آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۸
فرهنگ
۱۲

گازهای سمی سیگار تمامی ندارد

نتایج یک آزمایش تازه نشان می دهد سیگارها تنها در زمان روشن بودن تولید ترکیبات سمی نمی کند، بلکه حتی تا چند روز پس از خاموش و سرد شدن نیز به متصاعد کردن گازهای سمی در محیط اطراف ادامه می دهند.

به گزارش ایسنا، سیگار در فاصله 24 ساعت پس از خاموش شدن معادل 14 درصد نیکوتینی که یک سیگار روشن از خود آزاد، متصاعد می کند.

این آزمایش نشان می دهد با وجود آن که بخش عمده ترکیبات شیمیایی در فاصله یک روز آزاد می شود، با این حال نیکوتین و تریاکتین (ماده افزودنی به فیلتر سیگار) پس از پنج روز تازه به نیمی از مقدار اولیه خود می رسد. تخمین زده می شود که روزانه پنج تریلیون ته سیگار در سراسر جهان تولید می شود که اکثر آنها به درستی خاموش و دورانداخته نمی شوند.