شماره‌های نمایه شده «فصلنامه جامعه شناسی کاربردی»

سال 34
زمستان 1402
پیاپی 92
پاییز 1402
پیاپی 91
تابستان 1402
پیاپی 90
بهار 1402
پیاپی 89
سال 33
زمستان 1401
پیاپی 88
پاییز 1401
پیاپی 87
تابستان 1400
پیاپی 86
بهار 1401
پیاپی 85
سال 32
زمستان 1400
پیاپی 84
پاییز 1400
پیاپی 83
تابستان 1400
پیاپی 82
بهار 1400
پیاپی 81
سال 31
زمستان 1399
پیاپی 80
پاییز 1399
پیاپی 79
تابستان 1399
پیاپی 78
بهار 1399
پیاپی 77
سال 30
زمستان 1398
پیاپی 76
پاییز 1398
پیاپی 75
تابستان 1398
پیاپی 74
بهار 1398
پیاپی 73