شماره‌های نمایه شده «فصلنامه رسانه دانشگاه»

سال 7
زمستان 1385
سال 6
تابستان و پاییز 1383
بهار 1383
سال 5
زمستان 1382
تابستان و پائیز 1382
بهار 1382
سال 4
زمستان 1381
پاییز 1381
خرداد تا شهریور 1381
سال 3
بهمن و اسفند ماه 1381