فهرست مطالب

روابط خارجی - پیاپی 25 (بهار 1394)
 • پیاپی 25 (بهار 1394)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/04/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رکسانا نیکنامی صفحه 7
  با شروع بحران اوکراین، فصل جدیدی در روابط غرب و روسیه آغاز شد. الحاق شبه جزیره کریمه به فدراسیون روسیه سبب واکنش شدید کشورهای غربی شد؛. به گونه ای که برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم های سخت علیه این کشور پرداخت. هدف مقاله حاضر واکاوی تاثیرات رژیم تحریم بر اتحادیه اروپا و کارایی اعمال تحریم بر فدراسیون روسیه است. اما سئوال اصلی مطرح در اینجا تاثیرات تحریم ها و کارایی آنها است و این که چه راه کارهایی برای کاهش تبعات برقراری رژیم تحریم ها وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوالات این فرضیه مطرح است که رژیم تحریم ها هم بر کشورهای فاعل و هم بر کشور هدف دارای تبعات فراوانی بوده و خواهد بود. برای بررسی این تبعات باید به تفکیک «تاثیر» و «کارایی» تحریم ها پرداخت. در حالی که در مورد کشورهای فاعل باید به تاثیرات تحریم ها پرداخته شود؛ در مورد کشور هدف آنچه اهمیت دارد، کارایی تحریم ها است. در مورد تحریم روسیه توسط اتحادیه اروپا، هزینه های اعمال این سیاست برای هر دو طرف، به ویژه اتحادیه اروپا بسیار بالا خواهد بود. لذا مقاله حاضر تلاش خواهد کرد تا در قالب نظریه رژیم ها مسائل پیش آمده در تحریم ها را مورد بررسی قراردهد.
  کلیدواژگان: تحریم روسیه، بحران اوکراین، روابط روسیه، اروپا، رژیم های بین المللی، اتحادیه اروپا
 • سیدکاظم سجادپور، فرهاد وکیلی صفحه 39
  تحریم های بین المللی به عنوان یک پدیده بین المللی دارای تاریخ تکاملی است. تحریم های سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد، از سطح بالایی از سازمان یافتگی برخوردار است؛ به گونه ای که می توان از آنها با عنوان تکامل یافته ترین تحریم های بین المللی یادکرد. سیستم بین المللی بدون قطب بندی پس از جنگ سرد، ظرفیت منشور ملل متحد و دیگر تحولات بین المللی، امکان مطرح شدن تحریم های بین المللی جهت نظم بین المللی را فراهم نموده است و این سیستم به سمت تولید هنجارها، اصول، قواعد و رویه هایی حرکت نموده است که در جهت نهادینه کردن تحریم های بین المللی در قالب یک رژیم بین المللی عمل می کنند. بنابراین؛ پرسش پژوهش اینگونه طرح می شود: تحریم های بین المللی پس از جنگ سرد، چگونه در قالب یک رژیم بین المللی قابل تبیین است؟ در پاسخ به این پرسش، تحریم های دوران پس از جنگ سرد بررسی شده و با استفاده از نظریه رژیم های بین المللی به طور اعم و نظریه یانگ به طور اخص، اجزای مختلف رژیم بین المللی تحریم که مربوط به دوران پس از جنگ سرد است و شامل اجزای ماهوی، تصمیم سازی، اجرایی–نظارتی و سنجش کارایی است، مفصل بندی شده است. بخش ماهوی شامل افزایش مداخله گرایی شورای امنیت، هنجاری شدن روابط بین الملل و طرح مفهوم مسئولیت حمایت؛ بخش تصمیم سازی شامل فرایندهای اینترلاکن، بین برلین و استکهلم؛ بخش اجرایی–نظارتی شامل کمیته های تحریم، واحد مرکزی و گروه کارشناسان است و نهایتا سنجش کارایی که بازخورد تحریم ها را با توجه به اهداف اجبار، ممانعت و سیگنال دهی مورد بررسی قرارمی دهد.
