شماره‌های نمایه شده «فصلنامه آبزی پرور»

سال 15
پاییز 1386
پیاپی 59
تابستان 1386
پیاپی 58
بهار 1386
پیاپی 57
سال 14
زمستان 1385
پیاپی 56
تابستان 1385
پیاپی 54
بهار 1385
پیاپی 53
سال 13
پاییز و زمستان 1384
پیاپی 52
بهار و تابستان 1384
پیاپی 50
سال 12
زمستان 1383
پیاپی 48
پاییز 1383
پیاپی 47
بهار و تابستان 1383
پیاپی 46
سال 11
پاییز و زمستان 1382