آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۹۷۹۸
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

غافل مشو ز پاس دل بی قرار من

کاین مرغ پرشکسته قفس ها شکسته است