آرشیو یکشنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۳۷۵۲
صفحه اول
۱
سرمقاله

اقتصاد کرونی در دوران کرونایی

کمال اطهاری

سرمایه داری کرونی (crony capitalism) یا «سرمایه داری همدستان»، به یک نظام اقتصاد سیاسی یا شکل بندی اقتصادی-اجتماعی (socio-economic formation) مبتنی بر شیوه تولید سرمایه داری گفته می شود که در آن دولتی مرکب از گروه هایی همدست شده، برای پیشبرد منافع خود (در اساس رانت جویی) از فعالان اقتصادی استفاده می کنند. این گروه ها، رانت حاصل را در بین خود توزیع و در جامعه بازتوزیع می کنند. تا زمانی که اختلافی شکننده در این گروه ها برای توزیع رانت قدرت و ثروت بین خود به وجود نیاید، یا شیوه رانت جویی آنها باعث بحران اقتصادی نشود، یا شیوه بازتوزیع شان باعث نارضایتی مردم نشود، این گروه همدستان، دولت را در دست خواهند داشت. در بحران ها و اختلاف های کوچک و متوسط که یکی از این وقایع رخ دهد، این گروه ها معمولا جابه جا می شوند یا یکی بر دیگران هژمونی می یابد تا از بحران درآیند؛ بدون آنکه همدستی شان در هم شکند. اما اگر هر سه‎ بحران ها با هم وقوع یابند یا بحران ساختاری رخ دهد، بسیار محتمل است که با حرکت مردم، این نوع شکل بندی اقتصادی-اجتماعی تغییر کند. در این میان، در کشورهای دارای نظام سرمایه داری همدستان وابسته به درآمد نفت (یا دیگر منابع طبیعی)، فسادها، ناکارآمدی ها و کژکارکردی ها دیرتر بروز می کند و تنها در زمان کاهش درآمد نفت به اوج می رسد.

سرمایه داری همدستان، شیوه رایج حاکمیت در بسیاری از کشورهای پیرامونی است که دولت در آنها در اساس فراطبقاتی است؛ یعنی دولت نمایندگی طبقات اصلی اقتصادی (بورژوازی و مزدبگیران) را حتی در نهایت هم ندارد. من ترجیح می دهم آن را شکل بندی اقتصادی-اجتماعی نوفئودال بنامم و واژگانی مانند سلطانیسم و دولت رانتیر و... را تنها توصیفی از دولت فراطبقاتی آنها، نه اقتصاد سیاسی شان می دانم. اما در کشورهای مرکزی، در نهایت این بورژوازی است که سیاست مداران و قانون گذاران را برای پیشبرد منافع خود به کار می گیرد تا با اقناع جامعه مدنی، منافع خویش را پیش ببرد و در این میان، جامعه مدنی قوی آنها نیز فرصت می یابد در توزیع و بازتوزیع ثمرات تولید اجتماعی دخالت کند. ازاین رو، در کشورهای مرکزی (به خصوص اروپا) نظام تامین اجتماعی فراگیر وجود دارد. البته در نمونه ای مانند ایالات متحده آمریکا که به قول گرامشی، جامعه مدنی آن تنها از لحاظ اقتصادی قوی است، به خصوص پس از مالی سازی اقتصاد، نوعی از اقتصاد همدستان یا نوفئودالی حاکم است و در نتیجه نظام تامین اجتماعی فراگیر ندارد. در کشورهای نیمه پیرامونی یا اقتصادهای نوظهور نیز نظام تامین اجتماعی به شیوه های گوناگون به سوی فراگیری می رود؛ به ویژه در کشورهای شرق آسیا که دولت های توسعه بخش (developmental states) بر آنها حاکم است. دولت در این کشورها زیرساخت های سخت و نرم را برای رشد اقتصادی دانش بنیان و حضور در بازار جهانی از سوی بنگاه های دولتی و خصوصی فراهم آورده و به دنبال آن (نه با سبقت گیری از رشد اقتصادی) نظام فراگیر تامین اجتماعی را بر پا کرده است؛ یعنی تلفیقی زبده و کارآمد را از انتظام بخشی برنامه مند دولت با بازار رقابتی کارآمد ایجاد کرده است.

اما در کشورهای دچار نظام سرمایه داری همدستان یا نوفئودال، تلفیقی سطحی و ناساز از عملکرد نهاد دولت (شکلکی از سوسیالیسم دولتی) و نهاد بازار (شکلکی از نولیبرالیسم) در خدمت رانت جویی گروه ها به وجود آمده است. انحصار سیاسی و اقتصادی به همراه آزادسازی رانت جویانه قیمت ها، به بازارسپاری جامعه (marketization) با تراکم فروشی و جهش های بیش از صددرصدی بهای زمین و مسکن همراه با ساختن مسکن مهر و ملی برای کم درآمدها، رشد حبابی بورس برای سهام شرکت های انحصاری و خصولتی همراه با نرخ بالای تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط و قطع تدریجی یارانه تولید، توزیع یارانه های نقدی هنگفت و انواع یارانه های ناهم پوشان از سوی دستگاه های مختلف -بدون آنکه کف حمایت اجتماعی برای خانوارها فراهم شود- تبدیل یارانه های بخش کشاورزی به آلوده کننده آب و خاک و بیش بهره برداری نابودکننده منابع طبیعی و... نتیجه همین روند در ایران است.

در دوران کرونایی، در سطح جهانی به اثبات رسید آن کشورهایی که توانسته بودند با خرد و سنجیدگی مدیران، رشد اقتصادی را با عدالت اجتماعی از طریق یک سیاست اجتماعی کارآمد پیوند بزنند، توانستند بر کرونا زودتر از بقیه پیروز شوند و دوباره به راه رشد و رفاه بازگردند؛ اما کشورهایی مانند ایالات متحده و برزیل که از چنین الگویی دست برداشتند، در چنگال بحران دست و پا می زنند. در این میان، بیرون آمدن زودتر ایران از توفان کرونایی، مدیون سنجیدگی مدیریت و فداکاری نیروی پزشکی کارآزموده و فداکار و عقل سلیم تاریخ آموخته جامعه با فرهنگ و شجاع ایران بوده است. نشانه آن، کشتار کرونا در تمام کلان شهرهای جهان و مهار سریع و مقدم آن در کلان شهرهای ایران، با وجود شرایط سخت تحریم و گرانی است. آیا پس از این توفان کرونایی، جامعه ایران این اقتصاد سیاسی کرونی را برخواهد تابید؟ از نظر من قابل پیش بینی نیست.