آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۵
اخبار کشور
۳
پای درس علی (ع)

چه کسی می تواند ارزش های الهی را پیاده کند؟

امام علی (ع): «امر خدا را کسی می تواند اقامه کند که اهل ساخت و پاخت و سازش با دشمنان نباشد، و از طمع ها نیز پیروی نکند.»