شماره‌های نمایه شده «دو ماهنامه هوش مصنوعی و ابزاردقیق»

سال 1396
تیر 1396
اردیبهشت 1396
سال 1395
اسفند 1395
دی 1395
آبان 1395
شهریور 1395
تیر 1395
اردیبهشت 1395
سال 1394
اسفند 1394
دی 1394
سال 9
آبان 1394
پیاپی 52
شهریور 1394
پیاپی 51
تیر 1394
پیاپی 50
اردیبهشت 1394
پیاپی 49
سال 8
اسفند 1393
پیاپی 48
دی 1393
پیاپی 47
آبان 1393
پیاپی 46
امرداد 1393
پیاپی 45
تیر 1393
پیاپی 44
اردیبهشت 1393
پیاپی 43