شماره‌های نمایه شده «فصلنامه پزشک پنج ستاره»

سال 7
زمستان 1384
پائیز 1384
سال 5
زمستان 1382
بهار 1382
سال 4
آذر 1381
سال 3
آذر ماه 1380
شهریور ماه 1380
خرداد ماه 1380
سال 2
اسفند ماه 1379
دی ماه 1379
مهر ماه 1379