  کلیدواژگان: رژیم تحریم های بین المللی، بنیان ها، فرایندهای تصمیم ساز، نهادهای مجری، سنجش کارایی
 • محمدرضا دهشیری، سیدمحمدحسین حسینی صفحه 65
  جهانی شدن و جهانی سازی از جمله مفاهیم رایج در عرصه روابط بین الملل هستند که از سال 1990 به بعد، نمود بیشتری یافته اند. مفهوم جهانی شدن که نخستین بار برای تحولاتی که در عرصه فعالیت های اقتصادی پدید آمده بود مطرح شد، بیشتر جنبه انتزاعی داشته و با گذشت زمان دارای اهمیت زیادی شده است. این مفهوم با ورود به حوزه های دیگر روابط بین الملل نظیر امنیت ملی، توجه بیشتر اندیشمندان را به خود جلب کرده است. در واقع اهمیت این مفهوم و رابطه آن با مولفه امنیت، منجر به نگاه های متفاوت بازیگران و واحدهای نظام بین الملل به آن شده است که در این میان جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مستنثنی نیست. بر این اساس، در پژوهش حاضر این سئوال مطرح می شود که اساسا رابطه جهانی شدن و امنیت چگونه تعریف می شود و جهانی شدن چه تاثیری بر معمای امنیتی جمهوری اسلامی دارد؟ فرضیه مورد نظر این است که جهانی شدن علی رغم ایجاد زمینه و فرصت های لازم برای برقراری روابط فرامرزی با سایر واحدهای نظام بین الملل، می تواند معمای امنیتی جمهوری اسلامی ایران را با چالش هایی نظیر تضعیف مرز، تضعیف حاکمیت ملی و آسیب پذیری اطلاعاتی و رسانه ای مواجه سازد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، معمای امنیتی، امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران
 • الهام رسولی ثانی آبادی صفحه 93
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم به ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، براساس رویکردهای چهارگانه هستی شناختی و شناخت شناسی تجزیه و تحلیل سیاست خارجی شامل فردگرایی تبیینی، فردگرایی تفسیری، کل گرایی تبیینی و کل گرایی تفسیری است. در واقع سئوال اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم را براساس هریک از این رهیافت ها تجزیه و تحلیل کرد؟ در پاسخ به این سئوال، فرضیه اصلی این مقاله آن است که برای رسیدن به فهم کامل در شناخت تغییر در سیاست خارجی کابینه یازدهم، بایستی به طور همزمان به هر چهار رهیافت تحلیلی توجه داشت که این مقاله نام این هم زمانی را «سطح تحلیل زمینه» خواهد گذاشت. بنابراین این مقاله از بررسی سطوح چهارگانه تحلیلی فوق در تجزیه و تحلیل سیاست خارجی به این جمع بندی می رسد که برای درک کامل سیاست خارجی یک کنش گر در نظام بین الملل و تغییرات آن بایستی حتما از این سطح تحلیل به عنوان یک سطح تحلیل ترکیبی استفاده شود. سطح تحلیلی که هم زمان شامل تمامی ابعاد مادی و معنایی در هر دو سطح خرد و کلان می شود. این پژوهش یک پژوهش تحلیلی تطبیقی به شمار می آید.
  کلیدواژگان: سیاست خارجی، کابینه یازدهم، روابط بین الملل، فردگرایی، کل گرایی
 • سید امیر نیاکویی، سجاد مرادی کلارده صفحه 121
  بعد ازحمله امریکا به عراق و سرنگونی رژیم صدام حسین، ایران، عربستان و ترکیه به عنوان سه کشور مهم منطقه سعی در افزایش حوزه نفوذ و گسترش قلمرو ژئوپلیتیکی خود در عراق داشته اند. در این میان از سویی ایران قراردارد که با قدرت گیری شیعیان در عراق با دولت جدید این کشور به نوعی همگرایی نسبی دست یافته است؛ از سوی دیگر کشورهای عربستان و ترکیه قراردارند که با توجه به منافع خود راهبردهای خاصی را در عراق جدید دنبال کرده اند. بر این مبنا پرسش اصلی که این مقاله مطرح می کند چنین است: عربستان سعودی و ترکیه در رابطه با دولت جدید عراق چه سیاست هایی را اتخاذ کرده اند و هدف اصلی آنها از اتخاذ این سیاست ها چه بوده است؟ فرضیه اصلی پژوهش حاکی از آن است که کشورهای عربستان و ترکیه در تلاش بوده اند تا با بهره گیری از شکاف های اجتماعی عراق، به ویژه شکاف های مذهبی و قومی و با اتخاذ سیاست ها و راهبردهای گوناگون، دولت جدید عراق را به چالش کشیده و حوزه نفوذ و قلمرو ژئوپلیتیکی ایران را تهدید نمایند. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به سیاست ها و راهبردهای دولت های تاثیرگذار منطقه ای در عراق پرداخته و با لحاظ نمودن سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی، به واکاوی تحولات عراق می پردازد. در این راستا، در سطح داخلی شکاف های اجتماعی پیچیده و ضعف دولت-ملت سازی در عراق که منجر به تاثیرگذاری بالای هویت های قومی و مذهبی در مقابل هویت ملی شده و زمینه پیوند برخی گروه های قومی مذهبی با کشورهای همسایه را ایجاد نموده، بررسی می شوند. در سطح منطقه ای، رقابت های ژئوپولیتیکی بازیگران منطقه ای با بهره گیری از عوامل داخلی عراق و در سطح بین المللی نیز سیاست قدرت های بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا مورد توجه قرارمی گیرد.
