فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1394)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 42، بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد خانی سانیج*، محمود عامری، سید فرزین فائزی صفحه 1
  استفاده از ژئوتکستایل ها یکی از راهکارهای به تاخیر انداختن تر ک های انعکاسی است. در چند دهه اخیر متخصصان به این نتیجه رسیده اند که با استفاده از الیاف مقاوم مانند الیاف شیشه می توان کارایی ژئوتکستایل ها را افزایش داد. در این تحقیق با اجرای آزمایش تیرچه خمشی چهارنقطه ای به بررسی تاثیر ژئوتکستایل های مسلح به الیاف شیشه بر عمر خستگی نمونه های آسفالتی پرداخته شده است. سه نوع ژئوتکستایل در این تحقیق استفاده شده است که نوع پارچه آنها یکسان بود و در دو سطح به الیاف شیشه مسلح شده بودند. نتایج آزمایش ها نشان داد که در کرنش های زیاد، الیاف شیشه کارایی کمتری دارند، ولی در کرنش کم موثرترند. بنابراین برای جاده های با ترافیک زیاد استفاده از ژئوتکستایل های مسلح به الیاف شیشه از کارایی بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: تیرچه خمشی چهارنقطه ای، عمر خستگی، الیاف شیشه، ژئوتکستایل
 • جبارعلی ذاکری*، رضا بختیاری صفحه 13
  شناخت رفتار سازه خط آهن، به تحلیل دینامیکی آن و ارزیابی پارامترهای تاثیرگذار در رفتار دینامیکی بستگی دارد. یکی از پارامترهای مهم و موثر بر سازه خط آهن، فرکانس طبیعی آن است. با توجه به متفاوت بودن سختی تکیه گاهی در خطوط بالاستی و محدوده مجاز تغییرات آن، فرکانس طبیعی سازه خط تابعی از آن سخت خواهد بود. هدف این مقاله تعیین و محاسبه فرکانس های طبیعی سازه خط است. در این مقاله ریل به صورت تیر بر روی تکیه گاه های مجزا مدل شده است. با تغییر سختی یا مدول بستر ریل، ماتریس های جرم و سختی محاسبه شده و از روی آن فرکانس های طبیعی محاسبه شده است. همچنین با توجه به نوع تکیه گاه انتخابی، تحلیل حساسیت بر روی فرکانس های طبیعی با تغییر سختی خط صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: تحلیل دینامیکی، فرکانس طبیعی سازه، تحلیل حساسیت، خط بالاستی، تکیه گاه مجزا
 • عصمت زارع رئیس آبادی، سید حمیدمیرمحمدی*، سید رضاحجازی صفحه 23
  یکی از سیاست هایی که در مواجهه با مشکلات ناشی از حجم زیاد ترافیک در شهرهای پرجمعیت اتخاذ می شود، سیاست بازدارندگی مانند طرح ترافیک یا طرح زوج و فرد است که براساس آنها عبور و مرور آزاد وسایل به حوزه ای از مناطق پررفت و آمد ممنوع می شود. در نظرگیری فرض طرح ترافیک وسایل نقلیه در مسئله، آن را به مسیریابی وسایل نقلیه با وابستگی وسایل به نقاط تقاضا تبدیل می کند. در این مقاله ابتدا مدل مسئله مطرح می شود که فرض وابستگی وسایل نقلیه به نقاط تقاضا را درنظر می گیرد و برای هر تور از وسیله نقلیه، محدودیت زمانی طول مسیر را اعمال می کند، سپس الگوریتمی کارا برای حل این مسئله، طراحی می شود. حل مسئله در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله نخست، به حل دقیق مسائل با ابعاد کوچک پرداخته می شود و در مرحله دوم، روش حل مبتنی بر الگوریتم فراابتکاری اجتماع مورچگان ارایه شده است که برای حل مسائل بزرگ مقیاس به کار می رود. قدرت جست وجوی الگوریتم پیشنهادی با ارائه روش های جست وجوی محلی در همسایگی نقاط موجه افزایش می یابد و از عملگرهای الگوریتم ژنتیک به منظور بهبود حل استفاده می شود. در پایان، دسته ای از مسائل آزمایشی طراحی شده و الگوریتم پیشنهادی، بر روی این دسته مسائل اجرا می شود. نتایج عددی حاصل از حل مسائل نمونه، کارایی چشمگیر الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با جواب بهینه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، طرح ترافیک، وابستگی وسایل به نقاط تقاضا، محدودیت زمانی طول مسیر، الگوریتم اجتماع مورچگان
