فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • افشین صادقی راد، حسین ارزانی، حسین آذرنیوند صفحات 1-10
  ارزیابی غنا و تنوع گیاهی در اکوسیستم های مرتعی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا مبارزه بیولوژیک، حفظ ذخایر ژنتیکی و کنترل اکوسیستم های طبیعی با شناسایی تنوع امکان پذیر می باشد. یکی از عوامل موثر بر غنا و تنوع، بهره برداری دام از پوشش گیاهی است. لذا این پژوهش با هدف بررسی پاسخ غنا و تنوع گیاهی به تیمارهای متفاوت بهره برداری دام انجام گردید. بدین منظور، چهار منطقه بدون چرا، نصف ظرفیت چرا، برابر ظرفیت چرا و دو برابر ظرفیت چرا انتخاب شدند. این تیمارها با توجه به تغییرات پوشش، فاصله از منابع آب، فاصله از روستا و تعداد دفعات چرا مشخص و با استفاده از ترانسکت های مستقر شده)در هر منطقه چهار ترانسکت و 40 پلات و در کل منطقه 160 پلات برداشت شد(نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک به عمل آمد. نتایج نشان داد که بالاترین غنای گونه ای و تنوع به ترتیب مربوط به مناطق نصف ظرفیت چرا و برابر ظرفیت چرا است. اما در منطقه بدون چرا دارای کمترین مقدار بودند. بنابراین بهره برداری دام در حد متناسب (نصف ظرفیت چرا و برابر ظرفیت چرا)، می تواند سبب افزایش غنا و تنوع شود. عدم چرای بلندمدت مرتع نیز باعث ضعف گیاه می گردد، لذا باید از چرای شدید و قرق بلند مدت آنها پرهیز و مراتع در حد متناسب مورد استفاده قرار گیرند. الزاما حفاظت کامل مرتع، به حداکثر تنوع منجر نمی شود.
  کلیدواژگان: غنا، تنوع گیاهی، چرای دام و مراتع کلاشک استان کرمانشاه
 • زهرا نوری، محمود زبیری، جهانگیر فقهی، محمدرضا مروی مهاجر صفحات 11-21
  امروزه توصیف کمی ساختار جنگل به عنوان یکی از مناسب ترین ابزار در مدیریت نوین جنگل درنظر گرفته می شود. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه شاخص های ساختاری در توده های دست نخورده راش با استفاده از شاخص های نزدیک ترین همسایه بود. به این منظور یک پارسل به مساحت 48 هکتار در بخش گرازبن جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و گونه و قطر برابر سینه تمام پایه های درختی با قطر برابر سینه بیشتر از 5/7 سانتی متر یاداشت و به منظور تهیه نقشه موقعیت مکانی درختان، موقعیت هر یک از پایه های درختی با روش فاصله- آزیموت ثبت شد. سپس شاخص های نزدیک ترین همسایه شامل شاخص های الگوی مکانی کلارک و ایوانز، شاخص آمیختگی (DMi)، شاخص آمیختگی نسبی (S) و شاخص اختلاف قطر برابر سینه (Tij) با استفاده از نرم افزارCrancod 1.3 محاسبه شدند. نتایج حاصل از شاخص کلارک و ایوانز نشان داد الگوی مکانی درختان در منطقه مورد مطالعه از حالت کپه ای پیروی می کند. مقدار شاخص (DMi) در منطقه مورد مطالعه برابر با 313/0 به دست آمد که نشان دهنده آمیختگی کم گونه های تشکیل دهنده است. مقدار شاخص Tij)) برابر با 43/0 حاکی از اختلاف متوسط درختان از نظر قطر برابر سینه است و مقدار شاخص S که بزرگ تر از صفر بود نشان دهنده تفکیک گونه ها در منطقه مورد مطالعه می باشد. نتایج این مطالعه کاربرد شاخص های نزدیک ترین همسایه را در مطالعه مولفه های ساختاری جنگل های راش نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شاخص پراکنش مکانی کلارک و ایوانز، شاخص آمیختگی، شاخص تمایز قطری، جنگل های خزری، خیرود
 • ملیحه مسعودی، عبدالرسول سلمان ماهینی، مرجان محمدزاده، سید حامد میرکریمی صفحات 23-40