  کلیدواژگان: عراق، قدرت های منطقه ای، شیعیان، سنی ها، نفوذ، گذار ژئوپلیتیکی، تعلق ژئوپلیتیکی
 • خلیل الله سردارنیا، محمد زارع مهرآبادی صفحه 169
  شکل گیری و نهادینه شدن فدرالیسم به مثابه شناخته شده ترین نوع حکمرانی دموکراتیک منطقه ای-محلی و دموکراسی، نیازمند اشاعه و نهادینه شدن فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مدنی، عبور موفقیت آمیز از بحران هویت و مشروعیت و پیش شرط هایی از این قبیل است. در جامعه عراق پس از سقوط صدام، فدرالیسم به مثابه یکی از تمهیدات ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده امریکا برای تثبیت اوضاع و تحقق دموکراسی در عراق بود، اما فدرالیسم فقط در اقلیم کردستان پیاده شد و در مناطق مرکزی و جنوبی اجرا نشد. در این تحقیق، هدف مهم آن است که با رویکرد جامعه شناختی سیاسی، تاثیر دو متغیر بحران هویت و فرهنگ سیاسی غیردموکراتیک ریشه دار بر عدم تحقق فدرالیسم در جامعه عراق کنونی مورد بررسی و تحلیل قرارگیرد. پرسش مهم آن است که چرا در عراق پساصدام، فدرالیسم تحقق نیافت؟ فرضیه مهم در این نوشتار این است که بحران هویت تاریخی ریشه دار در عراق در یک سده اخیر و چیرگی فرهنگ سیاسی تابعیتی و هویت بنیاد قومی-مذهبی بر فرهنگ سیاسی دموکراتیک و مدنی و خشونت های فرقه ای-قومی برخاسته از آن، سبب عدم تحقق فدرالیسم در عراق شده است. نتیجه مهم این تحقیق آن است که بحران هویت ملی ناشی از دولت و ملت سازی تحمیلی در بیش از یک سده اخیر و تعارضات، خشونت های قومی و مذهبی و فرهنگ سیاسی واگرا در عراق پساصدام، بر عدم تحقق فدرالیسم بسیار موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: عراق، فدرالیسم، بحران هویت، فرهنگ سیاسی
 • محمد سالار کسرایی، سعیده داوری مقدم صفحه 191
  داعش یکی از گروه های نوظهور بنیادگرای اسلامی است که دارای ویژگی های قابل توجهی در مقایسه با سایر گروه های بنیادگرا می باشد. از ویژگی های منحصر بفرد داعش، خشونت بی سابقه ایست که آنها نسبت به سایرگروه ها و افراد اعمال می کنند. مساله مورد توجه در این نوشتار بررسی چرایی شکل گیری این گروه و بدنبال آن بروز این سطح از خشونت توسط آنها می باشد. فرض بر این است که روابط موجود در نظام جهانی، نظام های سیاسی تبعیض آمیز غرب و دیکتاتوری خاورمیانه، رسانه ها و افکار پسا استعماری منجر به شکل گیری این گروه شده اند و زمینه ایجاد بحران هویت و احساس محرومیت را در این افراد فراهم کرده اند. پژوهش حاضر با استفاده از مستندات موجود و محتوای رسانه ها و در واقع با تطبیق واقعیات تجربی با مبانی نظری موجود به اثبات فرضیات مطرح شده در این زمینه پرداخته است و در نهایت به این نتایج منجر شده است که نظام استعماری مستتر در نظام جهانی و تبعیض موجود در نظام های سیاسی غربی و دیکتاتوری حاکم بر نظام های سیاسی خاورمیانه باعث ایجاد بحران هویت و وضعیتی اعتراض گونه در افراد جوامع مختلف می شود. این افراد همگی بدنبال قهرمانی هستند تا زیر پرچم او انتقام خود را از نظام های سیاسی موجود بگیرند. شکل گیری گروه رادیکالی چون داعش پاسخ به نیاز انتقام جویی و استقلال عده زیادی در سرتاسر جهان است و به همین دلیل تبلیغات این گروه در سطح جهان با استقبال گسترده ای مواجه شده است. در نهایت شکل عینی انتقام اعضای این گروه در خشونت بی سابقه آنها نمود پیدا می کند که در واقع نمایش جامعه پذیری در نظام های سیاسی خشن آنها نیز محسوب می شود.
