکان استثنایی (نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و معلول جسمی) و عادی شهر مشهد تشکیل می داد که از میان آنها 63 نفر از مادران کودکان استثنایی و 67 نفر از مادران کودکان عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سبک حل مسئله کسیدی و لانگ و مقیاس سازگاری زناشویی اسپینر(DAS) جمع آوری و با آزمونt مستقل و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد سازگاری زناشویی مادران کودکان استثنایی به طور معناداری کمتر از مادران کودکان عادی است (t= 8/8،p<0/001). همچنین مادران کودکان استثنایی نسبت به مادران کودکان عادی در هنگام روبه رو شدن با یک مسئله از سبک های کارآمد حل مسئله کمتر (t= 7/02، p<0/001)، در حالی که از سبک های ناکارآمد بیشتر (t= 8/8،p<0/001) استفاده می کنند. برطبق یافته های پژوهش حاضر؛ سازگاری زناشویی و ابعاد آن مانند توافق، همبستگی، ابراز محبت و رضایت زناشویی در مادران کودکان استثنایی کمتر از مادران کودکان عادی است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از سبک های ناکارآمد حلمسئله در خانواده زمینه اختلاف بین اعضاء را فراهم میکند و براین اساس سازگاری زناشویی نیز کاهش می یابد. لذا برگزاری دوره های ویژه آموزش خانواده و مشاوره فردی و گروهی برای والدین کودکان استثنایی در زمینه مهارت حل مسئله و راهبردهای مقابله با موضوعات فشارزای زندگی ضروری است تا بتوان موجبات بهبودی روابط خانوادگی و زناشویی را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: سبک حل مساله، سازگاری زناشویی، مادران کودک استثنایی، مادران کودک عادی
 • امیرعباس ابراهیمی* صفحات 45-50
  اگرچه مشکل اصلی کودکان دچار آسیب شنوایی کاستی های زبان و ارتباط است با وجود این، کودکان آسیب دیده شنوایی در معرض خطر بالاتری برای کاستی های حرکتی به ویژه تعادل هستند که اغلب نادیده گرفته می شود. تقریبا 20 تا 70 درصد کودکان کم شنوا دچار اختلال دهلیزی هستند که شیوع آن متناسب با درجه ی کم شنوایی تغییر می کند. بنابراین، ارزیابی اختلال دهلیزی در کودکان کم شنوای حسی عصبی برای شناسایی هرگونه تاخیر رشدی حرکتی برای مداخله ی زودهنگام ضروی است.حرکتی برای مداخله ی زودهنگام ضروی است.
  کلیدواژگان: اختلال دهلیزی، کودکان ناشنوا، تعادل
 • حسن غلامحسین زاده* صفحات 51-56
  آموزش فراگیر یعنی برخورداری همه جانبه تمامی کودکان از امکانات جامعه و تسهیل شرایط و امکانات به منظور بهره مندی دانش آموزان با نیازهای ویژه از آموزش عمومی در کنار سایر دانش آموزان. در این رویکرد اعتقاد بر این است با فراهم شدن امکانات لازم همه دانش آموزان می توانند یاد بگیرند. یکی از اهداف این رویکرد این است تا حد امکان دانش آموزان با نیازهای ویژه در نزدیک ترین مدرسه به محل سکونت شان تحصیل نمایند. اجرای آموزش فراگیر به عنوان یک رویکرد آموزشی از اوایل دهه 80 در کشور بر اساس نیاز جامعه و عمل به تعهدات بین المللی شروع شده است. از آن زمان تاکنون فعالیت هایی انجام شده، با این حال این رویکرد با موانع و محدودیت هایی همراه بوده است. در میان اطلاع رسانی و ارایه اطلاعات کارشناسی در این زمینه می تواند به اجرای دقیق و صحیح تر این رویکرد کمک نماید. با این هدف بر آن شدیم در رابطه ماهیت این رویکرد، روند اجرا، چالش های پیش رو، راهکارهای اجرایی و وضعیت اجرای آموزش فراگیر در استان کرمان مطالبی را به عرض خوانندگان عزیز برسانیم.
