شماره‌های نمایه شده «دو ماهنامه تحقیقات روابط عمومی»

سال 23
آبان الی بهمن 1400
سال 22
بهمن 1399 الی فروردین 1400
سال 19
تیر الی مهر 1399
اسفند 1398 الی خرداد 1399
آبان الی بهمن 1398
دی و بهمن 1396
آبان و آذر 1396
شهریور و مهر 1396
تیر و امرداد 1396
خرداد 1396
اسفند 1395 و فروردین 1396
سال 21
شهریور و مهر 1398
اردیبهشت و خرداد 1398
سال 20
آبان و آذر 1397
شهریور و مهر 1397
تیر و امرداد 1397
اردیبهشت و خرداد 1397
اسفند 1396 و فروردین 1397