آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۸۲۵
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

عملیات بازار باز

شهاب الدین رحیمی

 تابستان 1397 بود که عبدالناصر همتی در اولین گفت وگوی تلویزیونی خود خبر داد که برای اولین بار سیاست عملیات بازار باز در ایران به زودی اجرایی خواهد شد. این اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی سبب شکل گیری بحث های داغی در محافل کارشناسی شد. محتوای سخنان همتی درخصوص این سیاست جدید بسیار کلی بود و به مرور چارچوب سیاست جدید از طریق پست های همتی در فضای مجازی برای کارشناسان روشن تر شد. برخی کارشناسان نقدهای جدی را بر سیاست مد نظر همتی مطرح کردند و آن را بیشتر نظریه پولی مدرن خواندند تا سیاست عملیات بازار باز. اواخر شهریور سال جاری کمیته اجرایی عملیات بازار باز شکل گرفت و بعد از گذشت یک سال و نیم از وعده اجرایی شدن این سیاست، ماه گذشته عملیات بازار باز اجرایی شد. هدف از اجرای این سیاست برای نهاد پولی کشور مدیریت نرخ سود بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. به عبارت دیگر بانک مرکزی قصد دارد تا با اجرای سیاست عملیات بازار باز مقدار ذخایر پولی بانک ها را تنظیم کرده و از این طریق نرخ بهره را به مقدار هدف گذاری شده نزدیک کند. کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی نحوه اجرایی شدن این سیاست پرداخته اند و چشم انداز آن و دستاوردهای احتمالی این ابزار جدید بانک مرکزی را ترسیم کرده اند.