فهرست مطالب

پژوهش سیاست نظری - پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1393)
 • پیاپی 16 (پاییز و زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/02/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد کمالی زاده* صفحه 1
  در این مقاله کوشش خواهد شد تا کارکرد توزیعی دولت رانتیر و پیامدهای آن را در بستر واقعیت جهان امروز، یعنی گسترش امواج جهانی شدن و دگرگونی در تمام عرصه های داخلی و بین المللی بررسی شود. در این بررسی خواهیم دید که بحران در کارکرد توزیعی دولت رانتیر، در واقع بحران در بستر اجتماعی استقرار دولت و به عبارت دیگر، بحران در مبانی مشروعیت ساز و موجه کننده نظام سیاسی این دسته از کشورهاست. به طور کلی آن دسته از دولت های رانتیر می توانند علی رغم آنکه دچار بحران توزیعی شده اند، به عمر خود ادامه داده و گرفتار فروپاشی نشوند که بتوانند با استقرار نهادهای مناسب در جهت استخراج مالیات از جامعه، تحول در ساختارهای اقتصادی و پاسخگویی به مطالبات جامعه و از این رو تقویت مشروعیت رویه ای، خود را همگام با تحولات دگرگون کنند. در واقع دولت رانتیر برآمده از دل این تحولات، بی تردید نمی تواند مختصات قبلی خود را حفظ کرده و به سیاق گذشته، دولت رانتیر نامیده شود.
  کلیدواژگان: دولت رانتیر، جهانی شدن، مشروعیت، کارکرد توزیعی، جیمز روزنا
 • حسن آب نیکی* صفحه 21
  بحران از مفاهیم اساسی و کلیدی در علوم سیاسی- اجتماعی به شمار می رود و تمامی دولت ها به گونه ای با آن مواجه می شوند. دولت ها مجبورند برای رفع بحران، استراتژی های مختلفی را در معرض آزمون قرار دهند. زیرا ناآشنایی با بحران می تواند دولت را با مشکلات نهادی و غیر نهادی مختلف مواجه سازد و مشروعیت و کارآمدی آنها را دچار نوسان سازد. یکی از این دولت ها، دولت جمهوری اسلامی ایران است که قصد بر این است تا در این مقاله تاثیر بحران زای جهانی شدن بر کارآمدی آن را با عطف به بحران نفوذ بررسی کنیم و ببینیم که جهانی شدن چگونه ممکن است باعث بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران شود. روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی است و نیز از منظر و رویکرد نهادگرایی برای تبیین بهتر مسئله استفاده شده است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، بحران، نفوذ، بحران نفوذ و جمهوری اسلامی ایران
 • اصغر میرفردی*، علیرضا سمیعی اصفهانی، آرش موسوی صفحه 45
  این مقاله به نقد فلسفی نظریه برخورد تمدن ها پرداخته است، که نظریه مهمی در گفتمان حاضر در روابط بین الملل محسوب می شود. طبق نظریه «هانتینگتون»، جهان را می توان به تمدن های متمایز تقسیم کرد و ارزش های تمدنی، تعیین کننده نوع برخورد کشورها با یکدیگر است. با انتخاب نقد فلسفی به عنوان رویکرد نظری و روش شناختی، متن نظریه هانتینگتون تجزیه و تحلیل شد. در این نظریه، ایدئولوژی جوهرگرایی فرهنگی به دو شکل قرار دارد: اول، مجموعه ای از ارزش های بنیادی وجود دارد که به طور تغییرناپذیری با گذشت زمان نیز حائز اهمیت باقی می ماند. دوم، بسیاری از افراد با پیشینه نژادی مشترک حتی در صورت مهاجرت، به این ارزش ها متوسل شده و در مواقع بحران، کشورهای خویشاوند و مهاجران با هم متحد می شوند. یافته ها نشان می دهد رهبران و سیاست هایشان بیش از باورهای فرهنگی نهان در تعاملات و تحولات سیاسی تعیین کننده هستند. زمانی که ارزش های فرهنگی، تعیین کننده کنش های رهبران سیاسی تلقی شود، اهمیت رهبری و قدرت نظارتی ملت ها نادیده و کم اهمیت انگاشته می شود.
