آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۲۲۴۳۱
اخبار کشور
۳
در پرتو وحی

نعمت ها و نقمت های انسان به نوع تفکرات و عملکرد های او برمی گردد

«اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، اکرام می کند و نعمت می بخشد (مغرور می شود و) می گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است!»

«و اما هنگامی که برای امتحان، روزیش را بر او تنگ می گیرد (مایوس می شود و) می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است!»

«چنان نیست (که شما می پندارید) شما یتیمان را گرامی نمی دارید»

«و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید»

«و میراث (مال و ثروت) را (از راه مشروع و نامشروع) جمع کرده و می خورید»

«و مال و ثروت را بسیار دوست دارید (و به خاطر آن گناهان زیادی مرتکب می شوید)» الفجر - آیات 15 تا 20