فهرست مطالب

معرفت ادیان - سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، بهار 1394)

نشریه معرفت ادیان
سال ششم شماره 2 (پیاپی 22، بهار 1394)

 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 35,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/06/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا هوشنگی، ریحانه غلامیان صفحه 7
  با توجه به اهمیت جلوه های هنر دینی در سنت های دینی بزرگ جهان و نقش آنها در تقویت باورهای دینی مومنان، در این باره از زوایای مختلفی از جمله چگونگی ارتباط این مظاهر دینی با کلام الهی و حضور الهی، ارتباط این آثار دینی با اعمال و شعائر دینی، ابعاد زیبایی شناختی و مباحث بسیاری طرح شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و نظری تلاش می کند، ضمن بررسی اجمالی مبانی نظری هنر دینی در سنت شیعیان امامیه و مسیحیان ارتدوکس، به مطالعه جایگاه روایات تصویری، نمادها و نگاره های دینی و نقش آنها در انتقال باورها به پیروان این دو سنت دینی کهن و غنی بپردازد. البته با توجه به گستره آثار هنری دینی، در شیعه امامیه، بر تصویرگری واقعه عاشورا و در مسیحیت ارتدوکس، بر شمایل ها تاکید شده است. در بررسی پیشینه تاریخی، هریک از این مصادیق، به دیدگاه کلی سنت دینی آنها نیز پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: نگارگری، شمایل نگاری، شیعیان، عاشورا، مسیحیان ارتدوکس، هنر دینی
 • روح الله شهامت دهسرخی، سیدعلی حسنی * صفحه 33

  امروزه به طور فزاینده، شاهد بروز گسترده خشونت و افراط در پوشش باورهای مذهبی هستیم. در اسلام و مسیحیت نیز طیف هایی همچون سلفیان و بنیادگرایان با ادعای تحقق خلوص دینی، به استنباط نادرست از متون دینی مبادرت می ورزند که در برخی موارد، بروز گرایشات خشن و تندروی دینی را به دنبال داشته است. در تحلیل چرایی شکل گیری افراط و خشونت میان دو طیف مذکور، افزون بر انگیزه های سیاسی، با عوامل متعددی مواجه هستم. از جمله مهم ترین آنها رویکرد نص گرایانه به متون دینی است.
  این مقاله، با هدف همگرایی بیشتر اسلام و مسیحیت در برخورد با افراطی گری مذهبی، به بررسی برخی مصادیق گروش به نص گرایی، در استنباط آموزه های دینی از قرآن و کتاب مقدس پرداخته و ارتباط اتخاذ این شیوه با بروز افراط مذهبی را مورد ارزیابی قرار داده است. اثبات ارتباط مستقیم میان گرایشات نص گرایانه در تحقق بسیاری از خشونت های موجود میان سلف گرایان و بنیادگرایان، از جمله مهم ترین نتایج این تحقیق است.