  اکوتوریسم به عنوان یکی از شاخه های گردشگری در جهان، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته و استراتژی جهت حفاظت در حین درآمدزایی در مناطق حفاظت شده محسوب می شود. این استراتژی اگر بر پایه توانمندی های محیطی و منابع طبیعی بنا گردد، راهکاری جهت استفاده بهینه در حین حفاظت از مناطق فراهم می کند. هدف این پژوهش بررسی توانمندی مناطق طبیعی، رجحان تفرجی بازدیدکنندگان و پارامتر های موثر بر آنها است. منطقه مورد مطالعه، پناهگاه حیات وحش میانکاله در جنوب دریای خزر می باشد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از بازدید میدانی و پرسشنامه انجام گرفت. نتایج گویای تمایل بالای بازدیدکنندگان به فعالیت هایی از جمله پرنده بینی، شنا، عکاسی و فیلمبرداری از طبیعت، منظره بینی، قایق رانی و سوارکاری است. هم چنین جهت تعیین تاثیرگذاری پارامترهای سن، جنس و گروه همراه بر انتخاب فعالیت های تفرجی از آزمون های غیر پارامتریک Mann-Whitney و Kruskal-Wallis استفاده گردید که گویای تاثیر معنی دار پارامتر های فوق در انتخاب برخی فعالیت ها شامل تحقیق، استراحت، عکاسی و فیلمبرداری از طبیعت است. این مطالعه نشان داد که منطقه از بسیاری جهات، فاقد تسهیلات لازم برای جلب رضایت گردشگران است. بنابراین، برنامه ریزی اصولی و به ویژه تهیه و اجرای طرح جامع گردشگری نه تنها موجب جذب گردشگر بیشتر شده، بلکه آثار زیانبار توسعه آن را بر محیط زیست و فرهنگ جامعه کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم، انتخاب فعالیت های تفرجی، پارامتر های موثر، میانکاله
 • مجتبی زمانی، نعمت الله خراسانی، علیرضا ریاحی بختیاری، کرامت الله رضایی صفحات 41-53
  در این پژوهش تعداد 10 نمونه تخم از دو گونه پرنده و 16 نمونه رسوب سطحی به منظور تعیین غلظت و منشا 23 ترکیب PAH از تالاب انزلی برداشت گردید. استخراج ترکیبات PAH با روش Clean up و آنالیز این ترکیبات با استفاده از دستگاه GC-MS انجام گرفت. غلظت کل 22 ترکیب PAH (به جز پریلن) در نمونه های رسوب بین 05/560 تا 66/833 و در تخم پرندگان بین 185 تا 15/284 نانوگرم بر گرم وزن خشک به دست آمد. نتایج آزمون های آماری هیچ گونه رابطه معنی داری بین غلظت کلی 22 ترکیب PAH در نمونه های رسوب دو منطقه مورد بررسی نشان نداد و این در حالی است که غلظت این ترکیبات در نمونه های تخم گونه حواصیل خاکستری بیشتر از گونه پرستو دریایی گونه سفید به دست آمد. نتایج تعیین منشا ترکیبات PAH، منشا بیوژنیک را برای پریلن و پتروژنیک را برای سایر ترکیبات PAH در تمامی نمونه ها نشان داد. نظر به اینکه غلظت ترکیبات PAH مورد آنالیز در تمامی نمونه های رسوب و تخم، توزیع و منشا یکسانی را نشان دادند، بنابراین با احتمال فراوان می توان نتیجه گرفت که این ترکیبات از مناطق تولیدمثلی در تخم پرندگان تجمع یافته و تخم دو گونه مورد بررسی نیز می توانند به عنوان پایشگر زیستی مناسب برای ترکیباتPAH در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: تعیین منشا، PAH، رسوبات سطحی، تخم پرندگان، تالاب انزلی
 • محمدرضا عسکرپور، احسان صیاد، حمید طالشی صفحات 55-65
  تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی نقش بسیار مهمی را در ارائه خدمات بوم سازگان دارد. به منظور یافتن ارتباط تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی با درختان و درختچه ها، این جانداران به روش دستی از عمق های10-0 و 25-10 سانتی متری خاک در قطعه نمونه های 50 × 50 سانتی مترمربع، با فاصله 50 متر روی ترانسکت هایی با فاصله 100 متر از یکدیگر و عمود بر رودخانه جمع آوری شدند. در مجموع تعداد 175 قطعه نمونه برداشت شد. درون قطعه نمونه ها ویژگی های کمی درختان و درختچه ها اندازه گیری شدند. بیشترین فراوانی و زی توده جانداران بزرگ خاکزی در عمق 10-0 سانتی متری خاک مشاهده شد. گز ارتباط قوی تری را با تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی در مقایسه با پده داشت. البته تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی زیر پوشش های گز و پده خالص و آمیخته متفاوت نبود. حال آنکه فراوانی کرم خاکی در زیر پوشش پده بیشتر بود. اما مهمترین پارامتر تاثیرگذار بر تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی در این منطقه درصد تاج پوشش بود. لذا به طور کلی می توان بیان نمود که بدون توجه به گونه درختی باید در حفظ پوشش درختی این جنگل ها کوشید چرا که باعث حفظ تنوع زیستی جانداران بزرگ خاکزی می شود.
