آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۶۲۴۴
جامعه
۱۶

آغاز تعمیرات اساسی در شرکت پالایش نفت تهران

 رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت تهران از آغاز تعمیرات اساسی واحدهای این شرکت خبر داد.

محمد علی هاشمی با اعلام این خبر گفت: شرکت پالایش نفت تهران به طور عمده از 2 پالایشگاه نفت شمالی و جنوبی به همراه واحدهای زیست محیطی مشترک بین دو پالایشگاه و یک سری واحدهای جانبی و واحدهای تامین آب، برق و بخار سرویس دهنده به واحدهای پالایشی تشکیل شده است. تعمیرات اساسی پیش رو، واحد سولفورزدایی از نفت سفید، واحد سولفور زدایی از نفت گاز، واحد هیدروژن شماره 3، واحد گوگردسازی شماره 3، واحدهای آمین 2 شمالی و جنوبی و واحد آب ترش پالایشگاه را پوشش می دهد. با توجه به گستردگی زیاد و تعدد واحدهای عملیاتی، در این شرکت به طور معمول تعدادی از واحدهای عملیاتی هم زمان تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرند.

این شرکت با بهره برداری از واحد GHDS یا سولفورزدایی از نفت گاز با کاهش ترکیبات گوگردی دیزل تولیدی از حدود ppm 14000 به کمتر از ppm 10، قادر به تولید دیزل در حد یورو 5 می-باشد. همچنین با بهره برداری از واحد KHDS یا سولفور زدایی از نفت سفید میزان ترکیبات گوگردی در نفت سفید تولیدی این شرکت از حدود ppm 3000 به کمتر از ppm 40 کاهش می یابد. نفت سفید تولیدی این واحد به طور عمده برای تولید سوخت جت و یا امتزاج با دیزل بکار گرفته می شود. واحد هیدروژن شماره 3 با تولید گاز هیدروژن با درجه خلوص 99.999%، هیدروژن مورد نیاز واحدهای KHDS و GHDS را تامین می-نماید.

در این بین واحد ایزومریزاسیون شرکت نیز به دلیل وابستگی به هیدروژن تولیدی این واحد هم زمان با تعمیرات اساسی واحد هیدروژن شماره 3 از سرویس خارج می شود و از این فرصت برای انجام تعدادی از دستور کارهای مهم عملیاتی واحد ایزومریزاسیون استفاده می شود. واحدهای گوگردسازی و آمین مذکور با توجه به ارتباط فرایندی با واحدهای KHDS و GHDS هم زمان تحت تعمیرات اساسی قرار می گیرند. وی افزود: زمان تعمیرات اساسی بر اساس فعالیت های از پیش تعریف شده برنامه ریزی می شود با این وجود گاهی شرایط واقعی واحد پس از باز شدن اتصالات و بازدید از تجهیزات ضمن اخذ دستور کارهای بازرسی به کاهش یا افزایش زمان تعمیرات اساسی منجر می شود.