  کلیدواژگان: نقد فلسفی، جوهر گرایی، برخورد تمدن ها، چند فرهنگ گرایی و تک فرهنگ گرایی
 • غلامعلی سلیمانی*، سید جلال دهقانی فیروز آبادی صفحه 71
  با پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر اساسی در سیاست خارجی ایران اتفاق افتاد. غفلت محققان حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل در مطالعه نقش ماهیت نظام سیاسی، حوزه مطالعاتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری خاصی روبه رو کرده و در عین حال ضعف مفهوم پردازی در این حوزه را نیز به دنبال داشته است. با عنایت به حوزه تحلیل سیاست خارجی و دستاوردهای این زیرحوزه مطالعاتی، پژوهش حاضر قصد دارد به این پرسش اساسی پاسخ گوید که: الگوی تصمیم گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ به این سوال نیازمند توجه به سطوح مختلف اثرگذار در تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی است که پژوهش حاضر آن را در سه سطح تصمیم گیر، ساختار تصمیم گیری و جهت گیری تصمیم گیری سیاست خارجی به عنوان عناصر اصلی موثر در تصمیم گیری سیاست خارجی و نقش هر یک از آنها در تصمیم گیری سیاست خارجی بررسی کرده است، به این امید که بتواند تصویر روشنی از منطق کنش و تصمیم گیری و همچنین عوامل ساختاری و نهادی موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کند.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، سیاست خارجی، ماهیت نظام سیاسی، تصمیم گیر و ساختار تصمیم گیری
 • فاطمه قیاسوندی*، نبی الله ابراهیمی، احمد سلطانی نژاد صفحه 101
  استدلال اصلی این مقاله، واکاوی تحولات بیداری اسلامی و تاثیر این موضوع بر چگونگی تکوین نظم های جدید امنیتی در خاورمیانه است. از آنجا که جنبش های مردمی در کشورهای عربی با عنوان قیامی علیه استبداد و استعمار در منطقه شناخته می شود، عاملی مهم برای بازتعریف نظم نوین منطقه است، که با توجه به مولفه های مطالعات «سعیدیسم» یا «پسااستعمارگرایانه» و تطابق موجود میان این انقلاب ها با این مطالعات، ما شاهد شکل گیری نوعی نظم با تاکید بر بازخوانی مطالعات سعیدیسم در خاورمیانه هستیم. از این رو در این مقاله نخست، نظم از منظر مکاتب واقع گرایی، لیبرالیسم، مکتب کپنهاگ و پسااستعماری، سپس تبارشناسی نظم ها در خاورمیانه بررسی می شود. در ادامه به نقش اسلام گرایان و در پایان نیز به نظم امنیتی حاکم بر منطقه پس از انقلابات عربی پرداخته می شود، تا به این نتیجه برسیم که چگونه انقلاب های عربی بر شکل گیری نظم های امنیتی جدید خاورمیانه تاثیر دارد؟
  کلیدواژگان: انقلاب های عربی، نظم های امنیتی، اسلام گرایی مدنی، هژمون گرایی آمریکا و پسااستعمارگرایی
 • عباس منوچهری*، فیروز جعفری صفحه 135
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه خاصی به حقوق شهروندی می کند، به طوری که رنگ، نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداری از این حق نمی داند و دولت را نیز موظف به رعایت حقوق همه شهروندان می کند. از سوی دیگر، جهانی شدن، یا جهانی سازی، به صور مختلف بر وجوه گوناگون زندگی ملت ها تاثیرگذار بوده است. یکی از قلمروهای تاثیرپذیری از جهانی شدن، حقوق شهروندی است. استدلال مقاله حاضر این است که جهانی شدن با «حقوق مردمی - مشارکتی» در ایران نسبت تضعیف کننده داشته است، ولی با حقوق سیاسی و اجتماعی در عین حال نسبت تقویت کننده و تضعیف کننده داشته است.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، جهانی شدن، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مردمی، مشارکتی
 • علی اصغر قاسمی* صفحه 165
  حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی، یکی از مهم ترین اولویت های تمام نظام های سیاسی است؛ زیرا افزایش ضریب همبستگی ملی باعث کاهش تهدیدهای داخلی و خارجی و مآلا فراهم شدن زمینه های مناسب برای توسعه و پیشرفت کشور می شود. ایران از جمله کشورهایی است که با اتکا به پیشینه تاریخی و تمدنی خود در طول قرن های متمادی توانسته است بر چالش های معطوف به واگرایی غلبه کند، به نحوی که علی رغم اشغال این کشور و نیز انتزاع بخش هایی از سرزمین پهناور آن، همواره در طول تاریخ به عنوان یک واحد سیاسی قدرتمند، مستقل و دارای حاکمیت فراگیر به حیات خود ادامه داده است. در چند دهه اخیر نیز وحدت و همبستگی ملی بیش از پیش در معرض چالش های داخلی و تهدیدهای خارجی قرار گرفته که از جمله مهم ترین چالش های داخلی فعال شدن برخی شکاف های اجتماعی در مقاطعی از زمان بوده است. این مقاله بدون انکار ، نقش تهدیدهای خارجی در تضعیف وحدت ملی بر عوامل داخلی تمرکز کرده و می کوشد نسبت چهار شکاف اجتماعی عمده در ایران (شکاف نسلی، جنسیتی، قومی و مذهبی) را با ابعاد مختلف وحدت و همبستگی ملی (ابعاد دینی، سرزمینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) بررسی کند. روش مورد استفاده در این مقاله، روش تحلیل ثانویه یافته های پژوهشی و مقطع مورد بررسی دهه 1390- 1380 است. نتایج به دست آمده نشان می دهد بین دو سر طیف های معطوف به شکاف های اجتماعی درباره ابعاد مختلف وحدت و همبستگی ملی اختلاف نظر جدی وجود ندارد و هم گرایی ملی در ایران از سطح مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ایران، وحدت ملی، شکاف های اجتماعی، توسعه، تحلیل ثانویه
