آرشیو دو‌شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۸۰
اخبار کشور
۱۱

درخواست پرستاران برای استقلال حرفه ای

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پرستاری، گفت: درخواست کادر پرستاری، داشتن استقلال حرفه ای است.

به گزارش مهر، علی اکبر جراحی، با بیان اینکه درخواست کادر پرستاری داشتن استقلال حرفه ای است، افزود: این درخواست از نظر جایگاه و نقش آفرینی در جامعه و تیم سلامت به عنوان مکمل تیم درمانی و هم از نظر سطح درآمدی بوده است.

جراحی با اشاره به ارتباط میان سازمان نظام پرستاری با کادر پرستاری، اظهارداشت: طی سالیان اخیر ارتباطات درون و برون سازمان مختل شده است به گونه ای که ارتباط کادر پرستاری با سازمان و ارتباط سازمان با سایر نهادها به خصوص وزارت بهداشت کاهش یافته و خواسته یا ناخواسته بیشترین ضرر متوجه کادر پرستاری شده است.