 • ساویز ساعی*، رضا توکلی مقدم، مهدی علینقیان صفحه 37
  عملیات امدادرسانی در شرایط بلایای طبیعی یکی از کاربردهای مسائل حمل و نقل است. در زمان وقوع یک بحران (مانند سیل یا زلزله) انتقال آسیب دیدگان به اماکن امدادی مانند بیمارستان ها و تخلیه محیط بحران زده از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین منظور در این مقاله، مدلسازی جدیدی برای مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چنددپو با تابع هدف کمینه سازی زودترین زمان رسیدن وسیله نقلیه به دپوی بیمارستان ارایه شده است. در مسئله مورد بررسی وسایل نقلیه از دپوی استقرار اولیه به مناطق بحران زده حرکت می کنند و پس از حمل مجروحان، آنها را به دپوی بیمارستان می رسانند. در ادامه به منظور اعتبارسنجی، مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک توسط نرم افزار لینگو حل شده و سپس مسئله در ابعاد بزرگ با الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه و الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه بهبودیافته حل شده است. سپس در پایان نتایج به دست آمده مقایسه و تجزیه و تحلیل شده است.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه چنددپو، شرایط بلایای طبیعی، الگوریتم بهینه سازی ذرات انبوه
 • عبدالرضا شیخ الاسلامی، الهام براتی* صفحه 53
  با رونق بازار حمل و نقل دریایی و استفاده روزافزون از کانتینر، حجم وسیعی از کانتینرها به سمت بنادر ساحلی سوق پیدا کرده است. مدت زمان زیاد حضور کانتینرها در بنادر کشور و همچنین ساختار سنتی حمل و نقل کانتینری داخل کشور نهتنها موجب مصرف زیاد سوخت می شود، بلکه افزایش آلودگی های زیست محیطی و تراکم ترافیک جاده ای و تصادفات را نیز در پی دارد، ازاین رو یکی از راهکارهای موجود در این زمینه در سایر کشورها موفق بوده است، ایجاد بنادر خشک یا بنادر لجستیکی داخلی است. ایده حضور بنادر خشک در فاصله ای مشخص از بنادر ساحلی سبب کاهش بسیاری از مشکلات بنادر ساحلی شده است؛ اما بنادر خشک مانند تمامی مراکز خدمت رسانی نیازمند تعیین مکان بهینه اند و توسعه صحیح آنها دستاوردهای ارزشمندی را در پی خواهد داشت. هدف اصلی و کلی در این مطالعه، مکان یابی محل احداث بنادر خشک در کشور است. مکان یابی این بنادر تحت تاثیر معیارهای کمی و کیفی مختلف و گاه متضاد است. با توجه به اینکه فرایند سلسلهمراتبی از جامع ترین سیستم های طراحیشده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است و قابلیت درنظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد، در این تحقیق برای تعیین اوزان معیارها و گزینه ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده و بعد از رتبه بندی گزینه ها، نتایج مقایسه شد. در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به تدوین معیارهای موثر در مکان یابی بنادر خشک پرداخته میشود. سپس این معیارها به معیارهای سود و هزینه تقسیم شده و درخت تصمیم هر کدام به صورت جداگانه ترسیم و با استفاده از پرسشنامه و مقایسه زوجی وزن معیارهای موثر تعیین می شود. در نهایت با استفاده از روش تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه جایگزین های موجود برای احداث بندر خشک رتبه بندی می شود.