  کلیدواژگان: تاج، پوشش، غنا، یکنواختی، کرم خاکی، DCA
 • جمشید اسلام دوست، هرمز سهرابی، سیدمحسن حسینی، زهرا مرادی صفحات 67-76
  یکی از عوامل مهم در تعیین حجم درختان سرپا برای بهره برداری مطابق با اصول بوم شناختی، انتخاب و محاسبه ضریب شکل مناسب است. در تحقیق حاضر برای دو گونه تند رشد صنوبر شرقی و دارتالاب، چهار نوع ضریب شکل شامل واقعی، طبیعی، مصنوعی و هوهنادل ارزیابی گردید. به این منظور 12 اصله درخت از هر توده در 4 طبقه قطری از 10 تا 45 سانتی متر به صورت تصادفی انتخاب و قطر برابرسینه و ارتفاع کل درختان اندازه گیری گردید. سپس حجم واقعی تنه هر درخت با استفاده از رابطه های حجم استوانه و اسمالیان تعیین و در مرحله بعد نیز ضریب شکل های واقعی، طبیعی، مصنوعی و هوهنادل محاسبه شد. برای بررسی وجود اختلاف آماری معنی دار بین روش های مختلف تعیین ضریب شکل، از تجزیه واریانس و برای مقایسه ضرایب با ضریب شکل واقعی از آزمون دانت استفاده شد. نتایج نشان داد در صنوبر، ضریب شکل مصنوعی (50/0) با ضریب شکل واقعی (515/0) و در دارتالاب، ضریب شکل هوهنادل (52/0) با ضریب شکل واقعی (498/0) اختلاف معنی داری نداشته (05/0p>) و نزدیک تر بودند. هم چنین ضریب شکل طبیعی و مصنوعی در طبقات مختلف قطری از نظر روند تغییرات با افزایش قطر تفاوتی نداشتند. در حالی که مقادیر ضریب شکل واقعی و هوهنادل با تغییرات قطر برابر سینه از روند تغییرات خاصی برخوردار نبودند. به طور کلی این تحقیق نشان می دهد که ضریب شکل مصنوعی می تواند به عنوان ضر یب شکل مناسب و کارآمد برای دو گونه مورد نظر در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جنگل کاری، صنوبر شرقی، حجم واقعی، گونه غیر بومی، گونه تند رشد
 • شایسته غلامی، احسان صیاد صفحات 77-86
  در اکوسیستم جنگلی زاگرس، تغییرات مکانی ویژگی های خاک و پوشش گیاهی تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل فیزیکی و زیستی شامل توپوگرافی و عوامل انسانی بوده و الگوی توزیع آنها دارای نوسانات بسیار است. در این پژوهش از زمین آمار و نظریه فرکتال به منظور بررسی تغییرات مکانی تاج پوشش درختان و چگالی ظاهری خاک در بخشی از جنگل های زاگرس در استان کرمانشاه استفاده شد. بررسی ساختار مکانی از طریق محاسبه واریوگرام و بعد فرکتال انجام شد. نتایج نشان دادند که هیچ کدام از ویژگی ها، خودهمبستگی ندارند که در واقع تایید کننده عدم وجود ساختار مکانی مشخص آنهاست. اگرچه چگالی ظاهری خاک دارای ساختار مکانی متوسط با مدل سقف دار (نمایی) است، اما این ساختار قابل توجه نیست و با بررسی خودهمبستگی، اثری از همبستگی مکانی دیده نشد. بررسی نحوه پراکنش و رفتار فرکتالی متغیرها نشان داد که نوسانات شدیدی در منطقه وجود دارد و تغییرات مکانی دارای ساختار و نظام مندی مشخصی نیستند و مقدار بعد فرکتالی هردو نیز بالاست. به طورکلی به نظر می رسد که به علت تخریب و فشار بر اکوسیستم، همبستگی مکانی متغیرها کم شده به گونه ای که مقادیر عددی آنها را می توان مستقل از یکدیگر در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: ساختار مکانی، بعد فرکتال، زمین آمار، خودهمبستگی
|
 • A. Sadeghirad, H. Arzani, H. Azarnivand Pages 1-10
  Evaluation of plant richness and diversity is important in rangeland ecosystems because biological control، conservation of genetic resources and the control of natural ecosystems are possible by identifying diversity. One of the factors affecting the richness and diversity is animals'' utilization of the vegetation. Therefore، this research was done to study the plant richness and diversity response to different treatments of animals. To this end، four sites with none، half، equal and twice as much grazing capacity were selected. Treatments were identified due to vegetation cover changes، distance from water، distance from the village and grazing times. Using located transects، samples were (systematic randomization) taken from vegetation (transects four and plots 40 and in the area a total of 160 plots were harvested). The results showed that the highest species richness and diversity belonged to sites'' grazing capacity equal and grazing capacity half. But this was the least in the without-grazing site. Thus، animals'' exploiting the rangelands properly (grazing capacity equal and grazing capacity half) can increase the richness and diversity. Lack of rangeland long-term grazing leads to poor plants. So، both severe grazing and long-term exclusion should be avoided. The full protection of rangeland does not necessarily lead to the maximum diversity.