  کلیدواژگان: بنیادگرایی، سلف گرایی، خشونت دینی، نص گرایی، متن گرایی، ظاهرگرایی
 • محمدحسن یعقوبیان صفحه 57
  این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش تطبیقی، به بررسی تصویر شیطان در سه کتاب اوستا، کتاب مقدس و قرآن کریم، و بازخوانی نظر پیروان این ادیان در تصویرسازی مثبت و منفی و میزان دخالت و قدرت شیطان می پردازد. اهریمن اوستا، به عنوان خالقی در عرض اهورا در اوستای متاخر، در تقابل با تصویر شیطان کتاب مقدس و ابلیس قرآن به عنوان یک مخلوق قرار دارد. در کتاب مقدس شیطان، به عنوان موجودی خیرخواه انسان و نیز موجودی شر و پرقدرت مطرح است که توان حلول در انسان را دارد. اما ابلیس در قرآن، به عنوان مخلوقی مختار به تصویر کشیده شده که مسیر شر را برگزیده و قدرتی جز وسوسه انسان را ندارد. البته تحلیل های حاشیه ای و ناصحیح، که در بستر زمان و در فرهنگ این ادیان از شیطان شکل گرفته نیز وجود دارد؛ مولفه هایی نظیر الوهیت، قدرت دخالت در امور کائنات در آئین زرتشت و حلول در ابدان انسانی، مثبت انگاری و شیطان پرستی در مسیحیت و مثبت انگاری کلامی عرفانی در اسلام.
  کلیدواژگان: شیطان، تصویر شیطان، شیطان در ادیان الهی
 • مریم امینی، مسعود جلالی مقدم صفحه 75
  یکی از مهم ترین روش های مطالعات متنی، به عنوان پایه مطالعات دینی، روش نقد تاریخی است. این روش از حدود قرن هیجده در باب کتاب مقدس شکل گرفت. یکی از کتاب هایی که به شدت مورد توجه پروتستانیزم قرار گرفت، کتاب ایوب بود. تلاش برای بازسازی واقعیت های گذشته، فارغ از تاثیر هرگونه دگما یا مبانی عقیدتی یا تفاسیر سنتی، نشان می دهد که این کتب از جمله کتاب ایوب، به معنای واقعی خود تالیفی نیستند، بلکه تحریری می باشند؛ و چندین مولف یا محرر دست اندرکار ویرایش، تدوین و جرح و تعدیل آن در دوره های مختلف زمانی بوده اند. این تحقیق، با نظر به مراحل مختلف نقد تاریخی به نقد منابع، نقد صوری و نقد تحریری کتاب می پردازد و با هدف پرداختن به فرایند پیچیده چگونگی ویرایش و تدوین به این نتیجه می رسد که سنت های پیشین و پراکنده در میان یهود، به عنوان واحدهای کوچکتر به تدریج راه خود را درمیان واحدهای بزرگتر کانن عهد قدیم باز کرده اند. ازاین رو، می توان گفت: تفسیر و فهم ادبیات یهود، به مثابه تفسیر و فهم تاریخ یهود می باشد.
  کلیدواژگان: کتاب ایوب، روش نقد تاریخی، نقد صوری، نقد تحریری، سبک و ساختار، آنتروپودیسه، ادبیات حکمت
 • امیر خواص صفحه 87
  در نگاه نخست، اکثر افراد هنگامی که با نام هند و هندوستان مواجه می شوند، ناخودآگاه در ذهن آنها مسائلی از قبیل خرافات، بت پرستی و مراسم گوناگون و مرتاضان و اموری از این دست تداعی می شود. درحالی که در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین، با اندیشمندانی مواجه می شویم که در حوزه های منطقی، فلسفی، الهیاتی و عرفانی به تفکر پرداخته و مکاتب گوناگونی را به وجود آورده اند. با بررسی اجمالی، این سرزمین کهن نیز از تفکرات الهیاتی و فلسفی بهره مند بوده، همزمان با اندیشوران یونانی و... برخی، نظریات درخوری عرضه کرده اند، که اساس تفکرات این مکاتب، بر محور وده های چهارگانه شکل گرفته است. البته برخی بر اساس قبول حجیت و مرجعیت وده ها و برخی بر اساس رد این حجیت و مرجعیت. بنابراین، اندیشه ها و آرای فلسفی در هند مبتنی بر متون مقدس بوده و غایت این مکاتب عموما مبتنی بر مدار دین است. این مقاله، سه مکتب ناستیکه را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: هند، وده ها، دوره کلاسیک، مکاتب فلسفی، آستیکه، ناستیکه
 • سید مرتضی میرتبار، محسن اخباری، نرجس اخباری * صفحه 105

  ریشه های شکل گیری الهیات رهایی بخش امریکای لاتین را می توان در رخدادها و جنبش های سکولار و دینی اواسط قرن بیستم در اروپا جست وجو کرد؛ چراکه این الهیات در واکنش به تفکر اروپایی شکل گرفته بود. از جمله متفکران اروپایی که نظریاتشان در الهیات رهایی بخش مورد استفاده قرار گرفت، یورگن مولتمان، ژان ماریتن و دیتریش بونهافر است.
  از منظر مولتمان، وعده خدا در انجیل، رستاخیز عیسی و کل آفرینش در پرتو قدرت الهی است که پیوند عمیقی با عمل اجتماعی و سیاسی مسیحیان برای تجدید حیات جامعه بشری دارد. ازاین رو، این جهانی است، نه آن جهانی. کلیسا در این معنا، دارای نسبت خویشاوندی با جهان است. ماریتن قائل است؛ انسان باید برای توسعه مادی، اجتماعی و معنوی همه اشخاص جامعه بکوشد، هم در مقام فرد و هم در مقام اشخاص که این مستلزم عمل است. بونهافر نیز وظیفه مسیحیان در جهان سکولار و بی دین امروز را شریک شدن در رنج های خداوند، در احیای ایمان مسیحی در این جهان می داند تا زمینه های تحقق ملکوت و عدالت الهی فراهم آید.
  بنابراین، می توان گفت: الهی دانان بزرگ رهایی بخش امریکای لاتین، تحت تاثیر الهی دانان اروپایی بوده و از نظرات آنان در بیان دیدگاه های خود بهره می بردند. ازاین رو، یکی از مهم ترین علل شکل گیری الهیات رهایی بخش را باید الهیات اروپایی دانست و الهی دانان غربی را موثر در ایجاد این الهیات در امریکای لاتین قلمداد کرد.