  کلیدواژگان: بندر خشک، حملونقل کانتینری، بندر ساحلی، فرایند سلسلهمراتبی، سود به هزینه
 • محمد طلایی، بابک فرهنگ مقدم، میرسامان پیشوایی، علی بزرگی امیری* صفحه 65
  با جهانی شدن و رشد گسترده مصرف در سرتاسر جهان، شبکه های زنجیره تامین به شبکه های بسیار بزرگی تغییر کرده اند و اجزای مربوط به این شبکه های عظیم سبب ایجاد مشکلات جدی محیط زیستی شده اند. در طراحی شبکه های زنجیره تامین سنتی، مدل های بهینه سازی اغلب تک هدفه اند و هدف، به حداقل رساندن هزینه ها در شبکه است. در این تحقیق، یک مدل دوهدفه عدد صحیح مختلط برای مکان یابی تسهیلات یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته بررسی شده است، به طوری که هر دو جریان رو به جلو و بازگشتی برای اجتناب از زیربهینگی در هم ادغام شده اند. همچنین تمامی جنبه هایی که امکان انتشار گاز دی اکسید کربن در کل شبکه زنجیره تامین پیشنهادی وجود دارد در نظر گرفته می شود و تعادلی منصفانه و معقول بین اهداف اقتصادی و محیط زیستی برقرار می کند. برای نشان دادن موازنه بین اهداف از روش محدودیت اپسیلون استفاده شده است. این تحقیق براساس یک مطالعه موردی و داده های به دست آمده از یک شبکه زنجیره تامین متعلق به تولید، توزیع و نیز جمع آوری و بازیافت کالاهای مربوط به صنعت تولید دستگاه های کپی انجام گرفته است. این مقاله کمک می کند که مدیران از لجستیک سبز و بهبود عملکرد محیط زیستی در کل زنجیره تامین به عنوان یک استراتژی مکمل، به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار سود ببرند.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، شبکه حلقه بسته، انتشار دی اکسید کربن، بهینه سازی چندهدفه
 • امیر مدرس*، حمیدرضا حامدی صفحه 79
  ترک های خستگی یکی از مهم ترین خرابی ها در روسازی های آسفالتی اند. ازاینرو، آگاهی از خصوصیات خستگی می تواند نقش مهمی در طراحی روسازی جاده ها ایفا کند. اطلاعات کافی در زمینه خصوصیات خستگی مخلوط اصلاحشده با ضایعات بطری های پلاستیکی (PET) وجود ندارد. در این تحقیق، آزمایش های مدول برجهندگی و خستگی در دماهای 5 و 20 درجه سانتی گراد انجام گرفت. ضایعات PETدر مقادیر 2 تا 10 درصد (نسبت به وزن قیر) با روش خشک به مخلوط اضافه شد. برنامه اصلی این تحقیق توسعه مدل خستگی مخلوط اصلاحشده با PET است. نتایج نشان داد که عمر خستگی مخلوط آسفالتی وابسته به کرنش اولیه است و با کاهش دما شیب نمودارهای خستگی کاهش می یابد. در کرنش های بیشتر از 210 میکرو، با افزایش مدول برجهندگی عمر خستگی کاهش می یابد، ولی در کرنش های کمتر از 210 میکرو نتیجه برعکس است. در نهایت براساس نتایج آزمایشگاهی بهترین مدل خستگی طبق کرنش حد مرزی 210 میکرو محاسبه شد. مدل خستگی نهایی وابسته به مقدار کرنش اولیه و سختی مخلوط اصلاحشده است.
  کلیدواژگان: PET، مدل خستگی، کرنش اولیه، مدول برجهندگی، عمر خستگی
|
 • H. Khani Sanij, M. Ameri, S. F. Faezi Page 1
  Using of Geotextiles is a solution to retard reflective cracking. In the recent decades, it has been concluded that by using of more resistant fibers such as glass fiber, it is possible to enhance the efficiency of Geotextiles. In this research, four points flexural beam test has been carried out to evaluate the effect of Geotextiles, which are reinforced by glass fibers, on fatigue life of asphalt specimens. There are three types of Geotextiles having the same type of fabric but different amount of glass fibers. It is shown that, in high strain cases, glass fibers are less efficient and therefore, it is much better using them at heavy traffic roads.
  Keywords: Four Points Flextural Beam, Fatigue Life, Glass Fibers, Geotextile
 • J. A. Zakeri*, R. Bakhtiyari Page 13
  The recognition of track structure behavior is depending on its dynamic analysis and also the evaluation of its effective parameter in dynamic behavior. One of the main and important parameter in track structure is natural frequencies. According to differences in stiffness in supports in ballasted tracks and also limited area in its changes, natural frequencies of track would be a function of this stiffness. Target of presenting this paper is defined and estimate natural frequencies of track structure. Here rail is used as a model non continuous support in the form of a beam. With the changes in roughness and module in rail foundation, matrix of mass and stiffness would be calculated then natural frequencies would be estimated accordingly. Meanwhile according to the type of chosen support, the sensitivity analysis on natural frequencies with changes of track stiffness would be done.
  Keywords: Dynamic Analysis, Natural Frequency of Structure, Sensitiveness Analysis, Ballasted Track, Non Continuous Support
 • E. Zare Reisabadi, S.H. Mirmohammadi*, S.R. Hejazi Page 23
  Traffic inhibitory rules are one of the strategies applied in traffic control, especially in capital cities with large amount of daily transportation. "Traffic plan" and "even-odd traffic plan" are such of these strategies implemented in some large cities such as Tehran. Based on these traffic inhibitory rules, transportation in some crowded regions would be prohibited. Considering traffic plan limitation in vehicle routing problem, turns this problem in to a sitedependent vehicle routing problem. At first, in this paper, we consider this limitation as a site-dependency assumption in the problem and then we present the Mixed Integer Programming model of the problem in which each vehicle, depending on its type, has a maximum tour time length.. Secondly, an Ant Colony Optimization-based algorithm is presented for the problem. This presented algorithm has become more explorative via local searches. Finally, some test problems are solved and analyzed in both small and large.
