شماره‌های نمایه شده
سال 12
Summer 2019
پیاپی 41
Spring 2019
پیاپی 40
Winter 2019
پیاپی 39
Winter 2019
پیاپی 39
Winter 2019
پیاپی 39
سال 11
Autumn 2018
پیاپی 38
Summer 2018
پیاپی 37
14th International Industrial Engineering Conference
Summer 2018
پیاپی 37
Spring 2018
پیاپی 36
Winter 2018
پیاپی 35
Winter 2018
پیاپی 35
Special issue on game theory applications
سال 10
Autumn 2017
پیاپی 34
special issue on scheduling
Autumn 2017
پیاپی 34
Summer 2017
پیاپی 33
Spring 2017
پیاپی 32
Winter 2017
پیاپی 31
special issue on Quality Control and Reliability
Winter 2017
پیاپی 31
special issue on production and inventory
Winter 2017
پیاپی 31
special issue on healthcare
Winter 2017
پیاپی 31
سال 9
Autumn 2016
پیاپی 30
Summer 2016
پیاپی 29
Spring 2016
پیاپی 28
special issue on location allocation and hub modeling
Spring 2016
پیاپی 28
Winter 2016
پیاپی 27
special issue on supply chain
Winter 2016
پیاپی 27
سال 8
Autumn 2015
پیاپی 26
Summer 2015
پیاپی 25
Spring 2015
پیاپی 24
Winter 2015
پیاپی 23