|
 • Mohammad Kamalizadeh* Page 1
  In this essay, we try to explain the distributional function of rentier state and it’s consequences in the present world or, in the other words, globalization waves expansion and transformation in all of the international and internal aspects. We will consider that the crisis in the distributional function of rentier state is, in fact, the crisis in social context of establishing state and, in the other words, the crisis in legitimizing- foundations for this political systems of these countries. In general, those of the rentier states can continue to live and resist to collapse if they can establish suitable institutions for getting taxes from society, transforming economical structures and accounting to social demands and therefore promoting procedural legitimacy in parallel with the revolutions. In fact, the rentier government resulting from these revolutions cannot preserve their previous function and we can’t be labeled as rentier states.
  Keywords: Rentier State, Globalization, Legitimacy, Distributional Function, James Rosenau
 • Hassan Abniki* Page 21
  The crisis is the one of crucial concepts in political and social science and all of the states confront with it somehow. The states should test different strategies for solving the crisis. Because, unfamiliarity with the crisis can confront the state with different institutional and non-institutional problems and make their legitimacy and efficiency unstable. Islamic Republic of Iran is one of these states and we want to survey globalization’s critical effect on its efficiency with reference to penetration’s crisis in this research. In fact, we tend to explain how globalization can produce penetration’s crisis in Islamic Republic of Iran. The used method is descriptive-analytical and used for the clarification of the problem from institutionalism view point.
  Keywords: Crisis, Globalization, Penetration, Penetration's crisis, Islamic Republic of Iran
 • Asghar Mirfardi*, Alireza Samiee Esfahani, Arash Mousavi Page 45
  This research is a philosophical critique of Samuel Huntington’s The Clash of Civilizations and, an important theory in current discourse on international relations. According to Huntington, the world can be divided into several distinct civilizations and civilization beliefs/values will determine how countries will act towards each other. By drawing upon philosophical critique as a theoretical stance and methodological path, the text of Huntington’s theory was analyzed. In this theory, cultural essentialism can be found in two forms: monoculturalism and multiculturalism. While the research aims to identify specific discursive patterns, open them to criticism, and explain their existence in the text, it also discusses questions related to understanding of the nature, form and function of the clash of civilization discourse. Compacted within the theory is the ideology of cultural essentialism in their two components. The first is that there is a core set of basic beliefs that remains immutably important through time. The second is people of similar cultural background resort to these values, even if they migrate to other countries and in times of crisis, relative countries and emigrants will unite together. The findings show the leaders and their policies, rather than covert cultural beliefs are determining in political interaction and evolution. When a country’s culture values are seen as determining the actions of its political leaders, the importance of individual leadership and the supervisory power of nations are underestimated.
