آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۸۲۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

بایدها و نبایدهای سیاست گذاری

دکتر سجاد برخورداری
 طرح مساله

عملیات بازار باز (OMO) از جمله ابزارهای اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی کشورها در ادبیات اقتصادی شناخته می شود. براساس ادبیات اقتصادی، بانک های مرکزی می توانند با استفاده از این ابزار، به طور غیرمستقیم حجم نقدینگی را کنترل کرده و هدف گذاری تورم را دنبال کنند. هر چند استفاده از این ابزار در تجارب بانک های مرکزی دنیا به وفور مشاهده می شود، اما در ایران این ابزار کمتر مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. سابقه محدودی از استفاده از این ابزار در سیاست گذاری های پولی کشور مشاهده می شود. در سال های اخیر بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف خود تقریبا کارآیی بیشتر ابزارهای سیاست پولی را از دست داده است و این امر موجب شده است که قدرت مدیریت بازار پولی کشور توسط بانک مرکزی کاهش یابد. در راستای افزایش توان مدیریت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور، نیاز به بازنگری در ابزارهای سیاست پولی است. اخیرا بانک مرکزی، عملیات بازار باز را به عنوان چارچوب جدید سیاست گذاری پولی خود تعریف کرده و به دنبال استفاده از این ابزار برای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و در نهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و ایجاد بستر برای سیاست گذاری پولی مبتنی بر تورم هدف گذاری شده است. هر چند این اقدام بانک مرکزی، گام مثبتی در جهت افزایش توان مدیریت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور ارزیابی می شود، اما درخصوص اجرای موفق عملیات بازار باز، توجه به برخی از بایدها و نبایدها ضروری است. در این نوشتار، تلاش می شود با بررسی ابعاد مختلف عملیات بازار باز، به مهم ترین بایدها و نبایدهای آن اشاره شود.

 عملیات بازار باز و اهداف آن

براساس ادبیات اقتصادی، عملیات بازار باز شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و اوراق خزانه در بازار باز توسط بانک مرکزی است که یک ابزار کلیدی توسط بانک های مرکزی به منظور اجرای سیاست های پولی به شمار می آید. این عملیات با هدف افزایش یا کاهش حجم پول در سیستم بانکداری انجام می شود. کمک اولیه عملیات بازار باز، قاعده مند کردن عرضه پول در اقتصاد است. زمانی که بانک مرکزی به دنبال افزایش عرضه پول در اقتصاد است، اقدام به خرید اوراق دولتی از بازار جهت تزریق نقدینگی به سیستم می کند و زمانی که اقدام به فروش اوراق دولتی می کند، به دنبال خارج کردن نقدینگی از سیستم است. در واقع بانک های مرکزی تلاش می کنند با استفاده از این بازار، شرایط نقدینگی را هموار کرده و آثار آن بر نرخ تورم و نرخ بهره را به حداقل برسانند. با توجه به وضعیت نقدینگی در کشور از یکسو و کمبود نقدینگی در اشکال مختلف آن در اقتصاد از سوی دیگر، اجرای عملیات بازار باز می تواند قدرت مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی در اقتصاد کشور را تقویت کند.

اجرای عملیات بازار باز در کنار به کارگیری سایر ابزارهای سیاست پولی می تواند بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف تعیین شده کمک کند. ازاین رو، نیاز است بسته ابزارهای پولی بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز مورد توجه قرار گیرد. در صورت عدم توجه به این موضوع، اجرای عملیات بازار باز نیز همانند سایر ابزارهای سیاست پولی، با ناکارآیی مواجه خواهد شد.

بانک مرکزی با استفاده از این ابزار به دنبال قاعده مند کردن عرضه پول در اقتصاد کشور است. برای دستیابی به این هدف، از طریق هدف میانی کنترل نرخ بهره بین بانکی در محدوده هدف گذاری شده، اقدام به خرید یا فروش اوراق دولتی خواهد کرد. بر این اساس، بانک مرکزی می تواند ترازنامه بانک های کشور را نیز تنظیم کند. در واقع هدف مهم دیگر در راستای ساماندهی فعالیت بانک های کشور، اصلاح ترازنامه بانک ها است که عدم روند فعلی می تواند منجر به شکل گیری بحران های پولی و مالی در اقتصاد کشور شود.

 پیشنهادها
در جهت اجرای موفق عملیات بازار باز، ضروری است به نکات زیر توجه شود:

-  مدیریت سلطه مالی دولت: با توجه به اینکه در اقتصاد ایران بانک مرکزی پاسخگوی نیازهای پولی دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم است، ازاین رو، این احتمال وجود دارد که به رغم جنبه های مثبت عملیات بازار باز، بانک مرکزی تنها خریدار اوراق دولتی باشد. در این حالت عملا هزینه تامین مالی بدهی ها برای دولت کاهش یافته و اهداف سیاست پولی عملیات بازار باز کمتر از حد انتظار تحقق خواهد یافت. البته نباید فراموش کرد که قاعده مند شدن استقراض دولت از بانک مرکزی، در این حالت نیز آثار مثبت عملیات بازار باز به شمار می آید.  

-  مدیریت بازار بین بانکی: یکی از مهم ترین اهداف عملیات بازار باز مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز در محدوده هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی تعریف می شود، اما اجرای عملیات بازار باز به همکاری بانک ها و شکل گیری ساختار بازار بین بانکی و فعال شدن این بازار بستگی دارد. اگر این بازار به طور کامل عمل نکند، عملیات بازار باز عملا به منبعی برای دریافت منابع مالی مورد نیاز بانک ها تبدیل شده و عملا کارآیی خود را از دست خواهد داد.

- نظارت بر رفتار بانک ها: عملیات بازار باز به بانک ها این اجازه را می دهد که در صورت نیاز به منابع مالی و در مواجهه با ریسک نقدینگی، اوراق دولتی در اختیار یا سایر اوراق را به بانک مرکزی ارائه کرده و در ازای آن منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند. عدم نظارت قاعده مند بانک مرکزی بر رفتار بانک ها، می تواند منجر به افزایش تمایل بانک ها برای استقراض از بانک مرکزی شود و این امر اثر منفی بر مدیریت نقدینگی و کنترل تورم توسط بانک مرکزی، به دنبال خواهد داشت.

- مدیریت تبعات منفی بازار باز بر بازار سرمایه: با توجه به اینکه در عملیات بازار باز بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین مشارکت کنندگان بازار اقدام به خرید یا فروش اوراق دولتی یا اوراق خزانه می کند، ازاین رو، فروش اوراق توسط بانک مرکزی و بازدهی حاصل از آن می تواند نقدینگی بازار سرمایه را به طور غیرمستقیم به بازار بین بانکی، هدایت کند. این عملکرد، اثر منفی بر بازار سرمایه به دنبال داشته و می تواند رکود این بازار و خروج منابع از این بازار را تشدید کند.

- مدیریت بازار باز: یکی از بحث های مهم در عملیات بازار باز، انتشاردهندگان اوراق در این بازار هستند. با توجه به اینکه براساس ادبیات اقتصادی، عملیات بازار باز تنها برای اوراق دولتی یا اوراق خزانه تعریف می شود، بنابراین ضروری است این عملیات در اقتصاد کشور نیز تنها محدود به این اوراق باشد. در صورتی که امکان انجام عملیات بازار باز برای سایر اوراق در بازار فراهم شود، می تواند آثار منفی بر عملکرد این بازار داشته و در صورتی که بانک مرکزی نقش غالب خریدار در بازار را داشته باشد، منجر به افزایش نقدینگی و تبعات ناشی از آن می شود.