آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۹۸۶۴
صفحه آخر
۱۲

شاه بیت

خوشا مرغی که در کنج قفس با یاد صیادش /  چنان خرسند بنشیند که پندارند آزادش