  کلیدواژگان: الهیات رهایی بخش، مولتمان، بونهافر، ماریتن، اروپا، امریکای لاتین
 • حسین نقوی صفحه 127
  این مقاله نقدی است بر نقد مقاله «تشابه ادیان توحیدی؛ تحریف کتاب مقدس و تحریف قرآن»، که در شماره بیست و یکم نشریه «معرفت ادیان» به چاپ رسیده است. ناقد محترم، تلاش کرده است تا پاسخ ارائه شده به شبهه «تحریف لفظی قرآن با استناد به احادیث بیانگر تشابه امم» را به واسطه ناتمام بودن مفروضات و مطالب نویسنده مقاله «تشابه ادیان»، نارسا معرفی کند. وی معتقد است پاسخ این شبهه؛ یعنی تشابه، تام نیست، بلکه تشابه نوعی پاسخ درستی است. وی بر آن است که روایات تشابه، آحاد هستند و با آحاد نمی توان مطالب اعتقادی را اثبات کرد. همچنین از نظر وی قابل قیاس نبودن قرآن و تورات، پاسخ شبهه محدث نوری نیست، بلکه باید دلالت روایات تشابه را تام ندانیم و تحریف لفظی قرآن را از آن خارج کنیم. این مقاله با تقریرهای جدید، درصدد اثبات این ادعاست که اشتباه محدث نوری این بوده که قرآن را با تورات مقایسه کرده است؛ زیرا این قیاس مع الفارق است. افزون بر این، استدلال جدیدی با عنوان «روایات تشابه ادیان و اثبات عصمت لفظی قرآن» ارائه شد که عصمت لفظی قرآن اثبات شده است.
  کلیدواژگان: تشابه ادیان، تشابه سنت ها، شبهات تحریف لفظی قرآن، تحریف عهدین، تحریف ناپذیری قرآن
 • ملخص المقالات
  صفحه 145
|
 • Leila Hoshangi, Assistant Professor Of Alzahra University Page 7
  Considering the importance of the manifestations of religious art in the great religious traditions of the world and their role in strengthening the religious beliefs of the faithful, the paper examines the subject from different aspects including the manner of relationship of religions manifestations with Divine theology and Divine presence, the relationship of these religious works with religious acts and rituals, aesthetic aspects and many issues. Using an analytical-theoretical approach, the paper conducts a brief investigation into the theoretical principles on the religious art in the Imamite tradition and Orthodox Christians to study the position of figurative narrations, religious symbols and icons and their role in the preaching of beliefs to the followers of the two ancient and wealthy traditions. Of course, owing to the wide range of religious artworks, emphasis is put in Imamites on presenting a vivid picture of the Event to Ashura and in Orthodox Christians of Crucifix. In the historical investigation of each of these instances, the general view of each religious tradition has been expounded.
  Keywords: Portraiture, Iconography, The Shiah, Ashura, Orthodox Christians, Religious art
 • Seyyed Ali Hassani, Assistant Professor Of Religions Department Page 33

  Nowadays, we face growing truculence and extremisim under the banner of religious beliefs. In Islam and in Christianity such groups like Salafis and fundamentalists who claim religious purity draw erroneous conclusions from religious texts, which, in some cases, result in adopting extreme positions on religious matters. On inquiry, we find that, besides the political motives, there are different factors behind the extremism and violence to which these two groups restort. Among the most important of them is the adoption of literalist approach to interpreting religious texts.With the aim of creating a fair compromise between Islam and Christianity regarding their attitudes towards religious extremism, the paper investigates some instances of the tendency towards literalism in inferring religious teachings from the Quran and the Bible, and evaluates the relation between choosing this method and the emergence of religious extremism. Establishing the fact that there is direct relationship between Salafists’ literalism which has incited many current brutalities and that of Fundamentalists is among the most important findings of this research.