  کلیدواژگان: آموزش فراگیر، یکپارچه سازی، عادی سازی، دانش آموزان با نیازهای ویژه
 • حسن حبیبی *، محمدرضا کرمی پور شمس آبادی صفحات 57-63
  برای لحظه ای فرض کنید که مدرسه شخصی را مسئول حمایت از شما در طول هفته نموده است. حالا تصور کنید که شما نباید روی حرف آن شخص حامی حرفی بزنید. یا فرض کنید کسی مرتبا در محل کار شما ایستاده است تا از شما بصورت انفرادی حمایت نماید. این شخص در همه فعل و انفعالات شما حاضر خواهد بود. همانند نگهبانی بر کارهای شما نظارت خواهد نمود. این شخص حامی ممکن است همچنین بصورت شفاهی وظایف شمارا متذکر شود.با این توصیف به نظر شما: - آیا شما مستقل تر خواهید شد یا وابسته تر؟ - این نوع حمایت روابط شما با همسالانتان را چگونه تغییر خواهد داد؟ - آیا این نوع توجه باعث کاهش حریم خصوصی و آزادیتان نخواهد شد؟ - حضور این شخص چه اثری روی خلاقیت شما خواهد گذاشت؟ - در این لحضات آیا شما احساس اعتماد به نفس از اینکه کسی شما را حمایت میکند خواهید داشت؟ - آیا شما فکر میکنید که ممکن است باعث توسعه رفتار منفی شوید؟ حالا فرض کنید که چگونه حضور شما روی دانش آموزانی که شما از او حمایت میکنید، اثر می گذارد؟ فراگیر سازی یک روش فکر کردن، عمل کردن، تصمیم گرفتن درباره کمک به هر دانش آموزی که به حمایت نیاز دارد می باشد. مربیان باید حمایت های خود را با این دیدگاه تدارک ببینند. برای اجرای قانون طلایی حمایت، مربیان باید بتوانند خود را در موقعیت کسانی که این حمایت ها را دریافت میکنند، قرار دهند. مربیان باید بتوانند در مورد چگونگی حمایتهایی که در موقعیت قرار گرفته به آن نیاز دارند تفکر کنند و ببینند که آرزو دارند که چگونه حمایت شوند.و سپس با بصیرت کامل طرحی برای حمایت های خود بریزیند. با علم و دانش، ابتکار و خلاقیت، و دانستن قاعده طلایی حمایت مربیان خواند توانست حمایتهای خود را به طور موثری تدارک ببینند که این کار متضمن این است که فلسفه فراگیر سازی را به درستی درک کنیم.
  کلیدواژگان: کلاس های فراگیر، دانش آموزان با نیازهای ویژه، حمایت
|
 • Hamid Asadi *, Mehrdad Kalantari, Soriia Hoseinirazi, Arash Hirbod, S.A. Mosavi Pages 5-12
  Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD)، has harmful effect on education and relationship with parents، teachers and the others. The aim of this research was to study the simultaneous effects of intervention strategies in reduce the impulsive type of ADHD’s symptoms. The research is based Multiple baseline experimental single case study in sixteen weekly session using on a high school boy student with mental retardation. The data is collected with clinical interview using diagnostic criteria for attention-deficit hyperactivity disorder (DSM-IV TR)، Conners teacher rating scale form (1969)، parent form (1999). It is analyzed based on improvement percentage and reliable change index (RCI). Consequences showed that the effects of intervention strategies in reduction of impulsivity are meaningful in clinical aspects. Simultaneous effects of intervention strategies in reduction of impulsivity are efficient and effective.
  Keywords: intervention strategies, Attention deficit hyper activity disorde, symptoms in type of impulsivity
 • Sajed Yaghoobnezhad*, Saeed Hasanzadeh Pages 13-22
  Theory of Mind is a comprehensive and general term about the state of intention that determines the quality of a person's social interaction and without it; we would not be able to interpret the actions of others. While researchers express the causative role of language in Theory of Mind’s development as a social and fundamental capacity, recent studies have suggested a close link between the executive functions and Theory of Mind. On the one hand, despite the devastating and degrading effects of hearing loss on the development of language and communication in children with impaired hearing, and on the other hand the relationship between components of language with the development of Theory of Mind and executive functions, the study of Theory of Mind’s developmental trend in these children becomes necessary. Thus, the purpose of this study is to review the role of language and its main components (Syntax, Semantics and Pragmatics) in the development of children’s Theory of Mind and examine how is the development of theory of mind among deaf children according to their language problems. Finally, we have tried to explain the relationship between language, executive functions and Theory of Mind among deaf children.
  Keywords: Language, Theory of mind, executive function, deaf children
 • Sahar Roshanbin*, Mohammad Pahlavan Pages 23-30
  Regarding the difficulty about working in exceptional schools and the presence of exceptional students facing numerous problems in such schools, this study aims to analyze the relationship between life quality & Job involvement of Sari-based exceptional schools staff. The present research is descriptive & correlative and the statistical community includes all Sari-based exceptional educational department staff as 135 individuals selected by simple random sampling method as the statistical sample. The study instrument is 100-item scale summarized life quality form of World Health Organization (WHO) with reliability coefficient 0.84 to measure life quality and Lodhal & kejner test with reliability coefficient 0.73 to investigate Job involvement level among the staff. The results indicated that there is a meaningful relationship between life quality & Job involvement of the staff and besides, the results from the regression revealed that the environmental health variable has the maximum & physical health has the minimum effect on the criterion variable. Also the present study driven results denote that the individual's gender & marriage has no role in life quality level & their Job involvement. the Job involvement can increase by improving life quality.