  Keywords: Philosophical critique, Essentialism, The clash of civilizations, Multiculturalism, Monoculturalism
 • Gholamali Soleymani*, Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi Page 71
  Along with the victory of Islamic Revolution, a fundamental change has occurred in Iran's foreign policy. But neglecting the domain of foreign policy and international relations in the study of the role of political system domain, confront the foreign policy study domain of Islamic Republic Of Iran with special difficulties that in fact leads to the weakness in conceptualization in this domain. With regard to the area of foreign policy analysis and the achievements of this sub-domain, this article aims to answer these basic questions that: what is the Islamic Republic of Iran’s foreign policy decision-making model? Answering this question requires considering different effective levels in the analysis of foreign policy that the present study, examines this subject in three levels of decision-maker, decisionmaking structure and decision-making orientation of foreign policy as main effective elements in foreign policy decision-making and their role in foreign policy decision-making, hoping that it can illustrate the action and decision-making logic and also effective structural and organizational factors affecting on the Islamic republic of iran’s foreign policy.
  Keywords: Decision, making, Foreign policy, Political system nature, Decision maker, Decision making structure
 • Fatemeh Ghiasvandi*, Nabiollah Ebrahimi, Ahmad Soltaninezhad Page 101
  The main argument of this article is to analyze the Islamic Awakening developments and the way new security disciplines development in Middle East is affected by this event. Since the revolution of people in Arab states is known as uprising against dictator governments and Colonial, it can be an important factor for redefining the novel disciplines in the region which considering Saidism or after- colonial elements and the correspondence among these revolutions and this study, we testify the formation of the type of order focused on reviewing Saidism studies in Middle East. So in this article first of all, we analyze disciplines from the perspective of realism, liberalism, Copenhagen school and post colonial and then the Genealogy of disciplines in Middle East. Islamist role has been also discussed and article is finished by a discussion about the security disciplines governing on the region after the Arabic revolutions, so we can conclude how Arabic revolutions have effects on the formation of new security discipline of Middle East.
  Keywords: Arabic revolutions, Security orders, Civil Islamism, American Hegemonism, Post, colonial
 • Abbas Manochehri*, Firooz Jafari Page 135
  In the constitution of the Islamic Republic of Iran, special attention has been given to the “citizen rights”, so that it disregards color, race, and language as regards these rights. It also requires the government to regard these rights for all its citizens. Now that the different aspects of the nations’ life all over the world is apparently being affected by the globalization. Citizen right is one of the domains influenced by globalization. This paper argued that the globalization has a converse relationship with human-participatory` rights, but it has a direct and converse relationship with political and social rights.
  Keywords: Citizen rights, globalization, political rights, social rights, paritcipatory (people) rights
 • Ali Asghar Ghasemi* Page 165
  Maintaining and strengthening national unity and integrity is one of the most important priorities of all political systems, because increasing the correlation coefficient can lead to reducing internal and external threats and providing good grounds for development and progress of the country. Iran is one of the countries that by relying on its historical background and civilization can overcome on the divergence challenges, throughout centuries. So despite, the occupation of this country and abstraction of some parts of vast territory by aliens at some historical sections, in recent decades,it continued to be a powerful and independent political unit with pervasive sovereignty. National unity and solidarity have been more exposed to domestic challenges and external threats and among them, the most important domestic challenge is the activation of some social gaps at some profiles of time. This article inevitably focuses on the role of external threats in weakening national unity on domestic factors and tries to investigate the ratio of four major social gap in Iran (generation gap, gender, ethnic and religious gap)with different dimensions of national unity (religious, territorial, political, cultural, social dimensions). The used method in this article is secondary analysis method of research findings and studied period is between 2001-2011. The obtained results show that in this time period, there is no serious disagreement between two ends of spectrums oriented to social gaps about the various aspects of national unity and national convergence in Iran has benefited from a good level.
  Keywords: Iran, national unity, social gap, development, secondary analysis