آرشیو دو‌شنبه ۲۴‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۲
اقتصادی
۴

خراسانی مطرح کرد: تدوین و بازنگری سند توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی

​​​​​با حضور معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، نشست بررسی چارچوب تدوین سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی برگزار شد.حبیب خراسانی معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران در این نشست با اشاره به این که سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی باید زودتر از این زمان موردبازنگری قرار می گرفت، اظهارداشت: در ماده 120 برنامه ششم توسعه کشور یکی از تکالیفی که برای وزارت را ه و شهرسازی مشخص شده، به روزرسانی سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی است. بر همین اساس این موضوع در دستور  کار شرکت بازآفرینی شهری ایران قرار دارد،که خوشبختانه اقدامات و برنامه ریزی های جامع خوبی در این زمینه انجام شده است.او تاکید کرد: برای به روزرسانی و بازنگری  سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی می بایست آسیب شناسی دقیقی از  اقدامات و فعالیت های انجام شده در این مناطق و  وضعیت موجود  آن صورت گیرد، همان طور که در سند مصوب هیئت وزیران  سال 1382 نیز تاکید شده، چاره اندیشی برای اسکان غیررسمی و پیشگیری کامل از آن، درگرو تحولات ساختاری درازمدتی است که ریشه کنی فقر، توسعه همه جانبه و ایجاد تعادل های منطقه ای در کشور را به دنبال آورد، و تحقق همه این موارد منوط به داشتن  سند راهبردی جامع  و به روز می باشد.به گزارش روابط عمومی شرکت بازآفرینی شهری ایران، خراسانی تصریح کرد:در بررسی و تدوین  سند جدید باید نگاه همه جانبه به اسکان غیررسمی (اعم از اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و...) تقویت شود و برنامه ریزی لازم برای نقاط مهاجرپذیر و مهاجر فرست در بازبینی و تدوین سند جدید توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی صورت پذیرد، موضوع آمایش زمین و اسناد بالادستی و همچنین تکالیف و اقدامات مشترک دستگاه های عضو ستادملی بازآفرینی شهری در تدوین این سند باید موردتوجه قرار گیرد.گفتنی است در این نشست زهرا اسکندی مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، ماندانا ملک مدیرکل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران و مدیران جهاد دانشگاهی به عنوان مشاور پشتیبان تهیه سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی حضور داشتند.