آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۳
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

نشسته ای تو به شطرنج و وای بر مهتاب

که پیش روی تو باید سیاه بردارد...!