آرشیو یک‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۲۱
سیاست
۲

القاصی به قضات دادگاه های تجدیدنظر توصیه کرد

حقی ضایع نشود

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به افزایش ورودی پرونده ها در سال جاری و در مجموعه قضائی استان تهران گفت: افزایش کیفیت رسیدگی های قضائی، اتقان آرا و پیشگیری از آسیب های احتمالی جز با به روز کردن رسیدگی های قضائی ممکن نخواهد بود. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جمع قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (مجتمع قضائی غدیر) به موضوع «جنگ ترکیبی» شکست خورده دشمن علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: ابتکار ریاست معزز قوه قضائیه درخصوص مقوله عفو گسترده و فراگیر که با موافقت رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) همراه شد، سبب شد تا برنامه ریزی های دشمن با شکست مفتضحانه ای مواجه شود که ضمن خلع سلاح کردن دشمن، همه توطئه های آن را عقیم کرد. او با اشاره به افزایش ورودی پرونده ها در سال جاری و در مجموعه قضائی استان تهران اظهار کرد: افزایش ورودی پرونده ها در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران بیش ازپیش نمود پیدا کرد؛ چراکه این امر، حاکی از تلاش و اهتمام ویژه همکاران در دادسراها و محاکم بدوی است. او گفت: قضات دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به عنوان کارشناس صاحب نظر، پرونده های ارجاعی را از حیث نحوه رسیدگی در دادگاه ها مورد بررسی قرار می دهند و رای محاکم بدوی را از نظر اینکه چه میزان دارای اعتبار و اتقان هستند، مورد تحلیل قرار می دهند؛ پس اگر در مرحله تجدیدنظر، دقت لازم اعمال نشود و وضعیت رسیدگی به نحو مطلوب مدیریت و کنترل نشود، به طور قطع حقوق اشخاص تضییع خواهد شد و همین امر، حاکی از حساسیت و اهمیت مرحله تجدیدنظر است. رئیس کل دادگستری استان تهران خطاب به قضات مجتمع قضائی غدیر گفت: چشم امید مردم در دادگاه های تجدیدنظر، به رایی است که از سوی شما انشا می شود؛ بنابراین در مرحله تجدیدنظر، بروز هر گونه اشتباه منجر به تضییع حقوق مراجعان خواهد شد و براساس این ضرورت دارد تا در بررسی مسائل و ادعاها در این مرحله تدقیق لازم صورت گیرد تا حقی ضایع نگردد. او با تاکید بر این گزاره که «مرکزیت اعتباربخشی به تصمیمات و آرای قضائی در همه مراحل دادرسی، دادگاه تجدیدنظر است»، گفت: دادگاه تجدیدنظر به لحاظ قضائی و جلوگیری از اشتباهاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق اصحاب پرونده شود، نسبت به محاکم بدوی دارای دو شان نظارتی و صیانتی است که تاکید می شود مورد توجه قرار گیرد. او همچنین با تاکید بر اینکه «سنجش میزان صحت عمل در محاکم بدوی و صیانت از تصمیمات و آرای دادگاه ها از سوی محاکم تجدیدنظر با احاطه قضات این دادگاه ها نسبت به موضوع پرونده و دقت در مسائل ارتباط مستقیم دارد»، عنوان کرد: تصمیمات و آرای قضات تجدیدنظر، می تواند برای محاکم بدوی رویه ساز باشد و در عین حال جهت رسیدگی ها در دادگاه های بدوی را هدایت و اصلاح کند.