  Keywords: Richness, Plant diversity, Animal grazing, Kalashak Rangelands of Kermanshah province
 • Z. Nouri, M. Zobeiri, J. Feghhi, M. R. Marvie Mohadjer Pages 11-21
  The quantitative description of forest structure can be regarded as one of the most usable working tools in modern forest management. The study aims at analyzing the stand structure in unlogged beech forests using nearest neighbor indices. Data collection was done in compartment 319 with an area about 48 ha in Educational and Experimental Forests of University of Tehran. Species and DBH of all trees with DBH > 7. 5 cm were recorded. The location of each tree species was determined using azimuth and distance method in order to map tree positions. The nearest neighbor indices including Clark and Evans’s index، species mingling’s index (DMi)، Relative mingling index (S) and diameter differentiation index (Tij) were then calculated using Crancod ver. 1. 3 software. Using Clark and Evans’ index، the spatial pattern of trees in the study area was determined as clustered. The value of mingling index (0. 31) indicated low mingling of species in these forests. The mean value of Tij (0. 43) indicates moderate differentiation of trees regarding DBH، whereas S index (0. 44) which is greater than 0 implies species separation in the study area. This research emphasizes the application of nearest neighbor indices in studying the beech stands structure.
  Keywords: Clark, Evans index, Species mingling index, Diameter differentiation index, Hyrcannian forest, Kheyrud forest
 • M. Masoodi, A. R. Salman Mahiny, M. Mohammadzadeh, S. H. Mirkarimi Pages 23-40
  Today، ecotourism is a major tourist activity around the world. Ecotourism is one of the strategies for supporting conservation and ensuring income in the protected areas. When implemented within the capabilities of natural systems evaluated based on natural and socio-economic factors، ecotourism can simultaneously lead to regional prosperity and environmental protection. The goal of research is determination of natural potential، recreational opportunity، and effective factors in their choice in natural areas. The area is located south of the Caspian Sea in Mazandaran and Golestan Provinces. We used questionnaires and field survey for collecting public opinions. Results indicated the high tendency of visitors for bird watching، swimming، nature photography and filming and boating among all the suggested recreational activities. Also، the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests were used for assessment of the relationships between age، sex and visitor groups and recreational activities. We found significant relationships between the groups in many of recreational activities such as research، resting and photography and filming of nature. The results of this study showed this area lacked sufficient facilities for visitors، therefore planning، preparation and implementation of comprehensive tourism infrastructure are essential to attract more ecotourists that can also reduce negative effects of recreational activities on the environment.
