آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۹
طنز
۱۹

ذکر پمپ الفضولات مایک پمپئو

امین شفیعی

​​​​​​​آن دامپر من کل دامپ، آن بازوی راست دونالد ترامپ، آن بقرات را دوشان، آن همواره محکم و قرص چون قرص جوشان آن یگانه نام نامسجع چون ویدیو، گندهالوزراء مایک پمپئو (کنسل اشکمه)با یاران خواص جمهوری طلب در حلقه ذکر اندر بودی و کله و مچ و را بغلی بگیر گویان چرخاندی و بوش که مراد ایشان بودی این ذکر زیر لب خواندی که افغان بگیر افغان بگیر و به آن کرامت که افغانستان بگرفتند به ذکر در عراق بگیر عراق بگیر فرمودند و چون عراق بگرفتند به ذکر ایران بگیر ایران بگیر اندر شدند لیک کلمات را کرامتی نیفتادی و بوش را زین سبب خیط المرادین خواندندی.

پس مراد دیگرش درافتاد بولتون نام که سر پیشگویی خویش عیان ساخت بر وی که گفت ایران چهلمین سالگرد خویش نتوان دید! لیک چون ایران چهلمین سالگرد بدید، گیم آور شد و خود دگر هیچ ندید.

شبی در تعزیت مرادین خویش نشسته و خرقه 7 ایکس لارج بر قامت خود بسته که ناگهان سروشی به تهنیتش فرود آمد و از گنج اوراد، وردی به گوش او نیوشاند که هیچ پیک موتوری را بسیط آن مقدور نه! پس ایشان امر کرد سفارت به قدس برند تا اورشلیم پایتخت و برجام پاره کنند تا خیال از موشک و منطقه ایران تخت و سردارشان را شبانه زنند تا معاملت قرن به حجله بخت اندر گردند. چون برق کرامت از آستین وزارتش برون جست تپ تپی کرد و خاموش شد. پس پایتختش را به رسمیت نشناختند الا لائوس و میکرونزی و موشک و منطقه نگرفت جز گلوبال و هاوک و عین الاسدش که برفت و از معاملت قرن لایکی نصیبش ماند.پس همین که جنگ نشد را شکری بگفت و دانست که سگ نفس، پاچه سلوک را پاره پوره ساخته و زار بگریست و باقیت عمر به لانه موشان نشست و خویشتن خویش از چشم خلق بالاخص منتقمین پنهان ساخت و مریدان را فرمود بکوشید یا جامه رجوی و مصی بپوشید!

گویند سر از جیب مراقبت برون آورد جیب مراقبت سخت برایش گشاد شده بود و خرقه 7 ایکس لارج بر تنش زار همی زد. مریدان براندازش پرسیدند تو را این کاهش وزن از چه روی در افتادفت رژیم گرفتم! گفتند چه رژیمی؟ گفت: رژیم جمهوری اسلامی!