آرشیو شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۰۵
اخبار کشور
۱۱
در مکتب امام

تبلیغات رسانه ای برای وابستگی

[یک برنامه‏ای] ریخته شده بوده است و تبلیغاتی که در دنبال این برنامه به وسیع شده بود باور آورده بود ملت ما را، بسیاری از افراد ما را، به اینکه ما هیچی نداریم و نمی‏توانیم هم داشته باشیم؛ ما باید حتما، برویم یا به طرف غرب و در بلوک غربی واقع بشویم تا آنها به ما ترحم کنند و حاجت هایی که ما داریم آنها برآورده کنند.

صحیفه امام؛ ج14؛ ص358 | جماران؛ 4 خرداد 1360