  Keywords: Vehicle routing problem, Traffic plan, Site, dependency, Ant colony Optimization, Maximum tour time length
 • S. Saei*, R. Tavakoli, Moghaddam, M. Alinaghian Page 37
  Relief operation in a natural disaster situation is one of the applications of transportation problems. Transportation of the victims to the relief places such as hospitals, evacuation of afflicted areas is an important issue in the critical events, such as flood and earthquake. In this paper, a new mathematical model for a multi-depot vehicle routing problem is proposed that minimizes the earliest time of vehicles to the hospital depots. In this regard, vehicles are moved from started depots to critical places and then loaded the victims to take them to the hospitals. Afterwards in order to show its validation, the presented model is solved for smallsized problems by the Lingo software. Furthermore, it is solved for large-sized problems by particle swarm optimization (PSO) and improved PSO. Finally, the obtained results are compared and analyzed.
  Keywords: Multi, Depot Vehicle Routing Problem, Natural Disaster Situation, Particle Swarm Optimization
 • A.Sheikholeslami, E.Barati* Page 53
  Increasing the maritime transportation market and using the container have led the large volume of containers to the seaports. Considering the long time presence of containers in the country's seaports and the traditional structure of container transportation, not only can cause high fuel consumption but also increase the diverse environmental pollution, traffic congestion and road accidents. Therefore constructing the dry ports or internal logistics ports is one way that has successful experiences in other countries. The idea of dry port's presence in the special distance from the seaports has reduced many of the problems have been created for the seaports. However, the optimum location of dry ports has to be determined, like all service centers, and correct extension of them has valuable achievements. The main objective of this study is locating the site for construction of dry ports in the country. On the other hand locating of them is eclipsed of different and sometimes contradictory quantitative and qualitative criteria. Due to the Analysis Hierarchical Process is one of the most comprehensive systems for multiple criteria decision making techniques and this method has enough ability to consider various quantitative and qualitative criteria, so in this study it was used to determine the weights of criteria and alternatives and after the ranking of options, the results were compared. In this study, field research and library resources has utilized for determining of effective measures in the dry port's locating. Then these factors were divided to benefits and cost factors and weight of them was determined with using of a questionnaire and binary comparison. Finally, the incremental benefit/cost analysis was used for the ranking of alternatives in order to construct the dry ports.
  Keywords: Dry Port, Container Transportation, Locating, Analysis Hierarchical Process, Benefit, Cost Ratio
 • M. Talaei, B. Farhang Moghaddam Pishvaee, A. Bozorgi, Amiri* Page 65
  With globalization and the massive growth in consumption worldwide, supply chain networks have changed to very large networks and the components of these large networks caused serious environmental problems. In traditional supply chain network design, optimization models are mostly single-objective and the aim is to minimize the cost of the network. In this paper, a new two-objective mixed integer linear model for closed-loop supply chain network design has been proposed that consider both forward and reverse flow to avoid sub- optimality. The proposed model takes all aspects of possible carbon dioxide emissions in the proposed supply chain network and considers a fair and reasonable balance between economic and environmental objectives are established. To illustrate the trade off between the goals, epsilon constraint method has been used. To demonstrate the effectiveness and applicability of the proposed model, this study utilizes data owned from a case study of a copying industry closed loop supply chain. This paper can help managers improve the environmental performance of green logistics in the supply chain as a supplement strategy for the benefit of sustainable competitive advantage.
  Keywords: Supply Chain Management, Closed, loop Network, Carbon Dioxide Cmissions, Multi, objective Optimization
 • A. Modarres*, H. Hamedi Page 79
  Fatigue cracks are considered as the main failures in bituminous layers of pavement. Hence, knowledge about the fatigue characteristics of these layers is important in design and evaluation of pavement. There is not enough information regarding to the fatigue properties of modified mixes with waste plastic bottles (PET). Indirect tensile stiffness and fatigue tests were performed at 5 and 20 °C. Different amounts of PET (2 to10% by weight of bitumen) were added to asphalt mixture in dry method. In this research in order to develope fatigue models for PET modified mixes. Based on obtained results the slope of correlated fatigue curves reduced upon reducing the testing temperature. At 210 microstrain level and above, the increasing in resilient modulus caused a reduction in fatigue life, whereas below 210 microstrain the reverse was true. Finally based on laborator y testing results distinct models were established for different boundary strain levels.
  Keywords: PET, Fatigue Model, Initial Strain, Resilient Modulus, Fatigue Life