  کلیدواژگان: داعش، نظام سیاسی، تبعیض، بحران هویت، محرومیت، خشونت
|
 • Roxana Niknami Page 7
  With the breaking out of Ukraine crisis, a new chapter opened in relations between the West and Russia. The annexation of the Crimean Peninsula to the Russian Federation prompted severe reactions by Western countries, so that for the first time after the collapse of the Soviet Union, the EU imposed heavy sanctions on this country. This article aims at exploring the impact of sanctions regime on the EU and its effectiveness in regard to the Russian Federation.The main question is about the impact and effectiveness of sanction. In answering these questions, the hypothesis advanced is that sanctions regime has many consequerces for implementing countries and also for the target country. To study these consequences, the impact and effectiveness of sanctions should be distinguished from each other. As for the implementing countries, the impact of sanctions should be addressed, but for the target countries, the important point is the effectiveness of sanctions. Regarding the EU imposed sanctions on Russia, it should be noted that the costs of this policy would be high for both sides and especially for the EU.
  Keywords: Russia's sanctions, Ukraine crisis, EU, Russia relations, international regimes, European Union
 • Seyed Kazem Sajjadpour, Farhad Vakili Page 39
  International sanctions as an international phenomenon have an evolutionary history. UN sanctions after the Cold War have become a well-organized endeavor. Non-polarized international system after the Cold War, the capacity of the United Nations Charter and other international laws provided for international sanctions and the international system have accelerated laying out of norms, principles, rules and procedures aiming at the institutionalization of international sanctions in the form of an international regime. Therefore, the question is that: how international sanctions after the Cold War can be explained as an international regime? To answer this question, international sanctions after the Cold War were studied by using the theory of international regimes in general and Young theory in particular. Different components of international regime of sanctions related to the post-Cold War era including those related to substance, procedures, implementation – monitoring and effectiveness evaluation are examined. Among substantive matters we address, increase in Security Council interventionism, normativization of international relations, introduction of responsibility in to protect concept; the decision-making component includes Interlaken, Bonn – Berlin and Stockholm; processes the executive – regulatory component includes sanctions committees, focal point and Panel of Experts and eventually measurement of effectiveness component examines the feedback of sanctions in light of the objectives of coercion.
