آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۹۶۴۸
اجتماعی
۱۰

سبک زندگی من

سطحی ترین تغییر ها می تواند از ظاهر آغاز شود. گاهی بدخلقی و عادات ناپسند ما می تواند با یک تغییر ظاهری کوچک شکل بگیرد، این بار امتحان کنید و بعد نتیجه اش را ببینید. خیلی مواقع به خصوص در زمان های بحرانی و غمگین بودن، ظاهر شما گویای ناراحتی درون تان است، شاید اگر ظاهرتان را آشفته و غمگین نشان ندهید بهتر بتوانید با مشکل پیش رویتان مبارزه کنید. در سبک زندگی باید به این مسئله توجه داشت، شاید نتوان با ظاهری بشاش، مانعی بزرگ را از سر راه برداشت اما حداقلش این است که می توان ایستاد و مبارزه کرد.