آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
اقتصاد
۵
یادداشت

کارکرد صندوق های خرد روستایی در جهش تولید مشاغل خانگی

دکتر عادل سلیمانی (دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

در جوامع محلی یکی از مبانی مهم «جهش تولید» مفهوم «توان و ظرفیت تولید» آن جامعه است که بر اساس میزان منابع تولید آن جامعه مانند نیروی کار، منابع طبیعی، منابع مالی، دانش فنی و نحوه به کارگیری آنها مشخص می شود. جوامع محلی با نیروی کار ارزان و منابع طبیعی دردسترس و دانش بومی گسترده غالبا در تامین مالی دچار چالشند. در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، تامین مالی خرد راهکاری مناسب جهت محرومیت زدایی و مقابله با فقر با تاکید بر رونق اشتغال قلمداد شده است. اهمیت این دستاورد به گونه ای بوده که بانک جهانی سال 2005 را سال «اعتبارات خرد» نام گذاری و کشورهای درحال توسعه را در به کارگیری این شیوه اعتباری تشویق کرده تا در جهت تسریع فرایند سرمایه گذاری و تقویت بنیاد مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتا توانمندسازی جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقای بهره وری اثرات سازنده ای داشته باشد. هرچند در برخی موارد تامین مالی خرد روستایی در برطرف کردن نیازهای مصرفی خانوارها به کار می رود، اما کارکرد غالب آن در تامین نیازهای کارآفرینانه و رونق فعالیت های اقتصادی کوچک مقیاس پررنگ تر است. درواقع با حمایت از تامین مالی خرد در راستای جهش تولید در سطح جوامع محلی می توان تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آورد، چراکه تشریک مساعی جوامع محلی در انباشت پس اندازهای خرد می تواند موجب افزایش قدرت وام دهی و بهبود کسب وکار شده و در نهایت ارتقای درآمد مردم را به دنبال داشته باشد. صندوق های خرد روستایی، با جلب مشارکت خودجوش و تقویت اعتماد و مسئولیت پذیری عمومی قادرند منابع مالی خرد و پراکنده را در انسجامی همدلانه به سوی رفع نیازهای تولیدی هدایت کنند ضمن اینکه مهارت های ارتباطی، حسابداری، کارآفرینی و... اعضای صندوق های خرد در فرایندی مشارکتی تقویت می شود. در این میان تسهیل بهره گیری از پتانسیل های نوشناخته در فضای روستا برای ایجاد کسب وکار جدید و جذاب برای نسل جوان، شناسایی و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ایجاد کارگاه های تولیدی و فراوری محصولات، گسترش کسب وکارهای خرد خانگی با تاکید بر صنایع بسته بندی محصولات تولیدی روستا، توسعه نظام برندینگ در اقتصاد محلی و گسترش آموزش های مهارتی خلاقانه در حوزه رسته های شغلی پرطرفدار می تواند در توانمندسازی جوامع محلی با حمایت و پشتیبانی نهادهای محرومیت زدا از صندوق های مالی خرد، اثرات ارزنده ای در تحقق اهداف معیشت پایدار روستایی داشته باشد.