  Keywords: regime of international sanctions_foundations_decision – making process_implementing institutions_effectiveness measurement
 • Mohammad Reza Dehshiri, Seyed Mohammad Hossein Hosseini Page 65
  Globalization is a prevalent concept in the field of international relations which has taken on a more salient aspect since 1990. The concept of “globalization” which first emerged to explain developments occurred in economic activities is mostly abstract. With the passage of time, it gained much more importance and entered into other branches of international relations like national security. In fact, the importance of this concept and its relation to security led to different attitudes to this phenomenon adopted by actors and units in the international system.The Islamic Republic of Iran is no exception to this rule. The question posed by this article is that how relationship between globalization and security is defined and what is the impact of globalization on the security dilemma of the Islamic Republic of Iran? The hypothesis advanced in this article is that globalization despite creating necessary conditions and opportunities for establishing relations with other units in the international system, may face the security dilemma of the Islamic Republic of Iran with challenges such as blurring borders, undermining national sovereignty and media vulnerabilities
  Keywords: globalization, security dilemma, national security, Islamic Republic of Iran
 • Elham Rasooli Saniabadi Page 93
  This article studies the change in the foreign policy of the 11th cabinet headed by Dr. Hassan Rouhani based on four ontological and epistemological approaches to the analysis of foreign policy including explanatory individualism, interpretative individualism, explanatory collectivism and interpretative collectivism. The main question of this research is that how change in the foreign policy of the 11th cabinet can be analyzed based on each approach? To answer this question, the main hypothesis of this article is that to fully understand the change in the foreign policy of the 11th cabinet, all four analytical approaches should be simultaneously considered which could be called "ground level of analysis". Therefore, this article concludes that on the basis of the above four analytical levels for explaining foreign policy, fully understanding the foreign policy of an actor in the international system and its changes requires using this level of analysis as a combined level of analysis. It includes all material and non-material dimensions at the micro and macro levels.
  Keywords: foreign policy, 11th cabinet, international relations, individualism, collectivism
 • Seyed Amir Niakouee, Sajad Moradi Kelardeh Page 121
  After the U.S invasion of Iraq, Iran, Suadi Arabia and Turkey have attempted to expand their geopolitical influence in the Middle East. These actors have adopted different and various policies to achieve their goals. The present article explores the policies and strategies of Saudi Arabia and Turkey in new Iraq. The findings of this article illustrate that these regional actors have attempted to restrain Iran’s political influence in Iraq by taking advantage of social cleavages and the lack of national identity in this country. For doing so, the authors address the policies and reactions of regional powers in Iraq and they apply a three level model to explore the developments in new Iraq. At the national level, the lack of national identity, social cleavages and nation building in Iraq have been examined. At the regional level, the competition between regional powers and at the international level, the approaches and strategies of the United Stated have been analyzed.
  Keywords: Iraq, regional powers, Sunnis, Shiite, geopolitical transition
 • Khalil Sardarnia, Mohammad Zare Mehrabadi Page 169
  Shaping and institutionalizing federalism as the most famous local-regional democratic governance requires extension of civic and democratic political culture, overcoming identity crisis, etc. Federalism was one of the mechanisms of international coalition under the leadership of America for stablishing peace and democracy in Iraq, but it was fulfilled only in Kurdistan and not in central and southern regions. The aim of this article is the analysis of the impact of identity crisis and entrenched undemocratic political culture on nonfulfillment of federalism in Iraq by using a political- sociological approach. The main question is that why federalism didn’t fulfill in Iraq? In this article, the hypothesis is that: historical and entrenched identity crisis in Iraq in the past century and the supremacy of subjective and religious-ethnic political culture over civic - democratic ones, have led to a failure in implementing federalism in this country. This article concludes that, the identity crisis due to imposed nation-state building in the recent decade, ethnic-religious violence and divergent political culture in post-Saddam Iraq led to the un-fulfillment of federalism.
  Keywords: Iraq, federalism, identity crisis, political culture
 • Mohammad Salar Kasraei, Saeedeh Davari Moghaddam Page 191
  ISIS is one of the emerging Islamic fundamentalist groups with distinctive features compared to other fundamentalist groups. ISIS unique feature is its unprecedented violence towards other groups and individuals. The problem addressed in this article is to examine the root causes of the formation of this group, followed by the level of violence exerted by it. It seems that international system, discriminatory political systems of the West and Middle East dictatorships, and media coverage have been effective in the formation of this group. The crisis of identity and sense of deprivation in the people created by above factors, have had a major role in this process. Particularly, the sense of deprivation has led to such a high level of violence among members of the ISIS. The formation of radical groups such as ISIS is a response to the need for revenge and independence of many around the world, and due to this emotions ISIS advertisements were highly successful around the world.
  Keywords: ISIS, political system, discrimination, identity crisis, deprivation, violence