آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۵۲۶
صفحه آخر
۱۶

عکس نوشت

در سال های اخیر یک گزارش عکس تصویری در روزهای سرد روی خروجی خبرگزاری ها منتشر می شود، گزارشی که آن قدر تکراری شده که دیگر برای توضیح و چگونگی آن یک جمله کافی است و خبرگزاری ایرنا با انتشار مجموعه عکسی آن را این طور روایت کرده است: «تهیه سیلندر گاز در فصل سرما در زاهدان؛ قصه تکراری دریافت سیلندر گاز در فصل سرما مشکلی است که این روزها بیش از پیش در این شهر دیده می شود.» عکسی که می بینید از این مجموعه انتخاب شده است.