  Keywords: quality of life, job involvement exceptional schools
 • Rahmat Ahmadi *, Hasan Daneshmandi Pages 31-36
  Mental retardation is one of the most common mental disabilities that are allocated about 3% of the world's population. The purpose of this study was to examine the relationship between IQ with dynamic and static balance in mental retardation children. Our subjects included 31 male mentally retarded students in two groups (CTL, 14 patients with a mean age of 11/07±3/02years, height 152±7/86cm, weight 44/07± 8/08kg) and (17 TRN group with a mean age 11/23 ± 1/95years, height 147±7/07cm, weighing 38/11±4/85kg) of the sample selected. Demographic data includes: height, weight and medical records and also the IQ of them were collected. For evaluate the results used Pearson correlation test. The results showed no significant relationship between IQ and balance (p≤0.05). People with Mental retardation compared with normal people delays in motor development and lower IQ levels are that seems to be reducing their balance. Also Improvementthe balance skills through of design a balance and implementation of training programs for mentally retarded children from sports coaches and teachers, especially in the younger ages, their movement patterns are emerging, it can be stressed.
  Keywords: mental retardation, balance, IQ
 • Mona Kargar *, Mohaamad Javad Asgari Ebrahimabad Pages 37-44
  The present study has been done in order to examine and compare problem solving and dyadic adjustment in exceptional and normal children mothers. This research is a descriptive plan of Causal-comparative type. The study population includes all handicapped and normal children mothers of Mashhad that 63 individuals has been selected among exceptional children mothers and 67 individuals has been selected of normal children mothers by available sampling. Data has been obtained by Cassidy and Long problem solving questionnaire and Dyadic Adjustment Scale(DAS) and has been analyzed by independent T-test and Pearson correlation coefficient. The results showed that marital adjustment of exceptional children’s mothers was significantly less than normal children’s mothers (t= 8/8,p<0/001). When facing a problem, mothers of exceptional children use Lesser efficient style of problem solving (t= 7/02, p<0/001). When as, they use more Inefficient style of problem solving (t= 8/08,p<0/001). An handicapped child in a family has effect on marital adjustment and styles of problem solving of mothers. according to findings of this study revealed that marital adjustment and its dimensions as agreement between two people, twosome Correlation, expression of love, marital satisfaction of exceptional children’s mothers was less than normal children’s mothers. Therefore, can conclude that inefficient style of problem solving in family cause difference between family members and for this reason, is reduced marital adjustment. Hence, special courses about family training and individual and group counseling on problem solving skills and coping strategies with stressful issues of life are necessary for parents of exceptional children, until improve relationships between family members and couples.
  Keywords: Problem solving style, Dyadic adjustment, Exceptional children mothers, Normal children mothers
 • Amir, Abbas Ebrahimi* Pages 45-50
  The main problems facing HI children are communication and language deficits. However, HI children have also a higher risk for motor and more specifically balance deficits, which may often be overlooked. It is Known that vestibular dysfunction in approximately 20% to 70% of HI children. It would therefore be important to evaluate vestibular deficit in children with SNHL to identify any delay of motor development as early as possible to allow for early referral for intervention.
  Keywords: Vestibular Dysfunction, Deaf Children, Balance
 • Hasan Gholam Hosein Zadeh* Pages 51-56
  The inclusive education refers to universal accessibility for all children to society’s training resources and adapts these to educate students with special needs beside regular students in normal schools. In this approach, all students can to learn with appropriated adaptations. The purpose of this approach is children with special needs should be taught in the nearest school to their houses. This approach began at the earlier of 80 decade in our country based on society needs and doing the international commitments; nonetheless there are also challenges and limitations. Professional information helps to act correctly and exactly this approach. This article study Matter, procedure, Challenges and Strategies of inclusive education and condition Inclusive education in Kerman province.
  Keywords: Inclusive education, Integration, Mainstream, Student with special needs
 • Hassan Habibi *, Mohammad Reza Karami Por Shams Abadi Pages 57-63
  Consider for a moment that the school system paid someone to be with you supporting you 8 hours a day, 5 days a week. Now, imagine that you had no say over who that support person was or how she or he supported you. Or imagine that someone regularly stopped into your place of employment to provide you with one-on-one support. This person was present for all your interactions, escorted you to the restroom, and at times supported you by touching your back or shoulder or by manipulating our hands, head, or other parts of your body. This support person might also give you oral directions for upcoming tasks. • Would you become more independent or more dependent? • How would this support change your relationships with your peers? • Would you notice a loss of privacy or freedom? • Would this person’s presence affect your creativity? • At times, would you feel self-conscious about having someone supporting you? • What if you asked him or her to move away from you and he or she did not? • What would happen if you did not want him or her to touch you? • What would you do? • Do you think that you might develop negative behaviors? Now consider how your presence affects the students whom you support. Inclusion is a way of thinking, a way of being, and a way of making decisions about helping very one belong. Educators must provide supports that align with that vision. To enact the golden rule of adult support, educators need to imagine themselves receiving support from others. Educators need to think about how they would wish to be supported. They then need to give support that is planned and responsive to students’ wishes, in addition to being discreet and unobtrusive. With knowledge, imagination, and the golden rule, educators can furnish adult support that embodies the true philosophy of inclusion.
  Keywords: Support, Inclusive Classrooms