  Keywords: Ecotourism, Recreation, Questionnaire, Miankaleh Wildlife Refuge
 • M. Zamani, N. Khorasani, A. R. Riyahi Bakhtiyari, K. Rezaee Pages 41-53
  In the present study، 10 egg samples of two bird species and 16 surface sediment samples were collected in order to determine the concentrations and origins of 23 PAH compounds. Then، PAH compounds were extracted using the clean-up method، following which the compounds were analyzed with the GC-MS. The total concentrations of the 22 PAH compounds (except for perylene) were determined within the ranges of 560. 05 to 833. 66 and 185 to 284. 15 ng g-1 dry weight in the sediment samples and the bird egg samples، respectively. The results of the statistical tests indicated that there is no significant relationship between the total concentration of the 22 PAH compounds in the sediment samples collected from the two regions studied. Nevertheless، the concentration of these compounds in the samples of the Ardea cinerea eggs was obtained more than that of Chlidonia shybrida. The results from the tests aiming at the determination of the origin of PAH compounds and of perylene demonstrated a biogenic origin for perylene and a petrogenic origin for the PAH compounds. Since the concentrations of the PAH compounds analyzed in all the sediment and egg samples indicated the same distribution and origin، it can be concluded that these compounds were accumulated in the birds'' eggs from the breeding areas and that the eggs of the two species studied can be considered as suitable biomonitors for PAH compounds.
  Keywords: Origin determination, PAH, Surface sediments, Birds eggs, Anzali wetland
 • M. Askarpur, E. Sayad, H. Taleshi Pages 55-65
  Soil macrofauna biodiversity has an important role in ecosystem services. In order to find how soil macrofauna biodiversity is related to trees and shrubs in riparian forest of Maroon River in Khuzestan province، soil macrofauna were collected using hand-sorting procedure from 0-10 and 10-25 cm soil depths in 50 cm × 50 cm plots، 50 meters from each other on transects 100 meters apart and perpendicular to the river. Totally، 175 sampling plots were taken. In each plot، quantitative characteristics of trees and shrubs were measured. Soil macrofauna abundance and biomass were highest at 0-10 cm soil depth. Macrofauna biodiversity had a stronger correlation with Tamarisk properties than Euphrates poplar. In contrast، macrofauna biodiversity was not different under Tamarisk and Euphrates poplar. But earthworm was higher under Euphrates poplar cover. The most important parameter of soil macrofauna biodiversity in this area was crown cover. Therefore we could state that regardless of tree species، crown cover of these forests should be conserved because it maintains soil macrofauna biodiversity.
  Keywords: Crown cover, Richness, Evenness, Earthworm, DCA
 • J. Eslamdoust, H. Sohrabi, M. Hosseini, Z. Moradi Pages 67-76
  One of the most important factors in determining the volume of trees is selection of appropriate form factor. In the present study، four different methods of form factor calculation were evaluated for two rapid growth species including Populus deltoides and Taxodium distichum. For this purpose، in each stand، 12 trees per 4 diameter class ranging from 10 to 45 cm in DBH were randomly selected and diameter at breast height of all trees was measured. Then، using sectional measurement (cylindrical volume formula and Esmalyan) method، the actual volume of each tree was calculated. Also، Real (Fr)، Normal (F0. 1)، Artificial (F1. 3) and Hohenadl (Fh) form factors were measured. Analyses of variances were used to investigate any significant differences between the calculated coefficients. Dunnett''s test was used to explore significant differences between various methods of coefficient calculation and the real form factor coefficients. Results showed that for Populus deltoides، artificial form factor (0. 50) was closer to the real form factor (0. 51) while for Taxodium distichum، hohenadl form factor (0. 52) was closest to the real form factor (0. 50). In addition، natural and artificial form factors were related to DBH، but real and hohenadl form factors were not related to DBH. Artificial form factor can be used for both species in this study as a suitable and useful form factor.
  Keywords: Plantation, Populus deltoides, Real volume, Fast, growing species, Exotic species
 • Sh. Gholami, E. Sayad Pages 77-86
  In Zagros forest ecosystem، spatial variability of soil and vegetation properties are controlled by series of physical and biological parameters including topographical and anthropogenic factors. Distribution patterns of these properties are greatly variable. In the current study، geostatistics and fractal theory were used to assess the spatial variability of tree canopy and soil bulk density in a part of Zagros forests in Kermanshah province. The spatial structure was investigated by calculating the variogram and fractal dimension. The results showed that none of the variables had a spatial autocorrelation and indeed confirmed the lack of any significant spatial structure. Even though the soil bulk density had an intermediate spatial structure with the exponential model، it is not remarkable and autocorrelation did not show any sign of spatial dependency. The study of distribution and fractal behavior of variables showed an intensive variability in the study area، and spatial variability did not have a remarkable structure. Fractal dimension of both variables also were high. Totally، it seems that as a result of disturbance and pressure effect on this ecosystem spatial dependency of the variables has decreased to the level that they could be accepted independent.
  Keywords: Spatial structure, Fractal dimension, Geostatistics, Autocorrelation