  Keywords: Fundamentalism, Salafism, Religious Truculence, Literalism, Textualism, Formalism
 • Mohammad Hasen Yaghobiyan Page 57
  This research seeks through a descriptive-analytical approach and a comparative method to examine the image of Satan shown in three books; the Avesta, the Bible and the holy Quran and expound the view of the followers of these religions about the positive and negative portrayal and the scale of Satan’s interference and authority. Daeva in the Avesta, as distinct from Satan presented in the Bible and Iblis in the holy Qur’an, is a creature. Satan is presented in the Bible as a creature that does good to man and also as an evil and powerful creature capable of penetrating into man. But, in the holy Quran, Iblis is depicted as an independent creature that selected the path to evil and has no power except tempting man to do commit sins. There are also some narrow conceptions and misconceptions of Satan which developed over time and was instituted in the culture of these religions. Such components like divinity and authority to interfere in creations’ affairs in Zoroastrianism and in carnation, positivism and Satanism in Christianity and theologian-mystic positivism in Islam are among these misconceptions.
  Keywords: Satan, The image of Satan, Satan in the Divine Religions
 • Maryam Amini, Msoud Jalali Moghadam Page 75
  One of the most important methodology of textual study as a basis for religion study is historical criticism which was formed regarding the Bible about 18th century.One of the books that Protestants took into most consideration, was the book of Job.Trying for reconstruction of past realities, free from influence of any dogma, theological thoughts or traditional interpretations, shows that these books, including the book of Job, aren’t compositional but really redactional, i.e. several authors or editors were involved in compiling, revising & manipulating in some different periods.Regarding historical criticism steps, this research deals to source, form & redation criticism & by this complicated editorial process we find that past dispersed Hebrew traditions as smaller pericopes opened their way gradually to greater periscopes in canon.Thus it is said that interpretation & understanding of Jewish literature is as Jewish history.
  Keywords: Historical Criticism Methodology, The book of Job, Form Criticism, Redation Criticism, book Framework, Style, Anthropodicy, Hagiographa
 • Amir Khavas Page 87
  At first glance, most people unconsciously associate the name of India, with such issues like superstition, idolatry, certain various ceremonies and ascetics and so on. However, there have been many scholars throughout the checkered history of this land, who have thought about rational, philosophical, theological and mystical issues and started different schools of thought. Generally speaking, the scholars of ancient India who were contemporary with Greek thinkers developed theological and philosophical thoughts too, and some advanced interesting theories in this regard. These schools of thought are based on four-fold pivots. Some are based on accepting the probative validity and authority of Vedas and some on rejecting them. Some philosophical thoughts and ideas in India are based on the Holy Scriptures and in general the purpose of these schools is religion-oriented. This paper examines the three Nâstika schools.
  Keywords: India, Vedas, Classical Period, Philosophical Schools, Stykh, Nâstika
 • Sayyed Morteza Mirtabar, Mohsen Akhbari, Narges Akhbari Page 105

  Because liberation theology developed in response to European thought this kind of theory in Latin America has roots in secular and religious events and movements in the mid-twentieth century in Europe. Jurgen Multman, Jean Maritain and Dietrich Bunhafr are among the European thinkers whose views are inflected in liberation theology. According to Multman’s view, what God has promised in the Bible is the resurrection of Jesus and the whole creation in the light of God's power, which is strongly linked to Christians’ social and political actions for the revitalization of human society. Therefore, it is regarded worldly, not other-worldly. This means that the church has a kinship with the world. Maritain believes that man has to endeavor to foster the material, social and spiritual development of every individual in the society, and this requires collaborative and collective efforts. Moreover, Bunhafr argues that Christians’ duty in today’s secular and atheist world is to share the sufferings of the Lord for reviving Christian’s faith in this world to prepare the grounds for establishing divine angelic world and justice. Therefore, it can be said that the great liberation theologians of Latin America are affected by European theologians and made use advantage of European views for expressing their own views. Thus, one of the main sources of liberation theology is European theology and Western theologians have contributed to the development of the theology in Latin America.

  Keywords: Theology of Liberation, Multman, Bunhafr, Maritain, Europe, Latin America
 • Hossein Naghavi Page 127
  The present paper is a critique of the article “Similarity between Monotheistic Religions; Distortion of the Bible and the Quran” which appeared in the 21st issue of the journal “Knowledge of Religions”. Pointing out the incompleteness of the suppositions and ideas in the article “Similarity between Religions”, the critic tries to render unsound answer to the doubt raised about “literal distortion of the Quran by resting on the traditions showing the similarity of between nations”. He argues that answering this doubt i.e. similarity is not complete; it is a rather right answer. He believes that traditions of similarity are related by one person and one cannot prove beliefs through such narrations. Moreover, he holds that the impossibility of comparing the Quran with the Bible does not answer the doubts raised by Mohaddeth Nuri. We should not regard the implication of traditions on similarity to be perfect and the idea of literal distortion of the Quran must be dismissed. Using new statements, this paper seeks to prove the claim that Mohaddeth Nuri has made a mistake when he compared the Qur’an with the Bible because this is a false analogy. Besides, a new reasoning called “traditions on similarity between religions and proving the literal infallibility of the Quran” was presented. It verifies the literal infallibility of the Quran”.
  Keywords: Similarity Between Religions, Similarity Between Traditions, Doubts Regarding the Literal Distortion of the Quran, Distortion of the Testaments, Impossibility of Distortion of the Quran