آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۹
طنز
۲۲
روزی با تبلیغات تلویزیونی

لوازم مورد نیاز برای ساخت تیزر تبلیغات تلویزیونی

علیرضا عبدی
1. تبلیغات پوشک بچه

الف. کودک: 1 تا 3 سال، موبور، چشم آبی یا سبز و ترجیحا تیله ای (هرچه چشم رنگی تر باشد در میزان نفوذپذیری الیاف پوشک خیلی بیشتر تاثیر دارد.)، توانایی در حرف زدن (برای اظهار نظر درباره جنس و کیفیت پوشک استعمال شده) از امتیازات ویژه به شمار می رود.

ب. مادر: ترجیحا سربه هوا، بتواند یک تشت یا سبد لباس پر را جابه جا کند.

ج. خانه: کاخ سلطنتی خارجی، نورپردازی عالی و ترجیحا داری هاله ای همرنگ با آرم پوشک مورد تبلیغ

2. تبلیغات پودر رختشویی

الف . پدر: پوشش لباس سفید، ترجیحا دست وپا چلفتی

ب. شربت یا آب میوه غیرطبیعی: قابلیت رنگ پراکنی زیاد

ج. لباسشویی: مجهز به اتوی بسیار قوی

د. رنگ روغن سفید با تینر فوری

3. کنسرو تن ماهی

الف. چند جوان: ترجیحا دانشجو، مو فرفری و بیکار

ب . ماشین جیپ: توانایی طی کردن مسیر جنگلی

ج. کلبه: یک چهارچوب ساده با یک سقف شیروانی و ترجیحا کنار آتش

4. کفش ورزشی

الف. عده ای جوان یا مسن: بیکار یا ترجیحا بیکار، کفش مذکور را پوشیده و در پارک ورزش کنند.

ب. چند هیکلی و گولاخ: اشاره به کفش مذکور در تبلیغ

ج. یک زمین خورده: این فرد چون کفش دیگری پوشیده، زمین خورده است.