شماره‌های نمایه شده «Journal of Research in Dental and Maxillofacial Sciences»

سال 8
Summer 2023
پیاپی 31
Spring 2023
پیاپی 30
Winter 2023
پیاپی 29
سال 7
Autumn 2022
پیاپی 28
Summer 2022
پیاپی 27
Spring 2022
پیاپی 26
Winter 2022
پیاپی 25
سال 6
Autumn 2021
پیاپی 24
Summer 2021
پیاپی 23
Spring 2021
پیاپی 22
Winter 2021
پیاپی 21
سال 5
Autumn 2020
پیاپی 20
Summer 2020
پیاپی 19
Spring 2020
پیاپی 18
Winter 2020
پیاپی 17
سال 4
Autumn 2019
پیاپی 16
Summer 2019
پیاپی 15
Spring 2019
پیاپی 14
Winter 2019
پیاپی 13